Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12/2016/QĐ-UBND quy định về ứng xử trong hoạt động du lịch và khẩu hiệu tuyên truyền hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Số hiệu: 12/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Chung Phụng
Ngày ban hành: 27/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2016/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 27 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐNH VỀ ỨNG XỬ TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cLuật Du lịch ngày 14/6/2005;

Căn cNghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch; Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ sa đi bsung một sđiều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc S Văn hóa, Ththao và Du lịch tại Tờ trình số 53/TTr-SVHTTDL ngày 13/5/2016 và ý kiến thm định ca Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo s 71/BC-STP ngày 13/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định vứng xử trong hoạt động du lịch và khu hiệu tuyên truyền hoạt động du lịch trên địa bàn tnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc sở Văn hóa, Ththao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành ở tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành ph; Hiệp hội Du lịch tỉnh và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực du lịch, kinh doanh dịch vụ du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch;
- Cục kiểm tra VB QPPL (BTư pháp);
- Thường trực Tỉnh y;
- Thường trực ND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, VP2,5,6,7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH




Đinh Chung Phụng

 

QUY ĐỊNH

VỀ ỨNG XỬ TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm Quyết định s
ố 12/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chnh

Quy định này quy định vứng xử trong hoạt động du lịch và khẩu hiệu tuyên truyền hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch; các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch; người dân tại tỉnh Ninh Bình, khách du lịch trong và ngoài nước.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ ỨNG XỬ VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

Điều 3. ng xử chung đối với cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch và khách du lịch

1. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Tôn trọng truyn thống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương.

3. Tuân thủ nội quy, quy định, quy chế tại các điểm tham quan du lịch và nơi công cộng.

4. Có ý thức, trách nhiệm giữ gìn bảo vệ tài nguyên du lịch, môi trường.

5. Có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự.

6. Có ý thức và trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

Điều 4. Ứng xđối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động lĩnh vực du lịch, kinh doanh dịch vụ du lịch

1. Về trang phục

a) Trang phục lịch sự, gọn gàng, sạch sẽ, phù hợp với công việc. Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động khác đeo thkhi làm nhiệm vụ.

b) Khuyến khích có đng phục riêng cho từng đơn vị; nên mặc trang phục truyền thng dân tộc trong một sloại hình dịch vụ phục vụ khách du lịch.

2. Về ứng xử

a) ng x đúng mực, tôn trọng khách du lịch.

b) Có thái độ thân thiện, niềm nở, vui vẻ khi phục vụ khách du lịch.

c) Tùy theo tình huống, giao tiếp luôn sẵn sàng với các câu nói cần thiết “Xin chào” “Xin lỗi, Xin mời”, “Xin cảm ơn, “Xin chào và hẹn gặp lại quý khách”.

d) Tư vn nhiệt tình, trung thực và sẵn sàng giúp đkhách du lịch.

đ) Cung cấp sđiện thoại và địa chỉ của các cơ quan chức năng quản lý, hỗ trợ khách du lịch đkịp thời phn ánh thông tin.

e) Biết lắng nghe, chia sẻ và tiếp thu ý kiến của du khách.

g) Không phân biệt, đối xử với khách du lịch.

h) Không đeo bám, chèo kéo, làm phiền khách du lịch.

i) Không lợi dụng du khách đtrục lợi bt chính.

k) Không sdụng điện thoại, hút thuc lá, nhai kẹo và làm việc riêng khi đang phục vụ khách du lịch.

3. V bo vệ môi trường

a) Giữ gìn vsinh môi trường sạch sẽ, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp tại các khu vực phục vụ khách du lịch.

b) Sp xếp trang thiết bị gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp nơi làm việc.

c) Hướng dn du khách và người dân không xrác, khạc nhbừa bãi, đi vệ sinh đúng nơi quy định.

4. V văn minh trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch (áp dụng đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ phục vụ du lịch).

a) Cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh dịch vụ du lịch. Kinh doanh đúng ngành, nghề theo giấy phép kinh doanh.

b) Niêm yết công khai giá hàng hóa, loại dịch vụ và bán đúng giá niêm yết.

c) Gi uy tín và thương hiệu trong quan hệ với khách hàng, đối tác.

d) Không cung cấp các mặt hàng cấm, các sản phẩm, dịch vụ không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo chất lượng cho du khách.

