Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2018 bãi bỏ Nghị quyết 56/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án sắp xếp, hỗ trợ ổn định điểm dân cư cách xa trung tâm bản trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2025

Số hiệu: 111/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 08/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 56/NQ-HĐND NGÀY 21/7/2017 CỦA HĐND TỈNH VỀ PHÊ CHUẨN ĐỀ ÁN SẮP XẾP, HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH CÁC ĐIỂM DÂN CƯ CÁCH XA TRUNG TÂM BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2017-2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 1211/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 581/TTr-UBND ngày 20/11/2018; Báo cáo thẩm tra số 275/BC-HĐND ngày 27/11/2018 của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh về phê chuẩn Đề án sắp xếp, hỗ trợ ổn định các điểm dân cư cách xa trung tâm bản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025.

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp: Đối với 02 dự án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng các điểm dân cư biên giới (Biểu kèm theo) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư trước thời điểm nghị quyết này có hiệu lực thì tiếp tục bố trí vốn để thực hiện.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ; Tài chính; Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;
- Đảng ủy, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn;
- Các Trung tâm Thông tin tỉnh; VTLT tỉnh;
- Lưu: VT, DT, Tứ (150b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

BIỂU SỐ: DANH MỤC CÁC ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG CHUYỂN TIẾP THỰC HIỆN NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Sơn La)

ĐVT: triệu đồng

TT

Tên công trình

Địa điểm (Điểm dân cư, bản, xã)

Huyện, thành phố

Văn bản phê duyệt triển khai

Thời gian khi công

Mức đầu tư

Đã phân bổ năm 2018 (Ngân sách tỉnh)

Số vốn tiếp tục bố trí năm 2019, 2020

Tổng

Trong đó:

Ngân sách tỉnh

Vốn khác

 

Tng s

 

 

 

 

3.491

3.260

231

3.260

-

I

Nước sinh hoạt

 

 

 

1.491

1.491

-

1.491

-

1

Nước sinh hoạt

Nhóm Ông Sanh - bản Pom Khóc, xã Chiềng Tương

Huyện Yên Châu

605/QĐ-UBND ngày 12/7/2018

2018

1.491

1.491

 

1.491

 

II

Công trình giao thông

 

 

 

2.000

1.769

231

1.769

-

1

Đường giao thông

Điểm Nà Ỏ, bản Kết Hay, xã Phiêng Pằn

Huyện Mai Sơn

655/QĐ-UBND ngày 26/4/2018

2018

2.000

1.769

231

1.769

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2018 bãi bỏ Nghị quyết 56/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án sắp xếp, hỗ trợ ổn định điểm dân cư cách xa trung tâm bản trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


237
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.48.142