Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Luật xuất bản 2008 sửa đổi số 12/2008/QH12

Số hiệu: 12/2008/QH12 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 03/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Luật số: 12/2008/QH12

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2008

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XUẤT BẢN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản số 30/2004/QH11.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản

1. Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 18. Đăng ký kế hoạch xuất bản

1. Trước khi xuất bản, nhà xuất bản phải đăng ký kế hoạch xuất bản với Bộ Thông tin và Truyền thông và phải được Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận bằng văn bản. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được đăng ký kế hoạch xuất bản của nhà xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận bằng văn bản việc đăng ký kế hoạch xuất bản.

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mẫu đăng ký kế hoạch xuất bản.

2. Kế hoạch xuất bản của nhà xuất bản phải phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của nhà xuất bản và có giá trị thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 của năm kế hoạch.”

2. Điều 26 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 26. Thông tin ghi trên xuất bản phẩm

1. Trên sách và tài liệu dưới dạng sách (sau đây gọi chung là sách) phải ghi các thông tin sau:

a) Tên sách, tên tác giả, tên người chủ biên (nếu có), tên người dịch (nếu là sách dịch) hoặc tên người phiên âm (nếu là sách phiên âm từ chữ Nôm), tên người hiệu đính (nếu có); tên nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được phép xuất bản, tên tổ chức, cá nhân liên kết xuất bản (nếu có); năm xuất bản, số thứ tự của tập, số lần tái bản; đối với sách dịch, phải ghi tên nguyên bản, tên tác giả, tên nhà xuất bản nước ngoài, năm xuất bản ở nước ngoài; nếu dịch từ ngôn ngữ khác với ngôn ngữ nguyên bản thì phải ghi rõ ngôn ngữ và tên người dịch bản đó;

b) Tên người chịu trách nhiệm xuất bản, tên người biên tập nội dung; khuôn khổ sách, số đăng ký kế hoạch xuất bản, số quyết định xuất bản của giám đốc nhà xuất bản hoặc số giấy phép xuất bản của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản; tên người trình bày, minh họa, tên người biên tập kỹ thuật, tên người sửa bản in; số lượng in, tên cơ sở in, thời gian nộp lưu chiểu;

c) Đối với sách kinh doanh phải ghi giá bán lẻ; đối với sách do Nhà nước đặt hàng phải ghi là “sách Nhà nước đặt hàng”; đối với sách không kinh doanh phải ghi là “sách không bán”.

2. Trên xuất bản phẩm không phải là sách phải ghi các thông tin sau:

a) Tên xuất bản phẩm, tên nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được phép xuất bản; tên tổ chức, cá nhân liên kết xuất bản (nếu có);

b) Số đăng ký kế hoạch xuất bản, số quyết định xuất bản của giám đốc nhà xuất bản hoặc số giấy phép xuất bản của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản; số lượng in, tên cơ sở in;

c) Đối với xuất bản phẩm kinh doanh phải ghi giá bán lẻ; đối với xuất bản phẩm do Nhà nước đặt hàng phải ghi là “Nhà nước đặt hàng”; đối với xuất bản phẩm không kinh doanh phải ghi là “không bán”.

3. Chính phủ quy định những trường hợp đặc biệt không ghi tên tác giả, tên người dịch, tên người phiên âm, tên tổ chức, cá nhân liên kết xuất bản trên bìa một và vị trí ghi các thông tin quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

4. Giám đốc nhà xuất bản quyết định vị trí ghi các thông tin trên xuất bản phẩm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.”

3. Điều 30 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 30. Xử lý vi phạm trong lĩnh vực xuất bản

1. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại các điều 3, 5, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 và 29 của Luật này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị cảnh cáo hoặc phạt tiền và có thể bị áp dụng các biện pháp tạm đình chỉ việc xuất bản xuất bản phẩm có vi phạm, tạm đình chỉ hoạt động xuất bản, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động xuất bản; trường hợp gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác thì phải công khai xin lỗi, cải chính trên báo chí, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Đối với xuất bản phẩm có vi phạm thì bị tạm đình chỉ phát hành và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải được sửa chữa mới được phát hành hoặc bị thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy.

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực xuất bản thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

3. Người có hành vi vi phạm mà hành vi đó đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật về hình sự.

4. Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản phải chịu trách nhiệm về quyết định xử lý của mình.”

