Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1537/2007/QĐ-UBND ban hành Tiêu chuẩn Khu dân cư Tiên tiến - Văn hóa giai đoạn 2007 - 2010 do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1537/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 10/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*******

Số: 1537 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
**********

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH TIÊU CHUẨN KHU DÂN CƯ TIÊN TIẾN - VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thông tin - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố tại Tờ trình số 728/TTr-SVHTT ngày 22 tháng 3 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn Khu dân cư Tiên tiến - Văn hóa giai đoạn 2007 - 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn và các thành viên Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
 - Bộ Văn hóa - Thông tin;
 - Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ban Tư tưởng-Văn hóa Thành ủy;
- Ban VHXH-HĐND thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP;
- Các đoàn thể thành phố;
- Báo, Đài;
- VPHĐ-UB : Các PVP;
- Các Tổ NCTH;
- Lưu:VT, (VX/T)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

TIÊU CHUẨN

KHU DÂN CƯ TIÊN TIẾN - VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2007 – 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1537 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

I.- TIÊU CHUẨN CỤ THỂ            : (100 điểm)

- Tiêu chuẩn 1                            : 15 điểm

- Tiêu chuẩn 2                            : 07 điểm

- Tiêu chuẩn 3                            : 29 điểm

- Tiêu chuẩn 4                            : 16 điểm

- Tiêu chuẩn 5                           : 12 điểm

- Tiêu chuẩn 6                            : 12 điểm

- Tiêu chuẩn 7                            : 09 điểm

 Tổng cộng                             : 100 điểm

TIÊU CHUẨN 1: Giúp nhau phát triển kinh tế, chăm lo cho người nghèo, đồng bào bị thiên tai, hoạn nạn, giải quyết việc làm trong khu dân cư (15 điểm).

1. Vận động các hộ trong khu dân cư phát huy tình làng nghĩa xóm, đoàn kết giúp đỡ nhau làm kinh tế gia đình, thực hành tiết kiệm. Tỷ lệ vận động đạt từ 80% trở lên - (01 điểm);

2. Vận động và giám sát các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn dân cư chấp hành tốt luật pháp Nhà nước, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước, không có hộ sản xuất hoặc chứa hàng gian, hàng giả, trốn thuế - (02 điểm);

3. Phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động chăm lo người nghèo - (12 điểm);

Cụ thể:

- Tích cực vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Vì người nghèo” - (02 điểm);

- Thành lập các “Tổ giảm nghèo”, “Tổ tự quản xóa đói giảm nghèo” để giúp đỡ các hộ thuộc diện xóa đói giảm nghèo, sử dụng vốn được trợ giúp đúng mục đích; vận động các hộ thực hiện tốt việc hoàn vốn, không có hộ nợ vốn kéo dài và có biện pháp giúp đỡ cách sản xuất, chăn nuôi làm ăn có hiệu quả… từng bước nâng cao đời sống của người dân - (02 điểm);

- Có biện pháp phối hợp giải quyết, giúp các hộ trong diện xóa đói giảm nghèo ra khỏi chương trình theo Tiêu chí giảm nghèo mới của thành phố giai đoạn 2 (2004 - 2010) đạt: - (02 điểm);

 + Từ 80% trở lên đối với các quận nội thành;

 + Từ 60 % trở lên đối với các quận mới và các huyện.

- Có kế hoạch khảo sát kỹ các hộ trong diện xây dựng Nhà tình thương (mới phát sinh) và tích cực vận động xây tặng và thực hiện sửa chữa đối với Nhà tình nghĩa, Nhà tình thương đã xuống cấp - (01 điểm);

- Có biện pháp phối hợp chăm lo người già neo đơn, những người bất hạnh; Khu dân cư không có người nghèo và trẻ em lang thang ăn xin, nếu có phải có biện pháp vận động nhân dân giúp đỡ để họ ổn định cuộc sống. Nếu người ở nơi khác đến thì đề nghị với ngành chức năng có biện pháp giải quyết theo quy định của thành phố - (01 điểm);

- Thường xuyên quan tâm giới thiệu học nghề, việc làm cho các đối tượng trong độ tuổi lao động thuộc diện: gia đình chính sách, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, gia đình khó khăn. Động viên người trong độ tuổi lao động tích cực tìm việc làm để có thu nhập chính đáng và có biện pháp giúp đỡ, giải quyết việc làm cho người thất nghiệp trong khu dân cư - (02 điểm);

- Tiếp tục phát huy tốt truyền thống “Lá lành đùm lá rách” giúp đỡ, đùm bọc nhau khi ốm đau, khi khó khăn, hoạn nạn. Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động từ thiện, xã hội (cứu trợ đột xuất đồng bào bị thiên tai, hỏa hoạn, gặp khó khăn,…) và các cuộc vận động khác do Trung ương, thành phố hoặc quận - huyện phát động - (02 điểm);

TIÊU CHUẨN 2: Chăm lo cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi, người già neo đơn - (07điểm ).

