Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1794/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Tạ Quang Đông
Ngày ban hành: 11/07/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1794/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN LÃM TRANH LỤA VIỆT NAM TẠI PHÁP NĂM 2023

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3790/QĐ-VHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm Tranh Lụa Việt Nam tại Pháp năm 2023 (Đề án kèm theo).

Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2023 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Tạ Quang Đông;
- Lưu: VT, MTNATL(02), KT (10)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Quang Đông

 

ĐỀ ÁN

TỔ CHỨC TRIỂN LÃM TRANH LỤA VIỆT NAM TẠI PHÁP NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-BVHTTDL ngày      tháng      năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển lãm tranh Lụa Việt Nam tại Pháp là hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Pháp. Triển lãm nằm trong chuỗi sự kiện những ngày văn hóa Việt Nam tại Pháp.

- Triển lãm góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác về các hoạt động văn hóa nghệ thuật giữa hai quốc gia. Triển lãm là cơ hội giúp cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, người Pháp và những người yêu mến Việt Nam hiểu biết thêm về đất nước, con người Việt Nam”.

2. Yêu cầu

- Tuyển chọn các tác phẩm tranh lụa hiện đại có chất lượng nghệ thuật cao để trưng bày triển lãm.

- Công tác trưng bày triển lãm đạt hiệu quả thẩm mỹ, thu hút sự quan tâm của công chúng yêu nghệ thuật nước bạn.

- Chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau triển lãm. Có phóng sự tài liệu để tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử tranh lụa, tác giả, tác phẩm tham gia triển lãm.

II. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

3. Đơn vị phối hợp tổ chức: Cục Hợp tác quốc tế, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

III. NỘI DUNG TRIỂN LÃM

1. Tên gọi, thời gian, địa điểm

- Tên gọi: Triển lãm Tranh lụa Việt Nam tại Pháp năm 2023

- Thời gian: Quý III/2023

- Địa điểm: Thủ đô Paris, Pháp

- Số lượng: Dự kiến trưng bày khoảng từ 30 - 50 tác phẩm

2. Nội dung các hoạt động

2.1. Các hoạt động trước triển lãm

- Xây dựng Đề án, kế hoạch, dự trù kinh phí tổ chức triển lãm;

- Xây dựng tiêu chí tuyển chọn tác phẩm trưng bày triển lãm;

- Lựa chọn các họa sĩ chuyên sáng tác tranh lụa, có nhiều tác phẩm có chất lượng nghệ thuật đáp ứng tiêu chí trưng bày triển lãm;

- Thành lập Hội đồng tuyển chọn tác phẩm;

- Tổ chức buổi làm việc của Hội đồng để tuyển chọn tác phẩm trưng bày;

- Nhận tác phẩm của các tác giả được mời tham gia triển lãm;

- Tổ chức thiết kế các hạng mục trang trí, tuyên truyền của triển lãm;

- Tổ chức tuyên truyền.

2.2. Các hoạt động trong triển lãm

- Tổ chức Lễ Khai mạc triển lãm;

- Đón khách tham quan trong thời gian diễn ra triển lãm.

2.3. Các hoạt động sau triển lãm

- Kết thúc triển lãm, trả tác phẩm, thù lao trưng bày, giấy chứng nhận cho các tác giả;

- Làm Báo cáo đoàn đi;

- Hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Stt

Thời gian

Nội dung công việc

1

Tháng 6

Dự thảo, trình ký các văn bản làm căn cứ tổ chức thực hiện, gồm: Đề án, Quyết định tổ chức, công văn, dự toán kinh phí

