Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1331/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 03/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1331/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắc Lắk (Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007) và Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1140/TTr-BTĐKT ngày 06 tháng 9 năm 2007)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 25 gia đình và cá nhân thuộc tỉnh Đắc Lắk (có danh sách kèm theo), đã góp công, góp sức vào cuộc kháng chiến cứu nước.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắc Lắk, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các gia đình, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Đắc Lắc;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BT, CN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). nat (11)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 1331/QĐ-TTg, ngày 03 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

Số TT

Họ và tên

Chính quán

Trú quán

1

Bà Nguyễn Thị Lệ Sơn

X. Tam Phú, H. Tam Kỳ, T. Quảng Nam

X. Hoà Sơn, H. Krông Bông, T. Đắc Lắk

2

Ông Nguyễn Văn Sơn

X. Bình Lâm, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam

TT. Krông Kmar, H. Krông Bông, T. Đắc Lắk

3

Ông Hồ Loan

X. Tam Tiến, H. Tam Kỳ, T. Quảng Nam

X. Khuê Ngọc Điền, H. Krông Bông, T. Đắc Lắk

4

Ông Nguyễn Câu

X. Thiệu Thạch, H. Triệu Phong, T. Quảng Trị

X. Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắc Lắk

5

Bà Phạm Thị Kim Khánh

X. Lê Xá, H. Ân Thi, T. Hưng Yên

P.Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắc Lắk

6

Trần Thị Ênh

X. Phong Thạch, H. Gia Lai, T. Bạc Liêu

P. Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắc Lắk

7

Bà Trương Thị Chi

X. Duy Sơn, H. Duy Xuyên, T. Quảng Nam

X. Ea Phê, H. Krông Păk, T. Đắc Lắk

8

Ông Y Rung Mlô

X. Ea Hồ, H. Krông Năng, T. Đắc Lắk

X. Ea Hồ, H. Krông Năng, T. Đắc Lắk

9

Bà H' Dlai Niê

X. Dliê Ya, H. Krông Năng, T. Đắc Lắk

X. Dliê Ya, H. Krông Năng, T. Đắc Lắk

10

Bà H' PRu KPá

X. Dliê Ya, H. Krông Năng, T. Đắc Lắk

X. Dliê Ya, H. Krông Năng, T. Đắc Lắk

11

Bà H' Dliê Niê

X. Dliê Ya, H. Krông Năng, T. Đắc Lắk

X. Dliê Ya, H. Krông Năng, T. Đắc Lắk

12

Ông Y PRim Mlô

X. Dliê Ya, H. Krông Năng, T. Đắc Lắk

X. Dliê Ya, H. Krông Năng, T. Đắc Lắk

13

Bà Trần Thị Sau

X. Quảng Thái, H. Quảng Điền, T. Thừa Thiên Huế

X. Tam Giang, H. Krông Năng, T. Đắc Lắk

14

Ông Hồ Viết Thứ

X. Quảng Thái, H. Quảng Điền, T. Thừa Thiên Huế

X. Tam Giang, H. Krông Năng, T. Đắc Lắk

15

Ông Mai Khanh

X. Quế An, H. Quế Sơn, T. Quảng Nam

X. Cư Bao, H. Krông Búk, T. Đắc Lắc

16

Ông Y TLun AYun

X. Cư Pơng, H. Krông Búk, T. Đắc Lắk

X. Cư Né, H. Krông Búk, T. Đắc Lắk

17

Bà Huỳnh Thị Tại

X. Bình Hoàng, H. Bình Sơn, T. Quảng Ngãi

TT. Buôn Hồ, H. Krông Búk, T. Đắc Lắk

18

Ông Y BCach Niê

X. Cư Né, H. Krông Búk, T. Đắc Lắk

X. Cư Né, H. Krông Búk, T. Đắc Lắk

19

Bà Phạm Thị Xuân

X. Cát Tài, H. Phù Cát, T. Bình Định

TT. Buôn Hồ, H. Krông Búk, T. Đắc Lắk

20

Bà H' Trum KĐoh

X. Cư Pơng, H. Krông Búk, T. Đắc Lắk

X. Cư Pơng, H. Krông Búk, T. Đắc Lắk

21

Bà H' Phơi Niê

X. Cư Pơng, H. Krông Búk, T. Đắc Lắk

X. Cư Pơng, H. Krông Búk, T. Đắc Lắk

22

Bà H' Li Niê

X. Cư Pơng, H. Krông Búk, T. Đắc Lắk

X. Cư Pơng, H. Krông Búk, T. Đắc Lắk

23

Bà H' Mi Niê

X. Cư Pơng, H. Krông Búk, T. Đắc Lắk

X. Cư Pơng, H. Krông Búk, T. Đắc Lắk

24

Bà Thái Thị Hồng

X. Quảng Thái, H. Quảng Điền, T. Thừa Thiên Huế

X. Cuôr Đăng, H. Cư Mgar, T. Đắc Lắk

25

Ông Y Lul Kến

X. Tâm Thắng, H. Cư Jut, T. Đắc Lắk

X. Tâm Thắng, H. Cư Jut, T. Đắc Lắk

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1331/QĐ-TTg ngày 03/10/2007 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 25 gia đình và cá nhân thuộc tỉnh Đắc Lắk đã góp công, góp sức vào cuộc kháng chiến cứu nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.063

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!