1. Vận động nhân dân gây Quỹ và thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”       - (02 điểm);

2. Có 100% Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đối tượng chính sách, có công được chăm lo tốt theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước, hoặc theo chủ trương của thành phố và quận - huyện; không để các gia đình chính sách rơi vào diện Xóa đói giảm nghèo - (02 điểm );

3. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động của Người cao tuổi: Trong năm, có tổ chức chúc thọ các cụ cao niên, thăm hỏi các cụ đau yếu. Có tổ chức các hình thức chăm lo, hoạt động, sinh hoạt bổ ích, phù hợp với các Cụ nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10. Vận động được ngày càng nhiều ông, bà và thanh thiếu niên tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Ông-Bà-Cháu và tham gia các hoạt động của địa phương - (03 điểm);

TIÊU CHUẨN 3: Thực hiện tốt các nội dung sau đây - (29 điểm).

Quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát việc thực hiện Cải cách hành chánh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, xây dựng chính quyền.

Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBTƯMTTQVN ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thông tin, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng “Xã, Phường, Thị trấn lành mạnh không còn mại dâm ma túy”; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu 3 giảm, Đề án "Tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện”, Kế hoạch “Giải quyết tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành tốt đủ thời gian áp dụng biện pháp sau cai nghiện”.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới”; phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”...

Cụ thể như sau :

1. Thường xuyên vận động nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với nội dung sinh hoạt định kỳ của Tổ dân phố, Tổ nhân dân. Những việc có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, kể cả các khoản thu do đóng góp của người dân đều được thông báo, công khai, hoặc đưa ra bàn bạc, đi đến thống nhất và tổ chức thực hiện. Vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia giám sát các hoạt động thực thi pháp luật của chính quyền, của cán bộ, công chức, đảng viên, đại biểu dân cử; giám sát về phong cách tiếp dân, đạo đức, lối sống, tình trạng lãng phí, tham ô, tham nhũng của Cán bộ, Công chức và tố giác các đối tượng phạm tội kinh tế tại địa bàn dân cư. Tổ chức cho nhân dân tham gia giám sát các công trình, các dự án đang được triển khai thực hiện tại khu dân cư, của địa phương mình theo đúng Quy chế dân chủ cơ sở và góp phần thực hiện tốt chủ trương chống lãng phí và thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng và giám sát chính quyền địa phương thực hiện Năm cải cách hành chính -(03 điểm);

2. Khu dân cư và các Tổ dân phố, Tổ nhân dân có xây dựng và thực hiện Quy ước cộng đồng dân cư (Nếu có nhiều quy ước khác nhau thì cần tập hợp thống nhất thành một quy ước chung và quy ước này phải được nhân dân trao đổi, bàn bạc và đi đến thống nhất thực hiện) - (01 điểm);

3. Vận động ít nhất 70% tổng số hộ dân trong khu dân cư tham dự các buổi sinh hoạt, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành do chính quyền địa phương và Mặt trận Tổ quốc phối hợp tổ chức. Vận động nhân dân trong khu dân cư thực hiện tốt các chủ trương, quy định của pháp luật. Đặc biệt là các chủ trương về quy hoạch, đền bù, giải tỏa để xây dựng các công trình quốc gia, công trình công cộng… Không để xảy ra tình trạng khiếu nại tố cáo kéo dài, khiếu kiện đông người gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương và thành phố - (02 điểm);

4. Vận động các hộ dân tích cực tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri của các Đại biểu dân cử (các cấp) theo quy định của pháp luật. Quan tâm, phản ảnh, đề xuất những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cử tri với đại biểu dân cử và theo dõi kết quả giải quyết. Vận động nhân dân và theo dõi, giám sát để từ đó có ý kiến đánh giá hiệu quả hoạt động của đại biểu dân cử ứng cử trên địa bàn theo Luật định - (02 điểm);

