Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện, Chương trình công tác năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Số hiệu: 01/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Trọng Tuấn
Ngày ban hành: 20/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 01/2010/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 20 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 28/2009/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân Thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010 và Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân Thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách Thành phố năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2010;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện và của Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Huyện, Chương trình công tác năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện quản lý và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch, Chương trình công tác này để xây dựng Kế hoạch, Chương trình cụ thể, nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010 đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện quản lý và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Trọng Tuấn

 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN BÌNH CHÁNH NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh)

Năm 2010 là năm cuối thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII, Đại hội Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ IX. Vì vậy, thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2010 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, hệ thống chính trị và nhân dân huyện Bình Chánh cần tập trung mọi nỗ lực cùng Thành phố chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, bảo đảm an sinh xã hội; phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2010; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010; đồng thời tạo tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn sắp tới.

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 28/2009/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân Thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010; Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố, Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2010; Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2010; Nghị quyết số 20-NQ/HU ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Huyện ủy Bình Chánh tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ 27, khóa IX (2005-2010);

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn tập trung các giải pháp sau:

I. Tập trung rà soát, đánh giá kết quả việc triển khai các Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ IX và Quyết định 100/2005/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2005 của UBND Thành phố về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Chánh đến năm 2010

1. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn tiếp tục tập trung rà soát, đánh giá, báo cáo kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ IX. Qua đó, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp tiếp theo, nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành những mục tiêu cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Chánh, lần thứ IX đã xác định.

2. Trong công tác chỉ đạo điều hành, Thường trực Ủy ban nhân dân Huyện tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài nhiều năm liên quan đến việc giải ngân các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; khẩn trương triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, cấp bách như: Quốc lộ 50, Tỉnh lộ 10, Đường nối Đại lộ Đông Tây - Sài Gòn Trung Lương, Bệnh viện Nhi đồng; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án tồn đọng, kéo dài như: dự án Hồ Sinh Thái, dự án Khu Tiểu thủ công nghiệp An Hạ (77ha), dự án Bến xe Miền Tây, dự án Khu B - Bình Lợi; đẩy mạnh tiến độ thực hiện các đầu tư các tuyến đường trọng điểm như: đường Hoàng Phan Thái, Dương Đình Cúc, Bờ Tây Kênh An Hạ, Thế Lữ, Nguyễn Cửu Phú, Tân Túc.

II. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, thúc đẩy phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế

1. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư

1.1. Giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện là chủ đầu tư thực hiện các dự án phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước; thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh và nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, khắc phục tình trạng một số nhà thầu có năng lực kém nhưng vẫn được triển khai thực hiện các công trình, dẫn đến tiến độ triển khai thực hiện chậm, chất lượng công trình không đảm bảo.

1.2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch:

a. Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện đeo bám các Sở - ngành Thành phố để được giải quyết phân cấp các nguồn vốn đầu tư qua ngân sách Huyện.

b. Phối hợp các ngành liên quan thực hiện rà soát các danh mục dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách theo hướng xác định thứ tự, mục tiêu ưu tiên đầu tư để có cơ sở bố trí vốn tập trung cho các dự án hoàn thành trong năm 2010, bảo đảm thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách và bức xúc; đồng thời quản lý chặt chẽ việc bố trí vốn; tăng cường công tác thanh tra, giám sát, chống thất thoát và lãng phí, đảm bảo chất lượng công trình.

c. Kiểm tra, lập danh mục và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai đầu tư xây dựng theo kế hoạch đã được bố trí vốn đầu tư từ ngân sách, đảm bảo sử dụng đúng mục tiêu, tập trung vốn cho các công trình chuyển tiếp. Khắc phục tình trạng bố trí vốn khi chưa có đủ các thủ tục đầu tư.

d. Phối hợp Phòng Công thương, Kho Bạc Nhà nước huyện thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử phạt vi phạm, không để thất thoát, đảm bảo sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác được sử dụng đúng mục đích, đúng pháp luật; đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư.

e. Chủ trì, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn rà soát, cập nhật các khu đất có đủ điều kiện để tạo quỹ đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng. Tiếp tục thực hiện công tác xử lý, sắp xếp lại nhà đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh công tác xét duyệt phương án tổng thể và đôn đốc triển khai thực hiện phương án được phê duyệt để khai thác nguồn lực từ tài sản nhà đất nhằm tăng thêm nguồn vốn cho đầu tư phát triển và phát huy hiệu quả sử dụng tài sản Nhà nước.

f. Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Công thương theo dõi, đẩy mạnh thực hiện cơ chế đấu thầu đối với công tác vệ sinh môi trường, duy tu giao thông, công viên cây xanh nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn ngân sách cũng như huy động nguồn vốn xã hội để giảm gánh nặng cho ngân sách.

g. Chủ trì, phối hợp Phòng Công thương cùng các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn (2011 - 2015), trình Ủy ban nhân dân Huyện giữa tháng 3 năm 2010.

1.3. Giao Phòng Công thương:

a. Phối hợp các ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức rà soát, kiểm tra tình hình triển khai các dự án đầu tư đã được chấp nhận đầu tư nhưng chậm triển khai, chủ đầu tư không đủ năng lực để thu hồi hoặc chuyển giao công nghệ, thông tin, tư vấn.

b. Tập trung rà soát, xây dựng, điều chỉnh quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực sản phẩm chủ yếu đến năm 2020 theo Nghị định số 92/2006/NĐ-CP và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, phối hợp Phòng Nội vụ tăng cường công tác tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác quy hoạch ở các lĩnh vực.

