Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND Quy định quản lý nhà nước về thanh niên do thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 05/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Dương Tấn Hiển
Ngày ban hành: 06/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2020/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 06 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên;

Căn cứ Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 143/TTr-SNV ngày 15 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý nhà nước về thanh niên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tấn Hiển

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định về nguyên tắc, nội dung quản lý nhà nước về thanh niên, trách nhiệm của các Sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn thành phố.

2. Đối tượng điều chỉnh

Áp dụng đối với các Sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức cá nhân khác có liên quan trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý nhà nước về thanh niên

1. Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn thành phố Cần Thơ, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, tuân thủ các quy định của pháp luật; tôn trọng các quyền của thanh niên theo quy định của Luật Thanh niên và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến thanh niên và quản lý nhà nước về thanh niên.

2. Các Sở, ban ngành thành phố thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh niên theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

Chương II

NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN

Điều 3. Nội dung quản lý nhà nước về thanh niên

1. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và các văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền về thanh niên tại địa phương.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên ở địa phương; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại địa phương.

3. Xây dựng quy hoạch về đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục, y tế, tư vấn sức khỏe, cơ sở hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao cho các đối tượng thanh thiếu niên phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt để tổ chức thực hiện.

4. Xây dựng dữ liệu thống kê về thanh niên trên địa bàn thành phố.

5. Hàng năm, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức gặp gỡ, đối thoại với thanh niên, tham vấn ý kiến của thanh niên về các vấn đề có liên quan cần giải quyết đối với thanh niên.

6. Lồng ghép chính sách phát triển thanh niên khi xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hàng năm và từng giai đoạn.

7. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên tại địa phương.

8. Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ, Chính phủ theo quy định

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐIỀU 4. SỞ NỘI VỤ

Cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về thanh niên, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về thanh niên.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết về phát triển thanh niên trên địa bàn nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên.

3. Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho các sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên của các Sở, ban ngành thành phố; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã.

4. Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên theo quy định của pháp luật.

5. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố và các tổ chức của thanh niên do Đoàn Thanh niên làm nòng cốt trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

6. Phối hợp với Cục Thống kê thành phố Cần Thơ và các sở, ngành có liên quan xây dựng, quản lý và khai thác dữ liệu thống kê về thanh niên trên địa bàn thành phố; hàng năm tổ chức thống kê, cập nhật dữ liệu về thanh niên.

7. Hàng năm, chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố và các sở, ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức gặp gỡ, đối thoại với thanh niên, tham vấn ý kiến của thanh niên về các vấn đề có liên quan đối với thanh niên.

8. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

9. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Nội vụ, Chính phủ tình hình thực hiện các quy định của pháp luật đối với thanh niên.

Điều 5. Trách nhiệm chung của các Sở, ban ngành thành phố thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; ngoài chức năng, nhiệm vụ đã được Ủy ban nhân dân thành phố phân công tại Chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên thành phố theo từng giai đoạn, đề nghị các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ sau:

1. Ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của ngành, lĩnh vực hàng năm và giai đoạn; tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên thuộc chức năng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.

2. Lồng ghép chính sách phát triển thanh niên đã được cơ quan có thẩm quyền quy định khi xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực hàng năm và từng giai đoạn.

3. Hướng dẫn các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên thuộc thẩm quyền quản lý của ngành, lĩnh vực.

4. Hàng năm, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức gặp gỡ, đối thoại với thanh niên, tham vấn ý kiến của thanh niên về các vấn đề có liên quan đối với thanh niên.

5. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát quản lý nhà nước về thanh niên ở các cơ quan thuộc ngành dọc theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chương trình phát triển thanh niên của Ủy ban nhân dân thành phố.

6. Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15 tháng 11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ, Chính phủ theo quy định.

Điều 6. Trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội

1. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, Hội liên hiệp Thanh niên thành phố

a) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống phù hợp với từng đối tượng thanh niên.

b) Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ đoàn các cấp trong xây dựng phong trào văn nghệ, thể thao, xung kích tình nguyện, giáo dục kỹ năng sống cho thanh niên.

c) Xây dựng nội dung, chương trình kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố (hàng năm, giai đoạn); tổ chức các hoạt động xung kích tình nguyện để huy động thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tham gia xây dựng nông thôn mới,…

d) Định kỳ tháng 3 hàng năm Ủy ban nhân dân thành phố và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố tổ chức họp để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của địa phương và trao đổi những vấn đề cần thiết trong mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố với trách nhiệm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố.

đ) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, Hội Liên hiệp thanh niên thành phố có trách nhiệm nghiên cứu nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên thành phố để kiến nghị với các cơ quan nhà nước giải quyết, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển.

e) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, Hội Liên hiệp thanh niên thành phố có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên, các cơ quan liên quan trong việc tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

g) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố định kỳ phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức gặp gỡ, đối thoại với thanh niên, tham vấn ý kiến với thanh niên về các vấn đề có liên quan đối với thanh niên.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên

a) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp tổ chức triển khai Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên thành phố, đảm bảo thực hiện tốt chính sách, pháp luật cho thanh niên.

b) Tăng cường và đảm bảo sự tham gia của các cơ quan, tổ chức trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên trên địa bàn thành phố.

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật đối với thanh niên và các văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền về thanh niên tại địa phương.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên ở địa phương.

3. Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng và khai thác hiệu quả dữ liệu thống kê về thanh niên tại địa phương.

4. Hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gặp gỡ, đối thoại với thanh niên, tham vấn ý kiến của thanh niên về các vấn đề có liên quan cần giải quyết đối với thanh niên.

5. Lồng ghép chính sách phát triển thanh niên đã được cơ quan có thẩm quyền quy định khi xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hàng năm và từng giai đoạn.

6. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên tại địa phương.

7. Tổ chức kiểm tra, theo dỗi, giám sát các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trong triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đối với thanh niên; chương trình phát triển thanh niên sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8. Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ, Chính phủ.

9. Thành lập Ban chỉ đạo quản lý nhà nước về thanh niên quận, huyện theo thẩm quyền; phân công, bố trí cán bộ, công chức cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Chỉ đạo việc lập kế hoạch thực hiện công tác thanh niên hàng năm, giai đoạn; đề ra giải pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại địa phương.

2. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch về công tác thanh niên của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan chuyên môn cấp trên đến với thanh niên.

3. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho từng đối tượng thanh niên trên địa bàn.

4. Phân công công chức phụ trách Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã kiêm nhiệm công tác thanh niên.

5. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh niên của địa phương về Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 15 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

6. Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên khai thác hiệu quả dữ liệu thống kê về thanh niên tại địa phương.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác về thanh niên theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Trường hợp các văn bản dẫn chiếu các quy định trong văn bản này được thay thế hoặc sửa đổi bổ sung thì áp dụng các quy định theo văn bản thay thế hoặc sửa đổi bổ sung phù hợp quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2020/QĐ-UBND Quy định quản lý nhà nước về thanh niên do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


397

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109