5. Có biện pháp phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu dân cư tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới”; phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội trở về gia đình và cộng đồng dân cư”; Chương trình mục tiêu 3 giảm, Đề án “Tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện”, Kế hoạch “Giải quyết tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành tốt thời gian áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện” - (16 điểm);

a) Giảm tội phạm : (04 điểm)

Tổ chức và có các biện pháp phối hợp để vận động nhân dân phát hiện, tố giác, cung cấp thông tin cho cơ quan Công an về tội phạm các loại, đặc biệt là loại tội phạm hoạt động theo băng nhóm xã hội đen, những đối tượng cho vay nặng lãi, những đối tượng có nguy cơ trở thành tội phạm và những đối tượng có lệnh truy nã; vận động những người phạm tội ra đầu thú với chính quyền; vận động giao nộp vũ khí, hung khí các loại. Phối hợp quản lý chặt chẽ việc đăng ký tạm trú, tạm vắng. Xây dựng tốt thế trận an ninh nhân dân để phòng chống các loại tội phạm có hiệu quả. Không có tội phạm có tổ chức hoạt động trên địa bàn; không có vi phạm pháp luật nghiêm trọng xảy ra và số loại tội phạm, số vụ phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội trên địa bàn dân cư phải giảm (từ 50% trở lên) so với năm trước - (02 điểm);

Tham gia, phối hợp với các ngành chức năng, các Đoàn thể thành viên, Tổ dân phố, Tổ nhân dân quản lý, giáo dục, giúp đỡ và tạo điều kiện cho các đối tượng đã mãn hạn tù, người có tiền án tiền sự, người lầm lỗi, người cải tạo, số thanh thiếu niên từ các Trung tâm, trường, trại, trở về tái hòa nhập cộng đồng, từng bước ổn định cuộc sống - (01 điểm);

Phối hợp quản lý, nắm chắc số đối tượng nhập cư, tạm cư (kể cả số thanh niên công nhân làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và các sinh viên cư ngụ tại ký túc xá, nhà trọ…) tại địa bàn dân cư để có biện pháp tuyên truyền, vận động họ chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và giúp đỡ khi cần thiết… - (01 điểm);

b) Giảm ma túy: (07 điểm).

Có kế hoạch phối hợp với Công an xã, phường, thị trấn và các đoàn thể tổ chức điều tra, khảo sát nắm chắc về các loại đối tượng ma túy trên địa bàn để có biện pháp, đấu tranh, chuyển hóa và giữ vững địa bàn trong sạch, lành mạnh góp phần cùng với địa phương thực hiện thành công các Tiêu chí xây dựng “Xã, phường, thị trấn lành mạnh không còn mại dâm, ma túy” - (02 điểm);

Phối hợp vận động nhân dân phát hiện, tố giác những đối tượng mua bán, sử dụng ma túy. Khu dân cư tích cực phối hợp cùng các ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ, đấu tranh chuyển hóa để xây dựng địa bàn không có tụ điểm và không có người mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy - (01 điểm);

Số người nghiện ma túy không phát sinh thêm trong năm. Nếu có thì phải có biện pháp phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hóa, vận động 100% gia đình đưa số đối tượng nghiện này đi cai nghiện tập trung. Có Kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động sâu rộng về Đề án “Tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện” trong nhân dân và số gia đình có người thân đang quản lý tại cộng đồng, số đang cai nghiện, học tập, lao động tập trung để chấp hành chủ trương của thành phố. Đặc biệt quan tâm và tổ chức, hoặc vận động các gia đình tích cực cùng với phường - xã, thị trấn đi thăm các trung tâm, trường trại để động viên người thân mình học tập, lao động tốt - (02 điểm);

Phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân hưởng ứng Kế hoạch “giải quyết tái hòa nhập cộng đồng” của thành phố và có biện pháp phối hợp quản lý, giáo dục, giúp đỡ số đối tượng học tập cai nghiện, ma túy tiến bộ được “thưởng phép” trả phép đúng quy định; giúp đỡ người được giải quyết tái hòa nhập cộng đồng không tái nghiện, không mặc cảm, tham gia các hoạt động của địa phương, có việc làm, từng bước ổn định cuộc sống - (02 điểm);

c) Giảm mại dâm: (04 điểm).

