Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 14/2016/TT-BVHTTDL quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 14/2016/TT-BVHTTDL Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 21/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 14/2016/TT-BVHTTDL quy định các tiêu chí về diện tích đất; quy mô xây dựng; trang thiết bị; cán bộ và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hoạt động vui chơi trẻ em trong tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, thị trấn.

Theo đó, Thông tư số 14/2016 quy định nội dung cụ thể các tiêu chí đối với Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường, thị trấn tại các vùng đồng bằng, miền núi hải đảo như sau:

- Diện tích đất được quy hoạch phải đảm bảo tối thiểu 300m2 cho Khu Trung tâm Văn hóa – Thể thao và sân tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao.

- Hội trường Trung tâm Văn hóa – Thể thao ở vùng đồng bằng phải đảm bảo có tối thiểu 200 chỗ  ngồi và tối thiểu 150 chỗ ngồi đối với vùng miền núi, hải đảo.

- Thông tư 14/2016 quy định Trung tâm Văn hóa – Thể thao vùng đồng bằng phải có đủ phòng chức năng và các phòng phụ trợ.

- Về mặt trang thiết bị, theo Thông tư số 14/BVHTTDL thì Trung tâm Văn hóa – Thể thao phải đảm bảo Hội trường có đầy đủ bàn ghế, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng và các dụng cụ thể thao.

- Đối với các cán bộ, Thông tư 14 quy định Ban giám đốc phải được tập huấn về quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, thị trấn.

- Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phải được tổ chức theo kế hoạch hằng năm đã được phê duyệt và đồng thời có các hoạt động phù hợp với nhu cầu vui chơi, giải trí cho trẻ em trên địa bàn.

Thông tư 14/2016/TT-BVHTTDL quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, thị trấn có hiệu lực ngày 15/02/2017.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2016/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Căn cứ Nghị định s 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tưng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thphát triển hệ thống thiết chế văn hóa, ththao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở;

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch ban hành Thông tư quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Th thao phường, thị trấn.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, thị trấn.

2. Tổ chức, hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, thị trấn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã.

Điều 2. Tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, thị trấn

TT

Tiêu chí

Nội dung

Theo vùng

Đồng bằng

Miền núi, hải đảo

1

Diện tích đất được quy hoạch

1.1. Khu Trung tâm Văn hóa-Th thao

Tối thiểu 300m2

Tối thiểu 300m2

1.2. Sân tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao (chưa tính sân vận động)

Tối thiểu 300m2

Tối thiểu 300m2

2

Quy mô xây dựng

2.1. Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thể thao

Tối thiểu 200 chỗ ngồi

Ti thiu 150 chngồi

2.2. Phòng chức năng (hành chính; đọc sách, báo; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp)

Có đủ

03 phòng trở lên

2.3. Công trình phụ trợ Trung tâm Văn hóa-Thể thao (nhà để xe, khu vệ sinh, vườn hoa)

Có đủ

Đạt 80%

3

Trang thiết bị

3.1. Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thể thao có đủ: Bàn, ghế, trang bị âm thanh, ánh sáng,...

Có đủ

Có đủ

3.2. Dụng cụ thể dục thể thao đảm bảo theo công trình thể dục thể thao và các môn thể thao

Có đủ

Đạt 80%

4

Cán bộ

4.1. Ban giám đc phải được tập huấn về quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, thị trấn

Đạt

Đạt

4.2. Cán bộ nghiệp vụ có chuyên môn về văn hóa, thể thao

Đạt

Có cộng tác viên thường xuyên

5

Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục th thao

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao theo kế hoạch hàng năm đã được Ủy ban nhân dân phường, thị trấn duyệt

Đạt 100% kế hoạch

Đạt 100% kế hoạch

6

Hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho trẻ em trên địa bàn

Đạt 30% thời lượng hoạt động

Đạt 20% thời lượng hoạt động

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân, phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, (qua Cục Văn hóa cơ sở) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Vi
n kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND,UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục kiểm tra VBQLPL-B
Tư pháp;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các Tổng
cục, Cục, V, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL;
- Sở VHTTDL (Sở VHTT) các t
nh, TP trực thuộc TW;
- Công báo, Website Bộ VHTTDL, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, VHCS. LAT.500.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 14/2016/TT-BVHTTDL ngày 21/12/2016 quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.279

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.212.116
server251