Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 155/2004/QĐ-UB ban hành Quy chế công nhận danh hiệu:“Làng nghề Hà Nội” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 155/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 13/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 155/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN DANH HIỆU:“LÀNG NGHỀ HÀ NỘI”

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Quyết định số 132/2000/TTg ngày 24/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 55/2004/QĐ-UB ngày 14/4/2004 của UBND Thành phố về việc ban hành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2004;
Xét đề nghị của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 315/TTr - LM HTX ngày 29.9. 2004 v/v xin phờ duyệt Quy chế cụng nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” cú ý kiến thẩm định văn bản của Sở Tư pháp (công văn số 1466/TP-VBPQ ngày 20.9.2004).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Thành phố, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố, Cục trưởng Cục Thống kê Hà Nội, Giám đốc các sở:Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên Môi trường và Nhà đất; Công nghiệp; Quy hoạch Kiến trúc; Xây dựng, Thủ trưởng các ngành liên quan và Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM/. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

 

QUY CHẾ

CÔNG NHẬN DANH HIỆU  “LÀNG NGHỀ HÀ NỘI”.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 155/2004/QĐ-UB ngày 13.10. 2004 của UBND Thành phố Hà Nội)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng và phạm vi điều chỉnh.

1/. Quy chế này quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” đối với các làng nghề có các ngành nghề sản xuất đặc trưng đang hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

2/. Làng nghề ở Hà Nội được công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” gồm những làng nghề truyền thống và làng nghề khác được Thành phố quy hoạch.

Điều 2: Danh hiệu "Làng nghề Hà Nội".

Danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” do UBND Thành phố quyết định công nhận, nhằm khuyến khích phát triển các ngành nghề sản xuất đặc trưng tại các làng nghề có những đóng góp quan trọng trong việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá và góp phần giữ gìn, phát huy, tôn vinh bản sắc văn hoá, xã hội của Thủ đô.

Điều 3: Nguyên tắc công nhận danh hiệu.

1/. Việc xét công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” tiến hành định kỳ 3 năm một lần, được thực hiện theo nguyên tắc công khai, bình đẳng cho các làng nghề đạt các tiêu chuẩn nêu tại Điều 4 của Quy chế này.

2/. Việc công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” do Hội đồng thẩm định và xét chọn công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội" thẩm định và xét chọn hồ sơ trình Chủ tịch UBND Thành phố quyết định.

3/. Những làng nghề đã được công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” không đáp ứng các tiêu chuẩn nêu tại Điều 4 sẽ bị thu hồi danh hiệu “Làng nghề Hà Nội”.

4/. Làng nghề bị thu hồi danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 trong 3 năm liên tục sẽ được xem xét và công nhận lại danh hiệu "Làng nghề Hà Nội".

Chương 2:

TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ THỦ TỤC CÔNG NHẬN, THU HỒI DANH HIỆU “LÀNG NGHỀ HÀ NỘI”

Điều 4: Tiêu chuẩn đạt danh hiệu "Làng nghề Hà Nội".

Làng nghề được công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

1/.Về ngành nghề: Các làng nghề có ngành nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; tiểu thủ công nghiệp; sản xuất - chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản và các ngành nghề khác phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội được UBND Thành phố hoặc UBND cỏc quận, huyện phê duyệt.

2/. Về kinh tế: Giá trị sản xuất từ ngành nghề đặc trưng của làng nghề phải chiếm tỷ trọng từ 40% trở lên so với tổng giá trị sản xuất của các ngành nghề trong  làng.

3/. Về sử dụng lao động: Có số hộ trong làng trực tiếp tham gia làm nghề từ 40% trở lên so với tổng số hộ dân của làng.

4/. Được Sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất, Sở Thương mại, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chấp thuận bằng văn bản đạt các tiêu chuẩn về môi trường, văn minh thương mại, dịch vụ và an toàn lao động trong làng nghề.