Phối hợp khảo sát nắm chắc các đối tượng có nguy cơ dễ trở thành gái mại dâm để giáo dục, vận động, giúp đỡ họ không vi phạm pháp luật -(01 điểm);

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân giám sát, phát hiện, tố giác, cung cấp thông tin về các đối tượng là chủ chứa, môi giới mại dâm, hoạt động mại dâm (kể cả mại dâm nam) và những cơ sở, ngành nghề kinh doanh, dịch vụ có biểu hiện hoạt động mại dâm trá hình - (01 điểm);

Đề xuất các biện pháp đấu tranh, xóa bỏ các kiểu hoạt động mại dâm trá hình hiện có trên địa bàn, kiên quyết không để xảy ra tình trạng gái mại dâm đứng đường - (01 điểm);

Cảm hóa, giáo dục những người lầm lỡ, người hoàn lương, người từ trường trại trở về hòa nhập với cộng đồng bằng các biện pháp: tổ chức hoặc kiến nghị, đề xuất để giải quyết việc làm, trợ cấp, trợ vốn, học nghề- (01 điểm);

d) Các loại tệ nạn xã hội khác: (01 điểm).

Ngoài các loại tội phạm, tệ nạn trên, khu dân cư làm tốt công tác phòng chống, ngăn chận các loại tệ nạn xã hội khác như: cờ bạc, trộm cắp, ghi đề, đá gà, cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi, các hình thức mê tín dị đoan,… các loại tệ nạn này phải giảm từ 70% trở lên so với năm trước.

6. Vận động nhân dân tham gia xây dựng tốt nền Quốc phòng toàn dân, tham gia xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, lực lượng Dân phòng hoạt động có hiệu quả. Phấn đấu đạt 100% thanh niên đến tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự và đạt 100% chỉ tiêu thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ, không có trường hợp chống lệnh gọi nhập ngũ. Vận động 100% số quân nhân đào bỏ ngũ trở lại đơn vị (nếu có). Cùng với địa phương thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội - (02 điểm);

7. Phối hợp tuyên truyền, vận động và làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy. Không để xảy ra tình trạng cháy, nổ gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân, của Nhà nước ở khu dân cư - (02 điểm);

8. Có 100% Tổ dân phố sinh hoạt định kỳ và có sổ ghi chép các nội dung sinh hoạt của Tổ, đạt 70% hộ dân tham dự trong mỗi lần họp Tổ. Có Tổ hòa giải và phối hợp tổ chức hòa giải các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ dân cư. Phấn đấu giải quyết được (hòa giải thành) từ 75% trở lên số vụ hòa giải. Có từ 80% trở lên số Tổ dân phố, Tổ nhân dân đạt danh hiệu xuất sắc và được ngành chức năng công nhận là Tổ an toàn, Tổ tự quản - (01 điểm);

TIÊU CHUẨN 4: Xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn minh sạch đẹp. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12 tháng 01 0000000năm 1998 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và thực hiện Bảo vệ môi trường và trật tự kỷ cương-nếp sống văn minh đô thị - (16 điểm).

1. Khu dân cư có 100% số hộ dân đăng ký thực hiện 6 tiêu chuẩn gia đình văn hóa (kể cả hộ KT3 và tạm trú dài hạn từ 6 tháng trở lên). Cuối năm phải bình chọn gia đình văn hóa đúng theo đúng quy trình, công khai, dân chủ ở Tổ dân phố, Tổ nhân dân (có biên bản họp) và phải đạt tỷ lệ từ 80% trở lên (duy trì chỉ tiêu cũ nhưng có giải pháp nâng cao chất lượng trong bình chọn) số hộ gia đình đăng ký được công nhận (đối với Khu dân cư tiên tiến) - (02 điểm);

Chú ý: Các hộ gia đình được bình chọn, công nhận phải đạt các tiêu chuẩn sau đây (căn cứ Điều 29 của Luật Thi đua, Khen thưởng):

Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú.

Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.

Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả.

2. Tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục hưởng ứng thực hiện chủ trương lập lại “Trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông” - (14 điểm).

Phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên tuyền, vận động nhân dân chấp hành Luật giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt và các chủ trương, chính sách của Thành phố liên quan đến các lĩnh vực này. Tích cực tham gia với các ngành chức năng giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại những khu vực, tuyến đường trọng điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông tại địa bàn dân cư (nếu có) - (03 điểm);

Phối hợp cùng với các cơ quan chức năng vận động nhân dân, cam kết không lấn chiếm lòng, lề đường, các công trình công cộng để kinh doanh, buôn bán, trưng bày vật dụng gây cản trở lối đi của nhân dân; kết hợp tổ chức sắp xếp lại trật tự ngăn nắp, sạch sẽ, thông thoáng trên các tuyến đường, đồng thời kiên quyết đề xuất giải tỏa (100%) các trường hợp tụ tập buôn bán hàng rong, xe đẩy và chợ tự phát - (03 điểm);

