Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 28/NQ-CP 2021 Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 2030

Số hiệu: 28/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 03/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Đến năm 2030: 75% cơ quan nhà nước có lãnh đạo chủ chốt là nữ

Đây là mục tiêu được đề cập tại Nghị quyết 28/NQ-CP ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, trong lĩnh vực chính trị, phấn đấu đến năm 2025 đạt 60%, đến năm 2030 đạt 75% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Đồng thời, trong lĩnh vực kinh tế, lao động, phấn đấu:

- Tăng tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương đạt 50% vào năm 2025 và khoảng 60% vào năm 2030;

- Giảm tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm xuống dưới 30% vào năm 2025, dưới 25% vào năm 2030;

- Tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt ít nhất 27% vào năm 2025 và 30% vào năm 2030.

Ngoài ra, Chiến lược này đồng thời đề ra các mục tiêu trong các lĩnh vực khác như: đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; y tế; giáo dục, đào tạo và thông tin, truyền thông.

Xem chi tiết các chỉ tiêu trong từng lĩnh vực cụ thể tại Nghị quyết 28/NQ-CP được ban hành ngày 03/3/2021.

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/NQ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI GIAI ĐOẠN 2021 – 2030

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2b)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA

VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ)

Trên cơ sở kế thừa Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, góp phần đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, Chính phủ ban hành Nghị quyết về Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 với những nội dung chính như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu 1: Trong lĩnh vực chính trị

Chỉ tiêu: Đến năm 2025 đạt 60% và đến năm 2030 đạt 75% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

b) Mục tiêu 2: Trong lĩnh vực kinh tế, lao động

- Chỉ tiêu 1: Tăng tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương lên đạt 50% vào năm 2025 và khoảng 60% vào năm 2030.

- Chỉ tiêu 2: Giảm tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm xuống dưới 30% vào năm 2025 và dưới 25% vào năm 2030.

- Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt ít nhất 27% vào năm 2025 và 30% vào năm 2030.

c) Mục tiêu 3: Trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

- Chỉ tiêu 1: Giảm số giờ trung bình làm công việc nội trợ và chăm sóc trong gia đình không được trả công của phụ nữ còn 1,7 lần vào năm 2025 và 1,4 lần vào năm 2030 so với nam giới.

- Chỉ tiêu 2: Đến năm 2025 đạt 80% và đến 2030 đạt 90% người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản; đến năm 2025 đạt 50% và đến năm 2030 đạt 70% người gây bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn, tham vấn.

- Chỉ tiêu 3: Từ năm 2025 trở đi, 100% số nạn nhân bị mua bán trở về được phát hiện có nhu cầu hỗ trợ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng.

- Chỉ tiêu 4: Đến năm 2025 có 70% và năm 2030 có 100% cơ sở trợ giúp xã hội công lập triển khai các hoạt động trợ giúp, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

d) Mục tiêu 4: Trong lĩnh vực y tế

- Chỉ tiêu 1: Tỷ số giới tính khi sinh ở mức 111 bé trai/100 bé gái sinh ra sống vào năm 2025 và 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống vào năm 2030.

- Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản giảm còn 42/100.000 trẻ sinh sống vào năm 2025 và xuống dưới 42/100.000 vào năm 2030.

- Chỉ tiêu 3: Tỷ suất sinh ở vị thành niên giảm từ 23 ca sinh/1.000 phụ nữ xuống 18/1.000 vào năm 2025 và dưới 18/1.000 vào năm 2030.

- Chỉ tiêu 4: Tỷ lệ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất một cơ sở y tế cung cấp thí điểm dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho người đồng tính, song tính và chuyển giới đạt 40% vào năm 2025 và 70% vào năm 2030.

đ) Mục tiêu 5: Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

- Chỉ tiêu 1: Nội dung về giới, bình đẳng giới được đưa vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và được giảng dạy chính thức ở các trường sư phạm từ năm 2025 trở đi.

- Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em gái dân tộc thiểu số hoàn thành giáo dục tiểu học đạt trên 90% vào năm 2025 và khoảng 99% vào năm 2030; tỷ lệ hoàn thành cấp trung học cơ sở đạt khoảng 85% vào năm 2025 và 90% vào năm 2030.

- Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ nữ học viên, học sinh, sinh viên được tuyển mới thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp đạt trên 30% vào năm 2025 và 40% vào năm 2030.

