Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1119/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1119/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG CHUYÊN NGÀNH GIẢI THƯỞNG BÔNG LÚA VÀNG VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam;

Trên cơ sở ý kiến của Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch số 199/TCCB-TĐKT ngày 13/4/2012 về tổ chức xét và trao tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ nhất;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 06 Hội đồng xét tặng chuyên ngành Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hội đồng xét tặng chuyên ngành), gồm các ông, bà có tên như sau:

1. Hội đồng xét tặng chuyên ngành Trồng trọt - Bảo vệ thực vật:

1. Ông Ngô Tiến Dũng, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật – Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia;

3. Bà Tống Thị Mai San, Chuyên viên chính, Phó trưởng phòng Kế hoạch, Cục Bảo vệ thực vật.

4. Bà Vũ Thị Thủy, Phó trưởng phòng Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

5. Ông Nguyễn Như Hải, Trưởng phòng Cây Lương thực, Cây thực phẩm, Cục Trồng trọt.

6. Ông Lê Văn Đức, Trưởng phòng Cây Công nghiệp, Cây ăn quả, Cục Trồng trọt.

2. Hội đồng xét tặng chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y:

1. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi – Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Phạm Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Thú y.

3. Ông Chu Đình Khu, Trưởng phòng Thức ăn Chăn nuôi, Cục Chăn nuôi.

4. Bà Phạm Thị Kim Dung, Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Cục Chăn nuôi.

5. Ông Văn Đăng Kỳ, Trưởng phòng Dịch tễ, Cục Thú y.

6. Ông Phùng Minh Phong, Trưởng phòng Kiểm dịch động vật, Cục Thú y.

3. Hội đồng xét tặng chuyên ngành Thủy lợi:

1. Ông Nguyễn Duy Thông, Phó Chánh văn phòng Tổng cục Thủy lợi – Chủ tịch Hội đồng.

2. Bà Hạ Thanh Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ quản lý nguồn nước và nước sạch, Tổng cục Thủy lợi.

3. Ông Đặng Duy Hiển, Phó Vụ trưởng Vụ quản lý Công trình Thủy lợi, Tổng cục Thủy lợi.

4. Ông Nguyễn Trung Anh, Phó trưởng phòng Quản lý TC và CLCT, Cục quản lý xây dựng công trình.

5. Ông Lê Ngọc Minh, Phó trưởng phòng Thẩm định đầu tư công trình, Cục quản lý xây dựng công trình.

6. Ông Trần Đăng Luyến, Phó trưởng phòng Chế độ - Dự toán, Cục quản lý xây dựng công trình.

4. Hội đồng xét tặng chuyên ngành Thủy sản:

1. Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản – Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Dương Văn Thể, Phó Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng thủy sản, Tổng cục Thủy sản.

3. Ông Đỗ Văn Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thủy sản.

4. Ông Nguyễn Việt Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản, Tổng cục Thủy sản.

5. Ông Trần Duy Minh, Phó trưởng phòng Quản lý Chất lượng thực phẩm thủy sản, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

6. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Trưởng phòng cơ sở Hậu cần nghề cá, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản, Tổng cục thủy sản.

5. Hội đồng xét tặng chuyên ngành Lâm nghiệp:

1. Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp – Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Quách Đại Ninh, Phó Chánh văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp.

3. Bà Phạm Minh Thoa, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Lâm nghiệp.

4. Ông Đỗ Quang Tùng, Phó Giám đốc Cơ quan quản lý Cites Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp.

5. Ông Cao Chí Công, Vụ trưởng Vụ sử dụng rừng, Tổng cục Lâm nghiệp.

6. Ông Đỗ Đức, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Tổng cục Lâm nghiệp.

6. Hội đồng xét tặng chuyên ngành lĩnh vực Phát triển nông thôn:

1. Ông Tăng Minh Lộc, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn – Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

3. Ông Ngô Thế Hiên, Phó cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

4. Ông Trần Đình Dũng, Phó văn phòng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

5. Ông An Văn Khanh, Phó cục trưởng Cục Chế biến thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối.

6. Bà Đinh Thị Hiền, Chuyên viên Phòng Ngành nghề nông thôn, Cục Chế biến thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng xét tặng chuyên ngành

Hội đồng xét tặng chuyên ngành có nhiệm vụ chấm điểm các sản phẩm do Hội đồng xét tặng cấp cơ sở trình xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ nhất theo các tiêu chí tại Phụ lục 6, Thông tư số 10/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hội đồng xét tặng chuyên ngành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- HĐTĐKT Bộ (để biết);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1119/QĐ-BNN-TCCB ngày 16/05/2012 thành lập Hội đồng xét tặng chuyên ngành Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.743

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196