Vận động nhân dân và cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên: thực hành tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng; thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng tốt mối quan hệ, ứng xử thân thiện và tương thân, tương trợ trong cộng đồng dân cư; tham gia giữ vệ sinh môi trường, không vứt rác ra đường phố, xuống lòng kênh rạch; không phóng uế bừa bãi nơi công cộng; định kỳ tổ chức làm vệ sinh, khai thông cống rãnh trong khu dân cư; tham gia bảo vệ tốt cảnh quan môi trường, khuyến khích trồng, bảo vệ cây xanh (theo đúng quy định, không lấn chiếm lòng lề đường) và giữ gìn khu dân cư, đường xá, hẻm phố luôn luôn sạch đẹp, văn minh - (03 điểm);

Tích cực vận động và phối hợp xóa các loại quảng cáo rao vặt trái phép, vẽ, viết bậy trên tường nhà dân, các công trình công cộng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn khu dân cư làm ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan chung của thành phố - (01 điểm);

Vận động nhân dân tham gia hiến đất mở rộng hẻm, đường tại các khu dân cư; phấn đấu 100% số hẻm được tráng xi măng hoặc trải nhựa (đối với khu vực các quận nội thành) và có 90% số đường giao thông trong khu dân cư được rải đá đỏ hoặc đắp đất (đối với khu vực các quận ven và huyện ngoại thành), thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” - (03 điểm).

Có 100% số hộ dân có điện thắp sáng, có phương tiện nghe, nhìn. Có nhà vệ sinh hợp quy cách, không gây ô nhiễm môi trường; có khu chăn nuôi sạch sẽ, đúng quy định. Không còn nhà vệ sinh trên sông rạch, ao, hồ - (01 điểm).

TIÊU CHUẨN 5: Chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện chương trình dân số-kế hoạch hóa gia đình và bảo vệ, chăm sóc trẻ em - (12 điểm).

1. Khu dân cư có chương trình, kế hoạch chăm lo sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí - (02 điểm):

Vận động 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường theo quy định;

Vận động 100% trẻ em bỏ học nửa chừng tiếp tục đi học;

Có biện pháp phối hợp giúp đỡ, khuyến khích hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh giỏi.

Không có người mù chữ. Đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông theo quy định của ngành giáo dục.

2. Vận động chăm lo sức khoẻ cho trẻ em - (02 điểm):

Có 100% trẻ em trong độ tuổi quy định tiêm chủng theo đúng lịch của ngành y tế;

Trẻ em trong khu dân cư được chăm sóc, bảo vệ theo luật pháp Nhà nước;

Không có trẻ em tử vong do 07 bệnh nguy hiểm; chết do tai nạn thương tích; không có trẻ em (dưới 5 tuổi) suy dinh dưỡng, nếu có phải được chăm sóc theo quy định của Ngành y tế. Khu dân cư không có trẻ em lang thang, đi xin ăn; không có trường hợp lạm dụng lao động trẻ em, hành hạ, ngược đãi trẻ em…

Không có trẻ em tham gia vào các hoạt động tệ nạn xã hội; có biện pháp phối hợp quản lý, giúp đỡ cho số thanh thiếu niên từ các trung tâm giáo dục, giáo dưỡng trở về hòa nhập cộng đồng.

3. Có nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo, vui chơi giải trí cho trẻ em - (02 điểm):

Tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em với nhiều hoạt động phong phú;

Có biện pháp phối hợp chăm lo vật chất, tinh thần cho 100% trẻ em, đặc biệt đối với số trẻ em mồ côi, tàn tật, bất hạnh, khó khăn trên địa bàn dân cư nhân các ngày Quốc tế thiếu nhi, Trung Thu, Tết Nguyên đán…

4. Thực hiện tốt các hoạt động phối hợp tuyên truyền, vận động về : (02 điểm).

Pháp lệnh Dân số; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong khu dân cư;

Các gia đình phấn đấu thực hiện tốt chuẩn mực “Gia đình ít con” (mỗi cặp vợ chồng có 01 hoặc 02 con) no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc;

Chăm lo tốt cho các bà mẹ theo chương trình chung của Nhà nước; 100% phụ nữ mang thai đi khám thai 03 lần, được tiêm phòng uốn ván sơ sinh 02 lần;

Vận động nam, nữ trước khi đăng ký kết hôn; người có ý định sinh con đi khám sức khỏe về các bệnh liên quan đến tâm thần, bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS…

5. Phối hợp, vận động gây Quỹ chăm lo giáo dục, Quỹ khuyến học của Khu dân cư : (02 điểm).

6. Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt: (02 điểm)

Pháp lệnh An toàn vệ sinh thực phẩm, không phát sinh những vụ ngộ độc thực phẩm trong nhân dân;

Chấp hành chủ trương của thành phố, không chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh (nhỏ lẻ), vận chuyển trái phép hoặc không sử dụng các loại gia cầm, thủy cầm không rõ nguồn gốc trên địa bàn khu dân cư.

