Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1092/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2017-2020

Số hiệu: 1092/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 29/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1092/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 29 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN, XÁC MINH, BẢO VỆ VÀ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1057/QĐ-LĐTBXH ngày 12/8/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 71/TTr-SLĐTBXH ngày 10/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

KẾ HOẠCH

TIẾP NHẬN, XÁC MINH, BẢO VỆ VÀ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1057/QĐ-LĐTBXH ngày 12/8/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016 - 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành, hội đoàn thể liên quan, chính quyền địa phương và tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tạo điều kiện cho nạn nhân bị mua bán được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ xã hội cơ bản, hòa nhập cộng đồng.

b. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chính sách của Nhà nước, giáo dục pháp luật làm cho mọi người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái ở những vùng sâu, vùng xa, hải đảo… nhận biết được âm mưu, thủ đoạn lừa gạt mua bán người; từ đó làm cho mọi người, mọi gia đình và chính quyền địa phương tăng cường cảnh giác chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người góp phần xây dựng địa phương lành mạnh.

2. Yêu cầu

a. Tăng cường công tác quản lý, nắm bắt tình hình, thu thập thông tin về nạn nhân bị mua bán; kịp thời tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; bảo hộ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và tôn trọng quyền, lợi ích chính đáng của nạn nhân bị mua bán;

b. Các sở, ngành, hội đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2017 - 2020 ở từng địa phương, đơn vị; lồng ghép việc hỗ trợ nạn nhân với các chương trình an sinh xã hội tại địa phương.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; các nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai đa dạng; các chế độ chính sách, dịch vụ hỗ trợ được thực hiện đồng bộ, lồng ghép với các chương trình an sinh xã hội. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia vào công tác hỗ trợ nạn nhân, giúp đỡ về vật chất và tinh thần, để họ sớm ổn định được cuộc sống hoàn lương; thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định của pháp luật.

2. Mục tiêu cụ thể

a. 100% các trường hợp đã tiếp nhận được, tiến hành các thủ tục xác minh, xác định nạn nhân và được hưởng các chế độ hỗ trợ ban đầu theo quy định của pháp luật;

b. 100% nạn nhân và người thân trong gia đình có nhu cầu, được bảo vệ an toàn theo quy định của pháp luật;

c. 100% nạn nhân sau khi trở về có nhu cầu được hỗ trợ về pháp lý, chế độ theo quy định của pháp luật;

d. 100% xã, phường, thị trấn triển khai kế hoạch này đến các thôn (làng), khu vực, tổ dân phố; hàng tháng tuyên truyền trên đài truyền thanh cấp xã ít nhất 1 lần về nội dung kế hoạch này;

đ. Đến năm 2020, 100% các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (có người bị mua bán) xây dựng được các mô hình hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán.

3. Đối tượng thụ hưởng, phạm vi, thời gian thực hiện Kế hoạch

a. Đối tượng thụ hưởng: Công dân Việt Nam cư trú ở trong nước và nước ngoài; người nước ngoài, người không quốc tịch cư trú trên địa bàn tỉnh là nạn nhân bị mua bán hoặc đang chờ xác minh hoặc người chưa thành niên đi cùng với nạn nhân hoặc người thân thích của họ theo quy định của pháp luật.

b. Phạm vi thực hiện: Kế hoạch được áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh, ưu tiên các tuyến địa bàn trọng điểm, các khu vực giáp ranh, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

c. Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2020.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân a. Nội dung hoạt động:

- Rà soát, đánh giá việc thực hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, trao trả và bảo vệ nạn nhân để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- Tổ chức tiếp nhận, xác minh, xác định, trao trả nạn nhân:

+ Tổ chức xác minh, xác định và tiếp nhận nạn nhân là công dân trên địa bàn trở về theo thỏa thuận song phương đã ký giữa Việt Nam với các nước và do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trao đổi.

+ Tổ chức tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân là công dân bị mua bán ở trong nước hoặc từ nước ngoài tự trở về.

+ Tổ chức xác minh, giải cứu và trao trả nạn nhân bị mua bán tại tỉnh.

+ Định kỳ thống kê số nạn nhân bị mua bán bao gồm: Nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về (qua trao trả chính thức, tự trở về); nạn nhân bị mua bán trong nước (được giải cứu, tự đến trình báo); nạn nhân bị mua bán tại tỉnh.

