Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1415/QĐ-LĐTBXH năm 2009 phê duyệt mở rộng hợp phần dự án "Phòng tránh lây truyền HIV/AIDS trong nam học sinh tại các trường dạy nghề" do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1415/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 06/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1415/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỞ RỘNG HỢP PHẦN DỰ ÁN "PHÒNG TRÁNH LÂY TRUYỀN HIV/AIDS TRONG NAM HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG DẠY NGHỀ"

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 74/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn viện trợ nước ngoài thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ thư tài trợ của Tổ chức Save the Children USA tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng cục Dạy nghề tại công văn số 1625/TCDN-DAHIV ngày 21/9/2009, số 1802/TCDN-DAHIV ngày 21/10/2009 về việc đề xuất mở rộng hợp phần dự án "Phòng tránh lây truyền HIV/AIDS trong nam học sinh tại các trường dạy nghề";

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Hp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mở rộng hợp phần dự án "Phòng tránh lây truyền HIV/AIDS trong nam học sinh tại các trường dạy nghề" (văn kiện dự án kèm theo) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu dự án: Góp phần giảm thiểu sự lây truyền HIV/AIDS trong nam học sinh tại các trường dạy nghề ở Việt Nam.

2. Các hoạt động chính:

- Xây dựng các tài liệu thông tin, giáo dục, truyền thông cho chương trình dự phòng HIV, phổ biến kết quả và nhân rộng mô hình của dự án.

- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên và nam học sinh tại các trường dạy nghề về chương trình dự phòng HIV.

- Thực hiện các hoạt động nhằm giảm thiểu sự lây truyền HIV/AIDS trong nam học sinh tại các trường dạy nghề, gồm: thành lập câu lạc bộ, tchức sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức các sự kiện truyền thông, đối thoại cộng đồng, truyền thông nhóm nhỏ, tham quan học tập, tổ chức các hội thi v.v.

3. Thời gian thực hiện: đến hết tháng 9/2010.

4. Địa bàn thực hiện: Các trường dạy nghề đóng trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Nghệ An.

5. Nhà tài tr: từ Quỹ chương trình cứu trợ khẩn cấp về phòng chống HIV/AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR) thông qua Tổ chức Pact/Việt Nam và Tổ chức Save the Children.

6. Tổng kinh phí: 400.000 USD (Bốn trăm nghìn đô la Mỹ) tương đương: 7.432.200.000 đồng (tỷ giá hạch toán 1USD = 16.516 đồng theo thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2008 số 340/TB-BTC ngày 30/10/2008), trong đó:

- Tổ chức Save the Children trực tiếp quản lý, chi tiêu: 170.000 USD.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Dạy nghề) trực tiếp quản lý, chi tiêu: 230.000 USD.

Điều 2. Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề ký kết thỏa thuận với Nhà tài trợ; tổ chức, quản lý thực hiện dự án theo đúng cam kết với nhà tài trợ và các quy định hiện hành của Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VP, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Đàm Hữu Đắc

 

VĂN KIỆN DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 1415/QĐ-LĐTBXH ngày 06/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

1. Tên dự án: Phòng tránh lây truyền HIV/AIDS trong thanh thiếu niên Việt Nam: Thay đổi quan điểm về giới và các hành vi nguy cơ

2. Tên hp phần dự án hp tác giữa Tổ chức Save the Children và Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội: Phòng tránh lây truyền HIV/AIDS trong nam học sinh tại các trường dạy nghề tại Việt Nam

3. Địa điểm thực hiện hợp phần dự án: Hà Nội, thành phHồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Nghệ An.

4. Đơn vị tài trợ: PEPFAR/USAID thông qua Pact/ Vietnam

5. Cơ quan thực hiện hp phần dự án:

Ÿ Tổ chức Save the Children (SC)

Địa chỉ liên lạc: Số 6 Đặng Văn Ngữ, nhà E3, Khu Ngoại giao đoàn Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội

Ÿ Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Địa chỉ liên lạc: 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội

6. Tổng giá trị hợp phần dự án: 400.000 USD, trong đó ngân sách do Tổng cục Dạy nghề (TCDN) trực tiếp quản lý và chi trả là 230.000 USD, ngân sách còn lại, 170.000 USD, sẽ tài trợ cho các hoạt động mà hai bên cùng hợp tác thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu chung đã đề ra của hợp phần dự án và sẽ do SC chi trả.

