Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 06/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Văn Hiện
Ngày ban hành: 11/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2018/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 11 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, HUYỆN NGỌC HIỂN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT, ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 62/TTr-UBND, ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Nghị quyết đặt tên đường, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, huyện Ngọc Hiển; Báo cáo thẩm tra số 50/BC-HĐND, ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau

1. Đặt tên 07 tuyến đường trên địa bàn huyện Trần Văn Thời

a) Tên đường Huỳnh Phi Hùng; điểm đầu mốc M2, giáp đường Nguyễn Ngọc Sanh, khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời; điểm cuối mốc M48, giáp đường 30/4, khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời; chiều dài tuyến đường 550 mét. Tên tạm gọi hiện nay: Đường Số 5;

b) Tên đường Trần Văn Đại; điểm đầu mốc M7, giáp đường Nguyễn Ngọc Sanh, đối diện UBND huyện Trần Văn Thời, khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời; điểm cuối giáp ranh địa giới hành chính giữa thị trấn Trần Văn Thời và xã Trần Hợi; chiều dài tuyến đường 4.761 mét. Tên tạm gọi hiện nay: Đường Bờ Tây sông Rạch Ráng;

c) Tên đường Danh Thị Tươi; điểm đầu mốc M4, giáp đường Nguyễn Ngọc Sanh, khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời; điểm cuối mốc M50, giáp đường 30/4, khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời; chiều dài tuyến đường 550 mét. Tên tạm gọi hiện nay: Đường Số 7;

d) Tên đường Nguyễn Trung Thành; điểm đầu mốc M31, giáp đường Nguyễn Ngọc Sanh, khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời; điểm cuối mốc M52, giáp đường 30/4, khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời; chiều dài tuyến đường 532 mét. Tên tạm gọi hiện nay: Đường Số 4, Đường Số 6;

đ) Tên đường Nguyễn Thị Nho; điểm đầu mốc M29, giáp đường Trần Văn Đại, khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời; điểm cuối mốc M22, giáp với Đường Số 5, khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời; chiều dài tuyến đường 506 mét. Tên tạm gọi hiện nay: Đường Số 1;

e) Tên đường Dương Văn Thà; điểm đầu mốc M12, giáp đường Trần Văn Đại, khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời; điểm cuối mốc M18, giáp với Đường Số 5, khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời; chiều dài tuyến đường 502 mét. Tên tạm gọi hiện nay: Đường Số 2;

g) Tên đường Phạm Chí Hiền; điểm đầu mốc M27 (cơ quan Liên đoàn lao động huyện), khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời; điểm cuối mốc M19, giáp với Đường Số 5, khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời; chiều dài tuyến đường 525 mét. Tên tạm gọi hiện nay: Đường Số 3.

2. Đặt tên 03 tuyến đường trên địa bàn huyện Ngọc Hiển

a) Tên đường 962; điểm đầu trụ sở sinh hoạt văn hóa khóm 1, thị trấn Rạch Gốc; điểm cuối giáp đường 13/12, khóm 3, thị trấn Rạch Gốc; chiều dài tuyến đường 1.000 mét. Tên tạm gọi hiện nay: Chưa có;

b) Tên đường Bông Văn Dĩa (bổ sung đoạn mới); điểm đầu giáp đường 13/12, khóm 8, thị trấn Rạch Gốc; điểm cuối cầu qua sông Rạch Gốc, khóm 8, thị trấn Rạch Gốc; chiều dài tuyến đường 3.000 mét. Đường hiện đã được đặt tên Bông Văn Dĩa;

c) Tên đường Nguyễn Văn Cứng (bổ sung đoạn mới); điểm đầu trụ sở Bưu điện văn hóa, khóm 1, thị trấn Rạch Gốc; điểm cuối giáp đường Hồ Chí Minh, khóm 1, thị trấn Rạch Gốc; chiều dài tuyến đường 130 mét. Đường hiện đã được đặt tên Nguyễn Văn Cứng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khoá IX, Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ VH,TT&DL;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VB.QPPL);
- TT. Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT.UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, TP.Cà Mau;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


522

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171