Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Luật Báo chí 2016 số 103/2016/QH13

Số hiệu: 103/2016/QH13 Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 05/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Luật Báo chí 2016 quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về báo chí.

 

I. Quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân

Luật Báo chí quy định quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân như sau:

- Phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới.

- Tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác.

II. Tổ chức báo chí

Người công tác tại cơ quan báo chí tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 26 Luật về Báo chí được xét cấp thẻ nhà báo phải bảo đảm các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:

- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

Trường hợp là người DTTS đang thực hiện các ấn phẩm báo in, chương trình phát thanh, truyền hình, chuyên trang của báo điện tử bằng tiếng DTTS phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên;

- Đối với trường hợp cấp thẻ lần đầu, phải có thời gian công tác liên tục tại cơ quan báo chí đề nghị cấp thẻ từ 02 năm trở lên tính đến thời điểm xét cấp thẻ, trừ tổng biên tập tạp chí khoa học và trường hợp khác theo quy định pháp luật;

- Được cơ quan báo chí hoặc cơ quan công tác đề nghị cấp thẻ nhà báo.

III. Hoạt động báo chí

Về việc phản hồi thông tin, Luật số 103/2016/QH13 quy định:

- Khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có căn cứ cho rằng cơ quan báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của mình hoặc gây hiểu lầm làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của mình thì có quyền nêu ý kiến phản hồi bằng văn bản đến cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí hoặc khởi kiện tại Tòa án.

- Cơ quan báo chí phải đăng, phát ý kiến phản hồi của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thời điểm đăng, phát thực hiện theo khoản 5 Điều 42 Luật Báo chí năm 2016.

Theo Luật số 103/2016, trường hợp không nhất trí với ý kiến phản hồi của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ quan báo chí vẫn phải đăng, phát ý kiến phản hồi đó và có quyền thông tin tiếp để làm rõ quan điểm của mình.

Sau ba lần đăng, phát ý kiến phản hồi của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cơ quan báo chí mà không có sự nhất trí giữa hai bên thì cơ quan báo chí có quyền ngừng đăng, phát;

Cơ quan quản lý nhà nước có quyền yêu cầu cơ quan báo chí ngừng đăng, phát thông tin của các bên có liên quan.

 

Luật Báo chí 2016 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Luật báo chí năm 1989 (đã được sửa đổi theo Luật số 12/1999/QH10) hết hiệu lực từ ngày Luật này có hiệu lực.

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Luật số: 103/2016/QH13

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016

LUẬT

BÁO CHÍ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật báo chí.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Luật này quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về báo chí.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia có liên quan đến hoạt động báo chí tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Báo chí là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát hành, truyền dẫn tới đông đảo công chúng thông qua các loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử.

2. Hoạt động báo chí là hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí, sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí; cung cấp thông tin và phản hồi thông tin cho báo chí; cải chính thông tin trên báo chí; xuất bản, in, phát hành báo in; truyền dẫn báo điện tử và truyền dẫn, phát sóng báo nói, báo hình.

3. Báo in là loại hình báo chí sử dụng chữ viết, tranh, ảnh, thực hiện bằng phương tiện in để phát hành đến bạn đọc, gồm báo in, tạp chí in.

4. Báo nói là loại hình báo chí sử dụng tiếng nói, âm thanh, được truyền dẫn, phát sóng trên các hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ khác nhau.

5. Báo hình là loại hình báo chí sử dụng hình ảnh là chủ yếu, kết hợp tiếng nói, âm thanh, chữ viết, được truyền dẫn, phát sóng trên các hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ khác nhau.

6. Báo điện tử là loại hình báo chí sử dụng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được truyền dẫn trên môi trường mạng, gồm báo điện tử và tạp chí điện tử.

7. Tác phẩm báo chí là đơn vị cấu thành nhỏ nhất của sản phẩm báo chí, có nội dung độc lập và cấu tạo hoàn chỉnh, gồm tin, bài được thể hiện bằng chữ viết, âm thanh hoặc hình ảnh.

