Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh Quận 9 năm 2010 do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

Số hiệu: 02/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thị Tám
Ngày ban hành: 25/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 9
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 02/2010/QĐ-UBND

Quận 9, ngày 25 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH QUẬN 9 NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2010;
Căn cứ Nghị quyết số 28/2009/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân quận về nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh Quận năm 2010.

Điều 2. Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, Công ty trực thuộc Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung kế hoạch này để xây dựng chương trình hành động cụ thể, nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, Công ty trực thuộc Quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thị Tám

 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận).

Thực hiện Nghị quyết số 28/2009/N0Q-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố; Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2010, Nghị quyết Quận ủy về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010.

Với mục tiêu tập trung mọi nguồn lực thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng; tăng cường trật tự, kỷ cương trong quản lý đô thị; nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao; thực hiện tốt các mục tiêu giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân; tổ chức thực hiện chủ đề “ Năm 2010 - Năm thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nội dung “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”; tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần cùng với Thành phố phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ủy ban nhân dân quận xây dựng Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2010 với những nhiệm vụ, giải pháp như sau:

I. Khuyến khích, tạo điều kiện các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu tổng doanh số bán của ngành Thương mại-Dịch vụ tăng 16% ; tổng giá trị sản xuất Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp tăng 10 - 12% ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn, trong đó phấn đấu hòan thành thí điểm mô hình 20 ha vườn cây ăn trái gắn với du lịch sinh thái tại Lân Ngòai- phường Long Phước.

* Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp các Ngành liên quan:

a./. Tổ chức triển khai kịp thời các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh.Khuyến khích các doanh nghiệp vay vốn kích cầu, đầu tư chuyển đổi công nghệ tiên tiến, nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm. Tạo điều kiện cho Hội Doanh nghiệp tổ chức các đợt khuyến mại, nhất là trong các dịp Tết, Lễ lớn. Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

b./. Tham mưu thực hiện tốt việc công khai các quy trình, thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống ISO trong giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh theo phân cấp, để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế Quận.

c./.Chủ động cùng các Ngành chức năng hỗ trợ Ủy ban nhân dân các phường giải quyết các chợ tự phát, xử lý kiên quyết việc vi phạm lấn chiếm lòng lề đường.

d./.Phối hợp Đội Quản lý thị trường 9B, cùng các Ngành chức năng tăng cường kiểm tra kiểm sóat, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá và gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả, nhằm góp phần bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu.

e./. Phối hợp các Ngành và Ủy ban nhân dân các phường tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 ( khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thực hiện có hiệu quả Chương trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác khuyến nông, tư vấn - hỗ trợ vốn; vận động xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực cây giống, con giống, khuyến nông.

- Phối hợp Ủy ban nhân dân phường Long Phước vận động, tạo điều kiện các hộ dân quảng bá, khai thác du lịch tại khu vực vườn cây ăn trái gắn với phát triển du lịch sinh thái đã hình thành. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng để đạt chỉ tiêu 20 ha mô hình vườn cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái tại Lân Ngòai - Phường Long Phước.

- Hàng quý thực hiện khảo sát thực tế, đánh giá hiệu quả việc đầu tư thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp; việc thực hiện Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và Chương trình cây kiểng - cá cảnh tại các phường.

f. Phối hợp Điện lực Thủ Thiêm triển khai hoàn thiện mạng lưới điện trên địa bàn.

II. Tăng cường quản lý thu ngân sách, phấn đấu đạt 464,800 tỷ đồng. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, chương trình trọng điểm của Thành phố và Quận. Phấn đấu tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngân sách Nhà nước 160 tỷ đồng và thực hiện 20 công trình bê tông, nhựa hóa đường, hẻm theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

1. Chi Cục Thuế :

Tiếp tục rà soát, công khai các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế; giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho người nộp thuế. Tăng cường công tác kiểm tra thuế, xử lý nghiêm các vi phạm về thuế, nhất là thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp. Tập trung các đợt kiểm tra thu nợ thuế, kiên quyết thu đúng, thu đủ thuế theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch :

a./. Rà soát việc thực hiện các khoản thu phí, lệ phí; tham mưu kiến nghị Thành phố đềiu chỉnh những khoản thu phí, lệ phí không còn phù hợp.

