Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 161/2003/QĐ-UB về Điều lệ xét tặng giải Thăng Long do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 161/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 24/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 161/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ XÉT TẶNG GIẢI THĂNG LONG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội,

- Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Điều lệ xét tặng giải “Thăng Long” trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Điều II. Bản Điều lệ được thi hành thống nhất trên địa bàn Thành phố Hà Nội và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều III. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các Quận, Huyện; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu 

 

ĐIỀU LỆ

XÉT TẶNG GIẢI THĂNG LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 161/2003 QĐ-UBngày 24 tháng 11 năm 2003 của UBND Thành phố Hà Nội)

Giải Thăng Long là giải thưởng của Thủ đô giành cho các công trình nghiên cứu có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Thủ đô; là sự tôn vinh đối với các nhà khoa học, văn nghệ sỹ và các tri thức có tâm huyết với Thủ đô.

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Những cá nhân, tập thể là công dân Việt Nam (hoặc người nước ngoài có những đóng góp lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá Thủ đô có tác dụng thúc đẩy kinh tế – văn hoá - xã hội của Thủ đô phát triển mạnh mẽ, không vi phạm pháp luật và quy định của thành phố đều được xem xét tặng giải Thăng Long.

Điều 2. Công trình được xét tặng giải Thăng Long phải mang tính khoa học cao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến hiện đại có những đóng góp đem lại hiệu quả kinh tế - văn hoá - xã hội tốt, đã phát huy tác dụng và trải qua thực tiễn ít nhất là hai năm; Được cơ quan thẩm quyền của Trung ương, Thành phố công nhận là công trình tiên tiến xuất sắc và được Hội đồng tư vấn các cơ quan chức năng xét chọn đề nghị UBND Thành phố xét tặng giải Thăng Long.

Điều 3. Việc xét chọn các công trình đề nghị UBND Thành phố tặng giải Thăng Long của Thủ đô Hà Nội được tiến hành 5 năm một lần cho 6 nhóm sau:

1. Lĩnh vực Khoa học và công nghệ.

2. Lĩnh vực Công nghệ thông tin – Truyền thông.

3. Lĩnh vực Văn học.

4. Lĩnh vực Nghệ thuật.

5. Lĩnh vực Quản lý.

6. Các lĩnh vực khác.

Điều 4. Tiền thưởng và kinh phí tổ chức:

4.1. Thưởng cho mỗi công trình: đạt giải Thăng Long 30.000.000 (ba mươi triệu đồng), đạt giải khuyến khích 5.000.000 đ (năm triệu đồng).

4.2. Kinh phí tổ chức việc xét chọn các công trình đề nghị trao thưởng do cơ quan chủ trì lập kế hoạch (chi trong dự toán chi của co quan trong năm xét thưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt).

4.3. Kinh phí giải Thăng Long được bố trí từ nguồn kinh phí điều hành tập trung của Thành phố.

II. NGUYÊN TẮC XÉT THƯỞNG

Điều 5. Giải Thăng Long được xét thưởng 5 năm một lần vào năm có số tận cùng là 0 hoặc 5 (sau đây được gọi là năm giải Thăng Long) và được công bố vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô 10/10 của năm đó.

Điều 6. Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Công nghệ thông tin Thành phố, Sở Văn hóa và Thông tin, Hội Liên hiệp văn học Nghệ thuật Thành phố, Ban tổ chức Chính quyền Thành phố phối hợp với Thưởng trực Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố.

6.1. Ban hành quy chế xét tặng giải thưởng thuộc lĩnh vực ngành phụ trách hai năm một lần vào năm chẵn (năm có số chia hết cho 2) và xét chọn các công trình đạt giải nhất thuộc lĩnh vực ngành trong hai kỳ xét thưởng đề nghị UBND Thành phố xem xét tặng giải Thăng Long vào năm giải Thăng Long.