1.4. Giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình, Công ty Dịch vụ Công ích, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện tập trung nâng cao năng lực thực hiện công tác đầu tư, xây dựng và giải phóng mặt bằng các dự án; tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình, tìm giải pháp tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện tháo gỡ khó khăn, để hoàn thành đúng tiến độ các công trình, dự án dở dang, các dự án đang chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là các dự án lớn, dự án trọng điểm đã quá thời hạn hoàn thành thi công hay lập thủ tục hồ sơ.

Riêng Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình và Công ty Dịch vụ Công ích huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm chào mừng 35 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

2. Phát triển sản xuất, kinh doanh và các ngành dịch vụ

2.1. Giao Phòng Công thương:

a. Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

b. Tiếp tục hỗ trợ, đôn đốc Ủy ban nhân dân xã An Phú Tây đẩy mạnh tiến độ thực hiện phương án giải tỏa mặt bằng xây dựng chợ mới nhằm ổn định và chấm dứt hiện tượng mua bán, lấn chiếm lòng lề đường, tại đường An Phú Tây - Hưng Long.

Đồng thời, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các xã Tân Kiên, Đa Phước, Bình Lợi, Vĩnh Lộc B rà soát địa điểm, lập đề án kêu gọi đầu tư 4 chợ tại các xã trên; triển khai kế hoạch đấu thầu chợ, thí điểm mô hình Hợp tác xã quản lý chợ tại chợ Cầu Xáng.

c. Qui hoạch các tuyến đường phát triển ngành thương mại, điều chỉnh qui hoạch ngành nghề nhạy cảm.

d. Phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã liên quan, tiến hành rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện tiếp tục xây dựng Đề án du lịch sinh thái và lộ trình thực hiện theo Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Hội đồng nhân dân Huyện.

e. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện tiếp tục kiểm tra, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và đề ra giải pháp cho thời gian tới trong việc triển khai Chỉ thị số 06-CT/HU ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Huyện ủy về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Huyện.

2.2. Phòng Tài chính Kế hoạch: Phối hợp với Đội Quản lý Thị trường Bình Chánh, Phòng Công thương, Công an huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định đối với các hiện tượng độc quyền, liên minh độc quyền cạnh tranh không đúng pháp luật về giá; lợi dụng chủ trương điều chỉnh giá của Nhà nước và sự biến động giá của thị trường, tình hình thiên tai, dịch bệnh, để tăng giá bất hợp lý, đầu cơ găm hàng, nâng giá, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thịt gia súc, gia cầm và các sản phẩm của gia cầm chưa qua kiểm dịch, hàng lậu trốn thuế,… làm phương hại đến lợi ích của người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước.

III. Tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng phát triển các ngành và các lĩnh vực

1. Phát triển nông nghiệp và nâng cao đời sống nông dân

1.1. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

a. Chủ trì, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện biện pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, ổn định, bền vững và kiểm soát vệ sinh thực phẩm, dịch bệnh.

b. Phối hợp với Trạm Thú y, Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản, kiểm tra các cơ sở kinh doanh giống, dự báo dịch bệnh cây trồng; xây dựng Đề án thực hiện xã hội hóa dịch vụ ở nông thôn, phát triển hệ thống khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật, cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm. Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng hóa chất, thuốc trừ sâu, các chất kháng sinh trong sản xuất, chế biến nông thủy sản; kịp thời cảnh báo, dự báo thiên tai dịch bệnh, tiếp tục chủ động tăng cường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và vận chuyển, kinh doanh gia cầm trái phép, sai quy định; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và đề xuất sửa chữa kịp thời các công trình thủy lợi, công trình chống ngập.

c. Nghiên cứu các giải pháp kiểm soát lũ, triều cường trên địa bàn; bổ sung hoàn chỉnh danh mục, lộ trình đầu tư xây dựng hệ thống đê điều, kênh mương tiêu thoát nước phục vụ yêu cầu sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống dân cư. Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng phương án chủ động phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; kiểm tra, phát hiện sớm các sự cố đối với hệ thống đê điều, các công trình thủy lợi; ứng phó kịp thời với mọi tình huống, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

d. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả danh mục đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho xã điểm xã nông thôn toàn diện, xã Bình Chánh.

e. Phối hợp xã Tân Nhựt tập trung triển khai thực hiện hiệu quả 19 tiêu chí xây dựng mô hình nông thôn mới, giai đoạn 2009 - 2011.

f. Khẩn trương kiểm tra, rà soát và hoàn chỉnh Đề án chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp cho 8 xã: Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Bình Lợi, Qui Đức, Phong Phú, Đa Phước, Tân Quý Tây, Hưng Long, sớm trình Ủy ban nhân dân Thành phố thẩm định, phê duyệt theo quy định.

1.2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Công thương, Thanh tra xây dựng huyện, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn xây dựng kế hoạch đẩy mạnh kiểm tra tình hình thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chủ trương chuyển đổi để phân lô bán nền, xây dựng trái phép, phá vỡ quy hoạch; đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện các giải pháp tăng cường bảo vệ môi trường nông thôn.

1.3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục thực hiện đánh giá tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, rà soát địa điểm đầu tư, xây dựng trạm cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn, đảm bảo có 85% hộ dân trên địa bàn được sử dụng nước sạch trong năm 2010.

