Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1131/QĐ-UBND năm 2013 ban hành Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020

Số hiệu: 1131/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Ngày ban hành: 02/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1131/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 02 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29/114/2005;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 51/TTr-SNV ngày 25/3/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBQG về thanh niên Việt Nam;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT (VX) UBND tỉnh;
- Tỉnh đoàn, UBMT Tổ quốc tỉnh, Hội LHPN tỉnh;
- PVP (TH) UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2013 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1131/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Nghệ An)

Thực hiện Quyết định số 70/2003/QĐTTG ngày 29/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010; Chỉ thị số 06/2005/CT-TTg ngày 21/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, Ủy ban dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Chương trình phát triển thanh niên Nghệ An đến năm 2010, chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn I (từ năm 2004 đến năm 2005); giai đoạn II (từ năm 2006 đến năm 2010), trong đó tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc nhất của thanh niên Nghệ An; tạo sự đổi mới công tác thanh niên của các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước, đảm bảo phát huy vai trò của thanh niên, của tổ chức Đoàn, Hội LHTN trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng an ninh.

Qua 7 năm triển khai Chương trình phát triển thanh niên, nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành đối với thanh niên và công tác thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực, sự phối kết hợp trong thực hiện Chương trình được cụ thể hơn, nội dung thực hiện được đưa vào kế hoạch hàng năm. Các nhiệm vụ được các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Công tác chỉ đạo và tạo điều kiện phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia xây dựng kinh tế - xã hội của địa phương, giải quyết việc làm tại chỗ là nội dung thể hiện rõ nét nhất trong thực hiện Chương trình của Chính quyền các cấp. UBND cấp huyện và cơ sở đã thực sự quan tâm bằng các chủ trương, giải pháp, kết hợp chương trình phát triển KT-XH của địa phương để tạo điều kiện quan tâm cho thanh niên từ chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện về kế hoạch, nguồn lực, kỹ thuật …, từ đó đã động viên và phát huy vai trò của thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên thiết thực hơn, phù hợp hơn với nhu cầu nguyện vọng của thanh niên.

Để phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An (khoá XVII) và các chương trình phát triển Kinh tế - xã hội của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An xây dựng Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 – 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu tổng thể:

Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn diện, nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, xây dựng phẩm chất tốt đẹp và đạo đức cách mạng cho thanh niên; tạo sự đổi mới trong công tác thanh niên của các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện và cơ chế thuận lợi để phát huy tối đa vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, ý thức trách nhiệm công dân, xây dựng phẩm chất tốt đẹp và đạo đức cách mạng cho thanh niên.

b) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp, năng lực khoa học công nghệ cho thanh niên, xây dựng phong cách làm việc văn minh khoa học; hình thành đội ngũ cán bộ - khoa học kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế - xã hội khác.

c) Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

d) Giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên.

đ) Nâng cao sức khoẻ thể chất và tầm vóc cho thanh niên, xây dựng nếp sống văn hoá và ý thức tuân thủ pháp luật, đẩy lùi tệ nạn xã hội, tình trạng phạm pháp trong thanh niên.

e) Nâng cao năng lực giao lưu, hợp tác quốc tế của thanh niên, nâng cao vị thế của thanh niên Nghệ An trong hoạt động giao lưu quốc tế, góp phần bảo vệ, củng cố hoà bình, tăng cường tình hữu nghị và đoàn kết với thanh niên các nước.

3. Một số chỉ tiêu cụ thể

- Hàng năm có 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên; có ít nhất 70% thanh niên nông thôn, đô thị và công nhân thường xuyên được học nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên.

- Thu hút ít nhất 90% đoàn viên, 70% thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng.

- Có 100% phường, xã vùng đồng bằng; ít nhất 75% xã, thị trấn vùng miền núi có điểm vui chơi, hoạt động văn hoá cho thanh thiếu niên.

- Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hoá trong thanh niên, vận động 100% đoàn viên thực hiện cưới theo nếp sống văn hoá.

