Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1579/QĐ-BVHTTDL 2015 ngày hội văn hóa thể thao du lịch dân tộc Đông Bắc IX Bắc Kạn

Số hiệu: 1579/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 15/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1579/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC NGÀY HỘI VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VÙNG ĐÔNG BẮC LẦN THỨ IX - NĂM 2015, TẠI TỈNH BẮC KẠN

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;

Căn cứ Chỉ thị số 1971/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Căn cứ Quyết định số 4686/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức định kỳ “Ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số” theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 4289/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý tổ chức “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX - năm 2015, tại tỉnh Bắc Kạn”.

Thời gian: Tháng 9 năm 2015.

Giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh vùng Đông Bắc tổ chức thực hiện.

Điều 2. Kinh phí thực hiện:

- Kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2015 cấp qua Văn phòng.

- Kinh phí đơn vị đăng cai tổ chức, kinh phí các địa phương tham gia Ngày hội do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cấp.

- Kinh phí các đơn vị phối hợp tổ chức.

- Kinh phí vận động tài trợ theo hướng xã hội hóa.

Điều 3. Quyết đnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Vụ Văn hóa dân tộc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tham gia Ngày hội, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh vùng Đông Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trư
ng Huỳnh Vĩnh Ái;
- UBND tỉnh Bắc Kạn;
- UBND các tỉnh vùng Đông Bắc;
- Lưu: VT, Vụ VHDT. Hg40.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1579/QĐ-BVHTTDL về tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX - ngày 15/05/2015 tại tỉnh Bắc Kạn do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


965

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.72.180