4. Điều 36 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 36. Xử lý vi phạm trong lĩnh vực in xuất bản phẩm

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi sau đây thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị cảnh cáo hoặc phạt tiền, đình chỉ in xuất bản phẩm đang in và có thể bị áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động in xuất bản phẩm, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm; trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:

a) In xuất bản phẩm mà không có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm;

b) In xuất bản phẩm mà không có quyết định xuất bản hoặc giấy phép xuất bản; in xuất bản phẩm không đúng với quyết định xuất bản hoặc giấy phép xuất bản;

c) In xuất bản phẩm gia công cho nước ngoài mà không có giấy phép in gia công;

d) In xuất bản phẩm đã có quyết định đình chỉ in, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu huỷ;

đ) In xuất bản phẩm không đúng với bản thảo đã được nhà xuất bản, cơ quan, tổ chức được phép xuất bản ký duyệt; in xuất bản phẩm không có hợp đồng in hoặc in vượt quá số lượng ghi trong hợp đồng.

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực in xuất bản phẩm thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

3. Người có hành vi vi phạm mà hành vi đó đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật về hình sự.”

5. Điều 38 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 38. Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

1. Tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài được nhập khẩu xuất bản phẩm vào Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm gồm:

a) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

b) Người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải thường trú tại Việt Nam, có văn bằng và có chứng chỉ hành nghề về phát hành xuất bản phẩm do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

c) Trường hợp kinh doanh nhập khẩu sách, ngoài điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này, phải có đội ngũ nhân viên và cộng tác viên đủ năng lực thẩm định nội dung sách.

3. Hồ sơ xin cấp giấy phép gồm:

a) Đơn xin phép kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm;

b) Danh sách nhân viên, cộng tác viên có hợp đồng lao động; bản sao hợp lệ giấy chứng nhận, văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Chính phủ quy định cụ thể điều kiện cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 và hồ sơ xin cấp giấy phép quy định tại khoản 3 Điều này.”

6. Điều 39 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 39. Nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

1.Việc nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh được thực hiện thông qua cơ sở có giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm.

2. Trước khi nhập khẩu, cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh phải đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu với Bộ Thông tin và Truyền thông và phải được Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận bằng văn bản. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu của cơ sở nhập khẩu, Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận bằng văn bản việc đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu.

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mẫu đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu.

3. Xuất bản phẩm nhập khẩu phải phù hợp với quy định của Luật xuất bản và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trường hợp phát hiện xuất bản phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông có quyền yêu cầu thẩm định nội dung xuất bản phẩm đó trước khi xác nhận đăng ký nhập khẩu hoặc khước từ xác nhận đăng ký nhập khẩu đối với xuất bản phẩm đó.

4. Người đứng đầu cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh phải tổ chức thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu trước khi phát hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu.”

7. Điều 43 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 43. Hợp tác với nước ngoài về phát hành xuất bản phẩm

1. Cơ sở phát hành xuất bản phẩm có tư cách pháp nhân của Việt Nam, của nước ngoài được hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh để phát hành xuất bản phẩm tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Tổ chức nước ngoài được thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam để giới thiệu về tổ chức và sản phẩm của mình, xúc tiến các giao dịch về phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật Việt Nam và phải được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép.

3. Hồ sơ xin cấp giấy phép gồm:

a) Đơn xin cấp giấy phép hoạt động ghi mục đích, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động, trụ sở, tên người đứng đầu văn phòng đại diện và cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Văn bản xác nhận tư cách pháp nhân của tổ chức xin thành lập văn phòng đại diện do cơ quan hoặc người có thẩm quyền của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi tổ chức đó đặt trụ sở chính cấp.

4. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

8. Điều 44 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 44. Xử lý vi phạm trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi sau đây thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị cảnh cáo hoặc phạt tiền, tạm đình chỉ phát hành, đình chỉ phát hành xuất bản phẩm và có thể bị áp dụng các biện pháp thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu huỷ xuất bản phẩm có vi phạm, tạm đình chỉ hoạt động nhập khẩu xuất bản phẩm, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động nhập khẩu xuất bản phẩm; trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:

a) Phát hành xuất bản phẩm mà việc xuất bản, in, nhập khẩu không hợp pháp;

b) Phát hành xuất bản phẩm không có hoá đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp;

c) Phát hành xuất bản phẩm đã có quyết định đình chỉ in, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu huỷ;

d) Bán xuất bản phẩm thuộc loại không kinh doanh;

đ) Tiêu thụ, phổ biến trái phép xuất bản phẩm in gia công cho nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam;

e) Nhập khẩu xuất bản phẩm không đăng ký danh mục nhập khẩu hoặc thực hiện không đúng danh mục đã đăng ký;

g) Nhập khẩu xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Điều 3 và Điều 10 của Luật xuất bản.

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

3. Người có hành vi vi phạm mà hành vi đó đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật về hình sự.

4. Trường hợp cơ quan nhà nước quyết định thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu huỷ xuất bản phẩm có vi phạm thì nhà xuất bản hoặc cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm có xuất bản phẩm đó phải bồi thường thiệt hại cho cơ sở phát hành; trường hợp quyết định thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy xuất bản phẩm sai mà gây thiệt hại thì cơ quan nhà nước có quyết định sai phải bồi thường theo quy định của pháp luật cho nhà xuất bản hoặc cơ sở phát hành, cơ sở nhập khẩu.”

