Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân năm 2013

Số hiệu: 01/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Văn Chính
Ngày ban hành: 16/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2013/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 16 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH QUẬN, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 01/2013/QĐ - UBND ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa X, nhiệm kỳ 2010 - 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/QU ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa X về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2013;

Căn cứ Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận về phát triển kinh tế - xã hội năm 2013;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận và Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận năm 2013.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch, Chương trình công tác này để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, nhằm thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận và ngân sách quận, chương trình công tác năm 2013 đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Chính

 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận)

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X, Nghị quyết số 10-NQ/QU ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa X về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2013 và Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2012 phát triển kinh tế - xã hội quận năm 2013.

Nhằm tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tích cực triển khai và kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận; Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

I. Tiếp tục tập trung triển khai các Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X và các chương trình, đề án quan trọng khác:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị rà soát, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 36 Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X, 6 Chương trình hành động triển khai thực hiện Chương trình theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX và các đề án quan trọng giai đoạn 2011 - 2015 để tập trung thực hiện trong năm 2013. Thời gian hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân quận, đồng gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân và Phòng Tài chính - Kế hoạch quận trong tháng 01 năm 2013.

II. Tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh:

1. Phòng tài chính - Kế hoạch chủ trì:

Phối hợp với Chi cục thuế, Kho bạc Nhà nước quận tham mưu Ủy ban nhân dân quận điều hành dự toán chi ngân sách quận theo đúng dự toán được duyệt, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát; triển khai đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách ở tất cả các đơn vị.

Tham mưu Ủy ban nhân dân quận giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị hành chính sự nghiệp theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP , Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách năm 2012, xây dựng và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013.

Thực hiện nghiêm túc chế độ công khai dự toán, quyết toán của các đơn vị sử dụng ngân sách; công khai các quỹ huy động đóng góp của nhân dân, công khai ngân sách nhà nước, các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước... để tăng cường quyền giám sát của các đoàn thể xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát hiện và ngăn chặn những sai phạm, tiêu cực trong quản lý tài chính, ngân sách nhà nước.

Nghiên cứu và đề xuất Ủy ban nhân dân quận các chính sách về nghĩa vụ tài chính để khuyến khích hoạt động xã hội hóa đối với các lĩnh vực: giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn quận.

Tập trung kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức công tác hậu kiểm về thực hiện sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Phối hợp Phòng Kinh tế, Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý giá; theo dõi diễn biến tình hình giá cả trên thị trường, kịp thời nắm thông tin báo cáo đề xuất thành phố; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về giá.

Tập trung rà soát, phân loại, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân quận bố trí kế hoạch vốn đầu tư năm 2013 từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước quận; trong đó ưu tiên các công trình, dự án cấp bách và các công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm, bảo đảm bố trí vốn tập trung, hiệu quả và tiết kiệm; đề xuất đình hoãn, giãn tiến độ các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách kém hiệu quả và chưa thực sự cần thiết.

Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn của các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư năm 2013, định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chống thất thoát, lãng phí, đảm bảo chất lượng công trình, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý các trường hợp vi phạm; nhằm ngăn chặn tình trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản để điều chuyển tập trung vốn cho các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2013, chưa giao vốn đối với các dự án sử dụng vốn không hiệu quả để tập trung vốn cho các công trình chuyển tiếp, các công trình thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, phòng chống lụt bão và các công trình cấp thiết sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

2. Chi Cục thuế chủ trì:

Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các buổi đối thoại với doanh nghiệp, người dân để kịp thời giải quyết các vướng mắc của người nộp thuế.

Thực hiện cải cách hiện đại hóa ngành thuế về các nội dung: tổ chức bộ máy, công tác truyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, đổi mới và nâng cao năng lực công tác thanh kiểm tra người nộp thuế, công tác quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, vận động doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng internet, hoàn thuế, chế độ kế toán thuế, công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Phối hợp Trung tâm văn hóa - Thể dục thể thao, Ủy ban nhân dân 10 phường và các đoàn thể quận tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tạo ý thức ngày càng cao về thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

3. Phòng Kinh tế chủ trì:

Phối hợp Sở Công thương thành phố tiếp tục triển khai Chương trình bình ổn thị trường nhằm bảo đảm ổn định thị trường giá cả; tổ chức triển khai cho các doanh nghiệp đăng ký giá một số mặt hàng quan trọng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, đầu cơ, buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Hỗ trợ đẩy mạnh cải cách, nâng cao chất lượng kinh tế tập thể; phối hợp Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh quận Bình Tân hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển.