- Chỉ tiêu 4: Tỷ lệ nữ thạc sĩ trong tổng số người có trình độ thạc sĩ đạt không dưới 50% từ năm 2025 trở đi. Tỷ lệ nữ tiến sĩ trong tổng số người có trình độ tiến sĩ đạt 30% vào năm 2025 và 35% vào năm 2030.

e) Mục tiêu 6: Trong lĩnh vực thông tin, truyền thông

- Chỉ tiêu 1: Phấn đấu đạt 60% vào năm 2025 và 80% vào năm 2030 dân số được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới.

- Chỉ tiêu 2: Từ năm 2025 trở đi 100% tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan hành chính, ban, ngành, đoàn thể các cấp được phổ biến, cập nhật thông tin về bình đẳng giới và cam kết thực hiện bình đẳng giới.

- Chỉ tiêu 3. Từ năm 2025 trở đi 100% xã, phường, thị trấn mỗi quý có ít nhất 04 tin, bài về bình đẳng giới trên hệ thống thông tin cơ sở.

- Chỉ tiêu 4: Duy trì đạt 100% đài phát thanh và đài truyền hình ở Trung ương và địa phương có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới hàng tháng.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền các cấp trong việc nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện và hoàn thiện thể chế về bình đẳng giới. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới.

2. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật bảo đảm các nguyên tắc bình đẳng giới trên các lĩnh vực có liên quan. Thực hiện lồng ghép các nội dung bình đẳng giới trong xây dựng chính sách, pháp luật và các chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

3. Xây dựng và triển khai các Chương trình nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới: Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới; đưa nội dung về bình đẳng giới vào hệ thống bài giảng chính thức trong các cấp học; phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao năng lực về bình đẳng giới cho cán bộ làm công tác pháp chế, tăng cường lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách.

4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới. Hàng năm, tổ chức triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12.

5. Tăng cường năng lực bộ máy quản lý nhà nước về bình đẳng giới các cấp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê về giới của quốc gia.

6. Chủ động, tăng cường hợp tác quốc tế trong thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới; tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, chuyên môn của các nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực bình đẳng giới.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

1. Kinh phí thực hiện Chiến lược bao gồm:

Ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương; các chương trình, đề án liên quan theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

Tài trợ, viện trợ quốc tế và huy động từ xã hội, cộng đồng;

Các nguồn hợp pháp khác.

2. Các bộ, ngành và địa phương lập dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện Chiến lược và quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Tổ chức triển khai Chiến lược trên phạm vi cả nước;

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các nội dung chính sách, pháp luật liên quan đến công tác bình đẳng giới;

- Hướng dẫn và tổ chức triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới hàng năm;

- Xây dựng và triển khai Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới; lồng ghép các dự án về bình đẳng giới trong các chương trình an sinh xã hội;

- Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Chiến lược và định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tổ chức sơ kết và tổng kết Chiến lược;

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi và báo cáo kết quả triển khai chỉ tiêu 1,2 của mục tiêu 2; chỉ tiêu 2 (số liệu về bạo lực trên cơ sở giới), chỉ tiêu 3, 4 của mục tiêu 3; chỉ tiêu 3 của mục tiêu 5; chỉ tiêu 1, 2 của mục tiêu 6 Chiến lược này.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm ở cấp quốc gia;

- Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào việc xây dựng và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương;

- Thu thập, biên soạn và công bố kịp thời số liệu thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia hàng năm; xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê về giới của quốc gia;

- Chịu trách nhiệm thu thập và báo cáo số liệu liên quan tới thực hiện chỉ tiêu 3 của mục tiêu 2; chỉ tiêu 1 của mục tiêu 3; chỉ tiêu 4 của mục tiêu 5 Chiến lược này.

c) Bộ Tài chính:

- Bảo đảm kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án về bình đẳng giới sau khi được phê duyệt;

- Hướng dẫn và thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình, dự án về bình đẳng giới đã được phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan.

d) Bộ Tư pháp:

- Thực hiện việc hướng dẫn lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

- Xây dựng Chương trình nâng cao năng lực về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật, cán bộ làm công tác pháp chế để tăng cường lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

đ) Bộ Nội vụ:

- Rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định về tuổi bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng nữ cán bộ, công chức, viên chức;

- Thực hiện việc lồng ghép kiến thức về giới và bình đẳng giới trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

- Xây dựng và thực hiện chương trình tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách;

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi và báo cáo kết quả triển khai chỉ tiêu của mục tiêu 1 Chiến lược này.

e) Bộ Y tế:

- Triển khai các hoạt động bảo đảm thực hiện mục tiêu về bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo và chủ động kiểm soát, giải quyết các nguyên nhân sâu xa dẫn đến mất cân bằng giới tính ở trẻ sơ sinh;