- Có ít nhất 60% lao động thanh niên được qua đào tạo, trong đó đào tạo nghề đạt trên 35%, tỷ lệ đào tạo nghề dài hạn đạt ít nhất 25%.

- Hàng năm, có ít nhất 95% thanh niên, học sinh trung học phổ thông được giáo dục hướng nghiệp. Có 100% thanh niên khu vực đồng bằng, ít nhất 70% thanh niên miền núi được tuyên truyền, phổ biến ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đời sống.

- Phát triển các đội hình lao động thanh niên tình nguyện trên các công trình trọng điểm quốc gia; động viên bác sĩ trẻ về công tác ở nông thôn, miền núi, góp phần đảm bảo 100% các trạm y tế ở nông thôn, vùng núi, vùng sâu có bác sĩ.

- 100% thanh niên đến tuổi nghĩa vụ quân sự được phổ biến, hướng dẫn về Luật Nghĩa vụ quân sự và thực hiện đúng luật. Có ít nhất 95% đoàn viên, thanh niên được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Luật Phòng chống ma tuý, Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ.

- Mỗi năm giải quyết việc làm cho khoảng 25.000 thanh niên. Trong đó, tạo việc làm mới có tính tập trung 10.000 thanh niên; tư vấn, giới thiệu 5.000 thanh niên đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

- Đáp ứng đủ vốn cho ít nhất 65% thanh niên có nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo; trên 50% thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự được đào tạo nghề và giải quyết việc làm ổn định.

- Hàng năm giảm 0,3% tỷ lệ lao động thanh niên thất nghiệp; đưa khoảng 15.000 lao động trẻ vào khu vực công nghiệp và dịch vụ. Nghiên cứu xây dựng thêm một số dự án phát triển kinh tế - xã hội của thanh niên để thu hút lao động.

- Phát động và nhân rộng phong trào tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện thân thể. Phấn đấu có trên 80% thanh niên, 90% học sinh, sinh viên thường xuyên tập luyện ít nhất một môn thể thao, nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe của thanh niên, nâng cao các chỉ số thể lực của thanh niên như cân nặng, chiều cao tương đương với mức bình quân chung của thanh niên cả nước.

- 100% thanh niên có hiểu biết cơ bản về tác hại của HIV/AIDS; ít nhất 85% thanh niên khu vực đô thị, 75% thanh niên nông thôn có thái độ và hành vi tích cực đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS.

- Có 100% cơ sở xã phường ở địa bàn trọng điểm, các trường THPT trở lên thành lập được ít nhất một câu lạc bộ thanh niên hoặc đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

- 100% thanh thiếu niên các xã, phường, thị trấn có đường sắt đi qua được tuyên truyền, phổ biến những quy định an toàn giao thông đường sắt; ngăn chặn tuyệt đối các hành vi ném đá, chất bẩn lên tàu.

- 100% các huyện thành thị có nhà văn hoá cho thanh thiếu nhi.

- Tổ chức cai nghiện cho ít nhất 80% thanh niên nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý. Giảm tỷ lệ tái nghiện, giảm thiểu số người (thanh niên) mắc nghiện mới; cơ bản xóa tệ nạn ma tuý trong trường học và các cơ sở giáo dục.

- Có ít nhất 50% thanh niên được tuyên truyền, tập huấn hiểu biết về hội nhập kinh tế quốc tế, tình hình thanh niên và phong trào thanh niên thế giới.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên

- Tham mưu cho cấp uỷ các cấp tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, lực lượng vũ trang và các tổ chức kinh tế - xã hội, các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí quan trọng của công tác thanh niên, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai chương trình phát triển thanh niên.

- Tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, đảm bảo 100% đơn vị đều triển khai được chương trình phát triển thanh niên hiệu quả, thiết thực.

- Thường xuyên cổ vũ những nhân tố, điển hình tốt trong việc thực hiện chương trình, uốn nắn những nhận thức không đúng đắn đối với thanh niên và việc triển khai Chương trình phát triển thanh niên.

2. Tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2013 - 2020, các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực về phát triển thanh niên

Trong quá trình xây dựng và thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm của các ngành, các cấp cần nêu cụ thể các chỉ tiêu phát triển thanh niên. Bổ sung chỉ tiêu phát triển thanh niên trong việc cụ thể hoá các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Trong đó chú trọng:

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh uỷ, các đề án, chương trình của UBND tỉnh về dạy nghề, phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động. Lồng ghép chỉ tiêu phát triển thanh niên trong kế hoạch các chương trình, dự án về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: chương trình xoá đói giảm nghèo, chương trình việc làm (dự án hỗ trợ lao động nông thôn học nghề, vay vốn giải quyết việc làm, hỗ trợ xuất khẩu lao động), chương trình nông thôn mới, chương trình phòng chống ma tuý, tội phạm...

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội triển khai thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành TW lần thứ 7 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh nỉên thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu giáo dục - đào tạo hàng năm.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 58 CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh. Đặc biệt quan tâm đào tạo nguồn nhân lực trẻ về công nghệ thông tin và phổ cập tin học cho thanh niên.

3. Xây dựng và ban hành các chính sách đối với thanh niên

Trên cơ sở triển khai đầy đủ các chính sách phát triển thanh niên của Chính phủ, từ nay đến năm 2020 cần nghiên cứu, bổ sung, ban hành một số chính sách cụ thể về thanh niên như sau.

- Chính sách thu hút đầu tư, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên trên các lĩnh vực: đào tạo nghề ngắn hạn, chuyển đổi cây trồng vật nuôi và kỹ thuật nông nghiệp cho thanh niên nông thôn; tư vấn giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động; khuyến khích các đoàn thể nhân dân, các thành phần kinh tế tổ chức đào tạo nghề cho thanh niên.

- Xây dựng chính sách thu hút nhân tài, đưa thanh niên vào làm việc trong các cơ sở công nghiệp, các ngành nghề mũi nhọn, xây dựng, dịch vụ và những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

- Xây dựng cơ chế, hỗ trợ nguồn lực để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ khoa học công nghệ cho thanh niên.

- Xây dựng cơ chế phát huy vai trò của tổ chức Đoàn tham gia phát triển kinh tế, theo hướng: Tạo cơ chế thuận lợi để tổ chức Đoàn có điều kiện giúp thanh niên phát triển kinh tế và tổ chức các đội hình thanh niên tham gia phát triển kinh tế, đi đầu tiến quân vào khoa học công nghệ.

- Quan tâm chính sách cán bộ Đoàn, Hội, Đội ở cơ sở; đặc biệt đối với tài năng trẻ, lực lượng thanh niên tình nguyện.

- Chính sách khuyến khích, hỗ trợ các nhà doanh nghiệp trẻ, các chủ trang trại trẻ phát triển sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho thanh niên.

- Tạo cơ chế, chính sách để khuyến khích thanh niên xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng khó khăn, vùng biên giới. Quan tâm giải quyết các chế độ chính sách cho đội viên các tổng đội TNXP – XDKT. Nghiên cứu, đề xuất mô hình hoạt động của TNXP theo Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 1 năm 2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với TNXP.

- Tạo cơ chế để trung tâm hỗ trợ, phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An, trung tâm dạy nghề và giải quyết việc làm Phúc Sơn phát huy hiệu quả. Nghiên cứu thành lập mới một số đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế thanh niên để phục vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên đồng thời xã hội hóa, huy động nguồn lực phục vụ công tác Đoàn – Hội.

- Ban hành cơ chế huy động nguồn lực xây dựng và phát triển điểm vui chơi giải trí, thể dục thể thao cho thanh niên ở cơ sở; chính sách đầu tư sân bãi, dụng cụ thể dục thể thao trong trường học. Trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động văn hóa cho các cơ sở vùng sâu, vùng xa.

- Chỉ đạo cơ sở giáo dục, các trường trung cấp, cao đẳng, đại học thực hiện nghiêm túc quyết định 13/2013/QĐ – TTg về chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam trong các cơ sử giáo dục và cơ sở dạy nghề .

