Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 64/2013/NQ-HĐND thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 64/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Mai Văn Ninh
Ngày ban hành: 12/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2013/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban thường vụ quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Xét Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh; Báo cáo thẩm tra số 389/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành nội dung Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với các nội dung chính như sau:

1. Thành lập quỹ Quốc phòng an ninh:

- Thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) do cơ quan, tổ chức, hộ gia đình cư trú trên địa bàn đóng góp để hỗ trợ cho các hoạt động của dân quân tự vệ và hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cấp xã.

- Việc đóng góp, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, công bằng, dân chủ, công khai, đúng pháp luật.

2. Đối tượng vận động đóng góp:

Đối tượng thuộc diện vận động đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh gồm:

- Cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có trụ sở trên địa bàn cấp xã;

- Hộ gia đình cư trú trên địa bàn cấp xã.

3. Đối tượng không thuộc diện vận động đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh:

- Hộ nghèo (theo chuẩn hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định để áp dụng cho từng giai đoạn).

- Hộ gia đình thuộc diện chính sách (thương binh, liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng).

- Hộ gia đình có người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, không còn khả năng lao động, người tàn tật, người mất sức lao động từ 81% trở lên.

- Hộ gia đình người già neo đơn không có lương hưu.

4. Tạm dừng tổ chức vận động đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh:

- Tạm dừng vận động đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trong các trường hợp sau:

+ Địa bàn cấp xã nơi cư trú bị thiên tai, dịch bệnh và thảm họa nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của nhân dân;

+ Cơ quan tổ chức bị thiên tai, hỏa hoạn và các thảm họa khác ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc tạm dừng tổ chức vận động đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh cho các đối tượng.

5. Mức vận động đóng góp:

Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế (gọi tắt là đơn vị):

+ Đơn vị có dưới 20 người:

300.000đồng/đơn vị/năm

+ Đơn vị có từ 20 người đến dưới 50 người:

500.000đồng/đơn vị/năm

+ Đơn vị có từ 50 người trở lên:

1.000.000đồng/đơn vị/năm

- Đối với hộ gia đình:

40.000đồng/hộ/năm

- Khuyến khích các đơn vị, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài địa bàn xã tự nguyện tham gia đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh ngoài mức quy định trên.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thu, quản lý Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP, VPCT nước;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh, các đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- VP Tỉnh ủy, VPHĐND, VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Mai Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 64/2013/NQ-HĐND thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.384

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36