Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 57/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Dương Văn Trang
Ngày ban hành: 13/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2017/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 13 tháng 07 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC HỖ TRỢ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2018-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 2155/TTr-UBND ngày 14/6/2017 của Ủy ban nhân dân tnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 112/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức htrợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:

1. Cơ chế hỗ trợ:

Hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần từ ngân sách Nhà nước cho các xã để thực hiện: Xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường giao thông thôn, xóm, giao thông nội đng, hệ thống thủy lợi nội đồng, trường học, trạm y tế xã, trung tâm thể thao, nhà văn hóa xã, khu th thao, nhà văn hóa thôn, làng, các công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư, cải tạo nghĩa trang, cảnh quan môi trường nông thôn, hoàn thiện, xây mới hệ thống chợ, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiu thủ công nghiệp, thủy sản, xây dựng các trung tâm bán hàng hiện đại ở cấp xã.

2. Mức hỗ tr:

- Được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) tổng dự toán công trình được đầu tư.

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo Biu Quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai kèm theo Nghị quyết này.

- Các địa phương chủ động huy động thêm các nguồn lực hợp pháp khác đhoàn thành mục tiêu Chương trình.

3. Đối tượng được hưởng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước:

a) Đối tượng 1: Các xã nghèo, đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các xã thuộc các huyện nghèo theo quy định của Chính phủ tại thời điểm hỗ trợ, các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 30% theo quyết định phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều.

b) Đối tượng 2: Các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 10 đến 30% theo quyết định phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều.

c) Đối tượng 3: Các xã có tỷ lệ hộ nghèo nhỏ hơn 10% theo quyết định phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Khóa XI, Kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; Ban Công tác ĐB-UBTVQH;
- Thủ tướng Chính phủ;
- VP Quốc hội; VP Chính phủ;
- Bộ: Tài chính, KH&ĐT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và UBND tỉnh (đăng công báo);
- Các sở: Tư pháp, KHĐT;
- Thường trực HĐND các huyện, tx, tp;
- UBND các huyện, tx, tp;
- LĐ và CV phòng Tổng hợp;
- Báo Gia Lai; Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, HĐND.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Trang

 

BIỂU QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2018-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Gia Lai)

STT

Hạng mục công trình

Mức hỗ tr

Ghi chú

Đối tượng 1

Đối tượng 2

Đối tượng 3

NSNN hỗ tr

Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác

NSNN hỗ tr

Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác

NSNN hỗ tr

Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác

1

Giao thông:

 

 

 

 

 

 

 

1.a

Đường trục xã (1)

95%

5%

90%

10%

85%

15%

 

1.b

Đường trục thôn, xóm

95%

5%

90%

10%

Thực hiện theo (2)

 

1.c

Đường trục chính nội đồng (bờ vùng) (3)

95%

5%

90%

10%

85%

15%

 

2

Hệ thống thủy li nội đồng

95%

5%

90%

10%

85%

15%

 

3

Trường học:

 

 

 

 

 

 

 

3.a

Trường TH cơ sở

100%

 

100%

 

100%

 

 

3.b

Trường tiểu học

100%

 

100%

 

100%

 

 

3.c

Trường mầm non (4)

100%

 

100%

 

100%

 

 

4

Trạm Y tế xã

100%

 

100%

 

100%

 

 

5

Nhà văn hóa:

 

 

 

 

 

 

 

5.a

Nhà văn hóa xã

95%

5%

90%

10%

85%

15%

 

5.b

Nhà văn hóa thôn, làng

95%

5%

90%

10%

85%

15%

 

5.c

Trung tâm thể thao xã

95%

5%

90%

10%

85%

15%

 

5.d

Khu thể thao thôn, làng

95%

5%

90%

10%

85%

15%

 

6

Công trình cấp nước sinh hoạt

 

 

 

 

 

 

 

6.a

Công trình cấp nước tập trung

95%

5%

90%

10%

85%

15%

 

6.b

Công trình cấp nước phân tán (giếng khoan, giếng đào)

95%

5%

90%

10%

85%

15%

 

6.c

Thoát nước thải khu dân cư

95%

5%

90%

10%

85%

15%

 

7

Hạ tầng khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản

95%

5%

90%

10%

85%

15%

 

8

Ch, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

95%

5%

90%

10%

85%

15%

 

9

Cải tạo nghĩa trang, cảnh quan môi trường nông thôn

95%

5%

90%

10%

85%

15%

 

10

Xây dựng các trung tâm bán hàng hiện đại cấp xã

95%

5%

90%

10%

85%

15%

 

Ghi chú: Các đối tượng 1, 2, 3 được quy định tại Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết này.

(1): Đối với đường trục xã tại các địa phương không thể huy động được vốn của dân và doanh nghiệp, được phép cân đối ngân sách địa phương để thực hiện.

(2): Theo quy định hiện hành của UBND tỉnh về mức hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn và giao thông ven đô.

(3): Nếu có doanh nghiệp và trong quy hoạch vùng nguyên liệu nông sản đthu mua, thì doanh nghiệp đóng góp từ 15% trở lên.

(4): Áp dụng đối với trường công lập.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.642

DMCA.com Protection Status
IP: 54.237.183.249