- Xây dựng và triển khai thực hiện đề án “ Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên Tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 – 2020”. Tăng cường chỉ đạo thực hiện quyết định 103/2008/QĐ – TTg ngày 21/8/2008 của thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015.

4. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, xây dựng nếp sống văn hoá, nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên

- Tăng cường đầu tư để đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; tình hình nhiệm vụ của tỉnh, của đất nước và truyền thống cách mạng cho thanh niên.

- Tiếp tục xây dựng, phát triển tủ sách pháp luật ở cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật cho thanh niên. Chú trọng tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh niên.

- Phát động và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo đời sống sinh hoạt tinh thần lành mạnh trong thanh niên. Đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ sống đẹp; ngăn chặn đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, mê tín, các hình thức thông tin có nội dung ảnh hưởng xấu đến thanh niên.

- Đầu tư, phát triển các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Củng cố và mở rộng các điểm bưu điện - văn hoá xã, phát triển mạng lưới thư viện xã. Nâng cấp, tăng cường trang thiết bị các nhà văn hoá thiếu nhi cấp huyện.

- Bảo vệ thanh niên trước những tác động của âm mưu diễn biến hòa bình, các hành vi tuyên truyền lừa bịp, lôi kéo thanh niên phạm pháp.

5. Đẩy mạnh phong trào thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh; đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

- Triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên, phong trào “ đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và “ xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”, các hình thức giúp thanh niên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục hướng nghiệp cho học sinh, giáo dục thanh niên nhận thức đúng đắn về giá trị nghề nghiệp, việc làm; cung cấp những thông tin cơ bản về yêu cầu đòi hỏi của các loại ngành nghề, qua đó giúp thanh niên lựa chọn ngành học, nghề học phù hợp với năng lực sở trường của bản thân.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất. Tư vấn pháp luật, kỹ năng sống cho thanh niên. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội doanh nghiệp trẻ Nghệ An, tăng cường các hoạt động nhằm hỗ trợ, cung cấp thông tin về chính sách, thị trường, tạo môi trường hợp tác đầu tư phát triển cho các nhà doanh nghiệp trẻ.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 07 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường đấu tranh phòng chống ma tuý; Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống HIV/AIDS, chương trình phòng chống tệ nạn mại dâm, chương trình phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội.

- Phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong tham gia phát triển các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng nhất là trong nông nghiệp nông thôn.

- Phát huy tốt hơn mô hình hoạt động của các tổng đội TNXP - XDKT, đặc biệt ở các huyện miền núi, biên giới.

- Trong các chương trình mục tiêu của tỉnh, tiếp tục đầu tư để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tham gia xây dựng và tiếp tục triển khai các dự án:

+ Dự án Xây dựng các điểm chuyển giao, trình diễn KHKT - công nghệ, dịch vụ thanh niên với nội dung: hướng dẫn kỹ thuật, tư vấn về giống, vốn; tổ chức bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ thuật nghề nông; hướng nghiệp cho thanh niên nông thôn.

+ Dự án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn, hội các cấp; phổ cập tin học nối mạng tri thức cho thanh niên.

+ Dự án nhân rộng các mô hình nhóm "Bạn giúp bạn", phường xã chủ động phòng chống ma tuý, mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên tôn giáo, đề án giúp đỡ hộ gia đình dân tộc.

+ Dự án Xây dựng hệ thống nhà văn hóa thanh thiếu nhi cấp huyện.

+ Dự án xây dựng trung tâm hoạt động TTN tỉnh Nghệ An.

6. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên và đẩy mạnh xã hội hóa công tác thanh niên

- Hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về công tác thanh niên; kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên, đội ngũ cán bộ đoàn các cấp có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực ngang tầm với nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp giữa các Sở, ngành và giữa cơ quan quản lý nhà nước với Tỉnh đoàn nhằm thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp đa ngành trong việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Thường xuyên đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách và những người không chuyên trách làm công tác thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

- Tăng cường công tác nghiên cứu về thanh niên trên các lĩnh vực. Triển khai thực hiện đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh, thiếu niên, công tác thanh niên phục vụ công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách; triển khai xây dựng Bộ chỉ số đánh giá sự phát triển của thanh niên tỉnh Nghệ An trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên.