7. Thời gian thực hiện hp phần dự án: Từ ngày ký kết Bản ghi nhớ đến 15 tháng 9 năm 2010.

 

NỘI DUNG CHI TIẾT

1. Mô tả tóm tắt Hợp phần dự án:

Tổ chức Save the Children cùng với Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục thực hiện chương trình truyền thông thay đổi hành vi dành cho nhóm thanh niên đang học tại các trường dạy nghề. Tổ chức Save the Children và Tổng cục Dạy nghề sẽ sử dụng một chương trình giáo dục thông qua truyền thông trực tiếp để tập huấn cho Giảng viên chủ chốt và sau đó là đồng đẳng viên - là học sinh, sinh viên đang học tại các trường dạy nghề. Các đồng đẳng viên sẽ xây dựng và điều hành các buổi sinh hoạt thường kỳ tại câu lạc bộ cho một nhóm các bạn thành viên chủ cht. Những bạn này sau đó sẽ đi tiếp cận các thanh thiếu niên khác để cung cấp các thông tin và tài liệu nhằm giúp họ có được những hành vi có lợi cho sức khỏe và phòng tránh HIV. Các bạn này cũng thực hiện việc chuyển tuyến dịch vụ và cung cấp bao cao su theo yêu cầu. Các đồng đẳng viên cũng hỗ trợ thực hiện các sự kiện truyền thông nhỏ tại trường. Bên cạnh đó, các cuộc đối thoại cộng đồng với giáo viên, cán bộ y tế, cha mẹ học sinh,... sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên có thể thiết lập và duy trì những hành vi có lợi.

Năm thứ tư sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động giống như những năm trước, tuy nhiên sẽ thay mới một số trường ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng ở Hải Phòng và một số trường ở tỉnh mới Nghệ An.

Một hoạt động quan trọng cần thực hiện trong giai đoạn này là hai bên cùng nhau chuẩn bị cho quá trình thể chế hóa hoạt động giáo dục phòng chống HIV/AIDS vào trong hệ thống trường nghề, nhằm đảm bảo tính bền vững của hoạt động này.

2. Sự cần thiết phải có Hợp phần dự án:

Lý do khiến hoạt động của dự án trở nên cần thiết chính là việc giúp cho học sinh, sinh viên trong các trường nghề có thể phòng tránh được HIV, có được cuộc sống lành mạnh và khỏe mạnh, cũng như có thái độ bình đẳng giới hơn và có thêm nhiều kỹ năng sống. Nếu so sánh với thanh niên cùng lứa trên thế giới, tuổi trung bình của thanh thiếu niên Việt Nam có quan hệ tình dục lần đầu tiên là khá cao (20 tuổi), nhưng số liệu lại cho thấy khi nam thanh niên bắt đầu quan hệ tình dục cũng là lúc họ phải đối mặt với nguy cơ lây truyền HIV/AIDS. Bên cạnh đó, nam thanh niên lại chiếm tỉ lệ lớn nhất trong số những người tiêm chích ma túy ở Việt Nam. Và các quan điểm về giới có mối quan hệ rất mật thiết với các hành vi nguy cơ của nam giới. Trước thực tế đó, với mục đích giảm sự lây truyền HIV/AIDS trong thanh thiếu niên, tổ chức Save the Children USA không ngừng nỗ lực xây dựng các can thiệp nhm đy mạnh việc thực hiện những hành vi có lợi cho sức khỏe trong thanh thiếu niên tại Việt Nam (15-24 tuổi).