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi và báo cáo kết quả triển khai các chỉ tiêu của mục tiêu 4 Chiến lược này.

g) Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Đưa nội dung giáo dục về giới, bình đẳng giới, giới tính, sức khỏe sinh sản vào giảng dạy tại các cấp học;

- Xây dựng và triển khai Chương trình đưa nội dung về bình đẳng giới vào hệ thống bài giảng chính thức trong các cấp học;

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi và báo cáo kết quả triển khai các chỉ tiêu 1,2 của mục tiêu 5 Chiến lược này.

h) Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, tăng thời lượng phát sóng, số lượng bài viết và nâng cao chất lượng tuyên truyền về bình đẳng giới trong các chương trình, chuyên trang, chuyên mục;

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi và báo cáo kết quả triển khai các chỉ tiêu 3, 4 của mục tiêu 6 Chiến lược này.

i) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Hướng dẫn triển khai các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình; thu thập, thống kê số liệu liên quan tới số nạn nhân bị bạo lực gia đình, số nạn nhân và người gây bạo lực gia đình được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn;

- Truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các sản phẩm quảng cáo có nội dung định kiến giới;

- Chịu trách nhiệm theo dõi, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả triển khai chỉ tiêu 2 (số liệu về bạo lực gia đình) của mục tiêu 3 Chiến lược này.

k) Bộ Công an chủ trì xây dựng, triển khai và báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống mua bán người; phối hợp với các đơn vị, bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan phát hiện sớm, can thiệp và xử lý kịp thời các vụ bạo lực trên cơ sở giới.

l) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược cho từng giai đoạn 5 năm và hàng năm của địa phương; thực hiện chế độ báo cáo hàng năm việc thực hiện Chiến lược;

- Thực hiện sơ kết, tổng kết kế hoạch thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới tại địa phương, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

m) Đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai Chiến lược; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong nhân dân; tham gia xây dựng và giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược này, đồng thời chỉ đạo triển khai các giải pháp, nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền phù hợp với điều kiện thực tế của từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược, kịp thời báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Chiến lược./.

 

 

GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 28/NQ-CP

Hanoi, March 03, 2021

 

RESOLUTION

ISSUANCE OF NATIONAL STRATEGY FOR GENDER EQUALITY IN 2021 - 2030

THE GOVERNMENT

Pursuant to Law on Governmental Organization dated June 19, 2015; Law on amendments to Law on Government Organization and Law on Local Governmental Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to Law on Gender Equality dated November 29, 2006;

Pursuant to Decree No. 70/2008/ND-CP dated June 4, 2008 of the Government on elaborating to Law on Gender Equality;

At request of Minister of Labor – War Invalids and Social Affairs.

HEREBY RESOLVES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. This Resolution comes into effect from the date of signing.

Article 3. Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities, and relevant agencies, organizations, individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

 

 

PP. GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

NATIONAL STRATEGY

FOR GENDER EQUALITY IN 2021 - 2030
(Attached to Circular No. 28/NQ-CP dated March 3, 2021 of the Government)

On the basis of National strategy for gender equality for 2011 - 2020, continue to implement direction of the Communist Party and the Government regarding fulfilling gender quality objectives, achieving Objectives of sustainable development until 2030, the Government hereby promulgates National strategy for gender equality with the basic details below:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. General objectives

Continue to reduce gender gap, enable women and men to participate in and benefit from equality in all aspects of social lives in order to contribute to national sustainable development. 

2. Specific objectives:

a) Objective 1: In politic

Criteria: At least 60% of heads of regulatory agencies and local governments are women by 2025 and at least 75% by 2030.

b) Objective 2: In economy and employment

- Criteria 1: Increase percentage of female paid workers to 50% by 2025 and 60% by 2030.

- Criteria 2: Reduce percentage of female workers in agricultural sectors in total number of female workers to lower than 30% by 2025 and lower than 25% by 2030.

- Criteria 3: Percentage of female directors/owners of enterprises and cooperatives reaches at least 27% by 2025 and at least 30% by 2030.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Criteria 1: Reduce average working hour for unpaid housewife and care positions in families of women to 1.7 times by 2025 and 1.4 times by 2030 compared to that of men.

- Criteria 2: Percentage of victims of gender-based domestic violence are detected and accessing at least any basic auxiliary service reaches 80% by 2025 and 90% by 2030; percentage of individuals causing gender-based domestic violence who have not been criminally prosecuted receiving advise reaches 50% by 2025 and 70% by 2030.