- Tăng cường công tác giao lưu, hợp tác với các tỉnh, thành trong cả nước, các tổ chức quốc tế về công tác thanh niên; tìm kiếm, tranh thủ các nguồn lực và sự hỗ trợ về mọi mặt cho thanh niên và công tác thanh niên.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức kinh tế, các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội và gia đình trong việc chăm lo giáo dục, bồi dưỡng và phát huy tiềm năng sáng tạo, vai trò xung kích của thanh niên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Định kỳ hàng năm, lãnh đạo các địa phương, đơn vị tổ chức đối thoại trực tiếp với thanh niên để nắm bắt, đánh giá tình hình thanh niên; lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên trên địa bàn.

7. Xây dựng và sử dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng

- Xác định lấy thanh niên làm trung tâm của chính sách phát triển nguồn nhân lực cao, gắn với mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh giai đoạn 2013 – 2020. Xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ của tỉnh;.

- Nghiên cứu, ban hành chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học tình nguyện đến công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để các trí thức trẻ tham gia Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo của Chính phủ phát huy khả năng.

- Tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo nghề để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho thanh niên, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; ưu tiên dạy nghề cho thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, thanh niên khuyết tật và nữ thanh niên.

- Tăng cường giáo dục hướng nghiệp cho thanh niên thông qua hệ thống trường học, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục cộng đồng giúp thanh niên có nhận thức, định hướng đúng đắn về nghề nghiệp, việc làm, thị trường lao động và cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập.

- Tạo môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm mới và tăng thu nhập cho thanh niên, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên.

8. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên

- Thường xuyên bồi dưỡng và nâng cao nhận thức cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên các vùng biên giới về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước theo tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác, phát triển, đa phương hóa góp phần bảo vệ hòa bình, tiến bộ xã hội.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho thanh niên nhằm nâng cao

năng lực giao lưu và hợp tác quốc tế.

- Tạo điều kiện để tổ chức Đoàn, các tổ chức thanh niên do Đoàn Thanh niên làm nồng cốt tiếp tục duy trì và mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác với các tổ chức thanh niên trong khu vực và thế giới. Đồng thời tranh thủ nguồn lực các tổ chức quốc tế cho phát triển thanh niên và công tác thanh niên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị

- Căn cứ các nội dung trong Chương trình và tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2013 – 2020 phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong từng giai đoạn; đồng thời cụ thể hóa kế hoạch phát triển thanh niên hàng năm để thực hiện. Thời gian hoàn thành và gửi về UBND Tỉnh ( Qua Sở Nội vụ) chậm nhất 90 ngày kể từ ngày Quyết định ban hành Chương trình này có hiệu lực.

- Bố trí, huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả chương trình; lồng ghép việc thực hiện có hiệu quả Chương trình này với các chương trình khác có liên quan trên cùng địa bàn.

- Bố trí đủ công chức làm công tác thanh niên ở địa phương; đẩy mạnh phối hợp liên ngành, đặc biệt việc lồng ghép các vấn đề phát triển thanh niên trong công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương;.

- Thường xuyên kiểm tra việc triển khai, thực hiện chương trình; thực hiện chế độ báo cáo kết quả triển khai và thực hiện chương trình về UBND tỉnh (Qua Sở Nội vụ) trước ngày 1/12 hàng năm.

2. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và các Sở, ban, ngành, các địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 – 2020. Rà soát để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, chính sách đối với thanh niên cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình theo từng giai đoạn (2013-2015; 2016-2020) cho phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra các Sở, ban, ngành và địa phương trong việc xây dựng, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình phát triển thanh niên báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai, thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2020.

- Tham mưu hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về công tác thành niên; Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác thanh niên; phối hợp với tỉnh đoàn để tham mưu UBND tỉnh ban hành đề án “ Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ đoàn và đội ngũ cán bộ, giáo viên phục vụ công tác giáo dục kỹ năng cho thanh thiếu niên trường học”.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Tham mưu lồng ghép chỉ tiêu phát triển thanh niên vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh, huyện; tham mưu cơ chế chính sách khuyến khích thanh niên tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên.