Tham mưu tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới trang thiết bị, mở rộng sản xuất theo đúng định hướng, góp phần vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn quận.

Phối hợp Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố tổ chức các “Phiên chợ hàng Việt” và các hoạt động xây dựng, quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam tại các khu công nghiệp trên địa bàn quận.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Tiếp tục triển khai kế hoạch cấp Giấy chứng nhận Quyền Sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Tổ chức kiểm tra các dự án đã được giao đất nhưng chậm thực hiện hoặc thực hiện không đúng mục đích đã giao, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, xử lý theo quy định.

5. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm; việc tái định cư. Hoàn thành quyết toán các công trình đã bàn giao mặt bằng thi công dự án.

6. Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình: Lập tiến độ cho từng dự án, thực hiện đúng quy trình đầu tư xây dựng, chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư đã được bố trí vốn; đảm bảo chất lượng công trình; tập trung cho các dự án trọng điểm của quận. Thực hiện công bố công khai các dự án theo quy định để thực hiện tốt công tác giám sát của cộng đồng.

7. Đội Quản lý Thị trường Bình Tân:

Phối hợp triển khai Kế hoạch kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và cung ứng hàng hóa, dịch vụ trong việc niêm yết giá, bán hàng đúng giá niêm yết.

Triển khai Kế hoạch quản lý thị trường chống đầu cơ, buôn lậu và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp có hành vi đầu tư, tích trữ, thu gom hàng, tạo sự khan hiếm để nâng giá, không đảm bảo chất lượng hàng hóa, kinh doanh hàng gian, hàng giả,…; chủ động xử lý thông tin về giá, kịp thời có biện pháp ngăn chặn các hành vi tung tin đồn thất thiệt gây bất lợi cho thị trường.

III. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược gần với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận chủ trì tổ chức rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện đối với các dự án đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận nhưng chậm triển khai, chủ đầu tư không đủ năng lực để thu hồi hoặc chuyển giao cho chủ đầu tư khác. Đề xuất hướng xử lý các chủ đầu tư theo thẩm quyền, tham mưu Ủy ban nhân dân quận báo cáo các khó khăn vướng mắc cho thành phố theo quy định; đồng thời hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện nhanh chóng, hiệu quả.

2. Phòng Kinh tế quận chủ trì:

Phối hợp Chi cục thuế quận kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở theo đăng ký, thực hiện công tác kiểm tra sau đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế quận; Chương trình phát triển thương mại, dịch vụ; Chương trình phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp; Chương trình phát triển Nông nghiệp đô thị trong năm 2013; Kế hoạch phát triển Thương mại - Dịch vụ trên các tuyến đường trọng điểm và các tuyến đường lớn, trung tâm nằm trong các dự án và khu dân cư.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố khoanh vùng sản xuất nông nghiệp ổn định đến năm 2020, 2025. Hoàn thành và triển khai các quy hoạch chuyên ngành đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị.

Tham mưu Ủy ban ban nhân dân Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/QU ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Quận ủy về nông nghiệp - nông dân - nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X trong năm 2013.

Thực hiện đồng bộ công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

3. Phòng Quản lý Đô thị quận chủ trì:

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục trình phê duyệt 03 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000; rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch đã lạc hậu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc xác định và xây dựng dự án.

Công khai hóa quy hoạch tổng thể và các đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 của quận. Tổ chức công bố các khu vực kêu gọi đầu tư để định hướng cho nhà đầu tư, thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

4. Trạm Thú y quận tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động giết mổ gia súc; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các sản phẩm từ động vật đưa về tiêu thụ tại quận.

IV. Quản lý xây dựng và phát triển đô thị bền vững:

1. Phòng Quản lý Đô thị quận chủ trì:

Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn quận giai đoạn 2011 - 2015 trong năm 2013; thường xuyên cập nhật các văn bản của cấp trên nhằm hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích chủ đầu tư tham gia xây dựng nhà ở phục vụ an sinh xã hội.

Phối hợp với Sở, ngành thành phố nghiên cứu xây dựng thiết kế đô thị một số tuyến đường để triển khai đăng ký cấp phép xây dựng.