TIÊU CHUẨN 6 : Xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh gắn bó mật thiết với nhân dân trong khu dân cư. Đề xuất hoặc tổ chức Biểu dương Người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến - (12 điểm).

1. Chi bộ khu dân cư đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Mặt trận và các Đoàn thể của khu dân cư đạt danh hiệu xuất sắc. Xây dựng được nhiều lực lượng nòng cốt trong các đoàn thể thành viên. Có phát triển hội viên, đoàn viên mới. Có giới thiệu Hội viên, Đoàn viên hoặc quần chúng ưu tú với Chi bộ khu dân cư để bồi dưỡng phát triển vào Đảng Cộng sản Việt Nam - (03 điểm);

2. Chi bộ Khu dân cư quan tâm lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Có Nghị quyết chỉ đạo Ban điều hành khu phố, ấp, Ban công tác Mặt trận và Chi hội các Đoàn thể phối hợp thực hiện Cuộc vận động có hiệu quả - (01 điểm);

3. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ” - (02 điểm);

4. Ban công tác Mặt trận, Ban vận động khu dân cư được củng cố, bảo đảm sinh hoạt định kỳ và có chương trình công tác tháng, quý, năm. Hàng năm có sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, có ghi chép và lưu giữ đầy đủ các báo cáo định kỳ và biên bản các cuộc họp trong năm - (01 điểm);

5. Tổ chức giao lưu, học tập với các Khu dân cư trong cùng địa phương hoặc địa phương khác để nhân rộng và nâng cao chất lượng của các khu dân cư tiên tiến-văn hóa - (01 điểm);

6. Thường xuyên quan tâm phát hiện và tổ chức biểu dương hoặc đề xuất cấp trên biểu dương kịp thời các gương Người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội ở địa bàn dân cư - (04 điểm);

TIÊU CHUẨN 7: Các Tiêu chí, các thiết chế xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở Khu phố-Ấp - (09 điểm):

1. Có ít nhất 04 Câu lạc bộ trong các loại hình sau: Câu lạc bộ Ông Bà Cháu, Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, Câu lạc bộ dưỡng sinh, Câu lạc bộ cờ tướng, Câu lạc bộ sinh vật cảnh, Câu lạc bộ ngâm thơ... Mỗi Câu lạc bộ có ít nhất 10 thành viên hoạt động và định kỳ có sinh hoạt - (02 điểm);

2. Có tủ sách từ 500 quyển trở lên, trong đó phải có sách pháp luật (riêng Ấp văn hóa cần có sách khuyến nông, sách kỹ thuật nông nghiệp, chăn nuôi...và phải được bổ sung thêm các loại sách mới phù hợp). Thực hiện tốt kế hoạch của ngành Văn hóa thông tin về luân chuyển sách, giới thiệu sách. Phòng đọc sách phải được mở cửa và hoạt động thường xuyên để phục vụ nhân dân - (01 điểm);

3. Có 01 địa điểm sinh hoạt tại khu phố, ấp. Có kế hoạch sinh hoạt định kỳ hàng tháng - (01 điểm);

4. Có 04 bảng thông tin nội bộ trở lên tại khu phố, ấp (không chấp nhận Bảng thông tin vẽ trên tường). Cập nhật thông tin thường xuyên, hàng tuần, tháng và được bảo quản tốt - (01 điểm);p

5. Có ít nhất 01 đội văn nghệ: Từ 10 người trở lên, định kỳ và các ngày lễ, Tết có tổ chức giao lưu, biểu diễn phục vụ nhân dân - (01 điểm);

6. Có ít nhất 01 Đội Thể dục thể thao: Từ 10 người trở lên, có tổ chức thi đấu, giao lưu trong và ngoài khu dân cư (Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông...) - (01 điểm);