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng

THE NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No.: 12/2008/QH12

Hanoi, June 03, 2008

 

LAW

AMENDING, SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF PUBLISHING LAW

Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam as amended, supplemented a number of Articles by Resolution 51/2001/QH10;
The National Assembly promulgates the law amending, supplementing a number of articles of publishing law No.30/2004/QH11.

Article 1. Amending, supplementing a number of Articles of the Publishing Law

1. Article 18 is amended, supplemented as follows:

“Article 18. Registration of publishing plans

1. Before publication, the publishers must register publication plans with the Ministry of Information and Communications and it must be confirmed in writing by such Ministry. Within ten days from the date of receipt of registration of publication plans of publishers, the Ministry of Information and Communications confirms in writing on the registration of publication plans.

The Ministry of Information and Communications stipulates Form of registration of publication plans.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Article 26 is amended, supplemented as follows:

“Article 26. Information appearing in publications 

1. On books and documents under form of books (hereinafter collectively called as books), the following information must be recorded:

a) Title, author’s name, editor's name (if any), translator’s name service (for translations) or name of transcriber (if a book transcribed from the ancient Vietnamese script), names of corrector (if any); name of publishers or agencies or organizations allowed to publish, names of organizations, individuals jointing to publish (if any); year of publication, order number of files, number of times of re-edition; for translated books, name of the original book, author’s name, name of foreign publisher, the year of publication abroad must be written; if books are translated from a language different from the original language, the name of the language and name of translator must be recorded clearly;

b) Name of the person in charge of publishing, names of the content editor; book framework, registration number of publishing plan, number of publishing decisions of the director of publisher or of publishing permit issued by the state management agency on the publishing activities; names of person who displays, illustrates, name of technical editor, name of printing corrector, the quantity of printed copies, name of the printer, time of deposit;

c) For business books, retail sale price must be recorded on them; for the book which is ordered by the State, it must be recorded as “ordered by the State”; for non-business book, it must be recorded as “not for sale”.

2. In the case of publications which are not books, it must be recorded the following information:

a) The name of the publications; the name of the publishers or of the agencies or organizations with the publishing permit; name of organizations, individuals jointing in publishing (if any);

b) Number of registration of publication plans, number of publishing decisions of the director of publisher or of publishing permit issued by the state management agency on the publishing activities; the quantity of printed copies, name of the printer;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The Government stipulates the special cases of not recording author’s name, name of translator, name of transcriber, names of organizations and individuals associating to publish on the front cover and the location records information specified in point b clause 1 of this Article.

4. Directors of publishers decide the location to record information in the publications, except for the cases provided in clause 3 of this Article.”

3. Article 30 is amended, supplemented as follows:

“Article 30. Dealing with violations in publishing sector

1. Organizations and individuals committing violations of the provisions in Article 3, 5, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 and 29 of this Law, depending on the nature and seriousness of the violations that a warning or a fine shall be issued and may be subject to measures to suspend the publishing of violating publications, suspension of publication activities, stripping of the right to use license for publishing activities; in case causing damages to other organizations or individuals, the public apology and correction in the newspaper, compensation must be made as prescribed by law.

Violating publications shall be suspended from issue and depending on the nature and seriousness that violations must be corrected, so the publications could be issued or revoked, confiscated or banned, destroyed.

2. Organizations and individuals having acts of infringement of intellectual property in the sector of publishing shall be handled in accordance with the law on intellectual property.

3. Persons who commit violations that such acts are sufficient elements of a crime shall be prosecuted for penal liability according to penal law.

4. The state management agencies on publishing activities must take responsibility for its decision to handle.”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“Article 36. Dealing with violations in sector of printing publication

1. Organizations and individuals having the following acts, depending on the nature and seriousness of the violation, a warning or a fine shall be issued, suspension of publications being printed shall be made and may be subject to measures to temporarily suspend publications printing activities, stripping of the right to use permit for publications printing activities, confiscation of material evidences and violation means; in case of causing damages, it must pay compensation according to law:

a) Printing publications without permit for the activity of printing publications;

b) Printing publications without a publishing decision or permit of publishing; printing publications not complying with publishing decision or permit of publishing;

c) Printing publications for overseas parties without outsourcing printing permit;

d) Printing publications which had decisions of printing suspension, retrieval, confiscation, prohibition from circulation or destruction;

đ) Printing publications which is different from the proof signed for approval by the publisher or agency or organization authorized to publish the publications; Printing publications without printing contract; or exceeding the number of copies stipulated in the contract.

2. Organizations and individuals committing acts of infringement of intellectual property in the section of printing publications shall be handled in accordance with the law on intellectual property.