b./. Tiếp tục áp dụng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho các đơn vị. Tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách ở các ngành, các đơn vị. Thực hiện nghiêm túc chế độ công khai dự toán, công khai quyết toán của các đơn vị sử dụng ngân sách.

c./. Tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách, bảo đảm bố trí vốn hiệu quả và tiết kiệm. Thường xuyên rà soát, đề xuất đình hoãn, giãn tiến độ các công trình sử dụng nguồn vốn kém hiệu quả và chưa thực sự cần thiết. Tập trung vốn đầu tư cho những công trình có hiệu quả, có khả năng hoàn thành trong năm 2010, các công trình trọng điểm cấp bách, bức xúc trên địa bàn.

d./. Chủ động phối hợp các Ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các phường thường xuyên kiểm tra giá, việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết các mặt hàng thiết yếu. Tăng cường kiểm tra giá thị trường, nhất là trong dịp Lễ, Tết Nguyên đán.

3. Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận:

a./.Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai đầu tư xây dựng theo kế hoạch đã được bố trí vốn đầu tư từ ngân sách, đảm bảo sử dụng đúng mục tiêu, tập trung vốn cho các công trình chuyển tiếp. Trong đó :

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, cấp thóat nước, trong đó tập trung hoàn thành công trình chuyển tiếp (đường Tam Đa, hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển 100 ha vườn cây trái).

- Triển khai thi công và hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình: Trường Tiểu học Long Phước; Tiểu học Phước Long A, Tiểu học Phước Long (phân hiệu); Trạm Y tế Hiệp Phú; Nhà truyền thống tại Khu Di tích vùng Bưng “6 xã ”. Nâng cấp, mở rộng đường vào Cung Thiếu Nhi (giai đoạn 2).

- Khởi công đường Lê Văn Việt (đoạn ngã ba Lã Xuân Oai - ngã ba Mỹ Thành); Trường Tiểu học Long Bửu, Tiểu học Lê Văn Việt, Trung học cơ sở Phước Long A.

b./. Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể và Ủy ban nhân dân các phường thực hiện công khai danh mục các công trình, để tăng cường công tác giám sát của cộng đồng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn.

c./. Phối hợp Ủy ban nhân dân các phường vận động nhân dân hiến đất làm đường; phấn đấu thực hiện 20 công trình bê tông, nhựa hóa đường, hẻm theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

III. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự đô thị, bảo vệ môi trường :

1. Phòng Quản lý đô thị :

a./. Phối hợp Ủy ban nhân dân các phường thực hiện công khai quy hoạch xây dựng chung Quận và quy hoạch Cù lao Long phước sau khi được phê duyệt.

b./.Tích cực phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chi tiết 1/2000 trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước sau quy hoạch đối với những khu vực có quy hoạch chi tiết; thường xuyên rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch không còn phù hợp.

c./.Tham mưu, đề xuất kế hoạch đầu tư duy tu nâng cấp các công trình giao thông, hệ thống thoát nước. Kiến nghị Thành phố phát triển mạng lưới điện, cấp nước sạch tại các khu vực dân cư đông chưa có nước sạch, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng.

d./.Phối hợp các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các phường tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về sử dụng lòng lề đường.

e./. Tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện tốt phương án phòng, chống bão lụt; ứng phó kịp thời mọi tình huống, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại và hỗ trợ nhân dân phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

2. Công ty Quản lý và Phát triển đô thị Quận:

Chủ động trong việc tham gia thực hiện chương trình xây dựng 2.000 căn hộ và 02 chung cư phục vụ tái định cư và nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp. Trong đó, hoàn thành 700 nền tại các dự án tái định cư: Cây Dầu, Tiểu khu 1 và 3 (Khu Tái định cư Long Bửu - giai đoạn 2) và 1 phần thuộc khu Tái định cư Long Sơn. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án khu sản xuất vật liệu xây dựng Long Sơn.