2. Về lĩnh vực thuế, tài chính

2.1. Giao Chi Cục thuế lập kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Luật quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; tiếp tục rà soát, công khai hóa các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế; thực hiện cơ chế “một cửa” theo sự chỉ đạo của Cục thuế Thành phố, tháo gỡ và giải quyết các vướng mắc về thuế và thủ tục hành chính cho người nộp thuế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu quả quản lý thuế, giảm tối đa các khoản nợ đọng thuế, chống thất thu thuế, xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, gian lận thuế.

2.2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch: Theo dõi tiến độ thu ngân sách Nhà nước, tốc độ tăng trưởng thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh được giao.

2.3. Đề nghị Kho bạc Nhà nước huyện kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành dự toán chi của các cơ quan đơn vị, cương quyết từ chối đối với những khoản chi không đúng qui định.

3. Phát triển ngành công nghiệp

3.1. Giao Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện:

a. Tiếp tục phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan và chủ đầu tư chuẩn bị lập phương án bồi thường, xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc khi đủ điều kiện.

b. Đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục bồi thường, xây dựng cụm công nghiệp xã Phạm Văn Hai, để thực hiện triển khai trong năm 2010.

3.2. Giao Phòng Công thương:

a. Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức đánh giá thực trạng về kết quả thu hút đầu tư tại các khu vực đô thị xây mới trong thời gian qua và đề ra giải pháp cho thời gian tới.

b. Phối hợp với đơn vị ngành điện tiếp tục kiểm tra kết quả thực hiện quy hoạch mạng lưới điện, nắm nhu cầu tiêu thụ điện, xây dựng và kiến nghị đơn vị ngành điện đưa vào kế hoạch đầu tư, khắc phục tình trạng thiếu điện sản xuất.

c. Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát, tiếp tục phát triển, mở rộng theo quy hoạch các khu, cụm công nghiệp của Ủy ban nhân dân Thành phố.

d. Chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện, Công ty Dịch vụ Công ích tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, khắc phục tình trạng quá tải ùn tắc giao thông; đẩy mạnh triển khai các dự án hạ tầng giao thông có quy mô lớn, các tuyến đường trọng điểm của Huyện.

4. Phát triển xây dựng đô thị và nông thôn

4.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Công thương, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tập trung kiểm tra, đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn, tăng tốc độ giải ngân các dự án vốn ngân sách Nhà nước; nhất là các dự án đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, chống ngập nước, chương trình nhà ở trên địa bàn.

4.2. Giao Phòng Công thương:

a. Tập trung các giải pháp, phấn đấu hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/2000 các khu vực đô thị hóa (Tân Túc, Tân Kiên, An Phú Tây, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B), quy hoạch điểm dân cư nông thôn xã Qui Đức và Tân Nhựt. Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư Khu Trung tâm hành chính huyện.

b. Tiếp tục phối hợp với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công ty Dịch vụ Công ích tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 37-KH/HU ngày 19 tháng 9 năm 2006 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII về chương trình nhà ở phục vụ tái định cư trên địa bàn huyện Bình Chánh.

c. Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng Đề án chỉnh trang đô thị tuyến Quốc Lộ 1A.

4.3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường:

a. Phối hợp Phòng Công thương lập kế hoạch tiếp tục rà soát các dự án đã được giao đất, các dự án cho thuê đất nhưng không triển khai, để kiến nghị Ủy ban nhân dân và các Sở - ngành Thành phố xem xét điều chỉnh dự án hoặc thu hồi sử dụng vào mục đích khác.

b. Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 theo Chỉ thị số 22/2009/CT-UBND ngày 14/12/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố; tăng cường kiểm tra tình hình sử dụng nhà đất của các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp sử dụng có dấu hiệu vi phạm Luật đất đai; đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân theo quy định.

4.4. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện triển khai quy hoạch ngành Nông nghiệp trên địa bàn Huyện.

4.5. Giao Phòng Nội vụ thường xuyên củng cố tổ chức, bộ máy và tăng cường nhân sự có năng lực cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thu hồi nhanh mặt bằng để thi công công trình đúng tiến độ.

4.6. Giao Thanh tra xây dựng:

a. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn thực hiện kiểm tra, giải tỏa, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường và xây dựng không phép, trái phép; cương quyết ngăn chặn tái lấn chiếm đối với các trường hợp đã giải toả.

b. Tiếp tục xây dựng kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm tra về trật tự xây dựng, chú trọng các xã có tình hình vi phạm về trật tự xây dựng cao; phối hợp xử lý các điểm kinh doanh vật liệu xây dựng trái phép tại các điểm nóng về xây dựng.

c. Tổ chức thực hiện các quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật.