4. Sở Tài chính: Phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị tổng hợp, thẩm định kế hoạch tài chính và tham mưu báo cáo UBND tỉnh bổ sung kinh phí để thực hiện. Đồng thời kiểm tra việc sử dụng kinh phí trong quá trình thực hiện chương trình phát triển thanh niên.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn, các cơ quan liên quan và UBND các cấp triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm cho thanh niên; phối hợp tổ chức các hoạt động, động viên phong trào rèn luyện tay nghề, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên; tăng cường thông tin về thị trường lao động tạo điều kiện cho thanh niên tìm được việc làm. Phối hợp, nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền tăng nguồn vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm hàng năm cho thanh niên.

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành chính sách đầu tư phát triển hệ thống các trường, trung tâm dạy nghề, dịch vụ việc làm theo đề án quy hoạch mạng lưới đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt; chính sách khuyến khích các đoàn thể nhân dân, doanh nghiệp tham gia hướng nghiệp và đào tạo nghề, tư vấn việc làm cho thanh niên, tham gia đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

- Phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội, tỉnh đoàn tiến hành khảo sát nhu cầu vốn vay giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo để tham mưu bố trí nguồn vốn vay cho thanh niên, đảm bảo trên 65% thanh niên có nhu cầu vay vốn được vay vốn.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Tỉnh đoàn và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm trong thanh niên.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và các cơ quan liên quan đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường thông qua các cuộc thi, các phong trào Đoàn, Hội, Đội trường học; giáo dục hướng nghiệp cho học sinh, đưa chương trình giáo dục thanh niên về chống ma tuý, mại dâm, phòng chống HIV/AIDS và một số tệ nạn xã hội khác vào chương trình ngoại khoá trong trường học.

- Đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong trường học, đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; phối hợp triển khai hiệu quả chương trình giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền giáo dục chuyển đổi hành vi, phòng chống bệnh tật học đường cho đoàn viên thanh niên trong các cơ sở giáo dục; cấm hút thuốc lá trong sinh viên, học sinh, đẩy lùi, tiến tới thanh toán nạn ma tuý trong trường học và các cơ sở giáo dục.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn ban hành hướng dẫn đoàn viên trường học tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú theo đúng quy định nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên với địa bàn dân cư.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn để xây dựng hướng dẫn quy trình bổ nhiệm và thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên - tổng phụ trách đội tại các trường học.

7. Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức có hiệu quả các hoạt động hiến máu tình nguyện, truyền thông về tác hại của hút thuốc lá; cụ thể hoá và triển khai thực hiện công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, hiểu biết về tác hại của HIV/AIDS và ma tuý, phòng chống HIV/AIDS, cai nghiện ma tuý trong thanh niên.

- Chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế tạo điều kiện thuận lợi để các Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ cấp tỉnh và cấp huyện hoạt động có hiệu quả; phát huy tính xung kích của đội ngũ y, bác sỹ trẻ tổ chức các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách, các đối tượng vùng khó khăn.

8. Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, đào tạo nghề ngắn hạn về kỹ thuật nông nghiệp, tập huấn khuyến nông, lâm, ngư cho thanh niên nông thôn; củng cố, phát triển hệ thống các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm; phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về nước sạch vệ sinh môi trường; xây dựng các mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên; phối hợp tổ chức các hoạt động phòng cháy chữa cháy rừng.

- Chủ trì, phối hợp với tỉnh đoàn khảo sát, lựa chọn công trình thanh niên để phát huy tính xung kích, tình nguyện của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới.

9. Sở Khoa học - Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan duy trì, mở rộng các hoạt động động viên, khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa học, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, phong trào sáng tạo trẻ trong thanh niên; tổ chức hội thi tin học trẻ toàn tỉnh hàng năm

10. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chính sách khuyến khích các loại hình học tập, đào tạo tin học cho thanh niên như: mở rộng quy mô hội thi tin học trẻ không chuyên hàng năm; chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tổ chức thi tin học khối cán bộ, công chức, đặc biệt là thanh niên làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức Chính trị xã hội.

11. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, đánh giá, quy hoạch xây dựng các trung tâm vui chơi giải trí, luyện tập thể dục thể thao cho thanh niên. Tham mưu cho UBND chỉ đạo quy hoạch, xây dựng các nhà văn hóa thiếu nhi cấp huyện, đảm bảo đến 2020 có 100% huyện, thành, thị có nhà văn hóa thiếu nhi.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hoá, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thân thể trong thanh niên; đẩy mạnh phong trào "Tuổi trẻ sống đẹp", tiếp tục triển khai thực hiện nếp sống văn hoá trong cưới hỏi, sinh nhật.

12. Sở Xây dựng: chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành, thị đề xuất quy hoạch, giới thiệu địa điểm xây dựng các Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi cấp huyện và các điểm vui chơi, hoạt động thanh thiếu nhi cấp xã.

13. Sở Tư pháp: chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

14. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn triển khai các hoạt động về tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình Quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. Hỗ trợ nguồn lực giúp thanh niên duy trì và nhân rộng mô hình nhóm “Bạn giúp bạn”, mô hình "cơ sở đoàn chủ động phòng chống ma túy", “giáo dục đồng đẳng" trong phòng chống ma tuý và HIV/AIDS, công tác cai nghiện ma tuý tại cộng đồng; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, đấu tranh phòng chống ma tuý, tuyên truyền giáo dục pháp luật. Tổ chức cho lực lượng thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện phối hợp lực lượng Công an làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn giao thông...

15. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan giáo dục nâng cao nhận thức của thanh niên về tình hình trong nước, thế giới và những vấn đề mà các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng thanh niên để chống phá đất nước; dạy nghề và giải quyết việc làm đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn để xây dựng mô hình đưa thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự về làm bí thư chi đoàn kiêm thôn đội trưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn tại địa bàn dân cư.

16. Ban Dân tộc: Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên cho đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ thanh niên miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

17. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An và các cơ quan thông tin đại chúng khác: Tăng cường thời lượng và chất lượng phát sóng, số lượng bài viết, định hướng tuyên truyền, giáo dục thanh niên về lý tưởng, ý thức công dân, kỹ năng sống và đẩy mạnh tuyên truyền việc tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên.

19. Đề nghị Tỉnh Đoàn:

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án phát triển thanh niên theo mục tiêu đã đề ra; phát động và xây dựng lực lượng nồng cốt, tổ chức có hiệu quả các phong trào thanh niên; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chiến lược thanh niên, đồng thời tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; phối hợp và tổ chức có hiệu quả các phong trào “đồng hành với thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp và xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

- Phối hợp sở văn hóa để xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống nhà thiếu nhi cấp huyện.

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đẩy mạnh nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, phong trào nhằm tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên.

18. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên khác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai Chương trình phát triển thanh niên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về thanh niên trong tổ chức mình; tham gia quản lý nhà nước về thanh niên; kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Căn cứ nội dung Chương trình và Kế hoạch triển khai chương trình của ngành, địa phương, hằng năm các sở ban, ngành có trách nhiệm cụ thể hóa nhiệm vụ, công việc trong Kế hoạch công tác thanh niên của ngành, địa phương mình đồng thời xây dựng dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, cấp kinh phí để thực hiện:

+ Đối với các nhiệm vụ, đề án, quy định được giao có tính chất đặc thù, các cơ quan chủ trì có trách nhiệm phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tài chính lập dự toán, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt, cấp kinh phí để triển khai thực hiện.

+ Đối với các công việc thuộc nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cân đối trong dự toán kinh phí thường xuyên được cấp hằng năm của đơn vị để thực hiện.

Trên đây là Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và căn cứ tình hình thực tế của địa phương để phối hợp triển khai có hiệu quả./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1131/QĐ-UBND năm 2013 ban hành Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.264
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236