Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 30/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2025

Số hiệu: 30/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Xuân Sơn
Ngày ban hành: 13/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 30/2020/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 13 tháng 12 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ XÂY DỰNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA - THỂ THAO Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 cua Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà văn hóa - khu thể thao thôn;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã;

Căn cứ Thông tư số 14/2016/TT-BVHTTDL ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định tiêu chí của Trung tâm văn hóa - thể thao phường, thị trấn;

Thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11-11-2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét Tờ trình số 8702/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao ở các xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khối, xóm đạt tiêu chuẩn thiết chế văn hóa, thể thao của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An được công nhận giai đoạn 2021 - 2025

2. Đối tượng áp dụng

a) Các xã, phường, thị trấn;

b) Các thôn, bản, khối, xóm;

c) Các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 2. Hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị thiết chế văn hóa - thể thao cho xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khối, xóm

1. Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị 15 công trình nhà văn hóa và 11 công trình sân vận động, cho các xã, phường, thị trấn

a) Các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc khu vực III, khu vực II: hỗ trợ 80% tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không vượt quá 2,8 tỷ đồng đối với nhà văn hóa và 960 triệu đồng đối với sân vận động;

b) Các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc khu vực 1: hỗ trợ 60% tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không vượt quá 2,1 tỷ đồng đối với nhà văn hóa và 720 triệu đồng đối với sân vận động;

c) Các xã, phường, thị trấn còn lại: hỗ trợ 40% tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không vượt quá 1,4 tỷ đồng đối với nhà văn hóa và 480 triệu đồng đối với sân vân đông.

2. Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị 83 công trình khu văn hóa - thể thao cho thôn, bản, khối, xóm

a) Các thôn, bản, khối, xóm đặc biệt khó khăn và các thôn, bản, khối, xóm ở các xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi và các thôn, bản, khối, xóm sau khi sáp nhập thuộc khu vực III, khu vực II: hỗ trợ 80% tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không vượt quá 320 triệu đồng;

b) Các thôn, bản, khối, xóm ở các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc khu vực I và các thôn, bản, khối, xóm sau khi sáp nhập: hỗ trợ 60% tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không vượt quá 240 triệu đồng.

Điều 3. Hỗ trợ kinh phí hoạt động sự nghiệp văn hóa - thể thao cho các xã thuộc khu vực III

Hỗ trợ thêm kinh phí (ngoài định mức phân bổ theo quy định) hoạt động sự nghiệp văn hóa, thể thao cho các xã thuộc khu vực III: 10 triệu đồng/năm.

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện clo ngân sách tỉnh đảm bảo.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định nguyên tắc hỗ trợ và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; bãi bỏ Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số thiết chế văn hóa - thể thao ở các xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khối, xóm trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website http://dbndnghean.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 30/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


419

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69