3. Phòng Tài nguyên - Môi trường :

a./. Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo Chỉ thị số 618/CT-TTg ngày 15/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

b./.Thực hiện các biện pháp triệt để trong cải cách quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến nhà -đất và ứng dụng tốt công nghệ thông tin (phần mềm GIS) trong việc luân chuyển hồ sơ, cập nhật quản lý biến động, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân để giảm bớt nhân sự, thời gian thụ lý.

c./.Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện của các dự án đã được giao đất, cho thuê đất.

d./. Phối hợp các Ngành, các Đoàn thể, Ủy ban nhân dân các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về bảo vệ môi trường. Tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, rác sinh hoạt.

e./.Phối hợp Ủy ban nhân dân các phường thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 14/12/2009 của Ủy ban nhân dân quận về việc tăng cường quản lý đất đai do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn.

4. Thanh tra xây dựng :

Phối hợp các Ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các phường đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra và xử lý kiên quyết, kịp thời đối với các trường hợp xây dựng, trật tự đô thị, lấn chiếm sông rạch, khai thác cát trái phép trên địa bàn.

5.Ban Bồi thường-Giải phóng mặt bằng :

a./. Phối hợp Ủy ban nhân dân các phường rà soát nắm chắc tình hình đời sống các hộ dân thuộc diện giải tỏa thu hồi đất trên địa bàn. Tổ chức bố trí tái định cư cho các hộ dân bàn giao mặt bằng, giải quyết dứt điểm tình trạng tạm cư thời gian dài trên địa bàn.

b./. Tham mưu, đề xuất giải quyết nhanh các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt mặt bằng đối với các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn như: Dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, khu Công nghệ cao, Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc, Trung tâm hành chính quận; Khu tái định cư Long Bửu giai đoạn II ( Long Bình- Long Thạnh Mỹ) và các dự án y tế. Lập dự án bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án Trường Trung học phổ thông Tăng Nhơn Phú A, Trường Tiểu học Phú Hữu, Đường nối từ Cầu Rạch Chiếc đến ngã tư Bình Thái (bao gồm cả nút giao Bình Thái), nâng cấp mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp, mở rộng đường Lê Văn Việt …

IV. Thực hiện tốt các giải pháp chính sách an sinh xã hội: 

1. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa:

a./. Tập trung thực hiện tốt việc tổ chức các hoạt động thông tin cổ động, văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí mừng Tết Nguyên đán Canh Dần; các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn và các sự kiện trọng đại như: kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 03/02/1930- 03/02/2010); 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động 1/5; kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp…gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về nội dung “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “ là đạo đức, là văn minh” ” và thực hiện chủ đề “ Năm 2010 - Năm thực hiện nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị”.

b./. Phối hợp với các Ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống lành mạnh trong gia đình. Tiếp tục triển khai Luật Phòng chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình văn hóa mới. Đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa » trong đó, phấn đấu 02 phường văn hóa (Phước Bình, Hiệp Phú); 02 phường được ghi nhận phường văn hóa (Tăng Nhơn Phú A, Phước Long B); có 46 khu phố được ghi nhận và công nhận danh hiệu văn hóa; có 80% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa và 70% công sở “Văn minh - Sạch đẹp-an toàn”.

c./.Tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch.

2. Trung tâm Thể dục thể thao :

a./.Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại ”, phát triển mạnh mẽ phong trào tập luyện thường xuyên đạt 23% trên tổng số dân và phong trào rèn luyện thân thể đạt 98%.

b./. Tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả các cơ sở thể dục thể thao đã được đầu tư. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư hoạt động thể thao tại cơ sở.

c./. Tập trung đào tạo năng khiếu vận động viên các môn thể thao đỉnh cao. Chủ động chuẩn bị lực lượng huấn luyện viên, vận động viên để nâng cao thành tích thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao thành phố năm 2010.

3. Giáo dục- Đào tạo :

a./. Tập trung chỉ đạo các trường học tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao đồng bộ chất lượng giáo dục giữa các trường học. Phấn đấu năm học 2009 -2010, hiệu suất đào tạo tiểu học trên 98%; hiệu suất đào tạo trung học cơ sở trên 90%. Tiếp tục tăng cường nề nếp, kỷ cương, ngăn chặn có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội thâm nhập nhà trường.

b./.Phối hợp các Ngành, Ủy ban nhân dân các phường tập trung củng cố, nâng cao chất lượng họat động các trung tâm học tập cộng đồng thu hút rộng rãi các đối tượng phổ cập học tập. Tổ chức tốt ngày Hội Toàn dân đưa trẻ đến trường năm học 2010-2011, huy động học sinh vào lớp 1 và lớp 6 đạt tỷ lệ 100%.

c/. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa trong giáo dục. Tăng cường sửa chữa, mở rộng trường lớp và đầu tư trang thiết bị, phấn đấu 03 trường ( mầm non Phước Long B, Tiểu học Phước Long, Trung học cơ sở Tăng Nhơn Phú B ) đạt chuẩn Quốc gia.