Giải quyết nhanh các hồ sơ cấp phép xây dựng trên địa bàn quận; đồng thời nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục hành chính về công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn, báo cáo các khó khăn vướng mắc cho Ủy ban nhân dân quận.

Triển khai và thực hiện kế hoạch cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn quận trong năm 2013, đảm bảo đáp ứng yêu cầu.

Phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch, công tác quản lý đô thị theo quy hoạch thông qua việc công bố công khai quy hoạch đã được duyệt.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015 trong năm 2013 đạt hiệu quả cao. Xử lý có hiệu quả các điểm ngập nước hiện hữu; thực hiện các giải pháp kỹ thuật thoát nước cấp bách, nạo vét thông thoáng dòng chảy tại các cửa xả, kênh rạch bị lấn chiếm nhằm kéo giảm mức độ ngập.

Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh hơn nữa đầu tư cơ sở hạ tầng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, chỉnh trang đô thị theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Lưu ý việc huy động các nguồn vốn xã hội đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của quận.

2. Thanh tra Xây dựng quận tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện và kiên quyết ngăn chặn, xử lý triệt để các vi phạm xây dựng.

3. Ban An toàn giao thông quận xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 - 2015 trong năm 2013 đạt hiệu quả cao, tiếp tục kéo giảm về số vụ tai nạn giao thông và số người chết trên địa bàn quận.

4. Ủy ban nhân dân 10 phường xây dựng Kế hoạch chỉnh trang các tuyến hẻm theo chỉ tiêu được giao; tiếp tục thực hiện chỉnh trang đô thị, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, kết nối các khu vực đầu tư theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong đó đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền trong nhân dân nâng cao ý thức thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn môi trường “xanh sạch”.

V. Bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân:

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

Tham mưu UBND quận thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình về bảo vệ trẻ em, cụ thể như Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em, Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 – 2015, Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020, Chương trình “Bạn hữu trẻ em thành phố Hồ Chí Minh”, dự án “Tư pháp vị thành niên” năm 2013.

Thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020; Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015; thực hiện các quyền trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện với trẻ em. Tạo điều kiện để trẻ em được phát triển toàn diện, ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em.

Tiếp tục nâng cao chất lượng cai nghiện, nhất là cai nghiện tại các trung tâm cai nghiện; phát triển các mô hình cai nghiện và quản lý sau cai có hiệu quả tại cộng đồng. Tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo việc làm, thu nhập, tái hòa nhập cộng đồng bền vững cho các đối tượng sau cai nghiện, người hoàn lương sau khi được giáo dục tại Trung tâm phục hồi nhân phẩm.

Xây dựng hệ thống thông tin cung cầu lao động, nâng cao năng lực quản lý nguồn lao động tại quận, phường; sử dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác giao dịch, giới thiệu việc làm cho người lao động, đa dạng hóa các kênh thông tin giới thiệu việc làm cho người lao động; góp phần tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định cho người dân. Tăng cường tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền hướng dẫn và phổ biến pháp luật tại các doanh nghiệp. Phối hợp với Công an quận, Liên đoàn Lao động và các ngành liên quan tăng cường xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp gắn với triển khai, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo dõi chặt chẽ tình hình lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận, bảo vệ quyền lợi người lao động. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Bộ luật Lao động tại các doanh nghiệp. Giải quyết kịp thời các chế độ an sinh xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động bị nghỉ việc, mất việc làm

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cho vay vốn việc làm với lãi suất thấp, đồng thời đảm bảo cho vay đúng mục đích, đúng đối tượng; đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho vay giải quyết việc làm.

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể quận tuyên truyền, khuyến khích các mạnh thường giúp đỡ người nghèo. Đẩy mạnh chương trình cho vay vốn, sử dụng hợp lý từ quỹ Vì Người nghèo của quận để người nghèo tự sửa chữa nhà hoặc mua nhà.

Hỗ trợ miễn giảm học phí và cơ sở vật chất cho học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo theo quy định; hoàn thiện các chính sách về bảo hiểm y tế, viện phí và khám chữa bệnh để đảm bảo người nghèo được tiếp cận đầy đủ với các dịch vụ y tế; hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho các hộ nghèo; xây nhà tình thương, trợ cấp khó khăn đột xuất cho người nghèo.

Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ ưu đãi theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, chính sách đối với thanh niên xung phong, chính sách trợ cấp xã hội. Duy trì và phát huy các phong trào vận động đền ơn đáp nghĩa. Tổ chức chăm lo vào dịp lễ tết cho các đối tượng chính sách có công và đối tượng xã hội.

Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các chính sách trợ giúp cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng, trợ cấp khó khăn cho người bị ngưng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng…

Chủ trì, phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ quận và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đến năm 2020; Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015. Thực hiện các giải pháp đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ trong tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội và gia đình. Tăng cường công tác giáo dục truyền thông, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân.

2. Phòng Nội vụ quận chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân quận thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên trên địa bàn quận.

3. Trung tâm Dạy nghề quận xây dựng kế hoạch cụ thể đảm bảo cho việc đào tạo, dạy nghề phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của thị trường và giải quyết lao động trên địa bàn; khuyến khích các loại hình đào tạo nghề chất lượng cao phục vụ nhu cầu hội nhập kinh tế.    

VI. Phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận chủ trì:

Chủ động nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học. Thực hiện tốt việc đổi mới mô hình phát triển dựa vào chất lượng; tăng cường quản lý theo chất lượng, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chú trọng giáo dục đạo đức; đưa công tác tư vấn vào trường học nhằm kéo giảm bạo lực học đường.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

Xây dựng và thực hiện tốt Chương trình số 17/CTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận về nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện tạo nguồn nhân lực trên địa bàn quận giai đoạn 2010 - 2015 trong năm 2013. Đấu tranh khắc phục các tiêu cực trong giáo dục và đào tạo; kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ quản lý, giáo viên có tư tưởng và hành vi đi ngược với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng trường lớp theo quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời huy động tiềm năng đầu tư của xã hội.

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

2. Phòng Kinh tế quận chủ trì nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Xây dựng Kế hoạch quản lý nhà nước về khoa học - công nghệ.

3. Phòng Y tế quận chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế Dự phòng và Bệnh viện quận:

Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; thực hiện chăm sóc liên tục và chăm sóc toàn diện cho người bệnh. Triển khai kế hoạch đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động y tế.

Phát triển hoạt động nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật mới trong công tác điều trị, tiếp tục cải tiến quy trình tiếp nhận bệnh nhân. Phối hợp các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, vận dộng và hỗ trợ người cận nghèo mua thẻ bảo hiểm y tế để đảm bảo an sinh xã hội; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động y học cổ truyền, phối hợp giữa đông - tây y trong công tác điều trị.

Thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu hoàn thành giảm tỷ lệ tăng dân số và ngăn ngừa mất cân bằng giới tính. Phát triển đội ngũ cán bộ y tế đảm bảo số lượng, chất lượng đào tạo theo mục tiêu đề ra.

Củng cố, tăng cường phát triển mạng lưới y tế cơ sở và mạng lưới y tế dự phòng; hoàn thiện hệ thống cảnh báo dịch; triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm.

VII. Bảo vệ tài nguyên môi trường Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và tăng cường và phát triển bền vững:

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

Khắc phục có hiệu quả những yếu kém trong công tác quản lý đất đai. Phối hợp với các sở - ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn quận.

Nghiên cứu, tham mưu xây dựng kế hoạch quản lý hợp lý, hiệu quả và bền vững tài nguyên, môi trường và chất lượng nước về mặt sinh học trên địa bàn quận.

Phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn thành phố trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Xây dựng Kế hoạch và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 - 2015 trong năm 2013. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử phạt các hành vi gây ảnh hưởng đến môi trường. Thực hiện các biện pháp buộc khắc phục hậu quả và các hình thức xử lý tạm thời. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Phối hợp với Hội Doanh nghiệp quận khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các ngành sử dụng công nghệ sạch, giảm chất thải, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường sinh thái.

Hoàn thiện các quy định về quản lý, bảo vệ môi trường, tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Phối hợp với Công ty Môi trường đô thị thành phố thực hiện phân loại rác tại nguồn tại các chợ, siêu thị, khu dân cư.

Triển khai Kế hoạch tuyên truyền phổ biến các kiến thức về biến đổi khí hậu, các hành động phòng tránh khi xảy ra sự cố.

