Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1803/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh sách trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 1803/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 05/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1803/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/2005/QĐ-TTG NGÀY 08/5/2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1829/SLĐTBXH ngày 08/9/2016 về việc đề nghị trợ cấp một lần đối với đối tượng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đối tượng B, C, K đã từ trần, thân nhân được hưởng trợ cấp một lần cho theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/5/2008, với tổng số tiền là 4.500.000 đồng (Bốn triệu năm trăm ngàn đồng).

Nguồn kinh phí: kinh phí Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

(Chi tiết cthể danh sách kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phối hợp với UBND huyện Đức Phổ và UBND huyện Nghĩa Hành tổ chức việc thực hiện chi trả trợ cấp một lần cho đối tượng nêu tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ và Nghĩa Hành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông (bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(KGVX), KTTH, CBTH;
- Lưu VT, KGVXthuy756.

KT.CHỦ TỊCH
PH
Ó CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

DANH SÁCH

ĐỐI TƯỢNG B, C, K (II) ĐÃ TỪ TRẦN, THÂN NHÂN ĐƯỢC HƯỞNG MỘT LẦN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/2005/QĐ-TTG
(Kèm theo Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 5/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Họ và tên liệt sỹ

Năm sinh

Quê quán (, phường, thị trấn)

Năm hy sinh

Tên người hưởng

Năm sinh

Quan hệ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (xã, phường, thị trấn)

Số năm được hưởng

Mức hưởng (đồng)

1

Trương Văn Hồng

1948

xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ

02/1974

Nguyễn Thị Na

1952

vợ

xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ

4

2

2.250.000

2

Lữ Thị Úc

1932

xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành

7/1967

Kiều Quốc Đạt

1933

chồng

xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành

4

3

2.250.000

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.500.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1803/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh sách trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


484

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175