8. Sản phẩm báo chí là ấn phẩm, phụ trương của báo in; nội dung hoàn chỉnh của báo điện tử; bản tin thông tấn; kênh phát thanh, kênh truyền hình; chuyên trang của báo điện tử.

9. Bản tin thông tấn là sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ của cơ quan thông tấn nhà nước, được thể hiện bằng chữ viết, tiếng nói, âm thanh, hình ảnh để chuyển tải tin tức thời sự trong nước, thế giới hoặc thông tin có tính chất chuyên đề.

10. Chương trình phát thanh, chương trình truyền hình là tập hợp các tin, bài trên báo nói, báo hình theo một chủ đề trong thời lượng nhất định, có dấu hiệu nhận biết mở đầu và kết thúc.

11. Kênh phát thanh, kênh truyền hình là sản phẩm báo chí, gồm các chương trình phát thanh, truyền hình được sắp xếp ổn định, liên tục, được phát sóng trong khung giờ nhất định và có dấu hiệu nhận biết.

12. Phụ trương là trang tăng thêm ngoài số trang quy định và được phát hành cùng số chính của báo in.

13. Trang chủ là trang thông tin hiển thị đầu tiên của báo điện tử, có địa chỉ tên miền quy định tại giấy phép hoạt động báo điện tử.

14. Chuyên trang của báo điện tử là trang thông tin về một chủ đề nhất định, phù hợp với tôn chỉ, Mục đích của báo điện tử, có tên miền cấp dưới của tên miền đã được quy định tại giấy phép hoạt động báo điện tử.

15. Tạp chí điện tử là sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ, đăng tin, bài có tính chất chuyên ngành, được truyền dẫn trên môi trường mạng.

16. Tạp chí khoa học là sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ để công bố kết quả nghiên cứu khoa học, thông tin về hoạt động khoa học chuyên ngành.

17. Sản phẩm thông tin có tính chất báo chí là sản phẩm thông tin được thể hiện bằng các thể loại báo chí, được đăng trên bản tin, đặc san, trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

18. Bản tin là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí xuất bản định kỳ, sử dụng thể loại tin tức để thông tin về hoạt động nội bộ, hướng dẫn nghiệp vụ, kết quả nghiên cứu, ứng dụng, kết quả các cuộc hội thảo, hội nghị của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

19. Đặc san là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí xuất bản không định kỳ theo sự kiện, chủ đề.

20. Trang thông tin điện tử tổng hợp là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở đăng đường dẫn truy cập tới nguồn tin báo chí hoặc trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin báo chí theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí

1. Báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân.

2. Báo chí có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân;

b) Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, Mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của Nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

c) Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của Nhân dân;

d) Phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội;

đ) Góp phần giữ gìn sự trong sáng và phát triển tiếng Việt, tiếng của các dân tộc thiểu số Việt Nam;

e) Mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước và các dân tộc, tham gia vào sự nghiệp của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững.

Điều 5. Chính sách của Nhà nước về phát triển báo chí

1. Có chiến lược, quy hoạch phát triển và quản lý hệ thống báo chí.

2. Đầu tư có trọng tâm, trọng Điểm trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nhân lực về chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại cho các cơ quan báo chí.

3. Đặt hàng báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, thông tin đối ngoại, phục vụ thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị, đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo và các nhiệm vụ trọng yếu khác phù hợp với từng giai đoạn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

4. Hỗ trợ cước vận chuyển báo chí phục vụ nhiệm vụ, đối tượng và địa bàn quy định tại Khoản 3 Điều này.

Điều 6. Nội dung quản lý nhà nước về báo chí

1. Xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển báo chí.

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về báo chí; xây dựng chế độ, chính sách về báo chí.

3. Tổ chức thông tin cho báo chí; quản lý thông tin của báo chí.

4. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ người làm báo của các cơ quan báo chí và cán bộ quản lý báo chí.

5. Tổ chức quản lý hoạt động khoa học, công nghệ trong lĩnh vực báo chí.

6. Cấp, thu hồi các loại giấy phép trong hoạt động báo chí và thẻ nhà báo.

7. Quản lý hợp tác quốc tế về báo chí, quản lý hoạt động của cơ quan báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài và hoạt động của báo chí nước ngoài tại Việt Nam.