6.2. Đề xuất với Thành phố thành lập Hội đồng tư vấn xét thưởng. Hội đồng gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 3 đến 5 thành viên cố định. Khi xét từng giải thưởng, mời Thủ trưởng các cơ quan chủ quản có công trình xét thưởng và một số chuyên gia am hiểu về lĩnh vực xét thưởng tham gia làm uỷ viên Hội đồng tư vấn. Mỗi Hội đồng không quá 15 người.

Điều 7.

7.1. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tham mưu với UBND thành phố hướng dẫn các tập thể, cá nhân đăng ký, làm thủ tục và xét chọn các công trình thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ.

7.2. Ban Công nghệ thông tin Thành phố có trách nhiệm tham mưu với UBND Thành phố hướng dẫn các tập thể, cá nhân đăng ký, làm thủ tục và xét chọn các công trình thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin – truyền thông.

7.3. Sở Văn hoá và thông tin Hà Nội chủ trì, cùng với Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật có trách nhiệm tham mưu với UBND thành phố hướng dẫn các tập thể, cá nhân đăng ký, làm thủ tục và xét chọn các công trình thuộc hai lĩnh vực Văn học, Nghệ thuật.

7.4. Ban Tổ chức Chính quyền có trách nhiệm tham mưu với UBND Thành phố hướng dẫn các tập thể, cá nhân đăng ký làm thủ tục xét chọn các công trình thuộc lĩnh vực Quản lý.

7.5. Đối với các công trình thuộc các lĩnh vực khác, Sở, Ban, Ngành quản lý có trách nhiệm làm thủ tục xét chọn ban đầu, chuyển đến Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp trình UBND Thành phố.

Các công trình được các Sở, Ban, Ngành xét chọn theo Điều 7 được gọi là công trình dự tuyển giải Thăng Long.

Điều 8.

8.1. Các công trình được các Ngành có thẩm quyền trên xét tặng cho mỗi lĩnh vực giải nhất là 5.000.000 đ (năm triệu đồng); một giải nhì 3.000.000 đ (ba triệu đồng); một giải ba 2.000.000 đ (hai triệu đồng); mỗi giải khuyến khích là 1.000.000đ (một triệu đồng).

8.2. Kinh phí tổ chức xét chọn và giải thưởng do cơ quan chủ trì lập kế hoạch trong dự toán chi của cơ quan trong năm xét thưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 9. Hồ sơ đề nghị xét tặng giải Thăng Long thuộc các lĩnh vực gửi về Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố trước ngày 10 tháng 8 vào năm xét giải Thăng Long bao gồm các văn bản sau đây:

1. Bản đăng ký công trình.

2. Bản tóm tắt: mô tả nội dung của công trình, kết quả, quy mô áp dụng hoặc ảnh hưởng của công trình.

3. Những văn bản đánh giá của các cơ quan quản lý hoặc Hội đồng khoa học của các cấp (Thành phố, Trung ương).

4. Chứng nhận về bản quyền tác giải hoặc bản quyền sở hữu công nghiệp của cơ quan có thẩm quyền.

5. Văn bản đề nghị xét tặng giải Thăng Long cho công trình của cơ quan chủ quan cấp trên.

6. Biên bản họp xét tặng giải thưởng của Hội đồng tư vấn, văn bản đề nghị UBND Thành phố xét tặng giải Thăng Long của Thủ trưởng cơ quan được UBND thành phố giao thẩm quyền chủ trì xét tặng giải Thăng Long trong từng lĩnh vực.

Điều 10. Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố trình UBND thành phố quyết định tặng giải Thăng long cho các công trình xuất sắc.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố và các Sở, Ban, Ngành có tên tại Điều 7 chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Điều lệ trong lĩnh vực được giao nhiệm vụ, tham mưu cho UBND Thành phố xét tặng giải Thăng Long.

Điều 12. Điều lệ có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với điều lệ này đều bãi bỏ.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 161/2003/QĐ-UB ngày 24/11/2003 về Điều lệ xét tặng giải Thăng Long do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.015

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248