5/. Về văn hoá- xã hội: Làng có hương ước hoặc quy chế hoạt động và chấp hành tốt các tiêu chuẩn về an ninh, an toàn xã hội.

Điều 5: Hồ sơ xét công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội".

Hồ sơ để xét công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội" bao gồm:

1/. Đơn đề nghị công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” (theo mẫu).

2/. Báo cáo quá trình hình thành, phát triển và tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của làng nghề trong 3 năm gần nhất (theo mẫu)

3/. Bản sao các giấy tờ theo các khoản 4, 5 - Điều 4 của Quy chế này.

Điều 6: Trình tự thủ tục công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội".

1/. UBND cỏc xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) có các làng nghề đạt tiêu chuẩn theo Điều 4 của Quy chế này, lập và gửi hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” lên UBND cỏc quận, huyện (gọi chung là UBND cấp huyện).

2/. UBND cấp huyện thông qua hồ sơ do UBND cấp xã gửi lên, lập tờ trình đề nghị UBND Thành phố xét duyệt, đồng thời gửi hồ sơ về cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định và xét chọn công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội".

3/. Hội đồng thẩm định và xét chọn công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội" tiến hành thẩm định, xét chọn và trình UBND Thành phố quyết định.

4/. Thời gian xét duyệt công nhận làng nghề đạt danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp từ chối, Hội đồng thẩm định và xét chọn công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội" phải có văn bản trả lời về việc từ chối công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội”.

Điều 7: Thu hồi danh hiệu “Làng nghề Hà Nội”.

Trong 3 năm liên tục, nếu làng nghề đã được công nhận danh hiệu không đáp ứng được các tiêu chuẩn ở Điều 4 và Điều 10 của Quy chế này sẽ bị thu hồi danh hiệu “Làng nghề Hà Nội”.

Cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định và xét chọn công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội" tổng hợp hồ sơ, có xác nhận của các cơ quan liên quan về những vi phạm của làng nghề hoặc việc làng nghề không đảm bảo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Quy chế này.

 Hội đồng thẩm định và xét chọn công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội", trình UBND Thành phố quyết định thu hồi danh hiệu “Làng nghề Hà Nội”.

Điều 8: Tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định và xét chọn công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội".

1/. Hội đồng thẩm định và xét chọn công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội" do UBND Thành phố quyết định thành lập gồm: Chủ tịch (Phó chủ tịch UBND Thành phố phụ trách khối), 1 đến 2 Phó chủ tịch và các uỷ viên (đại diện một số Sở, Ban, Ngành của Thành phố, các nhà khoa học, nghệ nhân hiểu biết về làng nghề). 

2/. Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hà Nội là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định và xét chọn công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội" có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định và xét chọn công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” trình UBND Thành phố quyết định ban hành.

Chương 3:

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA LÀNG NGHỀ ĐƯỢC CÔNG NHẬN DANH HIỆU “LÀNG NGHỀ HÀ NỘI”

Điều 9: Quyền lợi của làng nghề được công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội".

1/. Được UBND Thành phố cấp giấy chứng nhận đạt danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” kèm theo một biểu trưng “Làng nghề Hà Nội”.

2/. Được chủ động tổ chức hoạt động sản xuất - kinh doanh - dịch vụ trong  làng nghề theo chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố.

3/. Được tổ chức truyền, dạy nghề trực tiếp và được miễn các loại thuế trong hoạt động truyền và dạy nghề theo qui định của pháp luật.

4/. Được hỗ trợ xây dựng cơ sở dạy nghề và được miễn, giảm tiền sử dụng đất, hỗ trợ đền bù đất đai khi xây dựng cơ sở dạy nghề theo dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt.

5/. Được ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất - kinh doanh; được hưởng các chế độ ưu đãi, hỗ trợ về khuyến khích phát triển nghề và làng nghề của Thành phố, quận, huyện theo qui định hiện hành.

Điều 10: Trách nhiệm của UBND cấp xã có làng nghề được công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội".