2

Tháng 7

- Liên hệ địa điểm triển lãm

- Làm việc với giám tuyển

- Gửi thông báo mời các tác giả tham gia triển lãm

3

Tháng 7

- Nhận ảnh tác phẩm của các tác giả gửi tham gia triển lãm

- Tổ chức Hội đồng tuyển chọn tác phẩm trưng bày triển lãm

- Nhận tác phẩm đã được Hội đồng tuyển chọn trưng bày

4

Tháng 8

- Tổ chức thiết kế các hạng mục của triển lãm

- Đóng gói, vận chuyển tác phẩm, sản phẩm sang Pháp

- Chuẩn bị đoàn đi

5

Tháng 9

- Tổ chức trưng bày triển lãm, chuẩn bị Lễ khai mạc

- Khai mạc triển lãm

- Mở cửa đón khách tham quan

6

Tháng 10

- Kết thúc triển lãm, tháo dỡ, đóng gói vận chuyển tác phẩm về Việt Nam

- Báo cáo kết quả triển lãm

- Trả tác phẩm cho tác giả tại Việt Nam

- Hoàn thành chứng từ thanh quyết toán

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

- Dự thảo, trình ký các văn bản làm căn cứ để tổ chức triển lãm;

- Liên hệ địa điểm trưng bày;

- Chuẩn bị toàn bộ nội dung trưng bày;

- Tổ chức thu nhận tác phẩm;

- Tổ chức đóng gói vận chuyển tác phẩm sang Pháp;

- Thiết kế ma-ket trưng bày và tổ chức trưng bày theo ma-ket được duyệt;

- Tháo dỡ, đóng gói và tổ chức chuyển tác phẩm về Việt Nam khi triển lãm kết thúc;

- Chịu trách nhiệm về kinh phí cho các phần việc nêu trên.

2. Cục Hợp tác quốc tế

- Phối hợp, góp ý kiến đối với Đề án, kế hoạch tổ chức triển lãm;

- Phối hợp, có ý kiến đối với phiếu trình quyết định đoàn ra;

- Phối hợp mời khách dự khai mạc và tham quan triển lãm;

- Phối hợp triển khai các thủ tục đối ngoại theo quy định;

- Phối hợp thúc đẩy khả năng kết nối triển lãm với các sự kiện của Bộ tại Pháp;

- Phối hợp đón tiếp đoàn lãnh đạo Bộ tới dự khai mạc triển lãm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện những ngày văn hóa Việt Nam tại Pháp.

3. Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

- Bố trí mặt bằng trưng bày triển lãm;

- Phối hợp tổ chức dàn dựng, trưng bày triển lãm;

- Mời khách dự khai mạc và tham quan triển lãm;

- Mời các cơ quan thông tấn, báo chí tại Pháp tới dự, đưa tin bài;

- Phối hợp tổ chức lễ khai mạc triển lãm;

- Bố trí hướng dẫn viên tại phòng trưng bày trong thời gian triển lãm;

- Phối hợp tháo dỡ chuyển tác phẩm về Việt Nam khi triển lãm kết thúc.

4. Vụ Kế hoạch, Tài chính

- Phối hợp, góp ý kiến đối với Đề án, kế hoạch tổ chức triển lãm;

- Phối hợp, có ý kiến đối với phiếu trình quyết định đoàn ra;

- Thẩm định dự toán kinh phí; phối hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề liên quan đến tài chính.

VI. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TÁC ĐỘNG

- Quảng bá hình ảnh đất nước, con người, nghệ thuật Việt Nam tại Pháp.

- Tăng cường giao lưu văn hóa, hiểu biết, hữu nghị Việt Nam - Pháp.

VII. SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN ĐOÀN RA

1. Số lượng: 05 người

2. Thời gian: 10 ngày

3. Thành phần:

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Cục

- Thành viên đoàn: chuyên viên các phòng, đơn vị

VIII. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2023 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Trên đây là Đề án tổ chức Triển lãm tranh Lụa Việt Nam tại Pháp, đề nghị các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai kịp thời và đạt kết quả tốt./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1794/QÐ-BVHTTDL về tổ chức Triển lãm Tranh Lụa Việt Nam tại Pháp ngày 11/07/2023 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


861

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.116.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!