Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND Quy định về chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn; cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp huyện, xã và hoạt động Câu lạc bộ B93 của thành phố Hà Nội

Số hiệu: 18/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 02/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2015/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN; CÁN BỘ KIÊM NHIỆM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM CẤP HUYỆN, XÃ VÀ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ B93 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 14

(Từ ngày 01/12/2015 đến ngày 04/12/2015)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22/10/2012 của Liên Bộ: Lao động, Thương binh và Xã hội - Nội vụ - Tài chính quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2015 của UBND Thành phố về “Chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn; cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp huyện, xã và hoạt động Câu lạc bộ B93 của thành phố Hà Nội”; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến của đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đối với hoạt động của đội tình nguyện và chế độ thù lao đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn; cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, AIDS cấp huyện, cấp xã và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Câu lạc bộ B93 trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Đội công tác xã hội tình nguyện được hỗ trợ kinh phí đm bảo hoạt động thường xuyên để chi cho công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn, tham vấn, mua văn phòng phẩm, sơ kết, tng kết theo mức:

- Đội công tác xã hội tình nguyện của phường: 5.500.000 đồng/năm (Năm triệu năm trăm ngàn đồng/năm);

- Đội công tác xã hội tình nguyện của thị trấn: 5.500.000 đồng/năm (Năm triệu năm trăm ngàn đồng/năm);

- Đội công tác xã hội tình nguyện của xã: 4.500.000 đồng/năm (Bốn triệu năm trăm ngàn đồng/năm).

2. Chế độ thù lao đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn:

- Đội trưng: 0,6 (không phẩy sáu) X mức lương tối thiểu chung ca Nhà nước;

- Đội phó: 0,5 (không phẩy năm) X mức lương tối thiểu chung ca Nhà nước;

- Tình nguyện viên: 0,4 (không phẩy bốn) X mức lương tối thiểu chung ca Nhà nước.

Được hỗ trợ tiền mua trang phục với mức 500.000 đồng/người/năm (Năm trăm ngàn đồng/người/năm).

3. Trợ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, AIDS cấp huyện, cấp xã.

3.1. Trợ cấp cho một định xuất cán bộ kiêm nhiệm làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, AIDS cấp huyện: 350.000 đồng/người/tháng (Ba trăm năm mươi ngàn đồng/người/tháng).

3.2. Trợ cấp cho một cán bộ thường trực tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, AIDS cấp xã: 400.000 đồng/người/tháng (Bốn trăm ngàn đồng/người/tháng).

4. Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Câu lạc bộ B93

Đối với xã, phường, thị trấn có Câu lạc bộ B93 được hỗ trợ: 6.000.000 đồng/năm (Sáu triệu đồng/năm) để duy trì sinh hoạt cho hội viên là người nghiện ma túy sau khi đi cai nghiện về hòa nhập cộng đồng.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.

2. Kinh phí đảm bảo hỗ trợ cho hoạt động của đội tình nguyện, chế độ thù lao, chế độ trang phục đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện; trợ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, AIDS cấp huyện, cấp xã; kinh phí hỗ trợ hoạt động của Câu lạc bộ B93 được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của ngân sách quận, huyện, thị xã theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Giao UBND Thành phố triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND Thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XIV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu - UBTVQH;

- Các Bộ: LĐTBXH, Tài chính, Tư pháp;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBMTTQ Thành phố;
- Các vị đại biểu HĐND Thành phố;
- Văn phòng TU, VP Đoàn ĐBQH&HĐND, VP UBND TP;
- Các Sở: LĐTB&XH, Tài chính, Tư pháp;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Cổng GTĐT Thành phố, trang web HĐNDTP;
- Lưu: VT./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 18/2015/NQ-HĐND Quy định về chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn; cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp huyện, xã và hoạt động Câu lạc bộ B93 của thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.728

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.27.11