7. Tổ chức họp Tổ dân phố, Tổ nhân dân để phổ biến Tiêu chuẩn và vận động 100% hộ dân đăng ký thực hiện danh hiệu Gia đình văn hóa và có 70% trở lên số hộ đạt danh hiệu này - (01 điểm);

8. Có biện pháp bảo vệ và quản lý tốt các di sản lịch sử, văn hóa của dân tộc trong khu phố, ấp (nếu có) - (01 điểm).

II.- QUY ĐỊNH VỀ XÉT CÔNG NHẬN KHU DÂN CƯ TIÊN TIẾN - VĂN HÓA

A- Quy định chung:

1. Việc thay đổi tên gọi, danh hiệu từ khu dân cư xuất sắc sang khu dân cư tiên tiến:

Căn cứ Thông tư số 21/TT-MTTW ngày 31 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Mục III), các danh hiệu ở khu dân cư gồm có “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư tiên tiến” và “Khu dân cư văn hóa”. Do đó:

+ Khu dân cư xuất sắc hiện nay được gọi l Khu dân cư tiên tiến đạt 03 năm (Khu dân cư tiên tiến phải đạt đủ 03 năm mới đăng ký xây dựng Khu dân cư văn hóa).

+ Khu dân cư tiến tiến hiện nay được gọi là Khu dân cư tiên tiến đạt 01 năm.

Lưu ý:

 Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” (ban hành kèm theo Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin), tại Mục 3, Điều 2, Chương 1, đã nêu: “Tổ dân phố (khối phố, khu phố, cụm dân cư… trực tiếp dưới cấp phường, gọi chung là Tổ dân phố);

Do đó, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thống nhất danh hiệu Tổ dân phố văn hóa theo Luật Thi đua, Khen thưởng được hiểu đó là Khu dân cư văn hóa;

Khuyến khích các quận - huyện tiếp tục xây dựng các mô hình văn hóa dưới Khu dân cư (Tổ dân phố văn hóa, Tổ nhân dân văn hóa) để góp phần nâng chất lượng Khu dân cư tiên tiến, văn hóa.

2. Mỗi năm (từ tháng 10 đến tháng 12) căn cứ vào kết quả đạt được, các Khu dân cư phải làm Báo cáo (theo đúng trình tự của Tiêu chuẩn này), tự đánh giá, cho điểm và đề nghị công nhận danh hiệu tiên tiến hoặc văn hóa. Báo cáo phải có bảng số liệu cụ thể để chứng minh, có so sánh đối chiếu với năm trước, có xác nhận của Trưởng Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Đảng ủy phường - xã, thị trấn, chậm nhất đến tháng 02 năm sau phải có kết luận và ban hành các Quyết định công nhận, đồng thời gửi báo cáo kết quả kiểm tra công nhận của Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận-huyện về Thường trực Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố.

3. Thời gian, nguyên tắc xem xét và công nhận danh hiệu khu dân cư tiên tiến - văn hóa hàng năm:

3.1- Tiêu chuẩn này được thực hiện cho giai đoạn 2007 - 2010.

3.2- Tổng số điểm của các Tiêu chuẩn là 100 điểm. Trong đó:

Đạt từ 85 đến 95 điểm, Khu dân cư được xét công nhận Khu dân cư tiên tiến, do Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận - huyện kiểm tra và ra Quyết định công nhận hàng năm (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận - huyện ký), nếu đạt tiêu chuẩn Khu dân cư tiến tiến 3 năm liên tục thì Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận - huyện ký Quyết định công nhận kèm giấy chứng nhận “Khu dân cư tiên tiến” 03 năm liên tục (Đây là yêu cầu mới để các Khu dân cư chuẩn bị trước một số điều kiện để đăng ký xây dựng Khu dân cư văn hóa).

Đạt từ 96 điểm đến 100 điểm, Khu dân cư được xét công nhận Khu dân cư văn hóa, do Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận - huyện kiểm tra, ra Quyết định công nhận (Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện ký) kết quả từng năm và có báo cáo về Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố, đến năm thứ 3 (bắt đầu tính từ năm 2006). Nếu liên tục đạt chuẩn, Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận - huyện ra quyết định công nhận kèm Giấy công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa (các Khu dân cư này phải đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến 3 năm liên tục (tương đương Khu dân cư xuất sắc cũ) và đã đăng ký xây dựng Khu phố văn hóa, Ấp văn hóa từ đủ 12 tháng trở lên)).

a) Khu dân cư để xảy ra 01 trong những vấn đề sau sẽ không được xét công nhận Khu dân cư Tiên tiến - Văn hóa:

 Có xảy ra cháy nổ, vi phạm pháp luật nghiêm trọng thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, của Nhà nước (có kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và có xem xét từng trường hợp cụ thể).