2. Phòng Quản lý Đô thị quận chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình chiến lược phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn quận đến năm 2020; kiểm tra phát hiện sớm các sự cố đối với hệ thống đê điều, các công trình thủy lợi; ứng phó kịp thời với mọi tình huống, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, tăng cường bảo vệ môi trường nông thôn và hỗ trợ nhân dân phục hồi sản xuất sau thiên tai. Đầu tư cải tạo, bảo dưỡng, nâng cao, đổi mới quản lý các công trình thủy lợi, nâng cao hiệu suất sử dụng của các công trình.

VIII. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nướctăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

1. Phòng Nội vụ quận chủ trì:

Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; rà soát, cải tiến quy trình, thủ tục trong nội bộ các cơ quan nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí liên quan đến thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình Cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 - 2015 trong năm 2013. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước theo hướng tinh gọn.

Phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn quận giai đoạn 2011 - 2015 trong năm 2013.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, kiểm soát các đầu mối công việc trong nội bộ cơ quan hành chính để phát hiện kịp thời các nguy cơ dẫn đến tiêu cực, quan liêu và tham nhũng. Rà soát, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết công việc của cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu để giải quyết công việc nhanh, chủ động và từng bước chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc chuyển lên cấp trên.

Phối hợp với Sở, ngành thành phố tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân nhằm giải quyết các công việc và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Nghiên cứu, đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính Nhà nước. Xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng..

2. Phòng Tư pháp quận chủ trì:

Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tư pháp năm 2013, trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt theo quy định.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, góp phần xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của quận đầy đủ, đồng bộ, khả thi, minh bạch.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận thực hiện tốt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tổng hợp báo cáo các nội dung theo quy định.

Tham mưu Ủy ban nhân dân quận Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 trên địa bàn quận; Kế hoạch củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác hòa giải cơ sở. Tập huấn cho cán bộ, công chức trực tiếp tham gia vào công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2013.

Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ công chứng nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động công chức, chứng thực.

3. Thanh tra quận chủ trì:

Tham mưu tổ chức thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Chương trình phòng, chống tham nhũng của quận. Tiếp tục thực hiện công tác kê khai tài sản theo Nghị định số 68/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, kết hợp chặt chẽ với Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát huy vai trò của nhân dân, các đoàn thể chính trị - xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước. Tham mưu UBND khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình dũng cảm tố cáo tham nhũng, tiêu cực và có biện pháp bảo vệ người dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Xây dựng Chương trình công tác thanh tra năm 2013 và triển khai các Đoàn thanh tra theo quy định.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện các kết luận thanh, kiểm tra đã có chỉ đạo xử lý, kịp thời thu hồi tiền, tài sản vi phạm về cho ngân sách nhà nước; kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình dây dưa, không chấp hành nhằm tăng cường hiệu lực thi hành các kết luận, kiến nghị sau thanh, kiểm tra.

4. Văn phòng Ủy ban nhân dân quận chủ trì, hướng dẫn các đơn vị, Ủy ban nhân dân 10 phường tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

IX. Bảo đảm quốc phòng - an ninh và ổn định chính trị xã hội

1. Ban Chỉ huy Quân sự quận chủ trì:

Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 170/KH-UBND-TM ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/QU ngày 26 tháng 8 năm 2011 của Quận ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới ở quận Bình Tân; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 42/CTr-UBND-M ngày 27 tháng 4 năm 1011 của Ủy ban nhân dân quận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tăng cường giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo lập thế trận lòng dân thực sự vững chắc. Phát triển đường lối, nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân trong hoàn cảnh mới, triển khai thế trận phòng thủ theo Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về khu vực phòng.

Phối hợp Ủy ban nhân dân các phường hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ với chất lượng ngày càng cao.

Thực hiện tốt công tác diễn tập phòng thủ, huấn luyện bảo đảm thực hiện đủ nội dung, chương trình cho các đối tượng theo quy định và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tham mưu Ủy ban nhân dân quận cử cán bộ, đối tượng tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 đề án: Tổ chức xây dựng lực lượng dân quận tự vệ quận giai đoạn 2011 - 2015, xây dựng Ban Chỉ huy quân sự phường vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011 - 2015.

