Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 694/2008/NQ-UBTVQH12 về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 694/2008/NQ-UBTVQH12 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 15/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 694/2008/NQ-UBTVQH12

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TIẾP NHẬN, PHÂN LOẠI, XỬ LÝ ĐƠN, THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN GỬI QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG DÂN TỘC, CÁC ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 83/2007/QH11;
Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội số 05/2003/QH11;
Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 26/2004/QH11 và Luật số 58/2005/QH11;
Căn cứ Nghị quyết số 26/2004/QH11 của Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 27/2004/NQ-QH11 của Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội;
Theo đề nghị của Trưởng Ban dân nguyện,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Nghị quyết này quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư của công dân gửi đến Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Ban dân nguyện, Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo lĩnh vực phụ trách.

Điều 2.

1. Đơn, thư của công dân gửi đến Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Ban dân nguyện do Ban dân nguyện tiếp nhận, phân loại và chuyển đến Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Ban công tác đại biểu theo lĩnh vực phụ trách.

2. Đơn, thư của công dân gửi đến Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội được xử lý như sau:

a. Đơn, thư thuộc lĩnh vực phụ trách thì Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội xử lý theo thẩm quyền;

b. Đơn, thư không thuộc lĩnh vực phụ trách thì chuyển đến Hội đồng dân tộc, Ủy ban khác của Quốc hội, Ban công tác đại biểu hoặc Ban dân nguyện để xử lý theo thẩm quyền.

Điều 3.

Hội đồng dân tộc xử lý các đơn, thư có nội dung sau:

1. Kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; về việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số và các kiến nghị, khiếu nại khác thuộc lĩnh vực Hội đồng dân tộc phụ trách;

2. Tố cáo cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 4.

Ủy ban pháp luật xử lý các đơn, thư có nội dung sau:

1. Kiến nghị, khiếu nại về tài sản liên quan đến việc thực hiện chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa; công trái, công phiếu, vay mượn dân trong các thời kỳ kháng chiến; tranh chấp địa giới hành chính; về xử lý vi phạm hành chính và các kiến nghị, khiếu nại khác thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách;

2. Tố cáo cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 5.

Ủy ban tư pháp xử lý các đơn, thư có nội dung sau:

1. Kiến nghị, khiếu nại các bản án, quyết định của Tòa án về hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính; về việc thi hành án, bổ trợ tư pháp; bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực tư pháp; về việc bắt, khám xét, thu giữ tài sản, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tư pháp; về việc xin giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, xin ân giảm án tử hình; về việc áp dụng các biện pháp tư pháp và các kiến nghị, khiếu nại khác thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách;

2. Tố giác và tin báo tội phạm;

3. Tố cáo hành vi tham nhũng theo quy định tại Điều 3 Luật phòng chống tham nhũng;

4. Tố cáo cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

Điều 6.

Ủy ban kinh tế xử lý các đơn, thư có nội dung sau:

1. Kiến nghị, khiếu nại về quản lý kinh tế, tiền tệ, ngân hàng; về hoạt động sản xuất, kinh doanh; về nhà, đất và tài sản trên đất thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước; về giá bồi thường khi thu hồi đất và các kiến nghị, khiếu nại khác thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách;

2. Tố cáo cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 7.

Ủy ban tài chính, ngân sách xử lý các đơn, thư có nội dung sau:

1. Kiến nghị, khiếu nại về tài chính, ngân sách, thuế, hải quan, chứng khoán, kiểm toán và các kiến nghị, khiếu nại khác thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách.

2. Tố cáo cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 8.

Ủy ban quốc phòng và an ninh xử lý các đơn, thư có nội dung sau:

1. Kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện chế độ, chính sách trong Quân đội và Công an; về nhà, đất do Bộ quốc phòng và Bộ công an quản lý và các kiến nghị, khiếu nại khác thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách;

2. Tố cáo cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc Quân đội, Công an vi phạm pháp luật, trừ đơn, thư quy định tại Khoản 4 Điều 5 của Nghị quyết này.

Điều 9.

Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng xử lý các đơn, thư có nội dung sau:

1. Kiến nghị, khiếu nại về văn hóa, thông tin, giáo dục, đào tạo, thể thao, báo chí, phát thanh, truyền hình, quảng cáo, thực hiện chính sách đối với thanh niên, thiếu niên và nhi đồng và các kiến nghị, khiếu nại khác thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách;

2. Tố cáo cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 10.

Ủy ban về các vấn đề xã hội xử lý các đơn, thư có nội dung sau:

1. Kiến nghị, khiếu nại về lao động, việc làm, tiền lương; về việc thực hiện chính sách đối với người có công và chính sách ưu đãi; về khám bệnh, chữa bệnh, viện phí, bảo hiểm y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình; về bảo hiểm xã hội; về việc thực hiện chính sách xã hội, chính sách tôn giáo và các kiến nghị, khiếu nại khác thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách;

2. Tố cáo cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 11.

Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường xử lý các đơn, thư có nội dung sau:

1. Kiến nghị, khiếu nại về khoa học, công nghệ và tài nguyên môi trường; chính sách phát triển khoa học, công nghệ và tài nguyên môi trường; về các công trình quan trọng quốc gia theo Nghị quyết của Quốc hội và các kiến nghị, khiếu nại khác thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách;

2. Tố cáo cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 12.

Ủy ban đối ngoại xử lý các đơn, thư có nội dung sau:

1. Kiến nghị, khiếu nại của tổ chức, cá nhân nước ngoài và các kiến nghị, khiếu nại khác thuộc lĩnh vực đối ngoại hoặc có liên quan đến đối ngoại;

2. Tố cáo cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 13.

Ban công tác đại biểu giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân về bầu cử đại biểu Quốc hội; đơn, thư tố cáo đại biểu Quốc hội, cán bộ do Ủy ban thường vụ Quốc hội quản lý và cán bộ công tác tại Quốc hội thuộc diện Trung ương quản lý.

Điều 14.

Ban dân nguyện giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội xử lý đơn, thư của công dân có nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách của nhiều Ủy ban và Hội đồng dân tộc của Quốc hội, đơn, thư không thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội và Ban công tác đại biểu.

Điều 15.

1. Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội, Ban dân nguyện, Ban công tác đại biểu định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và kết quả hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Ban dân nguyện giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội tổng hợp kết quả tiếp nhận, xử lý đơn, thư của công dân và kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, định kỳ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội theo Quy chế hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Nội quy kỳ họp Quốc hội.

Điều 16.

Thường trực Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện, Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 17.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 715/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 18 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XI và có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

 

 

T.M ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Trọng

 

THE NATIONAL ASSEMBLY STANDING COMMITTEE OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 694/2008/NQ-UBTVQH12

Hanoi, October 15, 2008

 

RESOLUTION

ON THE RECEIPT, CLASSIFICATION AND PROCESSING OF CITIZENS' COMPLAINTS, DENUNCIATIONS AND PETITIONS SENT TO THE NATIONAL ASSEMBLY, NATIONAL ASSEMBLY STANDING COMMITTEE, THE COUNCIL FOR ETHNIC MINORITIES AND COMMITTEES OF THE NATIONAL ASSEMBLY

THE NATIONAL ASSEMBLY STANDING COMMITTEE OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam which was amended and supplemented under Resolution No 51/2001/QH10;
Pursuant to the Law on Organization of the National Assembly which was amended and supplemented under Law No. 83/2007/QH11;
Pursuant to Law No. 05/2003/QH11 on Supenvisory Activities of the National Assembly;
Pursuant to the Law on Complaints and Denunciations which has been amended and supplemented under Laws No. 26/2004/QH11 and No. 58/2005/QH11;
Pursuant to the National Assembly's Resolution No. 26/2004/QH11 promulgating the Regulation on operation of the National Assembly Standing Committee and Resolution No. 27/2004/NQ-QH11 promulgating the Regulation on operation of the Council for Ethnic Minorities and Committees of the National Assembly;
At the proposal of the head of the People's Aspirations Board,

RESOLVES:

Article 1. This Resolution provides for the receipt, classification and processing of citizens' complaints, denunciations and petitions sent to the National Assembly, the National Assembly Standing Committee and the National Assembly's agencies.

The Council for Ethnic Minorities and Committees of the National Assembly, the People's Aspirations Board and the Deputies' Affairs Board of the National Assembly Standing Committee shall receive and process citizens' complaints, denunciations and petitions in the domains under their respective management according to their tasks and powers.

Article 2.-

1. Citizens" complaints, denunciations and petitions sent to the National Assembly, the National Assembly Standing Committee, the National Assembly Chairman, the National Assembly vice chairmen, the National Assembly Office and the People's Aspirations Boards shall be received,
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 694/2008/NQ-UBTVQH12 về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.548

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184