1/. Nghiêm chỉnh chấp hành các nghĩa vụ và thực hiện đúng chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và phát triển nghề và làng nghề ở địa phương.

2/. Thường xuyên duy trì, xây dựng làng nghề theo đúng quy hoạch của Thành phố. Bảo tồn tu tạo và phát huy tác dụng của các công trình kiến trúc, hạ tầng kinh tế - xã hội ở địa phương do Nhà nước và nhân dân đóng góp xây dựng, quan hệ xã hội văn minh, chăm lo gìn giữ thuần phong mỹ tục, đời sống văn hoá của làng nghề.

3/. Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, hoàn thiện hương ước theo quy chế dân chủ nhằm động viên, khuyến khích nhân dân yêu nghề, đoàn kết xây dựng, phát triển nông thôn hiện đại, có thu nhập cao về kinh tế, xây dựng các cụm văn hoá mang bản sắc văn hoá dân tộc và thực hiện tốt chính sách xã hội.

4/. Huy động các nghệ nhân, thợ giỏi, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia tích cực công tác truyền nghề, dạy nghề cho người lao động và phát triển làng nghề ổn định, bền vững.

5/. Đi sâu nghiên cứu, cải tiến thiết bị, công nghệ sản xuất, đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm; đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động trong làng nghề.

Chương 4:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11: Trách nhiệm của Ban chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề Thành phố, Sở, Ban, Ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

1/. Ban chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề Thành phố có trách nhiệm:

a.Chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành và UBND các quận, huyện chủ động xây dựng quy hoạch, kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp phát triển nghề và làng nghề phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng ngành và điều kiện cụ thể của từng quận, huyện.

b. Chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế này.

2/. Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hà Nội - cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định và xét chọn công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội" có trách nhiệm: 

a.Giới thiệu danh sách thành viên Hội đồng thẩm định và xét chọn công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội" trình UBND Thành phố xem xét quyết định.

b.Tiếp nhận, lưu trữ, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, các vấn đề liên quan đến việc công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” báo cáo UBND Thành phố quyết định.

c. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện triển khai tổ chức công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội”.

d. Hướng dẫn tuyên truyền, trợ giúp các làng nghề thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách của Thành phố.

e. Xây dựng kế hoạch tài chính và là đầu mối tiếp nhận kinh phí từ Ngân sách thành phố để chi cho hoạt động công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội”. Thực hiện quyết toán với cơ quan tài chính theo quy định hiện hành. 

3/. Các Sở, Ban ngành của Thành phố có trách nhiệm:

a.Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và những quy định trong Quy chế này có kế hoạch phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ giúp đỡ làng nghề tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho “Làng nghề Hà Nội” phát triển.

b.Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hà Nội thẩm định, xét chọn công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội”.

4/. UBND cấp huyện có trách nhiệm:

a.Tổ chức phổ biến, hướng dẫn thực hiện Quy chế này.

b. Chỉ đạo UBND cấp xã nơi có làng nghề lên danh sách làng nghề đủ tiêu chuẩn, lập hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội.

5/. UBND cấp xã có trách nhiệm:

a.Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giới thiệu sâu rộng Quy chế này cho các làng nghề trên địa bàn.

b. Thực hiện đúng quy hoạch phát triển làng nghề đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp với các Hội, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân để phát triển ngành nghề, làng nghề gắn với chương trình phát triển kinh tế- xã hội, xoá đói giảm nghèo ở địa phương.

Điều 12: Tổ chức thực hiện.

1/. Ban chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề Thành phố, các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn của Thành phố có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc sẽ được UBND Thành phố, các ngành, các cấp khen thưởng.

2/. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hà Nội tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét, điều chỉnh và bổ sung kịp thời./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 155/2004/QĐ-UB ban hành Quy chế công nhận danh hiệu:“Làng nghề Hà Nội” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.951

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170