3. Persons who commit violations that such acts are sufficient elements of a crime shall be prosecuted for penal liability according to penal law.”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“Article 38. Issuance of permit to conduct business of importing publications

1. Domestic organizations, individuals and foreign individuals, organizations are imported publications into Vietnam under the provisions of the law of Vietnam and in accordance with the international agreements which the Socialist Republic of Vietnam is members.

2. Conditions to grant permit for publications importing business activities include:

a) Having certificate of business registration or certification of investment;

b) Heads of business units must permanently reside in Vietnam, having diplomas and practice certificates of publications issued by the competent agencies of Vietnam;

c) In case of conducting business of book import, besides the conditions provided in point a and point b clause 2 of this Article, must have staffs and freelancers capable of appraising the contents of the book.

3. Dossier requesting for license includes:

a) Application for conducting business of the activity of importing publications;

b) List of staffs, freelancers signed labor contracts; regular copies of written certification, diploma, certificate provided in clause 2 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. The Government stipulates specifically the conditions to grant permit of publications importing business provided in point b and point c clause 2 and dossier requesting for granting permit provided in clause 3 of this Article.”

6. Article 39 is amended, supplemented as follows:

“Article 39. Business of importing publications

1. The importation of publications for business shall be implemented through bodies having permit of publications importing business operation.

2. Before the importation, the bodies that import publications for business must register list of importing publications with the Ministry of Information and Communications and must be certified in writing by such Ministry. Within 15 days, from the date of receipt of registering the list of importing publications of the importer, the Ministry of Information and Communications certifies in writing the registration of the list of importing publications.

The Ministry of Information and Communications specifies the Form of registering the list of importing publications.

3. Importing publications must comply with provision of Law on Publishing and other provisions of relative law. In case of detecting publications having signs of Vietnam law violations, the Ministry of Information and Communications has requirement for appraisal of such publications’ contents before the certification of import registration for the publications.

4. Heads of publications importing bodies for business must organize to appraise contents of importing publication before issuing and take responsibility before the law on contents of importing publications.”

7. Article 43 is amended, supplemented as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Publications issuing bodies having legal entities status of Vietnam, of foreign countries are entitled to cooperate for business or joint venture to issue publications in Vietnam according to provisions of Vietnam law and in compliance with international agreements which the Socialist Republic of Vietnam is a member.

2. Foreign organizations are permitted to establish representative offices in Vietnam to introduce its organization and products; expedite transactions on issuing publications according to provisions of Vietnam law and must be granted permit by the Ministry of Information and Communications.

3. Dossier requesting for permit includes:

a) Application for permit to operate must record purposes, duties and scope of activities, head offices, name of the heads of representative offices and commitment to comply with the regulations of Vietnam Law;

b) Documents certifying the legal entities status of the organization requesting for establishing representative offices issued by the agency or competent person of the country or territory where the organization locates its headquartered.

4. Within thirty days from the date of receiving valid dossiers, the Ministry of Information and Communications must issue permit in case of refusal, the Ministry must reply in writing and state clearly the reasons.”

8. Article 44 is amended, supplemented as follows:

“Article 44. Dealing with violations in sector of issuing publications

1. Organizations and individuals having the following acts, depending on the nature and seriousness of the violation, a warning or a fine shall be issued, suspension of issue, termination of issuing publications shall be made and may be subject to measures of withdrawal, confiscation, banning from circulation, destruction of violating publications, suspension of publications importing activities, stripping of the right to use permit for activities of publications import; in case of causing damages, it must pay compensation according to law:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Issuing publications without lawful invoice, vouchers;

c) Issuing publications had decision to suspend printing, circulation ban, withdrawal, confiscation and destruction;

d) Selling publications which are of not for sale;

đ) Consumption, unauthorized dissemination of publications printing for foreign countries on Vietnam territory;

e) Importing publications without registration of import list or improper performance with the registered list;

g) Importing publications with contents violating Article 3 and Article 10 of Publishing law.

2. Organizations and individuals committing acts of infringement of intellectual property in the section of printing publications shall be handled in accordance with the law on intellectual property.

3. Persons who commit violations that such acts are sufficient elements of a crime shall be prosecuted for penal liability according to penal law.

4. Where the state agency decides to withdraw, confiscate, ban from circulation or destroy violating publications, the publisher or the publications importing bodies having such publications have to pay damages to the issuers; in case the decision to withdraw, confiscate, ban from circulation and destroy false publications causing damages, the state agencies that had wrong decision have to compensate in accordance with the law to publishers or issuers, importing bodies.”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. This Law takes effect on January 01, 2009.

This Law is passed by the Legislature XII National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 3rd Session on June 03, 2008.

 

 

PRESIDENT OF THE NATIONAL ASSEMBLY
Nguyen Phu Trong

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Luật xuất bản sửa đổi 2008

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


16.331

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!