Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1515/QĐ-TTg 2021 Kế hoạch tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2030

Số hiệu: 1515/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 14/09/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Phấn đấu đến 2030 tìm kiếm được khoảng 15.000 hài cốt liệt sỹ

Đây là nội dung tại Quyết định 1515/QĐ-TTg năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ thiếu thông tin đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu đặt ra đến năm 2030 đó là:

- Tìm kiếm, quy tập được khoảng 15.000 hài cốt liệt sỹ;

- Hoàn thành tìm kiếm, quy tập và kết luận khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ tập thể;

- Cơ bản kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở nước ngoài;

- Xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định mẫu AND được khoảng 20.000 mẫu hà cốt liệt sĩ;

- Phấn đấu xác minh, kết luận 60% mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.

Từ năm 2031 trở đi:

- Tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến khi không còn thông tin về hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ;

- Tiếp tục xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Quyết định 1515/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 14/9/2021.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1515/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ VÀ XÁC ĐỊNH DANH TÍNH HÀI CỐT LIỆT SĨ CÒN THIẾU THÔNG TIN ĐẾN NĂM 2030 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người công với cách mạng ngày 09 tháng 12 năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Tờ trình số 3018/TTr-BQP ngày 19 tháng 8 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo quốc gia 515;
- Ban Chỉ đạo 515 các quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg,

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHQT, PL, NC;
- Lưu: VT, KGVX (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

KẾ HOẠCH

TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ VÀ XÁC ĐỊNH DANH TÍNH HÀI CỐT LIỆT SĨ CÒN THIẾU THÔNG TIN ĐẾN NĂM 2030 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
(Kèm theo Quyết định số: 1515/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu chung

Đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; cơ bản kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước; phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành tìm kiếm, quy tập và kết luận khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ tập thể; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng; hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đầy đủ, khoa học, tạo điều kiện để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này trong những năm tiếp theo.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

- Đến năm 2030:

+ Tìm kiếm, quy tập được khoảng 15.000 hài cốt liệt sĩ;

+ Hoàn thành tìm kiếm, quy tập và kết luận khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ tập thể;

+ Cơ bản kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước.

- Từ năm 2031 trở đi: Tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến khi không còn thông tin về hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

b) Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

- Đến năm 2030:

+ Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN được khoảng 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ;

+ Phấn đấu xác minh, kết luận 60% mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.

- Từ năm 2031 trở đi: Tiếp tục xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin.

3. Yêu cầu

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng và các tầng lớp nhân dân; mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế; ưu tiên các nguồn lực với cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; quản lý chặt chẽ, khoa học, góp phần thúc đẩy phát triển xã hội bền vững.

II. NHIỆM VỤ

1. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và bảo đảm cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

2. Xác minh, kết luận và cung cấp thông tin nơi hy sinh, nơi chôn cất liệt sĩ.

3. Kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc.

4. Tổ chức các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

5. Giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh; rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xây dựng, tích hợp vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, gắn với cơ sở dữ liệu nền địa lý.

6. Ban hành, thực hiện quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

7. Mở rộng quan hệ, tăng cường hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

8. Xây dựng, tu bổ, tôn tạo, nâng cấp, quản lý mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, Tượng đài Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

9. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

III. GIẢI PHÁP

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

a) Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

b) Xây dựng, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ chế, chính sách đặc biệt về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

c) Xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

d) Nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

đ) Quản lý thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

a) Xây dựng kế hoạch tuyên truyền; chỉ đạo các đơn vị, địa phương, cơ quan truyền thông tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

b) Nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục; tổ chức diễn đàn, trao đổi, chia sẻ và cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

c) Thường xuyên cập nhật dữ liệu, nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng thông tin điện tử; xuất bản và phát hành các ấn phẩm về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

d) Phối hợp chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành trong việc cung cấp, xử lý thông tin, bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

đ) Động viên và phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước cung cấp thông tin, phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

3. Chủ động thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; giải mã hiệu, phiên hiệu đơn vị trong chiến tranh

a) Giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị trong chiến tranh; hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xây dựng, tích hợp, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, gắn với cơ sở dữ liệu nền địa lý.

b) Kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; cập nhật thông tin, kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên bản đồ.