- Criteria 3: 100% of returning human trafficking victims receive auxiliary services and community rehabilitation by 2025.  

- Criteria 4: Percentage of public social support facilities provide assistance, prevention and response to gender-based abuse reaches 70% by 2025 and 100% by 2030.

d) Objective 4: In medical

- Criteria 1: Gender ratio is at 111 boys/100 girls born by 2025 and 109 boys/100 girls by 2030.

- Criteria 2: Percentage of maternal death reduces to 42/100,000 surviving babies by 2025 and below 42/100,000 by 2030.

- Criteria 3: Percentage of giving birth during teenage years reduces from 23 cases/1,000 women to 18 cases/1,000 women by 2025 and below 18 cases/1,000 women by 2030.

- Criteria 4: Percentage of provinces and central-affiliated cities that have at least 1 medical establishments providing pilot healthcare service for homosexual, bisexual and transgender reaches 40% by 2025 and 70% by 2030.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Criteria 1: Contents regarding gender and gender equality are integrated in national formal education systems and are delivered officially in pedagogy education institutions from 2025.

- Criteria 2: Percentage of ethnic minority boys and girls completing primary education exceeds 90% by 2025 and reaches approximately 99% by 2030; Percentage of completion of secondary education reaches approximately 85% by 2025 and 90%  by 2030.

- Criteria 3: Percentage of female students and learners recently admitted to vocational education system exceeds 30% by 2025 and 40% by 2030. 

- Criteria 4: Percentage of women holding master degrees among those holding master degrees does not drop below 50% from 2025. Percentage of women holding doctorate degrees among those holding doctorate degrees reaches 30% by 2025 and 35% by 2030.

e) Objective 6: In information and communication

- Criteria 1: Percentage of population accessing basic gender equality knowledge reaches 60% by 2025 and 80% by 2030.

- Criteria 2: Percentage of agencies of the Communist Party, governments, administrative agencies and unions of all levels receiving information on gender equality and guaranteeing implementation gender equality reaches 100% by 2025.

- Criteria 3: Percentage of communes, wards and townlets posting at least 4 posts on gender equality on local information system each quarter reaches 100% by 2025.

- Criteria 4: Maintain 100% of radio stations and television stations in central and local governments provide monthly articles and sections to raise gender equality awareness.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Enhance leadership of Communist Party committees of all levels and responsibilities for management of governments of all levels in raising awareness, implementing and finalizing policies on gender equality. Promote roles and responsibilities of heads in implementing regulations on gender equality.

2. Develop policies, regulations and law guaranteeing gender equality in relevant sectors. Integrate gender equality contents in development of policies, regulations and law, socio-economic development programs, strategies and plans.

3. Develop and implement programs to promote implementation of gender equality and prevent, respond to gender-based abuse: Communicate to raise awareness and alter behaviors in for gender equality; integrate gender equality in official lecture in all education levels; prevent and respond to gender-based abuse; improve gender equality capacity of officials working in legal affairs, integrate gender issues in legislative documents; enhance equal participation of women in managerial positions in policy drafting affairs.

4. Promote communication and application of information technology to promote awareness of the general public regarding gender equality. On an annual basis, organize implementation of Action month for gender equality and prevention, response to gender-based abuse from November 15 to December 15.

5. Improve capacity of state management entities in gender equality; increase interdisciplinary inspection for compliance with regulations and law on gender equality; develop national statistical database on gender.

6. Actively enhance international cooperation in implementing gender equality objectives; utilize technical, financial and specialized assistance of countries, foreign organizations and individuals in gender equality.

III. EXPENDITURE ON STRATEGY IMPLEMENTATION

1. Expenditure on Strategy implementation consists of:

State budget allocated within annual estimates of ministries, central and local government authorities; relevant programs and schemes as per state budget laws;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Other legitimate sources.

2. Ministries and local governments shall prepare annual budget estimates to implement the Strategy and manage, use expenditure according to regulations and law on state budget.

