Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1318/QĐ-UBND năm 2017 về thẩm quyền quản lý trực tiếp Cơ sở Nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản về trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 1318/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 01/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1318/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 01 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP CƠ SỞ NUÔI DƯỠNG TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỪ TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VỀ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số: 77/2015QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc Hội;

Nghị định số: 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của chính phủ Quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể cơ sở bảo trợ xã hội;

Căn cứ Nghị định số: 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Đề án số: 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016 - 2021; Kế hoạch số: 305/KH-UBND ngày 10/8/2017 về việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn theo Đề án số: 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số: 1658/TTr-SYT ngày 31/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển thẩm quyền quản lý trực tiếp Cơ sở Nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản về trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

1. Tên gọi: Cơ sở Nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc Kạn.

2. Trụ sở: Tổ 9, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Vị trí:

- Cơ sở Nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là đơn vị hoạt động sự nghiệp xã hội trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật;

- Cơ sở Nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn; chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn trong việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến trẻ em.

4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức:

Giám đốc Sở Y tế Bắc Kạn có trách nhiệm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Cơ sở Nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo đúng các quy định hiện hành.

5. Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo Cơ sở Nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khănGiám đốc và 01 Phó giám đốc.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyn, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc, PGiám đốc Cơ sở Nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tnh.

- Các phòng chức năng, gồm 01 phòng: Phòng Nghiệp vụ tổng hợp.

6. Số lượng người làm việc:

Số lượng người làm việc của Cơ sở Nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được giao trên cơ sở Đề án xác định vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ hằng năm.

7. Xử lý chuyển tiếp:

- Chuyển toàn bộ 14 biên chế hiện có (04 biên chế viên chức và 10 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP) của Cơ sở Nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản về Cơ sở Nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trực thuộc Sở Y tế.

- Giữ nguyên trụ sở làm việc của Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Tổ 9, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để duy trì hoạt động của Cơ sở Nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trực thuộc Sở Y tế.

- Bàn giao toàn bộ, tài liệu, tài chính, tài sản, trang thiết bị của Cơ sở Nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản về Cơ sở Nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trực thuộc Sở Y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Cơ sở Nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1318/QĐ-UBND năm 2017 về thẩm quyền quản lý trực tiếp Cơ sở Nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản về trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


173
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.140.153