Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 09/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Bùi Thị Quỳnh Vân
Ngày ban hành: 13/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2018/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẶT TÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN DI LĂNG, HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ- CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định việc đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Đặt tên 21 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi như sau:

1. Đường 17 tháng 3: Điểm đầu giáp cầu Bãi Võ, điểm cuối giáp trụ sở UBND huyện Sơn Hà (chiều dài 3.200m).

2. Đường Tương Dương: Điểm đầu giáp bùng binh Bưu điện huyện, điểm cuối giáp ngã tư giao nhau giữa các đường Tương Dương, đường Nguyễn Chánh, đường Trần Văn Trà và đường Đinh Nghít (chiều dài 500m).

3. Đường Trần Văn Trà: Điểm đầu giáp ngã tư giao nhau giữa các đường Tương Dương, đường Nguyễn Chánh, đường Trần Văn Trà và đường Đinh Nghít, điểm cuối giáp cầu Nước Xiêm (chiều dài 700m).

4. Đường Phạm Văn Đồng: Điểm đầu giáp ngã tư giao nhau giữa các đường 17 tháng 3, đường Nguyễn Nghiêm và đường Phạm Văn Đồng, điểm cuối giáp đường Lê Trung Đình (chiều dài 700m).

5. Đường Nguyễn Nghiêm: Điểm đầu giáp ngã tư giao nhau giữa các đường 17 tháng 3, đường Nguyễn Nghiêm và đường Phạm Văn Đồng, điểm cuối giáp ngã ba giao nhau giữa các đường Nguyễn Nghiêm, đường Nguyễn Công Phương và đường Lê Trung Đình (chiều dài 500m).

6. Đường Nguyễn Công Phương: Điểm đầu giáp ngã ba cầu Nước Rạc theo quy hoạch, điểm cuối giáp ngã ba giao nhau giữa các đường Nguyễn Nghiêm, đường Nguyễn Công Phương và đường Lê Trung Đình (chiều dài 1.500m).

7. Đường Lê Trung Đình: Điểm đầu giáp ngã ba giao nhau giữa các đường Nguyễn Nghiêm, đường Nguyễn Công Phương và đường Lê Trung Đình, điểm cuối giáp đường Hàng Gòn (chiều dài 1.700m).

8. Đường Hàng Gòn: Điểm đầu giáp bùng binh Bưu điện huyện, điểm cuối giáp đường Lê Trung Đình (chiều dài 810m).

9. Đường Phạm Kiệt: Điểm đầu giáp đường 17 tháng 3, điểm cuối giáp cầu Nước Rạc (chiều dài 500m).

10. Đường Trương Định: Điểm đầu giáp Công viên khu dân cư Cà Tu (theo quy hoạch), điểm cuối giáp với đường Đinh Văn Quyền (chiều dài 219m).

11. Đường Lê Trọng Lung: Điểm đầu giáp đường 17 tháng 3, điểm cuối giáp đường Trần Kiên (chiều dài 300m).

12. Đường Trần Kiên: Điểm đầu giáp cầu Máng, điểm cuối giáp đường Nguyễn Nghiêm (chiều dài 615m).

13. Đường Nguyễn Chánh: Điểm đầu giáp ngã tư giao nhau giữa các đường Tương Dương, đường Nguyễn Chánh, đường Trần Văn Trà và đường Đinh Nghít, điểm cuối giáp điểm cuối đường Đàm Quang Trung (chiều dài 890m).

14. Đường Đinh Văn Quyền: Điểm đầu giáp đường Nguyễn Nghiêm, điểm cuối giáp đường Lê Trung Đình (chiều dài 910m).

15. Đường Đinh Tía: Điểm đầu giáp đường Phạm Văn Đồng, điểm cuối giáp đường Hàng Gòn (chiều dài 700m).

16. Đường Trần Quý Hai: Điểm đầu giáp ao cá Bác Hồ (giáp đường tránh đông theo quy hoạch), điểm cuối giáp đường Tương Dương (chiều dài 522m).

17. Đường Đinh Văn Banh: Điểm đầu giáp đường 17 tháng 3 (trụ sở UBND huyện), điểm cuối giáp đường Đinh Nghít (chiều dài 300m).

18. Đường Đinh Nhá: Điểm đầu giáp đường 17 tháng 3, điểm cuối giáp đường Đinh Tía (cầu đi bộ) (chiều dài 150m).

19. Đường Ngô Đình Thành: Điểm đầu giáp đường Phạm Văn Đồng, điểm cuối giáp đường Hàng Gòn (chiều dài 150m).

20. Đường Đàm Quang Trung: Điểm đầu giáp đường Nguyễn Chánh (đầu cầu sông Rin), điểm cuối giáp điểm cuối đường Nguyễn Chánh (chiều dài 800m).

21. Đường Đinh Nghít: Điểm đầu giáp ngã tư giao nhau giữa các đường Tương Dương, đường Nguyễn Chánh, đường Trần Văn Trà và đường Đinh Nghít, điểm cuối giáp với đường trên kè theo quy hoạch (chiều dài 200m).

Điều 3. Đặt tên công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi như sau:

Công viên Di Lăng. Địa điểm: Tổ dân phố Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 7 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy;
- Đại biểu ĐBQH bầu ở tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng HĐND tỉnh: C-PVP, các Phòng, CV;
- Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, BVHXH (1). tqth 180.

CHỦ TỊCH
Bùi Thị Quỳnh Vân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.168

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36