2. Công an quận chủ trì:

Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 170/KH-UBND-TM ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/QU ngày 26 tháng 8 năm 2011 của Quận ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới ở quận Bình Tân; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 42/CTr-UBND-M ngày 27 tháng 4 năm 1011 của UBND quận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin quận tăng cường công tác bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực văn hóa, tư tưởng; ngăn chặn các thế lực thù địch lợi dụng để phá hoại an ninh và văn hóa tư tưởng.

Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quận, Ủy ban nhân dân 10 phường và các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố, phát huy, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự.

Phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; Chương trình phòng, chống tội phạm buôn bán người; Chương trình phòng, chống ma túy.

Tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức triển khai có hiệu quả các giải pháp thực hiện Chương trình Giảm ùn tắc giao thông; các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm và hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông trên cả 03 mặt (số vụ, số người chết và số người bị thương); giảm các vụ ùn tắc giao thông về số vụ, thời gian ùn tắc.

3. Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận chủ trì:

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ có hiệu quả trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Tham mưu UBND quận Kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn trong năm 2013. Đồng thời tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy, nhằm kéo giảm số vụ và thiệt hại do cháy, nổ xảy ra trên địa quận. Thực hiện mua sắm trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức và phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy.

X. Phát triển các lĩnh vực văn hóa, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2013.

1. Phòng Văn hóa và Thông tin quận chủ trì:

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ các ngày lễ lớn nhằm tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của người dân.

Tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa để quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm giới thiệu hình ảnh đất nước con người Việt Nam và người dân thành phố với cộng đồng quốc tế.

Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” và Chỉ thị số 27-CT/TW về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Đầu tư những công trình văn hóa trọng điểm mang tính biểu trưng và có vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa và đa dạng nguồn lực đối với lĩnh vực văn hóa.

2. Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận chủ trì:

Tăng cường tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn quận với khẩu hiệu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tiếp tục quản lý và khai thác có hiệu quả 03 Trung tâm Văn hóa - Thể thao liên phường; góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về văn hóa, tinh thần của nhân dân trên địa bàn; chú trọng bồi dưỡng năng khiếu lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Phát triển mạnh mẽ thể dục, thể thao quần chúng; chú trọng thể thao thành tích cao; chú trọng nâng chất công tác xây dựng lực lượng, tuyển chọn, đào tạo huấn luyện viên, vận động viên năng khiếu cấp cao ở một số bộ môn trọng điểm của quận tham gia thi đấu các giải đỉnh cao.

XI. Tổ chức thực hiện

1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân quận phụ trách khối tổ chức phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể quận triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình thực tế, nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm. Chỉ đạo trực tiếp Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của quận.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường căn cứ nội dung Quyết định này và chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân quận phụ trách, khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của cơ quan, đơn vị; trong đó quy định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công cụ thể người phụ trách, thực hiện; hàng quý có kiểm điểm, đánh giá tình hình và báo cáo theo quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận tham mưu, bố trí lịch để Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận họp thông qua Kế hoạch, Chương trình hoạt động năm 2013 của các cơ quan, đơn vị trong tháng 01 năm 2013.

2. Định kỳ hàng tháng, Ủy ban nhân dân quận tổ chức làm việc với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường; hàng tuần tổ chức các buổi làm việc chuyên đề giải quyết các vấn đề cấp bách, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ, chỉ tiêu và công việc được giao.

3. Phòng Nội vụ quận hướng dẫn thang điểm thi đua và chế độ khen thưởng năm 2013 tương ứng với các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của quận. Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 10 phường tổ chức phát động phong trào thi đua phù hợp với nội dung Quyết định này.

4. Trước ngày 05 tháng 11 năm 2013, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 10 phường tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm điểm tình hình thực hiện Kế hoạch của cơ quan, đơn vị, phường, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đồng gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân quận và Phòng Tài chính - Kế hoạch quận để tổng hợp kết quả thực hiện Quyết định này, đánh giá mức độ hoàn thành của từng cơ quan, đơn vị, tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức tổng kết thực hiện Kế hoạch này và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 11 năm 2013 theo quy định./.

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận)

STT

Nội dung công việc

Chủ trì

Thời gian trình

Phối hợp

Hình thức văn bản

1

Kế hoạch tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

2

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thương mại – dịch vụ

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

3

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

4

Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ vốn vay cho các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông nghiệp và hộ cá thể.

