Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1597/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch triển khai Nghị định 02/2013/NĐ-CP quy định về công tác gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 1597/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 09/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1597/QĐ-UBND

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2013/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 1105/TTr-SVHTT-VHGĐ ngày 17 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
 - Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể TP;
- VPUB: Các PVP;
- Phòng VX, PCNC, THKH;
- Lưu:VT, (VX/Ng.T) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2013/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số ………/QĐ-UBND ngày… tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Căn cứ Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình;

Căn cứ Quyết định số 1340/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình;

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình (sau đây viết tắt là Nghị định số 02/2013/NĐ-CP) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị định số 02/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác gia đình trên địa bàn Thành phố.

- Chủ động chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác đảm bảo cho việc thi hành Nghị định số 02/2013/NĐ-CP.

2. Chỉ đạo phối hợp triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả, đúng tiến độ và trách nhiệm trong việc thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 02/2013/NĐ-CP, các văn bản liên quan đến công tác gia đình tới các Sở, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức và các tầng lớp nhân dân

a) Đăng tải, phổ biến nội dung Nghị định số 02/2013/NĐ-CP, các văn bản liên quan đến công tác gia đình trên các Trang Thông tin điện tử của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp và Trang Thông tin điện tử Ủy ban nhân dân Thành phố.

b) Tiếp tục lồng ghép phổ biến nội dung Nghị định trong các hội nghị chuyên đề; hội nghị sơ kết, tổng kết; tập huấn về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và công tác gia đình. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung Nghị định số 02/2013/NĐ-CP trong đoàn viên, hội viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố và cơ sở, Ủy ban nhân dân các cấp.

2. Tổ chức các nội dung hoạt động cụ thể theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương

a) Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững; thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Tổ chức tư vấn, giáo dục trước hôn nhân, cung cấp kiến thức, kỹ năng xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình; lồng ghép phù hợp nội dung giáo dục đời sống gia đình vào chương trình các cấp học theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Tổ chức tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình; kế thừa, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình, dòng họ gắn với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển

d) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ.

đ) Thực hiện công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp.

3. Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP

a) Tổ chức các hoạt động kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện các quy định của Nghị định số 02/2013/NĐ-CP.

b) Tổ chức sơ kết, đánh giá 01 năm, 05 năm thực hiện Nghị định theo hướng dẫn của Trung ương.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH

- Căn cứ Kế hoạch, nội dung công việc cụ thể về công tác gia đình hàng năm, Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện và tổng hợp cùng với dự toán chi ngân sách Nhà nước của cơ quan, gửi cơ quan tài chính đồng cấp tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Kinh phí huy động của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho công tác gia đình được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao

- Căn cứ hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở - ngành chức năng, các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm để tổ chức thực hiện;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí địa phương tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 02/2013/NĐ-CP, các chính sách, pháp luật, kiến thức về công tác gia đình; trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện công tác gia đình;

- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố và các đoàn thể có liên quan xây dựng và hướng dẫn nhân rộng các mô hình gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững;

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố lồng ghép các chính sách về công tác gia đình vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với các sở - ngành, đoàn thể Thành phố và quận - huyện thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát việc lập kế hoạch, dự toán, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định, nhất là đối với phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 02/2013/NĐ-CP, các văn bản liên quan đến công tác gia đình, trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện công tác gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác tư vấn, giáo dục trước hôn nhân; cung cấp kiến thức, kỹ năng xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình; lồng ghép phù hợp nội dung giáo dục đời sống gia đình vào chương trình các cấp học trên địa bàn Thành phố theo hướng dẫn của Trung ương.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong gia đình, chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi trong gia đình và phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

7. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong việc quy hoạch đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

8. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các ngành chức năng liên quan tổ chức các hoạt động kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nghị định số 02/2013/NĐ-CP;

- Biên soạn, hỗ trợ tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở cho Ủy ban nhân dân quận - huyện; hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận - huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, đặc biệt là công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các ngành chức năng liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác gia đình theo quy định của pháp luật.

10. Ủy ban nhân dân các quận - huyện

- Chỉ đạo thống kê, rà soát số liệu về gia đình, công tác gia đình; tiếp tục thực hiện công tác thu thập, xử lý, lưu trữ, sử dụng thông tin về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về gia đình, xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác gia đình gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Chỉ đạo các phòng ban chức năng, các phường - xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình, thực hiện bình đẳng trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình và phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ trẻ em, chăm sóc người cao tuổi.

- Chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) hàng năm nhằm giáo dục nghĩa cử tốt đẹp giữa người với người trong gia đình và ngoài xã hội, tôn vinh những gia đình gương mẫu, các giá trị truyền thống gia đình Việt Nam, nhân rộng xây dựng gia đình hạnh phúc. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức về gia đình, vận động nhân dân kế thừa, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu các giá trị tiến bộ như quyền trẻ em, bình đẳng giới, ứng dụng phù hợp các giá trị truyền thống vào đời sống gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Bố trí ngân sách cho công tác gia đình theo đúng quy định của pháp luật về Ngân sách nhà nước;

- Tổ chức, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác gia đình tại địa phương;

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động về công tác gia đình tại địa phương, báo cáo cơ quan cấp trên.

V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

- Định kỳ hàng năm, các Sở - ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này gửi báo cáo về Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 05 tháng 11 để tổng hợp báo cáo chung của Thành phố.

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao trách nhiệm theo dõi, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch để Ủy ban nhân dân Thành phố có chỉ đạo kịp thời; lập báo cáo trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt báo cáo Thủ tướng Chính phủ thông qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố theo quy định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1597/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch triển khai Nghị định 02/2013/NĐ-CP quy định về công tác gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.877

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.184.142