đ) Không ln chiếm vỉa hè, lòng đường, nơi công cộng đhoạt động kinh doanh.

e) Không bán sn phm được sản xuất, chế biến tđộng, thực vật quý hiếm.

Điều 5. Đối với người dân tnh Ninh Bình

1. Vtrang phục

Trang phục lịch sự, phù hợp với văn hóa truyền thống địa phương, không mặc trang phục bằng chất liệu vải mỏng, xuyên thu, in hình nh, từ ngphản cảm khi ở nơi công cộng, đặc biệt khi đến những nơi tôn nghiêm như nhà thờ, đền, chùa, miếu, đài tưởng niệm, lễ hội truyền thng.

2. Vứng x

a) Có tinh thn yêu nước, yêu thiên nhiên, yêu quê hương, lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

b) Có thái độ thân thiện, mến khách. Nhiệt tình giúp đkhách du lịch.

c) Tôn trọng, ưu tiên giúp đỡ người cao tui, người tàn tật, tr em, phụ n mang thai.

d) Không nói lời thô tục, thiếu văn hóa.

đ) Sử dụng có kim soát bia, rượu và các đồ uống có cồn.

e) Không viết, vẽ, khắc lên nhũ đá trong hang, động, tường, tượng, tranh, bia đá, cây xanh và những sản phm tự nhiên, sản phm nhân tạo khác tại khu du lịch, điểm du lịch.

f) Không gây ồn ào, mất trật tự hoặc nói chuyện quá lớn làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

g) Tuân thhướng dẫn của người quản lý khi tham gia hoạt động tại các khu, đim du lịch hoặc khi sử dụng dịch vụ giao thông công cộng.

3. Về bảo vệ môi trường

a) Có ý thức và trách nhiệm bảo vệ cảnh quan và môi trường tự nhiên.

b) Tích cực hưởng ứng các phong trào xã hội về bo vệ môi trường.

c) Không vứt rác hoặc khạc nhbừa bãi. Đi vệ sinh cá nhân đúng nơi quy định.

d) Không hái hoa, quả, bcành cây, giẫm đạp lên c, trêu chọc thú nuôi tại các khu, điểm du lịch hoặc nơi công cộng.

Điều 6. Đối với khách du lịch đến với tnh Ninh Bình

1. V trang phục

Mặc trang phục lịch sự, phù hợp với đim tham quan du lịch. Không mặc trang phục hở hang, in hình ảnh, từ ngữ phản cảm khi đến những nơi tôn nghiêm như nhà thờ, đền, chùa, miếu, đài tưởng niệm, lễ hội truyền thống.

2. Vứng xử

a) Tôn trọng truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương.

b) Có ý thức gigìn trật tự, bo vệ tài sản nơi công cộng.

c) Tôn trọng, ưu tiên giúp đngười cao tui, người tàn tật, trẻ em, phụ n mang thai.

d) Xếp hàng nghiêm túc khi sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các hoạt động nơi công cộng đòi hỏi phi được giải quyết theo thứ tự.

đ) Sử dụng có kim soát bia, rượu và các đuống có cồn.

e) Ly thức ăn vừa đủ dùng, tránh lãng phí khi nhà hàng, khách sạn.

g) Ch ly sách hướng dn, bn đồ, tập gấp khi thực sự có nhu cầu.

h) Tiết kiệm điện, nước, bảo quản các đồ dùng, vật dụng của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ cung cấp, trang bị cho khách du lịch.

i) Không gây ồn ào, mất trật tự hoặc nói chuyện quá lớn làm ảnh hưởng đến người xung quanh.

k) Không viết, vẽ, khắc lên hang, động, tường, tượng, tranh, bia đá, cây xanh và những sn phm tự nhiên, sn phẩm nhân tạo khác tại khu du lịch, địa điểm du lịch.

l) Không thhiện tình cm riêng tư quá mức nơi công cộng.

m) Không mua những đồ thờ cúng ca đền, chùa hay những mảnh vụn, vở các di tích, các sn phm từ động, thực vật quý hiếm làm đồ lưu niệm.

n) Không đốt vàng mã, ri tin ltại các cơ sở tín ngưỡng.

