Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1831/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Bắc Son
Ngày ban hành: 04/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1831/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Hội đồng TĐKT-TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Ban TĐKT TW;
- Các Thứ trưởng Bộ TT và TT;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT và TT
- Các Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các Hội, Hiệp hội thuộc lĩnh vực TT và TT;
- Các DN hoạt động trong lĩnh vực TT và TT;
- Website Bộ TT và TT;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1831/QĐ-BTTTT ngày 04 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” ban hành kèm theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới” với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân trong đơn vị, tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và nhà nước;

b) Tổ chức phong trào thi đua để phấn đấu thực hiện thắng lợi Đề án phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 18/01/2011, góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt 11 nội dung với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới để cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn.

2. Yêu cầu:

a) Việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ, nội dung trọng tâm trong các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị. Khi đánh giá kết quả thi đua và công nhận danh hiệu thi đua trong từng năm của giai đoạn 2011 - 2020 phải gắn với kết quả triển khai thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới ngành Thông tin và Truyền thông.

b) Phong trào thi đua phải được tổ chức thường xuyên, liên tục với từng nội dung cụ thể, hình thức phong phú, thiết thực và tạo được sức lan tỏa, tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân, tập thể trong mỗi đơn vị.

c) Thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động các phong trào thi đua với từng nội dung, giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn đơn vị để góp phần cùng với cả nước phấn đấu thực hiện tốt 19 tiêu chí của Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành theo Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ và 11 nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ban hành theo Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Phấn đấu để đạt, vượt và về đích sớm các mục tiêu, nội dung của Đề án phát triển thông tin, truyền thông nông thôn được ban hành kèm theo Quyết định 119/QĐ-TTg ngày 18/01/2011 và Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở theo Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ; huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới công nghệ thông tin - truyền thông hiện đại, đồng bộ đến các xã; phổ cập các dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, đưa phát thanh, truyền hình, sách, báo tới người dân khu vực nông thôn.

3. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến và ứng dụng các giải pháp hữu ích; tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp để đẩy nhanh thực hiện Đề án phát triển thông tin, truyền thông nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và tiết kiệm; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của ngành Thông tin và Truyền thông.

4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp về tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới; phổ biến chủ trương ưu tiên đầu tư phát triển thông tin, truyền thông của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo nhằm đảm bảo mục tiêu của Chương trình được quán triệt và đạt hiệu quả tối đa; đồng thời tăng cường tuyên truyền tới người dân về tầm quan trọng và lợi ích của việc sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet, công nghệ thông tin, phát thanh - truyền hình cho đời sống và sản xuất.

5. Căn cứ vào các mục tiêu, nội dung về xây dựng nông thôn mới, đưa thông tin về cơ sở và các nhiệm vụ được giao trong việc tham gia thực hiện các dự án xây dựng nông thôn mới, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.

6. Các cơ quan, đơn vị và cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện các dự án, nội dung công việc có liên quan đến chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cần tập trung triển khai nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng cao. Việc triển khai thực hiện các dự án, mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông được gắn Phong trào thi đua với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và với các phong trào, các cuộc vận động khác do các đoàn thể đang triển khai thực hiện, tạo ra động lực mới cho việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước tại: Nghị quyết số 26 NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ban hành theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ; các nội dung cụ thể hóa của Ban chỉ đạo các cấp; tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 02/CT-BTTTT ngày 12/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 05 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Từ đó, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi giữa các tập thể, cá nhân trong việc đăng ký thi đua, quyết tâm phấn đấu thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua về xây dựng nông thôn mới.

3. Phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới” thường xuyên được lồng ghép với các hoạt động, chương trình công tác trọng tâm của mỗi đơn vị. Việc tổ chức phát động phong trào thi đua cần được tiến hành với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, gắn với yêu cầu xây dựng nông thôn mới với tinh thần thiết thực, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

4. Cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong phong trào thi đua, phải thường xuyên quan tâm, phát hiện, biểu dương và nhân rộng những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến về thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

5. Hàng năm, các đơn vị tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và có các hình thức khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

6. Trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng trong việc chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát triển khai thực hiện phong trào thi đua tại đơn vị mình.

7. Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ sẽ tổ chức đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới” ở một số cơ quan, đơn vị (thời gian, địa điểm, nội dung, thành phần đoàn kiểm tra sẽ có thông báo cụ thể).

IV. TIÊU CHUẨN THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chuẩn thi đua:

a) Đối với tập thể:

- Được phân công nhiệm vụ, công việc có liên quan đến việc thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và có đăng ký tham gia phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới”.

- Có xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới”.

- Hoàn thành có chất lượng, tiết kiệm, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra đối với từng nội dung công việc, dự án được phân công.

- Thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

b) Đối với cá nhân:

- Cán bộ, công chức, viên chức có nhiều thành tích trong việc bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới.

- Người lao động và các đối tượng khác tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua, luôn hỗ trợ phấn đấu thực hiện tốt công việc được giao, có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, tình cảm, vật chất, sáng kiến … góp phần thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của ngành Thông tin và Truyền thông.

2. Hình thức khen thưởng:

a) Kết quả triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới” sẽ là một nội dung quan trọng để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Bộ xem xét, đánh giá thi đua hàng năm cho các cơ quan, đơn vị.

b) Khen thưởng hàng năm về thành tích trong phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới” chủ yếu do đơn vị khen thưởng và tập trung khen thưởng vào đối tượng là người lao động, người trực tiếp sản xuất, công tác. Trường hợp thành tích xuất sắc, tiêu biểu có tác dụng đối với toàn quốc thì đề nghị Bộ trưởng tặng trưởng Bằng khen.

c) Khen thưởng tổng kết giai đoạn 2011 - 2015, ngoài hình thức khen thưởng của đơn vị, Bộ trưởng sẽ xem xét khen thưởng và lựa chọn đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, gồm các hình thức khen thưởng sau:

- Bằng khen của Bộ trưởng;

- Cờ thi đua của Bộ;

- Cờ thi đua của Chính phủ;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Huân chương Lao động.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai thực hiện từ năm 2011 đến năm 2020, chia thành các giai đoạn:

1. Giai đoạn 1 (từ 2011 - 2015):

- Năm 2011: Các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động triển khai phong trào trong phạm vi, lĩnh vực, đối tượng phụ trách. Hoàn thành việc phát động và đăng ký thực hiện các chỉ tiêu thi đua gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Bộ trước ngày 20/12/2011.

- Năm 2012: Đánh giá việc chỉ đạo điểm, nhân rộng phong trào.

- Từ 2012 - 2015: Triển khai sâu rộng phong trào để thực hiện các nội dung kế hoạch. Tổ chức sơ kết ở cấp cơ sở và cấp Bộ.

2. Giai đoạn 2 (từ 2016 - 2020):

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện Giai đoạn 1, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ tiếp tục triển khai hưởng ứng Giai đoạn 2 của Phong trào thi đua và tổng kết vào năm 2020 theo quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành kịp thời phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, công nhân viên chức thuộc phạm vi quản lý; đồng thời xây dựng kế hoạch, đề ra các nội dung và biện pháp triển khai có hiệu quả phong trào thi đua.

2. Các đơn vị được phân công phụ trách từng nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được phân công.

3. Định kỳ 6 tháng, hàng năm, các đơn vị báo cáo tình hình tổ chức thực hiện phong trào thi đua về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị báo cáo về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1831/QĐ-BTTTT ngày 04/11/2011 về Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.338

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!