4. Ngành y tế:

a./. Ngành y tế chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và trình độ của cán bộ, nhân viên y tế. Thực hiện tốt chính sách khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế cho người nghèo.

b./.Trung tâm y tế dự phòng quận phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tăng cường công tác dự báo và phòng chống các loại dịch bệnh, khống chế không để xảy ra dịch bệnh. Đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm tham vấn cộng đồng của Quận; triển khai chiến dịch truyền thông phòng chống HIV/AIDS. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các Trạm Y tế phường, phấn đấu có 09 phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế.

c./. Phòng Y tế tăng cường công tác thanh tra y dược tư nhân; quản lý chặt chẽ các họat động khám chữa bệnh tư nhân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, kiểm tra vệ sinh an tòan thực phẩm. Thực hiện tốt công tác thẩm định và ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Phối hợp với các Ngành, Đoàn thể và Ủy ban nhân dân các phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và giáo dục về chủ trương, chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, nhất là với đối tượng vị thành niên, thanh niên, phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm sinh (tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,26%).

5. Phòng Lao động - Thương binh xã hội chủ trì phối hợp với các Ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể và Ủy ban nhân dân các phường :

a./. Tổ chức thực hiện tốt hơn nữa việc chăm lo cho diện chính sách, dân nghèo và các đối tượng xã hội. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo đảm an sinh xã hội theo nguyên tắc Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động cùng đóng góp, cùng chia sẽ, hỗ trợ các gia đình chính sách, người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt, từng bước khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

b./. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo theo tiêu chí mới của Thành phố. Rà soát lại danh sách các hộ nghèo để đảm bảo việc hỗ trợ người nghèo đúng đối tượng, thường xuyên theo dõi và đánh giá việc thực hiện chương trình. Tăng cường tuyên truyền giáo dục người nghèo, hộ nghèo nâng cao ý thức vượt khó, tự vươn lên, chống tư tưởng tự ty hoặc ỷ lại trông chờ sự giúp đỡ của Nhà nước và cộng đồng. Đẩy mạnh việc cho vay vốn từ các nguồn vốn ưu đãi gắn với việc hướng dẫn, tư vấn hộ nghèo chuyển đổi ngành nghề, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả. Phấn đấu đưa ra khỏi chương trình 1.000 hộ nghèo có mức thu nhập 12 triệu đồng/người/năm; nâng chuẩn 600 hộ nghèo có mức thu nhập dưới 8 triệu đồng/người/ năm lên trên 8 triệu đồng/người/năm; nâng chuẩn 700 hộ nghèo thu nhập từ 8 -10 triệu đồng/ người/năm lên trên 10 triệu đồng/người/năm. Kéo giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 4%/năm.

c./.Tăng cường các giải pháp giảm thiểu tình trạng trẻ em bị xâm hại. Nhân rộng mô hình xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; các mô hình về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại cộng đồng. Thực hiện tốt công tác chăm sóc người già, người tàn tật.

d./.Phối hợp Liên Đoàn lao động quận, hướng dẫn và theo dõi việc chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động, nắm chắc tình hình đời sống, sinh hoạt của công nhân; phối hợp giải quyết kịp thời và nhanh chóng các vụ đình công, không để ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và an ninh trật tự trên địa bàn.

6. Trung tâm Dạy nghề phối hợp các cơ quan đơn vị :

Tăng cường liên kết, hợp tác với các cơ sở đào tạo nghề, các doanh nghiệp đầu tư phương tiện thiết bị máy móc. Đẩy mạnh các ngày hội nghề nghiệp và việc làm; tổ chức định kỳ điểm giao dịch việc làm; mở rộng các hình thức dạy nghề và giới thiệu việc làm tại các phường; cho vay vốn để học nghề, tạo việc làm. Chú trọng dạy nghề cho người tàn tật, bộ đội xuất ngũ, người nghèo, người cai nghiện ma túy; đặc biệt dạy nghề cho nông dân, lao động diện bị thu hồi đất…phấn đấu đào tạo nghề 4.500 người.

Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh Xã hội giải quyết việc làm cho 4.000 lao động.

V. Thực hiện có hiệu quả chủ đề “ Năm 2010 - Năm thực hiện nếp sống văn minh - Mỹ quan đô thị”:

* Phòng Văn hóa thông tin chủ trì phối hợp các Ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể và Ủy ban nhân dân các phường:

a./. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm 2010 - Năm thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị ”. Trong đó, tập trung vào 04 nội dung và 06 hành vi.

b./. Chú trọng các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành Luật Giao thông đường bộ, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường; xây dựng ý thức giao tiếp - ứng xử văn minh ở nơi công cộng; xây dựng mỹ quan đô thị. Tập trung nhân rộng các mô hình khu phố không rác, đường phố không rác. Xây dựng kế hoạch tăng mảng xanh, cây xanh đô thị vận động các đơn vị và nhân dân cùng thực hiện. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tổ chức các hình thức sinh hoạt trao đổi về đề tài « văn hóa giao thông ». Đồng thời, tập trung vận động nhân dân xóa bỏ những thói quen, những hành vi không phù hợp với nếp sống văn minh đô thị; giải quyết và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

VI. Chương trình mục tiêu 3 giảm:

* Các Ngành phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể và Ủy ban nhân dân các Phường:

a./. Tiếp tục thực hiện Chương trình 3 giảm gắn với việc thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo; Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; thực hiện chủ đề “ Năm 2010 - Năm thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị ”. Tập trung tuyên truyền phòng chống ma túy sâu rộng trong nhân dân.

b./. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ Cán sự tình nguyện xã hội, Câu lạc bộ “Sức sống mới”. Tiếp tục quản lý, hướng dẫn tạo điều kiện cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng được vay vốn sản xuất kinh doanh, học nghề, giới thiệu việc làm… nhằm giảm thấp tỷ lệ tái nghiện.

c./. Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, tập trung tổ chức tổng kết 5 năm phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp Quận và Phường.

VII. Tăng cường công tác Quốc phòng -An ninh :

1. Ban Chỉ huy Quân sự chủ trì:

a./. Tham mưu tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Quận Ủy về thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về xây dựng khu vực phòng thủ và Nghị quyết chuyên đề thực hiện kết luận 41 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự phường vững mạnh theo 5 tiêu chuẩn. Tập trung thực hiện tốt công tác đào tạo cán bộ, xây dựng lực lượng dự bị động viên; nâng cao chất lượng toàn diện của lực lượng vũ trang địa phương.

b./.Phối hợp Công an Quận triển khai lực lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu, các hoạt động lễ hội và sự kiện chính trị trong năm 2010.

c./.Phối hợp các Ngành, Đoàn thể và Ủy ban nhân dân các phường triển khai Luật Dân quân tự vệ chặt chẽ và toàn diện. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Quốc phòng. Hoàn thành 100% chỉ tiêu về công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự. Thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội; tổ chức tiếp đón chu đáo và tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương sớm có việc làm ổn định; giải quyết kịp thời khó khăn của những gia đình có con em đang phục vụ tại ngũ. Tập trung các biện pháp nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

2. Ban Chỉ huy Công an quận chủ trì :

a./. Xây dựng và triển khai Kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp; có phương án cụ thể, phù hợp để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong các ngày lễ lớn, Tết Nguyên đán Canh Dần.

b./. Tiếp tục phối hợp các Ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể và Ủy ban nhân dân các phường thực hiện có kết quả các Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh công tác chuyển hóa địa bàn, tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; xây dựng khu phố, phường lành mạnh không có ma túy, mại dâm. Tập trung kiềm chế và kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự từ 5% trở lên. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác điều tra phá án, nâng tỷ lệ phá án trên 65%.

3. Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy quận 

Xây dựng và triển khai Kế hoạch tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức về phòng cháy và chữa cháy, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy. Thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ cháy cao, xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy.

4. Ban An toàn giao thông quận :

Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các giải pháp đẩy lùi và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt số vụ, số người chết, số người bị thương.

