Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 10/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Bùi Thị Quỳnh Vân
Ngày ban hành: 13/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2018/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẶT TÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN TRÀ XUÂN, HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ- CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan đến việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Đặt tên 22 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi như sau:

1. Đường Trà Bồng Khởi Nghĩa: Điểm đầu giáp cầu Suối Cầu, điểm cuối hết địa phận thị trấn Trà Xuân, giáp ranh thôn Bắc, xã Trà Sơn (chiều dài 4.500m).

2. Đường Võ Nguyên Giáp: Điểm đầu giáp đường Hồ Lâm Sơn, điểm cuối giáp đường 18 tháng 3 (chiều dài 1.840m).

3. Đường Phạm Văn Đồng: Điểm đầu giáp đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, điểm cuối giáp đường 18 tháng 3 (chiều dài 2.020m).

4. Đường Võ Chí Công: Điểm đầu giáp đường 18 tháng 3, điểm cuối giáp đường Trà Bồng Khởi Nghĩa (chiều dài 1.200m).

5. Đường Huỳnh Thúc Kháng: Điểm đầu giáp đường Trương Quang Trọng, điểm cuối giáp đường Trà Bồng Khởi Nghĩa (chiều dài 730m).

6. Đường Hồ Văn Lý: Điểm đầu giáp đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, điểm cuối giáp đường Võ Văn Kiệt (chiều dài 530m).

7. Đường Nguyễn Bá Loan: Điểm đầu giáp đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, điểm cuối giáp đường Hồ Lâm Sơn (chiều dài 280m).

8. Đường Hồ Lâm Sơn: Điểm đầu giáp đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, điểm cuối giáp cụm công nghiệp thị trấn Trà Xuân (chiều dài 380m).

9. Đường Võ Văn Kiệt: Điểm đầu giáp đường Phạm Văn Đồng, điểm cuối giáp đường Hồ Văn Lý (chiều dài 420m).

10. Đường Phó Mục Gia: Điểm đầu giáp đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, điểm cuối giáp sông Trà Bồng (chiều dài 300m).

11. Đường Nguyễn Nghiêm: Điểm đầu giáp đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, điểm cuối giáp đường Võ Nguyên Giáp (chiều dài 220m).

12. Đường Quỳ Châu: Điểm đầu giáp đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, điểm cuối giáp đường Võ Nguyên Giáp (chiều dài 286m).

13. Đường 18 tháng 3: Điểm đầu giáp đường Bùi Thanh, điểm cuối giáp đường Cà Đam (chiều dài 600m).

14. Đường Đào Du: Điểm đầu giáp đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, điểm cuối giáp đường Võ Chí Công (chiều dài 300m).

15. Đường Trương Quang Trọng: Điểm đầu giáp đường Huỳnh Thúc Kháng, điểm cuối giáp đường Võ Chí Công (chiều dài 1.500m).

16. Đường Cà Đam: Điểm đầu giáp đường Huỳnh Thúc Kháng, điểm cuối giáp đường 18 tháng 3 (chiều dài 1.300m).

17. Đường Hồ Văn Đàn: Điểm đầu giáp đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, điểm cuối giáp đường Phạm Văn Đồng (chiều dài 200m).

18. Đường Nguyễn Chánh: Điểm đầu giáp đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, điểm cuối giáp đường Phạm Văn Đồng (chiều dài 214m).

19. Đường Lê Trung Đình: Điểm đầu giáp đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, điểm cuối giáp ranh giới thôn Đông, xã Trà Sơn, gần Trường THPT Trà Bồng (chiều dài 450m).

20. Đường Bùi Thanh: Điểm đầu giáp đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, điểm cuối giáp đường 18 tháng 3 (chiều dài 650m).

21. Đường Phạm Kiệt: Điểm đầu giáp đường 18 tháng 3, điểm cuối giáp Lăng Bạch Hổ (chiều dài 430m).

22. Đường Lê Khiết: Điểm đầu giáp đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, điểm cuối giáp đường Huỳnh Thúc Kháng (chiều dài 230m).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 7 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy;
- Đại biểu ĐBQH bầu ở tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng HĐND tỉnh: C-PVP, các Phòng, CV;
- Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, BVHXH (1). tqth 180.

CHỦ TỊCH
Bùi Thị Quỳnh Vân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.250

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.200.93