Phòng Kinh tế

Quý I, II

Phòng ban quận

Kế hoạch

5

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể; thúc đẩy tổ chức thực hiện Chương trình phát triển kinh tế tập thể; hợp tác xã thu gom rác, hợp tác xã quản lỹ chợ,…

Phòng Kinh tế

Quý I, II

Phòng ban quận

Kế hoạch

6

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý nhà cho thuể để ở.

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

7

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2013.

Phòng Kinh tế

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

8

Kế hoạch triển khai Chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

9

Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển thương mại – dịch vụ; trên các tuyến đường trọng điểm và các tuyến đường lớn, trung tâm nằm trong các dự án, khu dân cư.

Phòng Kinh tế

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

10

Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế quận năm 2013.

Phòng Kinh tế

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

11

Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ, siêu thị, TTTM năm 2013

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

12

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh năm 2013.

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

13

Chương trình phát triển dịch vụ; phát triển công nghiệp và nông nghiệp đô thị.

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

14

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình và chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

15

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng – vật nuôi.

Phòng Kinh tế

Quý I, II

Phòng ban quận

Kế hoạch

16

Kế hoạch tăng cuờng công tác quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ

Phòng Kinh tế

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

17

Kế hoạch thực hiện Chương trình tạo vốn tăng nguồn thu ngân sách để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội quận

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

18

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

19

Kế hoạch thực hiện dự án Khu trung tâm dân cư Tân Tạo

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý I

Phòng Quản lý Đô thị

Kế hoạch

20

Quyết định phân bổ vốn cho các công trình đầu tư xây dựng cơ bản (nguồn vốn phân cấp)

Phòng Tài chính - Kế hoạch

10 ngày sau khi thành phố giao vốn

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình, các chủ đầu tư, UBND 10 phường

Quyết định

21

Báo cáo thực hiện kế hoạch xử lý, sắp xếp lại nhà – đất công sản.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý II

Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường

Báo cáo

22

Kế hoạch tăng cường kiểm tra chấp hành pháp luật về giá.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý I

Đội Quản lý Thị trường Bình Tân

Kế hoạch

23

Quyết định giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu – chi ngân sách cho 10 phường năm 2013

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý I

Phòng ban quận

Quyết định

24

Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách quận niên độ năm 2012.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý I

Phòng ban quận

Báo cáo

25

Kế hoạch đầu tư xây dựng công trình dân dụng giai đoạn 2010 - 2015

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

26

Kế hoạch chỉnh trang hẻm năm 2013

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Kế hoạch

27

Kế hoạch cấp nước sạch năm 2013

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND 10 phường

Kế hoạch

28

Kế hoạch tổ chức tiếp nhận, quản lý khai thác đất công viên cây xanh – thể dục thể thao tại dự án đầu tư xây dựng các khu dân cư đô thị.

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND 10 phường

Kế hoạch

29

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhà ở năm 2013.

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

30

Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 – 2015 năm 2013.

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

31

Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính trên lĩnh vực cấp phép xây dựng, cấp số nhà giai đoạn 2011 – 2015 năm 2013.

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

32

Kế hoạch triển khai Chương trình hành động triển khai thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông.

Phòng Quản lý Đô thị

Quý I

Phòng ban quận, Công an quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

33

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý I

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý Đô thị

Kế hoạch

34

Kế hoạch rà soát, kiểm tra phần diện tích đất công do Nhà nước trực tiếp quản lý trong các dự án.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý II

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý Đô thị

Kế hoạch

35

Kế hoạch thực hiện chuyên đề di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa năm 2013.

Ban Chỉ đạo di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Quý I

Phòng ban quận, UBND P.BHH, BHH A

Kế hoạch

36

Kế hoạch triển khai công tác cấp giấy chứng nhận nhà – đất theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý I

UBND 10 phường

Kế hoạch

37

Kế hoạch triển khai công tác quản lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý I

Phòng ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

38

Kế hoạch khai thác, sử dụng đất xen cài trong khu dân cư.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý III

Phòng Quản lý Đô thị, UBND 10 phường

Kế hoạch

39

Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 – 2015.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý III

Phòng Quản lý Đô thị

Kế hoạch

40

Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận nhà – đất; hợp thức hóa nhà xưởng giai đoạn 2011 - 2015 năm 2013

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý III

Phòng Quản lý Đô thị

Kế hoạch

41

Kế hoạch củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác hòa giải ở cơ sở.