8. Kiểm tra báo chí lưu chiểu; quản lý hệ thống lưu chiểu báo chí quốc gia.

9. Chỉ đạo, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê và công tác khen thưởng, kỷ luật trong hoạt động báo chí.

10. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về báo chí.

Điều 7. Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về báo chí.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về báo chí.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý nhà nước về báo chí.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về báo chí tại địa phương.

Điều 8. Hội Nhà báo Việt Nam

1. Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về hội.

2. Hội Nhà báo Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên;

b) Ban hành và tổ chức thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo;

c) Tham gia ý kiến xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển báo chí, văn bản quy phạm pháp luật về báo chí;

d) Tham gia thẩm định sản phẩm báo chí khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ báo chí cho hội viên;

e) Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước tuyên truyền, phổ biến pháp luật về báo chí;

g) Tham gia giám sát việc tuân theo pháp luật về báo chí; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật;

h) Tổ chức giải báo chí để tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng cao, có hiệu quả xã hội tích cực.

Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Đăng, phát thông tin chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nội dung:

a) Xuyên tạc, phỉ báng, phủ nhận chính quyền nhân dân;

b) Bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân;

c) Gây chiến tranh tâm lý.

2. Đăng, phát thông tin có nội dung:

a) Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa Nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

b) Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam;

c) Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; xúc phạm niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo;

d) Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.

3. Đăng, phát thông tin có nội dung kích động chiến tranh nhằm chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc.

5. Tiết lộ thông tin thuộc danh Mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật.

6. Thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan; thông tin về những chuyện thần bí gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe của cộng đồng.

7. Kích động bạo lực; tuyên truyền lối sống đồi trụy; miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, hành vi tội ác; thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

8. Thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; quy kết tội danh khi chưa có bản án của Tòa án.

9. Thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em.

10. In, phát hành, truyền dẫn, phát sóng sản phẩm báo chí, tác phẩm báo chí, nội dung thông tin trong tác phẩm báo chí đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, gỡ bỏ, tiêu hủy hoặc nội dung thông tin mà cơ quan báo chí đã có cải chính.

11. Cản trở việc in, phát hành, truyền dẫn, phát sóng sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí hợp pháp tới công chúng.

12. Đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên; phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo, phóng viên hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật.

13. Đăng, phát trên sản phẩm thông tin có tính chất báo chí thông tin quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 của Điều này.

Chương II

QUYỀN TỰ DO BÁO CHÍ, QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN TRÊN BÁO CHÍ CỦA CÔNG DÂN

Điều 10. Quyền tự do báo chí của công dân

1. Sáng tạo tác phẩm báo chí.

2. Cung cấp thông tin cho báo chí.

3. Phản hồi thông tin trên báo chí.

4. Tiếp cận thông tin báo chí.

5. Liên kết với cơ quan báo chí thực hiện sản phẩm báo chí.

6. In, phát hành báo in.

Điều 11. Quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân

1. Phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới.

2. Tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác.

Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan báo chí đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân

1. Đăng, phát kiến nghị, phê bình, tin, bài, ảnh và tác phẩm báo chí khác của công dân phù hợp với tôn chỉ, Mục đích và không có nội dung quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 9 của Luật này; trong trường hợp không đăng, phát phải trả lời và nêu rõ lý do khi có yêu cầu.

2. Trả lời hoặc yêu cầu tổ chức, người có thẩm quyền trả lời bằng văn bản hoặc trả lời trên báo chí về kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến.

Điều 13. Trách nhiệm của Nhà nước đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân

1. Nhà nước tạo Điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình.

2. Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ. Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

3. Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn và phát sóng.

Chương III

TỔ CHỨC BÁO CHÍ

Mục 1. CƠ QUAN CHỦ QUẢN BÁO CHÍ

Điều 14. Đối tượng được thành lập cơ quan báo chí

1. Cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo từ cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam được thành lập cơ quan báo chí.

2. Cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Luật giáo dục đại học; tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện theo quy định của Luật khoa học và công nghệ; bệnh viện cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên được thành lập tạp chí khoa học.