 Phát sinh tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy, sử dụng các chất ma túy tổng hợp.

 Phát sinh hoạt động tội phạm có tổ chức.

 Phát sinh tụ điểm mại dâm.

 Phát sinh tụ điểm tệ nạn xã hội (cờ bạc, đá gà, ghi đề…).

 Có 03 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.

b) Những trường hợp được thưởng điểm:

 Có các biện pháp cụ thể vận động nhân dân tham gia giám sát, xây dựng chính quyền, phát hiện và đề xuất với cơ quan chức năng về những trường hợp vi phạm đạo đức, lối sống, tham ô, tham nhũng của đội ngũ Cán bộ - Công chức-Đảng viên đang sinh sống tại cộng đồng dân cư (có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng) - cộng 02 điểm;

 Khu dân cư vận động nhân dân tích cực tham gia cung cấp thông tin, tố giác cụ thể, có chứng cứ về các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy có tổ chức tại địa bàn giúp các ngành chức năng ngăn chặn, triệt phá kịp thời (có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng) - cộng 02 điểm;

 Có biện pháp phối hợp quản lý, giáo dục, giúp đỡ 100% đối tượng cai nghiện ma túy, học tập, lao động tiến bộ được “về phép” trả phép đúng quy định và số người được tái hòa nhập cộng đồng có cuộc sống ổn định, không tái nghiện, không phát sinh người nghiện ma túy (có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng) - cộng 03 điểm;

 Xây dựng được mô hình mới hoạt động có hiệu quả ở Khu dân cư để nhân ra diện rộng - cộng 03 điểm.

c) Những trường hợp bị trừ điểm:

 Có 02 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên - trừ 03 điểm;

 Có 02 trường hợp gia đình chính sách trở lên, rơi vào diện Xóa đói giảm nghèo - trừ 03 điểm;

 Phát sinh số người sử dụng ma túy tăng so với với cùng kỳ năm trước - trừ 03 điểm;

 Còn đối tượng chưa được xây tặng Nhà tình thương - trừ 02 điểm;

 Số hộ trong diện xóa đói giảm nghèo ra khỏi Chương trình không đạt đúng tỷ lệ % theo quy định - trừ 03 điểm;

 Phát sinh mâu thuẩn trong nội bộ nhân dân, khiếu kiện, khiếu nại trái pháp luật - trừ 02 điểm.

3.3- Mẫu Giấy chứng nhận danh hiệu “Khu dân cư tiên tiên”, Giấy công nhận “Khu dân cư văn hóa” do Thường trực Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố quy định.

B- Tổ chức thực hiện:

1. Căn cứ vào Tiêu chuẩn này Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận - huyện, phường - xã, thị trấn có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, giúp đỡ và kiểm tra các Khu dân cư được đề nghị công nhận danh hiệu tiên tiến - văn hóa.

2. Định kỳ hàng năm, Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận - huyện tổ chức phúc tra và xét công nhận danh hiệu khu dân cư tiên tiến - văn hóa hoặc rút danh hiệu trên cơ sở đề nghị của Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường - xã, thị trấn. Khi đã có kết quả, Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận - huyện phải báo cáo về Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố. Qua kết quả thẩm định của các thành viên trong Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố, khi cần thiết Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố sẽ xem xét, trao đổi và yêu cầu Ban Chỉ đạo quận - huyện rút bớt hoặc tăng thêm số lượng Khu dân cư được đề nghị công nhận văn hóa, cho phù hợp tình hình thực hiện cuộc vận động tại các địa phương.

3. Tiêu chuẩn xây dựng Khu dân cư tiên tiến-văn hóa được triển khai thực hiện cho giai đoạn 2007 - 2010, là căn cứ để kiểm tra, phúc tra công nhận danh hiệu Khu phố Ấp tiên tiến , Khu phố- Âp văn hóa hằng năm tại thành phố.

4. Sở Văn hóa và Thông tin - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố, căn cứ vào chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế, có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để hướng dẫn chi tiết, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu, tiêu chí thực hiện cho phù hợp với yêu cầu, tình hình nhiệm vụ kinh tế - xã hội của từng năm./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1537/2007/QĐ-UBND ban hành Tiêu chuẩn Khu dân cư Tiên tiến - Văn hóa giai đoạn 2007 - 2010 do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.846
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237