IV. Điều hành linh hoạt, thực hiện tốt chính sách tài chính, tiền tệ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn ngừa lạm phát cao trở lại và đảm bảo mục tiêu tăng trưởng

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện phải thực hiện nghiêm túc chế độ công khai dự toán, công khai quyết toán khi sử dụng ngân sách; công khai các quỹ huy động đóng góp của nhân dân, công khai tài chính ngân sách Nhà nước, các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước,… để tăng cường giám sát của các đoàn thể xã hội, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nhằm phát hiện và ngăn chặn những sai phạm, tiêu cực trong quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

a. Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện điều hành dự toán thu chi ngân sách theo đúng dự toán được duyệt, đúng chế độ tiêu chuẩn định mức. Tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách. Tiếp tục triển khai việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý sử dụng ngân sách, mua sắm và sử dụng tài sản công nhằm đưa công tác quản lý chi tiêu ngân sách, sử dụng tài sản Nhà nước đi vào nề nếp.

b. Phối hợp Phòng Công thương tăng cường công tác kiểm tra giá, việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết các mặt hàng thiết yếu. Phối hợp các ngành chức năng kiểm tra giá thị trường, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

V. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội và thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm 2010 - Năm thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị”

1. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội

1.1. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì:

a. Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo theo tiêu chí mới của Thành phố. Rà soát lại danh mục danh sách các hộ nghèo để đảm bảo việc hỗ trợ người nghèo đúng đối tượng, thường xuyên theo dõi và đánh giá việc thực hiện chương trình này để đảm bảo hỗ trợ đúng mục tiêu và có hiệu quả. Thực hiện nhiều biện pháp chính sách để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất để thoát nghèo và vươn lên làm giàu hợp pháp.

b. Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh vòng quay vốn cho vay từ các nguồn vốn ưu đãi của Quỹ xóa đói giảm nghèo, Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, Ngân hàng chính sách và quỹ tín dụng các đoàn thể; gắn việc cho vay vốn với hướng dẫn hộ nghèo cách làm ăn theo hướng điều chỉnh cơ cấu vay vốn theo ngành nghề có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế địa phương và theo quy mô, trình độ sản xuất của từng hộ, đảm bảo giải quyết đầu ra ổn định cho sản phẩm của người nghèo.

c. Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc; thực hiện tốt hơn việc chăm lo cho diện chính sách, người nghèo và các đối tượng xã hội; hỗ trợ thu nhập cho các đối tượng chính sách, người lao động có thu nhập thấp.

d. Phối hợp Liên đoàn Lao động thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, đời sống, việc làm của công nhân, người lao động trên địa bàn; tăng cường công tác nắm tình hình trả lương, trả thưởng, ký kết hợp đồng lao động trong doanh nghiệp; chủ động, phối hợp giải quyết kịp thời và nhanh chóng các vụ tranh chấp lao động, không để xảy ra đình công, lãn công.

e. Phối hợp Trung tâm Dạy nghề tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng dạy nghề theo nhu cầu của thị trường sức lao động; tăng cường công tác tổ chức, điều tra, thông tin, dự báo thị trường sức lao động, nâng cao năng lực quản lý nguồn lao động trên địa bàn. Đẩy mạnh các ngày hội nghề nghiệp và việc làm, sàn giao dịch việc làm nhằm gắn kết cung cầu lao động, đồng thời giúp người lao động định hướng được nghề nghiệp theo nhu cầu xã hội; kiểm tra hoạt động giới thiệu việc làm, xử lý những đơn vị hoạt động giới thiệu việc làm trái phép. Tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho người lao động nghèo có điều kiện đi lao động ở nước ngoài.

f. Thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, lang thang, lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phòng chống tai nạn thương tích cho các em. Nghiên cứu và nhân rộng mô hình xã – thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em, các mô hình về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại cộng đồng.

1.2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo:

a. Xây dựng kế hoạch thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục theo hướng hiện đại; tiếp tục tăng cường kỷ cương, nền nếp; ngăn chặn có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội xâm nhập nhà trường. Tổ chức kiểm tra chỉ đạo, quản lý hoạt động của khối mầm non ngoài công lập. Đồng thời, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

b. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Phát triển bền vững Trung tâm học tập cộng đồng ở các xã - thị trấn, thu hút đối tượng phổ cập học tập tiến tới xây dựng xã hội học tập theo Quyết định 1190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố.

c. Tiếp tục phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch triển khai quy hoạch chi tiết mạng lưới trường học theo lộ trình, thời gian xác định.

d. Đôn đốc, triển khai kế hoạch sửa chữa nhỏ trường lớp, đầu tư trang thiết bị cho ngành giáo dục trước ngày khai giảng năm học mới.

1.3. Phòng Y tế chủ trì thực hiện:

a. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung phát triển và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Khống chế, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các loại dịch bệnh nguy hiểm, phát triển mạng lưới giám sát dịch bệnh. Thường xuyên kiểm tra, đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Tham vấn cộng đồng, triển khai chiến dịch truyền thông phòng chống HIV/AIDS. Tăng cường các biện pháp kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát triển các phong trào vệ sinh, phòng bệnh. Đẩy mạnh chống các bệnh nghề nghiệp. Củng cố và phát triển y tế học đường.

b. Thực hiện tốt các chương trình Quốc gia về chăm sóc sức khỏe có mục tiêu; tiến tới hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản về sức khỏe y tế; hoàn thiện quy hoạch đào tạo cán bộ y tế theo chuyên ngành. Tăng cường công tác điều trị, công tác dự báo và phòng, chống các loại dịnh bệnh khác.

c. Củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng và hoàn thiện quy hoạch mạng lưới y tế trên địa bàn Huyện.

d. Kiểm tra, triển khai thực hiện tốt chính sách khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế cho người nghèo, người có công, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách, giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng, bị tai nạn, thương tích. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và giáo dục các chủ trương, chính sách, pháp luật dân số, kế hoạch hóa gia đình, gia đình và trẻ em.

e. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế. Tăng cường sự tham gia của hệ thống y tế ngoài công lập vào việc thực hiện các mục tiêu về bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

f. Xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược trên địa bàn.