IV. IMPLEMENTATION

1. Responsibilities:

a) Ministry of Labor - War Invalids and Social Affairs:

- Organizing implementation of the Strategy on a nationwide scale;

- Reviewing and revising regulations and law related to gender equality within their competence;

- Guiding and organizing implementation of annual Action month for gender equality and prevention, response to gender-based abuse;

- Developing and implementing programs for preventing and responding to gender-based abuse and communication to raise awareness, shift behaviors towards gender equality; integrate projects relating to gender equality in social security programs;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Being responsible for organizing implementation, monitoring and submitting reports on implementation results of Criteria 1 and 2 of Objective 2; Criteria 2 (figures on gender-based abuse), Criteria 3 and 4 of Objective 3; Criteria 3 of Objective 5; Criteria 1 and 2 of Objective 6 hereof.

b) Ministry of Planning and Investment:

- Integrating objectives and criteria regarding gender equality in annual and 5-yearly socio-economic development plans on a national scale;

- Guiding integration of objectives and criteria regarding gender equality in development and assessment of implementation results of objectives and criteria in the socio-economic development strategies, planning, plans of local and central ministries;

- Collecting, composing and promptly publicizing figures affiliated to annual national gender development indicators; developing national gender statistical database;

- Being responsible for collecting and reporting on figures related to implementation of Criteria 3 of Objective 2; Criteria 1 of Objective 3; Criteria 4 of Objective 5 hereof.

c) Ministry of Finance:

- Guaranteeing expenditure from state budget to implement programs and projects regarding gender equality that have been approved;

- Guiding and inspecting use of expenditure on implementation of gender equality programs and projects that have been approved according to Law on State Budget and relevant law provisions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Guiding integration of gender equality issues in development of legislative documents; approving integration of gender equality issues in development of legislative documents.

- Developing programs for improving gender equality capacity for employees working in legislation and legal affairs to enhance integration of gender equality issues in development of legislative documents.

dd) Ministry of Home Affairs:

- Reviewing and requesting competence agencies to amend, guide and organize implementation of regulations on age of assignment, training and improvement of female officials and employees;

- Integrating gender and gender equality knowledge in training and improving officials and employees;

- Developing and implementing programs for increasing equal participation of women in managerial positions in policy drafting affairs;

- Being responsible for organizing implementation, monitoring and submitting reports on implementation results of Objective 1 hereof.

e) Ministry of Health:

- Implementing activities to guarantee fulfillment of gender equality objectives in medical sectors;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Being responsible for organizing implementation, monitoring and submitting reports on implementation results of Objective 4 hereof.

g) Ministry of Education and Training:

- Integrating gender, gender equality and reproductive health contents in teaching of all education levels;

- Developing and implementing programs for integrating gender equality in official lectures of all levels;

- Being responsible for organizing implementation, monitoring and submitting reports on implementation results of Criteria 1 and 2 of Objective 5 hereof.

h) Ministry of Information and Communications:

- Directing press and communication agencies to promote and renew communication and education for policies of the Communist Party, regulations and law on the Government on gender equality, increasing broadcasting duration, number of articles and improving quality of publications regarding gender equality in programs, posts and sections;

- Being responsible for organizing implementation, monitoring and submitting reports on implementation results of Criteria 3 and 4 of Objective 6 hereof.

i) Ministry of Culture, Sports and Tourism:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Communicating and educating on morality and lifestyle in families in order to guarantee gender equality;

- Increase inspection and sanctions against violations of advertisements containing sexism contents;

- Being responsible for organizing implementation, monitoring and submitting reports on implementation results of Criteria 2 of Objective 3 hereof.

k) Ministry of Public Security is responsible for developing, implementing and submitting reports on implementation results of tasks and measures regarding anti-human trafficking; cooperating with ministries, relevant agencies and organizations in detecting, intervening and taking actions against gender-based violence.

l) People’s Committees of provinces or central-affiliated cities:

- Actively developing and issuing plans for implementation of the Strategy for each 5-year stage and for each year of local administrative divisions; implementing annual reporting regime for Strategy implementation;

- Conducting preliminary and final conclusions of implementation plans for all objectives and criteria for gender equality in local governments, sending to Ministry of Labor – War Invalids and Social Affairs for consolidation and report to the Government, Prime Minister.

m) Central Committee of the Vietnamese Fatherland Front, Central Vietnam Women's Union and member organizations of Vietnamese Fatherland Front, within their functions and tasks, are responsible for organizing Strategy implementation; promoting education to raise gender equality awareness of the general public; participating in development, supervising and providing feedback on implementation of policies, regulations and law on gender equality.

2. Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities, within their tasks, powers and functions, shall direct development and issue plans for implementation of this Strategy while directing implementation of measures and tasks depending on practical conditions of each sector and local government.  Ministry of Labor – War Invalids and Social Affairs shall monitor, expedite and consolidate, submit reports on implementation of the Strategy, promptly report and request the Government, Prime Minister to adopt necessary measures to guarantee simultaneous and effective implementation of the Strategy./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/03/2021 Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


20.325

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!