3. V bo vệ môi trường

a) Có ý thức và trách nhiệm bảo vệ cảnh quan và môi trường tự nhiên.

b) Không vứt rác hoặc khạc nhổ bừa bãi. Đi vệ sinh cá nhân đúng nơi quy định.

c) Không hái hoa, quả, bẻ cành cây, giẫm đạp lên cỏ, trêu chọc thú nuôi tại các khu, điểm du lịch hoặc nơi công cộng.

d) Không cho động vật hoang dã ăn khi chưa được phép tại các khu bảo tồn.

Điều 7. Khẩu hiệu tuyên truyền

1. Những khu hiệu tuyên truyền chyếu cho hoạt động du lịch

a) “Giao tiếp, ứng xử văn minh là tôn trọng bản thân và mọi người”.

b) “Giữ gìn vệ sinh chung”.

c) “Xếp hàng là văn minh”.

d) “Bỏ rác đúng nơi quy định”.

đ) “Nói lời hay, cử chỉ đẹp”.

e) “Nói không với đeo bám, chèo kéo khách du lịch”.

g) “Giữ gìn và bo vệ các di tích văn hóa, lịch sử là trách nhiệm của mi người dân và du khách”.

h) “Hãy hành động đxây dựng và giữ gìn tnh Ninh Bình xanh-sạch-đẹp và mến khách”.

i) “ng xử đúng mực, thái độ thân thiện, tinh thần tận tụy”.

k) “Ninh Bình, đim đến an toàn, mến khách và thân thiện”.

l) “Mỗi người dân Ninh Bình là một hướng dẫn viên du lịch”.

2. Tùy theo từng khu vực du lịch, địa đim du lịch và mục đích cần tuyên truyền, các đơn vị xem xét lựa chọn khẩu hiệu quy định tại Khoản 1 Điều này cho phù hợp.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của các quan liên quan

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức trin khai, hướng dẫn, kim tra, giám sát tình hình thực hiện Quy định này;

b) Thực hiện hình ảnh hóa nội dung quy định dưới hình thức như: tập gp, áp phích, cm nang du lịch và hình thức khác đtrin khai tuyên truyn và cung cấp cho các đơn vị liên quan phi hợp thực hiện;

c) Trin khai thực hiện nội dung Quy định này đến nhóm đối tượng là các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch và du khách trên địa bàn tỉnh;

d) Chỉ đạo, hướng dn Ban Quản lý các khu, đim du lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh trin khai lp đặt các nội dung, tranh ảnh tuyên truyền về Quy định này.

2. UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt quy định này; chỉ đạo, triển khai thực hiện quy định đến xã, phường, thị trấn trực thuộc; chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan giải quyết dứt đim hiện tượng đeo bám, chèo kéo, ép khách mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ và các hiện tượng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, nơi công cộng để hoạt động kinh doanh du lịch.

3. Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị, xã hội t chc triển khai thực hiện đến các nhóm đi tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị tham gia các hoạt động phục vụ khách du lịch.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyn hình, vin thông, internet, các hoạt động thông tin cơ s, hệ thống truyn thanh ở xã, phường, thị trấn; phbiến, tuyên truyền rộng rãi về nội dung và kết quthực hiện Quy định này.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tnh, Báo Ninh Bình h trợ, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập các chun mục, chun đề tuyên truyền rộng rãi vnội dung, kết quả thực hiện Quy định này; nêu gương các đơn vị, cá nhân tiêu biểu, thực hiện tt quy định và phn ánh những tồn tại, hạn chế khi thực hiện Quy định này.

6. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch

a) Triển khai Quy định này đến cán bộ, công nhân viên, người lao động tại đơn vị và khách du lịch đến tham quan, lưu trú, sdụng dịch vụ tại đơn vị; phi hợp với các cơ quan chức năng đtố cáo, xử lý các vi phạm.

b) Xây dựng khu hiệu, hình nh tuyên truyền về văn minh du lịch.

Điều 9. Chế độ thông tin, báo cáo

Định kỳ vào ngày 15 tháng 12 hàng năm, các đơn vị được giao nhiệm vụ tại Điều 8 Quy định này lập báo cáo tình hình, kết quthực hiện v S Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tnh.

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Quy định

Trong quá trình thực hiện Quy định, nếu có phát sinh vướng mc hoặc nội dung chưa phù hợp, các đơn vị phn ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình đ tng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đi, b sung cho phù hp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2016/QĐ-UBND quy định về ứng xử trong hoạt động du lịch và khẩu hiệu tuyên truyền hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.306
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200