1.4. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì thực hiện:

a. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), Nghị quyết Trung ương 10 (khóa IX) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Chỉ thị số 27-CT/TW về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; phát động phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa trong các khu dân cư. Hoàn thiện quy hoạch phát triển ngành văn hóa, thể thao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2006-2010.

b. Kiểm tra, rà soát, xây dựng kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện đầu tư các thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng cấp xã - thị trấn, hoàn thiện, khai thác có hiệu quả thư viện Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao. Triển khai kế hoạch xây dựng các Nhà văn hóa theo cụm.

c. Vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao; đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư hoạt động thể thao cơ sở.

2. Triển khai thực hiện kế hoạch “Năm 2010 - Năm thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị”

a. Đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện, Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn tiếp tục nâng cao chất lượng và tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung trọng tâm trên các lĩnh vực: Kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt: số vụ, số người chết, số người bị thương; lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè; Không để phát sinh và phải chấm dứt hoạt động các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, tích cực cải thiện tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn Huyện; Tiếp tục nâng cao ý thức giao tiếp, ứng xử văn minh nơi công cộng.

b. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về xây dựng nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị trên địa bàn, góp phần xây dựng Thành phố văn minh – sạch đẹp; tuyên truyền sâu rộng việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường; xây dựng ý thức giao tiếp - ứng xử văn minh nơi công cộng; xây dựng mỹ quan đô thị; đồng thời tập trung giải quyết và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

VI. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, sẵn sàng ứng phó, giảm thiểu các thiệt hại do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu

1. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì:

a. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và đẩy mạnh Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 10 tháng 04 năm 2008 của Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và phát triển đô thị. Tiếp tục xây dựng kế hoạch mở rộng và hoàn thiện công tác quản lý hệ thống thu gom rác dân lập; tập trung giám sát hoạt động bảo vệ môi trường các khu công nghiệp, kiểm soát chặt chẽ chất thải, nhất là chất thải độc hại, chất thải y tế, đảm bảo thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đạt tỉ lệ từ 70% trở lên. Đẩy mạnh công tác thông tin môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và năng lực quản lý của cán bộ bảo vệ môi trường; kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm công nghiệp, ô nhiễm kênh rạch. Xử lý nghiêm khắc các doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường, bắt buộc triển khai các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, không để phát sinh cơ sở gây ô nhiễm.

b. Phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao khả năng phòng tránh, ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quả xây do thiên tai gây ra.

2. Giao Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng phối hợp các cơ quan, các xã tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường, tái định cư khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Đa Phước; khu cây xanh cách ly tại Khu tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân.

VII. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

1. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

1.1. Giao Phòng Nội vụ:

a. Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cải cách hành chính. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2; mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính. Tiếp tục tổ chức triển khai Chương trình hành động của Thành Ủy thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy Nhà nước trên địa bàn thành phố đến năm 2010.

b. Tổ chức thực hiện tốt các khâu của công tác cán bộ, tăng cường dân chủ, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Tổ chức thực hiện các quy chế, quy định cụ thể để quản lý cán bộ và thuận lợi cho việc kịp thời thay thế, miễn nhiệm cán bộ có năng lực yếu, phẩm chất kém, không hoàn thành nhiệm vụ, mất uy tín, có sai phạm và phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt được cán bộ có đức, có tài, trẻ, cán bộ nữ vào các vị trí phù hợp.

Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng điều hành, thực hiện công vụ và giáo dục đạo đức, phẩm chất chính trị cho công chức và chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp.

c. Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng kế hoạch bồi dưỡng các chuyên đề để nâng cao năng lực, nhận thức trong cán bộ, công chức. Đồng thời, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng công tác lãnh đạo cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Huyện.

d. Phối các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục công bố công khai, minh bạch quy định về quy trình, thủ tục đối với từng thủ tục hành chính tại công sở, làm cơ sở cho nhân dân thực hiện và giám sát. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước; hoàn thiện và chuẩn hóa mô hình áp dụng cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính Nhà nước.

e. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức theo đúng quy định và đảm bảo công khai, minh bạch. Tăng cường công tác đào tạo và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan quản lý Nhà nước để có đủ kỹ năng thực hiện nhiệm vụ.

f. Tiếp tục áp dụng ISO tại Ủy ban nhân dân Huyện và thí điểm tại 3 xã: Tân Kiên, Tân Nhựt và Vĩnh Lộc A.

1.2. Giao phòng Tư pháp tiếp tục và thường xuyên rà soát, loại bỏ các văn bản quy phạm không còn phù hợp.

2. Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng

2.1. Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, để đẩy mạnh thực hiện chương trình 1 (thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng ngân sách Nhà nước và quản lý sử dụng tài sản công), chương trình 2 (thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản các dự án sử dụng ngân sách Nhà nước, tiền và tài sản Nhà nước); chương trình 3 (thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tuyển dụng, quản lý, bố trí lao động và ngày giờ lao động); chương trình 4 (thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dung của nhân dân) theo nội dung Kế hoạch ban hành kèm Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện Bình Chánh giai đoạn 2006 - 2010.