- Thực hiện chế độ hỗ trợ ban đầu theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân của họ; bí mật thông tin về nạn nhân trong quá trình xác minh, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân, quá trình giải quyết vụ án mua bán người từ khi khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp nạn nhân là trẻ em, cần kết nối với các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em để được hỗ trợ và bảo vệ nếu cần thiết.

- Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công tác xác minh, xác định, tiếp nhận, trao trả và bảo vệ nạn nhân bị mua bán.

- Tổ chức các khóa tập huấn, học tập trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác xác minh, xác định, tiếp nhận, trao trả và bảo vệ nạn nhân.

- Thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với các ngành, địa phương, các tổ chức xã hội về công tác xác minh, xác định, tiếp nhận, trao trả và bảo vệ nạn nhân.

- Kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác xác minh, xác định, tiếp nhận, trao trả và bảo vệ nạn nhân.

b. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành có liên quan.

2. Công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về a. Nội dung hoạt động:

- Rà soát, đánh giá, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách hỗ trợ nạn nhân và quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ xã hội phù hợp với thực tế.

- Thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và tại cộng đồng:

+ Tổ chức tiếp nhận, bố trí nơi lưu trú cho nạn nhân; thực hiện chế độ hỗ trợ cho nạn nhân tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và tại cộng đồng theo quy định.

+ Nâng cấp trang thiết bị đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác hỗ trợ nạn nhân tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

+ Tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo cho cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ban, ngành có liên quan và địa phương về kiến thức, kỹ năng chuyên sâu trong công tác hỗ trợ nạn nhân.

+ Tổ chức thực hiện quy trình chuyển tuyến hỗ trợ nạn nhân; phối hợp với các cơ quan có liên quan đưa nạn nhân về nơi cư trú.

+ Xây dựng mạng lưới hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng.

- Thực hiện việc trợ giúp pháp lý cho nạn nhân trong quá trình tiếp nhận và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.

- Tổ chức nắm tình hình, rà soát thống kê số nạn nhân bị mua bán trở về tại địa phương để kịp thời thực hiện các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân ở địa phương.

b. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành có liên quan.

3. Công tác kiểm tra, giám sát

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá việc phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương về công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự tham gia tích cực của các đoàn thể chính trị - xã hội trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện; lồng ghép với các chương trình an sinh xã hội như dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo…. Tạo điều kiện tốt nhất để nạn nhân tiếp cận với các dịch vụ trợ giúp sẵn có.

2. Nghiên cứu rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; đảm bảo theo hướng bình đẳng giới, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; chú ý quan tâm đến nhu cầu, đặc điểm của các nhóm thụ hưởng khác nhau, đặc biệt là trẻ em.

3. Tổ chức điều tra, thống kê, lập hồ sơ quản lý nạn nhân bị mua bán; xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm thực hiện các quy trình hỗ trợ phù hợp; đảm bảo nguyên tắc kịp thời, chính xác, an toàn; bảo mật thông tin, bảo hộ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân theo quy định của pháp luật.

4. Xây dựng, nâng cấp hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và tại cộng đồng; thống nhất hoạt động kết nối, chuyển tuyến, chia sẻ thông tin.

5. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người; thực hiện lồng ghép nội dung phòng, ngừa mua bán người vào chương trình phòng, chống tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em, chương trình vì sự tiến bộ phụ nữ và chương trình khác về phát triển kinh tế - xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; biểu dương các cơ quan, tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả.

6. Tổ chức các khóa tập huấn, học tập, trao đổi kinh nghiệm; đảm bảo đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán đều được trao đổi, học tập nâng cao kiến thức gắn với thực tế.

7. Huy động các nguồn lực xã hội; khuyến khích sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tỉnh, trong nước và ngoài nước để thực hiện các nội dung trong kế hoạch.

8. Duy trì chế độ kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết ở các cấp nhằm rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, điều hành và nhân rộng các mô hình, phương pháp, giải pháp thực hiện kế hoạch có hiệu quả cao.