Phòng Tư pháp

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

42

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013.

Phòng Tư pháp

Quý I

Phòng ban quận

Quyết định.

43

Kế hoạch triển khai Chương trình tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức của UBND quận – phường.

Phòng Nội vụ

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

44

Kế hoạch triển khai Chương trình cải cách hành chính.

Phòng Nội vụ

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

45

Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận năm 2013

Phòng Nội vụ

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

46

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị.

Phòng Nội vụ

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

47

Kế hoạch thanh tra công vụ.

Phòng Nội vụ

Quý II

Phòng ban quận

Kế hoạch

48

Kế hoạch triển khai kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013.

Phòng Nội vụ

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

49

Kế hoạch triển khai Chương trình tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

50

Kế hoạch triển khai Chương trình giải quyết việc làm mới cho người trong độ tuổi lao động năm 2013.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Quý I

Phòng ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

51

Kế hoạch triển khai Chương trình giảm nghèo tăng hộ khá năm 2013.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Quý I

Phòng ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

52

Kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2013

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

53

Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo toàn diện nguồn nhân lực năm 2013.

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

54

Kế hoạch triển khai Chương trình xã hội hóa hoạt động giáo dục.

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

55

Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục bậc trung học giai đoạn 2011 – 2015 năm 2013.

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

56

Kế hoạch đầu tư xây dựng trường lớp năm 2013 (Kế hoạch đầu tư các công trình thuộc khối văn hóa – xã hội)

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

57

Kế hoạch triển khai Chương trình xã hội hóa hoạt động y tế.

Phòng Y tế

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

58

Quy hoạch mạng lưới y tế giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2025.

Phòng Y tế

Quý I

Phòng ban quận

Văn bản

59

Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực nâng cao trình độ cán bộ y tế năm 2013

Phòng Y tế

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

60

Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS năm 2013.

Trung tâm Y tế Dự phòng

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

61

Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2013.

Phòng Văn hóa và Thông tin

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

62

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn năm 2013.

Phòng Văn hóa và Thông tin

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

63

Kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng phường văn hóa năm 2013.

Phòng Văn hóa và Thông tin

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

64

Kế hoạch triển khai Chương trình tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và nâng cao việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và phòng chống một số tệ nạn xã hội năm 2013

Phòng Văn hóa và Thông tin

Quý I

Phòng ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

65

Kế hoạch triển khai Chương trình thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa – thể dục thể thao năm 2013.

Phòng Văn hóa và Thông tin

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

66

Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở vật chất vật chất ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020

Trung tâm Văn hóa – Thể dục thể thao

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

67

Kế hoạch thực hiện Chương trình đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục thể thao và tuyển chọn, đào tạo, vận động viên năng khiếu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao giai đoạn 2011 – 2015 năm 2013.

Trung tâm Văn hóa – Thể dục thể thao

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

68

Kế hoạch về quản lý trật tự xây dựng năm 2013.

Thanh tra Xây dựng

Quý I

UBND 10 phường

Kế hoạch

69

Kế hoạch triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại năm 2013.

Đội Quản lý Thị trường Bình Tân

Quý I

 

Kế hoạch

70

Kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng

Thanh tra quận

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

71

Quyết định phê duyệt Chương trình công tác thanh tra năm 2013.

Thanh tra quận

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

72

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu kéo giảm tội phạm hình sự - ma túy – mại dâm

Công an quận

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

73

Kế hoạch tổ chức thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước quận năm 2013.

Công an quận

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

74

Kế hoạch phối hợp phòng, chống trộm cước viễn thông và buôn lậu hàng cấm qua mạng bưu chính.

Công an quận

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

75

Tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ; thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2013.

Ban Chỉ huy Quân sự

Quý I, II, III

Phòng ban quận

Chỉ thị, Kế hoạch

76

Kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy mùa khô năm 2013 và khoanh tuyến phòng cháy chữa cháy năm 2013.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy

Quý I

Phòng ban quận, UBND 10 phường

Kế hoạch

77

Kế hoạch tiếp xúc giữa cán bộ chủ chốt của quận và nhân dân trên địa bàn

Văn phòng UBND quận

Quý I

Phòng ban quận

Kế hoạch

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2013/QĐ-UBND về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.299
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31