2.2. Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng:

a. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn căn cứ nội dung Kế hoạch ban hành kèm Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của địa phương, ngành, đơn vị mình. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản theo Nghị định 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Phối hợp thật tốt giữa các cơ quan thanh tra, kiểm toán, nhất là khi giải quyết các trường hợp tham nhũng, lãng phí. Kiên quyết xử lý đúng pháp luật các hành vi tham nhũng. Tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, chi tiêu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước và doanh nghiệp.

b. Giao Thanh tra huyện:

- Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng và thanh tra đột xuất đối với các cơ quan, tổ chức có dấu hiệu vi phạm (nếu có). Triển khai kế hoạch thanh tra năm 2010, tăng cường thanh tra 4 lĩnh vực trọng tâm: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, quản lý thu chi ngân sách, quản lý tài sản công và thanh tra đột xuất đối với một số lĩnh vực mà dư luận và nhân dân quan tâm.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo công tác tiếp công dân thường xuyên theo quy định; nắm chắc tình hình khiếu kiện đông người và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các tình huống phức tạp.

VIII. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

1. Công an huyện:

a. Chủ trì, phối hợp với Quân sự huyện cùng các ngành liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng; có các phương án cụ thể, phù hợp để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt chú ý trong các ngày lễ lớn. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

b. Triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội; nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình và công tác nghiệp vụ cơ bản; phấn đấu kiềm chế và kéo giảm 5% tội phạm hình sự so với năm 2009, tỷ lệ khám phá án trên 65%.

c. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Thành ủy và Chỉ thị 04-CT/HU ngày 07 tháng 8 năm 2007 của Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn gắn với việc thực hiện các chương trình văn hóa - xã hội. Đẩy mạnh công tác chuyển hóa địa bàn, tổ chức các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, xóa bỏ các tụ điểm ma túy, xây dựng xã - thị trấn lành mạnh không còn tệ nạn ma túy, mại dâm.

Phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, hoặc các mô hình hiệu quả đối với công tác quản lý, giáo dục người tái hòa nhập cộng đồng tại cơ sở.

d. Xây dựng kế hoạch, biện pháp, tham mưu Ban An toàn giao thông huyện triển khai các biện pháp đồng bộ để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, tăng cường quản lý trật tự, an toàn giao thông, nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông trên cả 3 mặt về số vụ, số người chết, số người bị thương, không để xảy ra đua xe trái phép, tạo chuyển biến rõ nét về trật tự giao thông, trật tự công cộng.

e. Thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra cao điểm, xử lý phương tiện và người vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhằm lập lại trật tự, an toàn giao thông. Xử lý nghiêm khắc các phương tiện cơ giới không đảm bảo an toàn lưu thông trên đường. Đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện tăng cường hệ thống biển báo, biển hướng dẫn giao thông. Tập trung xử lý dứt điểm các điểm đen, tăng cường tuần tra, giám sát chặt chẽ tốc độ của phương tiện giao thông trên các tuyến quốc lộ và các tuyến giao thông khác có mật độ lưu thông cao.

f. Thường xuyên kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp, các khu vực có nguy cơ cháy cao. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng phong trào toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy, tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy cho những người đứng đầu cơ quan, tổ chức, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dân phòng và các đối tượng khác.

g. Xây dựng và triển khai phương án ngăn ngừa, không để phát sinh các vụ khiếu kiện đông người.

2. Giao Ban Chỉ huy Quân sự triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn với chất lượng ngày càng cao; tổ chức huấn luyện Hội thao quốc phòng, công tác diễn tập phòng thủ sát thực tế, chất lượng, tiết kiệm và an toàn tuyệt đối. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đủ số lượng, bảo đảm chất lượng; điều động các đối tượng dự tập huấn các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và đào tạo xã - thị đội trưởng theo chỉ tiêu được giao; tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện sớm thực hiện các dự án về quốc phòng trên địa bàn, gắn quốc phòng với kinh tế; tiếp tục tăng gia sản xuất để nâng cao chất lượng bửa ăn và đời sống cho cán bộ, chiến sĩ; quy hoạch xây dựng các công trình cao tầng phải gắn với thiết kế cho triển khai được các trận địa phòng không.

IX. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ vào Quyết định này của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của ngành, đơn vị, địa phương; trong đó quy định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ và phân công người chịu trách nhiệm từng phần việc; hàng quý có kiểm điểm, đánh giá tình hình và báo cáo theo quy định. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện tổng hợp các Kế hoạch, chương trình hành động năm 2010 của các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn chậm nhất trong tháng 02 năm 2010.

2. Định kỳ hàng quý, Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức làm việc với Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn; hàng tháng tổ chức làm việc các buổi chuyên đề giải quyết các vấn đề cấp bách, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định này. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ, chỉ tiêu và công việc được giao.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với nội dung Quyết định này.

4. Trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 11 năm 2010, các cơ quan đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm điểm tình hình thực hiện Kế hoạch của cơ quan, đơn vị, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện, đồng thời gởi Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch, Phòng Nội vụ đánh giá mức độ hoàn thành của từng cơ quan, báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện theo quy định.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2010

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh)

Nội dung

Phân công

Thời gian thông qua

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

 

1- LĨNH VỰC KINH TẾ

1.1- Thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I, 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến cuối năm

Văn phòng UBND Huyện

Các cơ quan chuyên môn

Giữa tháng 3, Giữa tháng 6

1.2- Thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2010 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

Văn phòng UBND Huyện

Các cơ quan chuyên môn

Giữa tháng 9, Giữa tháng 12

1.3- Thông qua Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội huyện Bình Chánh giai đoạn 2006-2010 và Kế hoạch 5 năm 2011-2015