Mục tiêu của việc tiếp tục hoạt động của dự án giai đoạn 2009-2010 là mở rộng số trường tham gia và hưởng lợi từ dự án và tiếp tục quá trình đưa giáo dục phòng tránh HIV vào hệ thống trường nghề tại Việt Nam như một hoạt động ngoại quá thường kỳ để khuyến khích thanh thiếu niên tiếp tục học và thực hành các kỹ năng sng cũng như các hành vi có lợi cho sức khỏe.

3. Các mục tiêu của Hợp phần dự án:

Ÿ Mục tiêu dài hạn: Ngăn chặn tốc độ lây truyền HIV/AIDS trong thanh thiếu niên tại Việt Nam.

Ÿ Mục tiêu cụ thể: Nâng cao nhận thức, thái độ và các kỹ năng liên quan đến vấn đề giới và dự phòng HIV;

- Nâng cao tính sẵn có và khả năng tiếp cận tới nguồn thông tin dự phòng HIV có chất lượng;

- Tăng cường sự hỗ trợ của cộng đồng giúp thanh thiếu niên có được những hành vi lành mạnh;

- Hướng dẫn chi tiết về việc đưa giáo dục phòng tránh HIV vào hệ thống trường nghề ở Việt Nam.

4. Các kết quả của Hp phần dự án:

- Giáo trình phòng chống HIV cho hoạt động ngoài giờ dành cho nam và nữ sinh viên trường nghề sẽ được thử nghiệm ở ít nhất 18 trường;

- Đội ngũ đồng đẳng viên tại mỗi trường được lựa chọn sẽ được đào tạo và hoạt động hiệu quả;

- Ít nhất 18 trường sẽ được chọn sẽ là mô hình cho các trường khác học tập và mong muốn áp dụng chương trình này cho sinh viên của họ;

- Các tài liệu truyền thông sẽ được giới thiệu và phân phát cho sinh viên tại các trường nghề tham gia hoạt động dự án;

- Các sự kiện truyền thông nhỏ được thiết kế và thực hiện với sự tham gia của thanh niên nhằm nâng cao năng lực cho sinh viên tại trường.

- Các cuộc đối thoại cộng đồng được thực hiện và nhận được sự ủng hộ của cộng đồng;

- Các hoạt động dự án được ghi chép và chia sẻ rộng rãi để làm tiền đề cho quá trình xây dựng và thực hiện việc thể chế hóa mô hình.

- Hướng dẫn về đưa giáo dục phòng tránh HIV vào hệ thống trường nghề sẽ được phát triển, thông qua với sự tham gia của các vụ có liên quan trong Tổng cục Dạy nghề, và sẽ được đưa vào thử nghiệm trong năm tiếp theo.

5. Các hoạt động chính của Hợp phần dự án:

Hp phần dự án Phòng tránh lây truyền HIV/AIDS trong nam học sinh tại các trường dạy nghề bao gồm các hoạt động chính sau:

- Lựa chọn trường mới thay thế và trường mở rộng; lựa chọn và tập huấn cho giảng viên chủ chốt và đồng đẳng viên; tập huấn nâng cao cho đồng đẳng viên của các trường hiện tại;

- Tổ chức hoạt động tại các trường điểm: Thành lập câu lạc bộ mới, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức sự kiện truyền thông, đối thoại cộng đồng, tham quan học tập, hội thi,...

- Xây dựng tài liệu truyền thông giáo dục, phổ biến kết quả, nhân rộng mô hình của hợp phần dự án; xây dựng hướng dẫn đưa giáo dục phòng chống HIV/AIDS vào hệ thống trường nghề và thử nghiệm tại các trường điểm.

6. Ngân sách và kế hoạch triển khai của hp phần dự án:

Ngân sách của hợp phần dự án là 400.000 USD. Trong đó ngân sách do TCDN trực tiếp quản lý và chi trả là 230.000 USD, ngân sách còn lại, 170.000USD, do SC trực tiếp chi tiêu cho các hoạt động SC thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu chung của hợp phần dự án.