9. Tập trung kinh phí của Nhà nước để thực hiện các hoạt động trọng điểm, ưu tiên. Khuyến khích sự tham gia, đóng góp nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc hỗ trợ nạn nhân.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh: Kinh phí thực hiện được phân bổ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan Thường trực thực hiện Kế hoạch) do ngân sách tỉnh đảm bảo. Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Cấp huyện: Kinh phí thực hiện được phân bổ cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan Thường trực thực hiện Kế hoạch) do ngân sách cấp huyện đảm bảo.

Ngoài ra, lồng ghép nội dung Kế hoạch với các chương trình khác, huy động các nguồn lực xã hội, viện trợ quốc tế và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, hội đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. Báo cáo định kỳ hàng quý, năm, sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện Kế hoạch cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b. Phối hợp với các sở, ngành, hội đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

2. Công an tỉnh:

a. Chủ trì, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân.

b. Tăng cường trao đổi thông tin, nắm bắt kịp thời tình hình nạn nhân bị mua bán ở địa phương. Hàng năm, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch.

c. Chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ và Công an địa phương phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh và chính quyền địa phương tổ chức xác minh, giám sát và bảo vệ nạn nhân khi trao trả về địa phương.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn lực đầu tư các công trình, trang thiết bị phục vụ cho công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

4. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cân đối bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh để thực hiện kế hoạch.

5. Sở Tư pháp:

a. Chỉ đạo đơn vị trực thuộc trợ giúp pháp lý; hướng dẫn đăng ký khai sinh cho trẻ em là con của nạn nhân bị mua bán; tổ chức tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nạn nhân bị mua bán;

b. Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

6. Sở Y tế: Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức khám sức khỏe, chữa bệnh cho nạn nhân theo quy định tại địa phương. Định kỳ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các hoạt động tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân bị mua bán.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, giáo dục pháp luật và thông tin các âm mưu, thủ đoạn lừa gạt mua bán người cho quần chúng nhân dân biết để phòng tránh.

8. Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định: Chủ động tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 cho quần chúng nhân dân biết để phòng tránh.

9. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

a. Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành, hội, đoàn thể liên quan, chính quyền địa phương chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống mua bán người;

b. Đối với nạn nhân là phụ nữ nếu mắc phải tệ nạn mại dâm, thì giao cho chính quyền địa phương cấp xã theo dõi, quản lý, giáo dục tại địa phương theo quy định tại Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ;

c. Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh kinh tế và các nhu cầu chính đáng của từng nạn nhân bị mua bán, nhất là phụ nữ và trẻ em gái để có các biện pháp trợ giúp kịp thời, có hiệu quả, đúng chế độ quy định của Nhà nước;

d. Chủ động lồng ghép nội dung Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình trong các hoạt động tuyên truyền, giúp phụ nữ và trẻ em gái biết được các kỹ năng tự bảo vệ mình, phòng tránh được các hành vi dụ dỗ, lừa gạt mua bán phụ nữ, trẻ em vì mục đích mại dâm. Tổ chức các hoạt động tương thân tương ái, sinh hoạt tinh thần lành mạnh nhằm xóa bỏ mặc cảm, tránh xa lánh kỳ thị.

10. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể liên quan:

a. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020;

b. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch này để thực hiện có hiệu quả.

11. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

a. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, nhất là tội phạm mua bán người và các tội phạm khác có liên quan; chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các phòng, ban, hội đoàn thể huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch.

b. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hàng năm lập kế hoạch và kinh phí theo phân cấp ngân sách để thực hiện Kế hoạch tại địa phương. Phát động cá nhân, gia đình, đơn vị kinh tế tại địa phương quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức các hoạt động tương thân tương ái, sinh hoạt tinh thần lành mạnh nhằm xóa bỏ mặc cảm, tránh xa lánh kỳ thị. Hàng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố để tổng hợp, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

VII. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê định kỳ về công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân. Báo cáo định kỳ hàng quý (gửi ngày 25 tháng cuối quý), năm (gửi ngày 25 tháng 12 hàng năm); báo cáo sơ kết 3 năm (gửi ngày 25 tháng 12 của năm thứ Ba) và tổng kết 5 năm thực hiện (gửi ngày 25 tháng 12 của năm thứ Năm) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ảnh bằng văn bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1092/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2017-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


566

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17