Văn phòng UBND Huyện

Các cơ quan chuyên môn

Cuối tháng 3

1.4- Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và tình hình thực hiện mô hình kinh tế trang trại

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường

Cuối quí 7

1.5- Triển khai thực hiện công tác Tổ kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 theo Chỉ thị 22/2009/CT-UBND của UBND Thành phố

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Công thương, P.TCKH, UBND các xã, thị trấn

Cuối tháng 4 đối với xã-thị trấn;

Cuối tháng 6 đối với Huyện

1.6- Triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Quyết định 10/2009/QĐ-UBND của UBND Thành phố về Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Thành viên BCĐ Nông nghiệp và PTNT Huyện

Hàng Quý

1.7- Triển khai thí điểm thực hiện đề án xây dựng xã nông thôn mới, xã Tân Nhựt

UBND xã TN

Thành viên BCĐ Đề án nông thôn mới Xã TN, P.NN&PTNT

Hàng Quý

1.8- Xây dựng quy hoạch sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện

P.NN&PTNT

P.CT, P.TN&MT, Hội ND

Tháng 6

1.9- Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/HU về tăng cường lãnh đạo củng cố, xây dựng và phát triển kinh tế tập thể

P.CT

Thành viên BCĐ Phát triển kinh tế tập thể

Cuối tháng 10

2- LĨNH VỰC ĐÔ THỊ - MÔI TRƯỜNG

2.1- Các dự án giao thông tồn đọng, kéo dài (đường Hoàng Phan Thái, Nguyễn Cửu Phú, Thế Lữ, Dương Đình Cúc, Bờ Tây Kênh An Hạ, Tân Túc)

Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình huyện Bình Chánh

Phòng Công Thương, BBT, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh, Tân Kiên, Phạm Văn Hai, TN và thị trấn TTúc

Cuối mỗi tháng

2.2- Dự án Đầu tư Xây dựng Trung tâm hành chính Huyện (thi tuyển kiến trúc và xây dựng Trụ sở Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện; dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật,…)

Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình huyện Bình Chánh

Phòng Công Thương, Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Túc

Cuối mỗi tháng

2.3- Dự án Khu tưởng niệm liệt sỹ Mậu Thân 1968 (Bồi thường, giải phóng mặt bằng; San lấp mặt bằng, Đầu tư hạ tầng và các công trình Nhà Bia)

Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình huyện Bình Chánh, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh

Phòng Công Thương, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Tân Nhựt

Cuối mỗi tháng

2.4- Thí điểm thực hiện Đề án Chỉnh trang đô thị Quốc lộ 1A

Phòng Công Thương

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh, An Phú Tây, TQT, TK và thị trấn TTúc

Hàng quý

2.5- Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn Huyện

Phòng Tài chính Kế hoạch

Ban Quản lý dự án, Cty DVCI

Kho Bạc Nhà nước,

Phòng Nông Nghiệp & PTNT

Hàng tháng

2.6- Nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư đối với các Dự án trọng điểm, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Huyện

Ban Bồi thường GPMB

Phòng Tài nguyên & Môi Trường

Phòng Công Thương, Phòng Tài chính Kế hoạch

Hàng quý

2.7- Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi đồng, tại xã Tân Kiên

Ban Bồi thường GPMB, Phòng Công Thương

Phòng Tài nguyên & Môi Trường, Phòng Tài chính Kế hoạch, Ủy ban nhân dân xã Tân Kiên

2 lần /quý

2.8- Thực hiện công tác bồi thường, giảI phóng mặt bằng và tái định cư đối với Dự án mở rộng đường Tỉnh Lộ 10

Ban Bồi thường GPMB

Phòng Tài nguyên & Môi Trường,

Phòng Công Thương, P.TCKH, UBND xã BL, LMX, PVH

Hàng tháng

2.9- Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư đối với Dự án khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc

Ban Bồi thường GPMB

Phòng TN&MT, Phòng Công Thương, Phòng Tài chính Kế hoạch, Ủy ban nhân dân xã Phạm Văn Hai, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B

2 lần /quý

2.10- Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư đối với Dự án bến xe khách miền Tây, tại xã Tân Quí Tây

Ban Bồi thường GPMB

Phòng Tài nguyên & Môi Trường,

Phòng Công Thương, Phòng Tài chính Kế hoạch, Ủy ban nhân dân xã Tân Quý Tây

Hàng tháng

2.11- Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư đối với Dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 50

Ban Bồi thường GPMB

Phòng Tài nguyên & Môi Trường, Phòng Công Thương, Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND xã Bình Hưng, Đa Phước, Phong Phú, QĐ

Hàng tháng

2.12- Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Khu dân cư tiểu thủ công nghiệp An Hạ

Ban Bồi thường GPMB

Phòng Tài nguyên & Môi Trường,

Phòng Công Thương, Ủy ban nhân dân xã Phạm Văn Hai

2 lần /quý

2.13- Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án tuyến đường nối Đại lộ Đông Tây và đường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương

Ban Bồi thường GPMB, Phòng Công thương

Phòng Tài nguyên & Môi Trường,

Phòng Công Thương, Ủy ban nhân dân xã Tân Kiên

2 lần /quý

2.14- Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng và môi trường trên địa bàn Huyện

Thanh tra Xây dựng Huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Công thương, Công an Huyện, Điện lực Bình Chánh,

UBND xã - thị trấn

Định kỳ hàng tuần, 6 tháng sơ kết

2.15- Đầu tư tôn tạo, nâng cấp, xây dựng các khu di tích lịch sử trên địa bàn Huyện