VIII. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực của bộ máy nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ :

1. Các Phòng ban, Ủy ban nhân dân phường:

a./. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Rà soát thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Thành phố. Tiếp tục thực hiện cơ chế « Một cửa liên thông» trong lĩnh vực nhà - đất; ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân. Duy trì làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

b./. Đổi mới đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, tăng cường dân chủ, nâng cao chất lượng công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, luân chuyển, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng điều hành, thực hiện công vụ và giáo dục đạo đức, phẩm chất chính trị cho công chức và chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng cấp cơ sở.

c./.Nâng cao hiệu quả chi tiêu ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ việc vi phạm.

d./. Phát huy dân chủ cơ sở và hiệu lực của công tác giám sát cộng đồng, tăng cường đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp và nhân dân. Đẩy mạnh công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu tố, khiếu nại của nhân dân.

e./. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát huy dân chủ; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là ở cơ sở.

2. Phòng Nội vụ :

a./. Tham mưu rà soát, củng cố các Ban Chỉ đạo, Hội đồng nhằm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình đạt hiệu quả cao. Rà soát và xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn theo Quy chế mẫu của Thành phố.

b./. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, kiểm soát được các đầu mối công việc trong nội bộ của các phòng ban quận, Ủy ban nhân dân các phường, kế cả trách nhiệm người đứng đầu để phát hiện kịp thời các nguy cơ dẫn đến tiêu cực, quan liêu, tham nhũng. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng cấp cơ sở và Quận.

c./. Tiếp tục thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005.

Triển khai thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng một số chế độ chính sách đồi với cán bộ, công chức ở xã - phường-thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

d./.Tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm ( 2005-2010). Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2009. Xây dựng chương trình phát động phong trào thi đua yêu nước hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2010 và các đợt thi đua chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước và Đại hội Đảng các cấp.

3. Phòng Tư pháp :

a./.Tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2010 trên địa bàn.

b./.Tổ chức rà soát văn bản do Ủy ban nhân dân quận ban hành còn hiệu lực tại thời điểm rà soát.

c./. Tập trung nâng cao chất lượng cộng tác viên và hiệu quả họat động trợ giúp pháp lý. Nâng cao chất lượng chứng thực tại Quận và 13 Phường.

4. Thanh tra Quận :

a./. Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân - Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng quận:

- Tổ chức thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng; Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với việc thực hiện tốt Cuộc vận động « Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh », nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, chi tiêu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản của nhà nước.

- Phát huy vai trò của nhân dân, các đoàn thể chính trị - xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

b./. Tổ chức thực hiện công tác thanh, kiểm tra theo kế hoạch. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện các kết luận thanh, kiểm tra đã có chỉ đạo xử lý, kịp thời thu hồi số tiền vi phạm về ngân sách nhà nước.

c./. Phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân quận thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; nắm chắc tình hình khiếu kiện đông người và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các tình huống phức tạp.

IX. Tổ chức thực hiện :

1. Căn cứ vào Quyết định này, Thủ trưởng các Phòng ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của Ngành, Đơn vị, trong đó quy định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công người chịu trách nhiệm từng phần công việc. Hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm báo cáo đánh giá tình hình thực hiện theo quy định.

2. Hàng tháng, Ủy ban nhân dân quận tổ chức giao ban với Thủ trưởng các Phòng Ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường và tổ chức các buổi làm việc tại cơ sở để giải quyết các vấn đề cấp bách, phát sinh trong quá trình thực hiện.

3. Phòng Nội vụ tham mưu, hướng dẫn thang điểm thi đua năm 2010 tương ứng với nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010 đã giao cho các đơn vị và phường.

Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường tổ chức phát động các phong trào thi đua phù hợp với nội dung Quyết định này.

4. Trước ngày 15/6/2010 và ngày 15/11/2010, Thủ trưởng các Phòng ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường sơ kết, kiểm điểm tình hình thực hiện Kế hoạch của cơ quan, địa phương, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đồng gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch và Văn phòng Ủy ban nhân dân quận.

Phòng Tài Chính - Kế hoạch phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân quận tham mưu Ủy ban nhân dân Quận tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định. /.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh Quận 9 năm 2010 do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.670
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156