4. Kiện toàn tổ chức, lực lượng chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, cơ quan chuyên môn, lực lượng chuyên trách, lực lượng lâm thời, lực lượng liên ngành thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

5. Đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

a) Tập trung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và ngoài nước, trọng tâm địa bàn trong nước.

b) Đẩy nhanh tiến độ và cơ bản kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào và Campuchia; từng bước đề xuất tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các nước khác.

6. Tổ chức thực hiện quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

a) Ban hành quy trình; xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

b) Thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

c) Đẩy nhanh tiến độ xác minh, kết luận thông tin bằng phương pháp thực chứng đối với mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt .

7. Mở rộng quan hệ, tăng cường hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

a) Tăng cường mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế với các nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu thập thông tin; chia sẻ kinh nghiệm; hỗ trợ trang bị, phương tiện, vật chất, kỹ thuật và phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

b) Hoàn thành xây dựng, tu bổ, tôn tạo Tượng đài Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; nghiên cứu, đề xuất văn bản thỏa thuận về quản lý, bảo vệ công trình Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia trên đất Campuchia.

8. Bảo đảm nguồn lực, phương tiện, trang bị, kinh phí, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ, chính sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

a) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

b) Rà soát, nâng cấp, thay thế, bổ sung các phương tiện, trang thiết bị cần thiết cho các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

c) Đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; các cơ sở giám định ADN; trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN.

d) Ưu tiên bố trí nguồn kinh phí; cơ chế, chính sách đặc biệt; chế độ, chính sách đối với các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

9. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do ngân sách nhà nước bảo đảm và sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ, cơ quan có liên quan lập dự toán kinh phí bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao trong Kế hoạch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Quốc phòng

a) Chủ trì, phối hợp quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

b) Chủ trì, phối hợp xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản pháp luật về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

c) Xây dựng kế hoạch; tổ chức lực lượng liên ngành xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và thông tin về mộ liệt sĩ.

b) Chủ trì, phối hợp xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản pháp luật về nhiệm vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

3. Bộ Công an

Chủ trì, phối hợp chỉ đạo rà soát hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xử lý, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ thuộc lực lượng Công an nhân dân để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

4. Bộ Ngoại giao

a) Chủ trì, phối hợp xây dựng nội dung hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các cấp với các nước, tổ chức có liên quan nhằm tạo lập các điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

b) Chỉ đạo cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và đề nghị các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp thông tin về quân nhân Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh; hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

b) Chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với các bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, gắn với cơ sở dữ liệu nền địa lý.

6. Bộ Tài chính

Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành có liên quan tổng hợp kinh phí nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, trình cấp thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

7. Bộ Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn và xem xét, đề nghị khen thưởng sơ kết, tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

8. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chỉ đạo cơ sở giám định gen trực thuộc thực hiện xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

9. Các bộ, cơ quan có liên quan, theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

10. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên

Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân và cộng đồng cung cấp thông tin và phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

11. Đề nghị Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Tuyên truyền, vận động các tổ chức hội, hội viên và cựu chiến binh cung cấp thông tin, phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

12. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt còn thiếu thông tin.

b) Chỉ đạo thực hiện và quản lý công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn.

c) Tiếp nhận, an táng, quản lý hài cốt liệt sĩ do các đơn vị, địa phương bàn giao.

d) Chỉ đạo gắn bia mộ liệt sĩ đã được xác định danh tính.

đ) Chủ trì giải quyết những vướng mắc, phát sinh có liên quan về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

e) Định kỳ báo cáo Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1515/QĐ-TTg ngày 14/09/2021 về Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.721

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!