Phòng Văn hóa & Thông tin

Ban Quản lý ĐTXDCT,

Phòng Tài chính Kế hoạch

Cuối tháng 6

2.16- Tiến độ chuyển nhượng nhà, đất của trên địa bàn Huyện theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính Phủ

Phòng Tài Chính Kế hoạch

P.TN&MT, P.CT

Phòng Giáo dục & Đào tạo,

Công ty Dịch vụ Công ích,

UBND 16 xã - thị trấn

Hàng quý

2.17- Báo cáo 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 13-NQ/HU về tăng cường lãnh đạo bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và phát triển đô thị

Phòng Tài nguyên và MT

Công an Huyện, UBND xã-thị trấn

Cuối tháng 5

2.18- Công tác quản lý, sử dụng đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn Huyện

P.TNMT, P.TCKH

P.CT, UBND xã - thị trấn

Cuối tháng 6

3- LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

3.1- Thực hiện Chủ đề “Năm 2010 - Năm thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị”

Phòng Văn hóa & Thông tin

Phòng TN&MT, Công an Huyện, Thanh tra XD, UBND xã-thị trấn

Giữa tháng 6,

Giữa tháng 12

3.2- Nghe báo cáo kế hoạch chăm lo tết Canh Dần và tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2010)

Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao, P.LĐTB&XH, P.TCKH

UBMTTQVN Huyện và UBND xã -thị trấn

Tháng 1

3.3- Công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Công an huyện

Thành viên Ban Chỉ đạo huyện và các xã - thị trấn

Đầu tháng 2

3.4- Thực hiện công tác Xóa đói Giảm nghèo và Việc làm

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Thành viên Ban Chỉ đạo XĐGN & VL huyện, Ban Chỉ đạo XĐGN & VL các xã - thị trấn

Đầu tháng 1

3.5- Đề án nâng cấp Trung tâm dạy nghề thành Trường Trung cấp nghề huyện Bình Chánh

Trung tâm Dạy nghề

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hàng quý

3.6- Thực hiện Phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn Huyện

Phòng Văn hóa và Thông tin

Thành viên Ban Chỉ đạo huyện và các xã - thị trấn

Tháng 2

4- LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN - QUỐC PHÒNG AN NINH

4.1- Tình hình thực hiện thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn

Chi Cục thuế, Phòng Tài chính Kế hoạch

Kho bạc Nhà nước

Hàng quý

4.2- Công tác an toàn giao thông và thực hiện Tháng an toàn giao thông quốc gia - năm 2010

Công an Huyện

Thành viên Ban An toàn giao thông Huyện

Hàng tháng – Tháng 9

4.3- Công tác cải cách hành chính

Phòng Nội vụ

Thành viên BCĐ cải cách hành chính

Cuối tháng 6, Cuối tháng 12

4.4- Kết luận Thanh tra các HTX trên địa bàn huyện Bình Chánh

Đoàn Thanh tra

Đối tượng thanh thanh tra; cơ quan liên quan

Cuối tháng 2

4.5- Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Thanh tra Huyện

P.TN&MT, BBT, P.CT, TTXD, VP

Hàng tháng

4.6- Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo năm 2010 tại một số xã-Thị trấn và các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Huyện

Đoàn Thanh tra

Đối tượng thanh tra; cơ quan liên quan

Cuối tháng 7

4.7- Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Huyện

Thanh tra Huyện

Thanh Tra Thành Phố, Văn Phòng Tiếp Công Dân Thành Phố, Hội Đồng Bồi Thường, Giải Phóng Mặt Bằng Thành phố, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, UBND xã-thị trấn, Văn phòng UBND Huyện

Cuối tháng 3

4.8- Công tác Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Huyện đầu năm 2010 và thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng trong năm 2010 (Theo Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của UBND huyện Bình Chánh)

Chánh Thanh tra Huyện và Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng

Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, UBMTTQVN Huyện và các tổ chức thành viên và UBND 16 xã-thị trấn.

Hàng tháng, quí, 6 tháng, cả năm

4.9- Công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Huyện, Phòng Tư pháp

Thành viên BCĐ Đề án 3, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Công Thương, Phòng Tư pháp, Ban Bồi thường GPMB, Ủy ban nhân dân ban nhân dân 16 xã-thị trấn, Văn phòng UBND Huyện

Giữa tháng 6

4.10- Thực hiện các Quyết định đã có hiệu lực pháp luật tồn đọng, kéo dài và các biện pháp giải quyết

Thanh tra Xây dựng Huyện

Thanh tra Huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Công Thương, Phòng Tư pháp, BBT, Ủy ban nhân dân ban nhân dân một số xã-thị trấn, Văn phòng UBND Huyện

Giữa tháng 3

4.11- Triển khai thanh tra kinh tế, xã hội tại 01 xã hoặc thị trấn và 01 dự án trên địa bàn Huyện

Đoàn Thanh tra

Đối tượng Thanh tra và các cơ quan liên quan

Tháng 9

4.12- Tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Phòng Tài chính Kế hoạch

Kho bạc Nhà nước, các đơn vị sử dụng ngân sách

Hàng quý

4.13- Đề án thí điểm thực hiện cơ chế quản lý Nhà nước của UBND phường đối với xã Bình Hưng

P.NV

UBND xã Bình Hưng

Trong quý I

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện, Chương trình công tác năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.987
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25