Kế hoạch triển khai và ngân sách chi tiết dự kiến của Hợp phần dự án

TT

Các hoạt động chính

Thời gian dự kiến

Ngân sách dự kiến (USD)

Tổng cục Dạy nghề

T chức Cứu trợ Trẻ em

1

Hội nghị triển khai hợp phần dự án tại Hà Nội

10/2009

5.064

0

2

Lựa chọn trường mới thay thế và trường mới mở rộng

10/2009

306

0

3

Điều tra khảo sát số liệu về nhận thức, thái độ hành vi của nam học sinh trường dạy nghề về HIV/AIDS và các vấn đề về sức khỏe nam giới tại các trường điểm giai đoạn 1,2,3 và 4

10-11/2009; 6/2010

2.580

13.000

4

Lựa chọn GVCC của các trường mới và tchức tập huấn

10-11/2009

7.328

0

5

Lựa chọn ĐĐV của các trường mới và tchức tập huấn

11-12/2009

17.299

0

6

Thành lập các CLB và hỗ trợ hoạt động

11/2009-9/2010

38.176

0

7

Tập huấn nâng cao cho ĐĐV của các trường hiện tại

12/2009- 01/2010

9.341

0

8

Thiết lập hệ thống chuyển tuyến và thực hiện hoạt động này tại các trường mới và địa bàn mi (tỉnh Nghệ An)

11-12/2009

0

2.000

9

Tổ chức các sự kiện truyền thông nhỏ

12/2009-9/2010

29.731

0

10

Tổ chức các buổi đối thoại cộng đồng

12/2009-9/2010

1.884

0

11

Tchức mùa hè truyn thông/hoạt động ngoại tuyến

6-9/2010

6.730

0

12

Tổ chức các buổi thăm trường và trao đổi kinh nghiệm gia các CLB

12/2009-9/2010

2.692

0

13

Phát triển Hướng dẫn cho chương trình giáo dục phòng tránh HIV cho hệ thống trường nghề

01-9/2010

12.420

5.000

14

Xây dựng tài liệu truyền thông giáo dục

01-9/2010

0

20.000

15

Ghi chép và chia sẻ các bài học kinh nghiệm từ vic thực hiện d án

11/2009-9/2010

0

5.000

16

Tchức Hội thi tuyên truyền viên giỏi toàn quốc

7-8/2010

25.660

0

17

Các chuyến theo dõi và giám sát hoạt động tại các trường điểm

12/2009-9/2010

3.0000

15.000

18

Chi phí nhân sự và văn phòng tại TCDN và tại các trường điểm

10/2009-9/2010

67.789

0

19

Chi phí nhân sự và văn phòng tại SC

10/2009-9/2010

0

110.000

 

Tổng cộng

 

230.000

170.000

7. Phân tích hiệu quả Hợp phần dự án:

Hp phần dự án phòng tránh lây truyền HIV/AIDS trong nam học sinh tại các trường dạy nghề tại Việt Nam sẽ làm giảm nguy cơ lây truyền HIV/AIDS trong nhóm này, giúp Việt Nam giảm bớt gánh nặng lây truyền và bệnh tật. Hợp phần dự án sẽ mang lại những tích cực cho xã hội và kinh tế như sau:

7.1. Hiệu quả xã hội:

Hp phần dự án được triển khai sẽ góp phần nâng cao nhận thức, thái độ không kỳ thị phân biệt đối xử của học sinh, sinh viên tại các trường dạy nghề và cộng đồng về dự phòng HIV/AIDS; giúp các em có những hành vi lành mạnh và hạn chế tới mức thấp nhất số người bị nhiễm HIV/AIDS trong nhóm đối tượng thanh thiếu niên này tại Việt Nam. Hợp phần dự án cũng góp phần xây dựng thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước, tạo cơ sở cho việc ổn định trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế. Thêm vào đó, hp phần dự án sẽ phát huy truyền thống nếp sống gia đình văn hóa Việt Nam khi hướng tới sự giao tiếp cởi mở giữa nam và nữ.

7.2. Hiệu quả kinh tế:

Giảm gánh nặng về bệnh tật chính là góp phần nâng cao chất lượng lực lượng lao động đặc biệt là thanh niên trẻ. Giúp các em có nhiều cơ hội có thu nhập ổn định, đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam phát triển lâu dài và bền vững. Giảm chi ngân sách hàng năm cho việc phát hiện, chữa trị đối với những trường hp có HIV/AIDS.

8. Nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên liên quan:

8.1. Tổ chức Cứu trợ Trẻ em:

Ÿ Quản lý hợp phần dự án “Phòng tránh lây truyền HIV/AIDS trong nam học sinh tại các trưng dạy nghề tại Việt Nam” theo các quy định của nhà tài trợ và Tổ chc Cứu trợ Trẻ em.

Ÿ Htrợ Tổng cục Dạy nghề thực hiện các hoạt động của hợp phần dự án “Phòng tránh lây truyền HIV/AIDS trong nam học sinh tại các trường dạy nghề tại Việt Nam”

Ÿ Báo cáo thường kỳ theo yêu cầu của nhà tài trợ và của đối tác Việt Nam, gồm có: báo cáo tiến độ, báo cáo tài chính và báo cáo kết thúc hợp phần dự án.

Ÿ Tiến hành giải ngân cho Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định trong thỏa thuận hp tác và của nhà tài trợ.

Ÿ Quản lý tổng thể công tác giám sát và đánh giá.

Ÿ Thường xuyên tổ chức các cuộc hp với đối tác để thông tin, hỗ trợ nhau giải quyết khó khăn trong quá trình thực hiện hợp phần dự án.

Ÿ Đảm bảo có sự tham vấn của Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong quá trình giám sát, đánh giá hp phần dự án.

8.2. Tổng cục Dạy nghề:

Ÿ Xây dựng kế hoạch làm việc hp tác cùng SC.

Ÿ Trực tiếp thực hiện các hoạt động của hợp phần dự án theo kế hoạch chi tiết.

Ÿ Giám sát và sẵn sàng hỗ trợ nhằm đảm bảo các hoạt động tại thực địa đạt hiệu quả cùng SC.

Ÿ Theo dõi và quản lý công việc liên quan đến hợp phần dự án tại các trường dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành có liên quan để hp phần dự án đạt được kết quả có chất lượng.

Ÿ Phi hợp với SC tiến hành các hoạt động khảo sát/đánh giá hp phần dự án.

Ÿ Phối hợp với SC xây dựng và phân phối các tài liệu truyền thông, giáo dục tới các trường.

Ÿ Tổng hợp, soạn thảo và trình báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính của toàn bộ các hoạt động.

Ÿ Phát triển hướng dẫn về việc thể chế hóa các hoạt động dự án vào trong hệ thống dạy nghề ở Việt Nam.

Ÿ Hỗ trợ SC trong việc thành lập và duy trì quan hệ tốt với chính quyền địa phương, cộng đồng, các tổ chức và dự án khác có liên quan tại địa bàn dự án ở Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh và Nghệ An.

Ÿ Tư vấn về các trở ngại trong quá trình thực hiện hợp phần dự án và cùng tìm ra phương hướng giải quyết.

9. Tính bền vững của Hợp phần dự án

Hợp phần dự án do Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan được Chính phủ phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực dạy nghề trực tiếp thực hiện với sự tham gia trực tiếp của các trường dạy nghề và các cơ quan chủ quản của các trường trong hệ thống tổ chức sẵn có. Từ kết quả của dự án, các Giảng viên chủ chốt tại các trường sẽ có khả năng để tiếp tục tổ chức thực hiện các hoạt động này tại trường mình sau này như một chương trình ngoại khóa. Điều này cũng có nghĩa là các hoạt động vẫn có thể được tiếp tục ngay cả khi dự án đã kết thúc. Bên cạnh đó, các hoạt động của hp phần dự án sẽ được kết hp thực hiện cùng với hoạt đông hiện có của các cơ quan chức năng liên quan, giúp hợp phần dự án có tính bền vững cao./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1415/QĐ-LĐTBXH năm 2009 phê duyệt mở rộng hợp phần dự án "Phòng tránh lây truyền HIV/AIDS trong nam học sinh tại các trường dạy nghề" do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.183
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87