Điều 15. Quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan chủ quản báo chí

1. Cơ quan chủ quản báo chí là cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 14 của Luật này đứng tên đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí, thành lập và trực tiếp quản lý cơ quan báo chí.

2. Cơ quan chủ quản báo chí có những quyền hạn sau đây:

a) Xác định loại hình báo chí, tôn chỉ, Mục đích, đối tượng phục vụ, ngôn ngữ thể hiện của từng loại hình, từng loại sản phẩm báo chí, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của cơ quan báo chí;

b) Bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí sau khi có sự thống nhất ý kiến bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông;

c) Miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu cơ quan báo chí và gửi văn bản thông báo về việc miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu cơ quan báo chí tới Bộ Thông tin và Truyền thông;

d) Thanh tra, kiểm tra hoạt động của cơ quan báo chí; khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan chủ quản báo chí có những nhiệm vụ sau đây:

a) Chỉ đạo cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, Mục đích, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động; tổ chức nhân sự và chịu trách nhiệm về hoạt động của cơ quan báo chí;

b) Bảo đảm nguồn kinh phí ban đầu và Điều kiện cần thiết cho hoạt động của cơ quan báo chí;

c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cơ quan báo chí, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

4. Người đứng đầu cơ quan chủ quản báo chí không được kiêm nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan báo chí và liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình đối với các sai phạm của cơ quan báo chí trực thuộc.

Mục 2. CƠ QUAN BÁO CHÍ

Điều 16. Cơ quan báo chí

Cơ quan báo chí là cơ quan ngôn luận của các cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 14 của Luật này, thực hiện một hoặc một số loại hình báo chí, có một hoặc một số sản phẩm báo chí theo quy định của Luật này.

Điều 17. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí

1. Xác định loại hình báo chí; tôn chỉ, Mục đích phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản; đối tượng phục vụ; chương trình, thời gian, thời lượng, phương thức truyền dẫn, phát sóng (đối với báo nói, báo hình); tên miền, nơi đặt máy chủ và đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối (đối với báo điện tử).

2. Có phương án về tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động của cơ quan báo chí; có người đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 của Luật này để đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan báo chí.

3. Có tên và hình thức trình bày tên cơ quan báo chí; tên và hình thức trình bày tên ấn phẩm báo chí; tên và biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên và hình thức trình bày tên chuyên trang của báo điện tử.

4. Có trụ sở và các Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; phương án tài chính; có các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; đối với báo điện tử phải có ít nhất một tên miền “.vn” đã đăng ký phù hợp với tên báo chí và sử dụng hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam; đối với báo nói, báo hình phải có phương án, kế hoạch thuê hoặc sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng.

5. Phù hợp với quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 18. Giấy phép hoạt động báo chí

1. Cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 14 của Luật này, đủ Điều kiện theo quy định tại Điều 17 của Luật này, có nhu cầu thành lập cơ quan báo chí, gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

2. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Sau khi được cấp giấy phép hoạt động báo chí, cơ quan chủ quản báo chí ra quyết định thành lập cơ quan báo chí và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Sau 03 tháng đối với báo in và báo điện tử, 09 tháng đối với báo nói, báo hình, kể từ ngày giấy phép hoạt động báo chí có hiệu lực, nếu cơ quan báo chí không được thành lập hoặc không có sản phẩm báo chí thì giấy phép hết hiệu lực. Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi giấy phép.

5. Chậm nhất là 30 ngày trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động, cơ quan báo chí phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông để thu hồi giấy phép hoạt động báo chí và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

6. Trường hợp đã bị thu hồi giấy phép hoạt động báo chí theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều này, nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép, cơ quan chủ quản báo chí gửi văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép. Trường hợp có thay đổi nội dung so với giấy phép đã được cấp, cơ quan chủ quản gửi hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 19. Thay đổi cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí

Trường hợp thay đổi cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản được ghi trên giấy phép có văn bản thông báo chấm dứt hoạt động báo chí gửi Bộ Thông tin và Truyền thông; cơ quan, tổ chức tiếp nhận cơ quan báo chí làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí theo quy định tại Điều 18 của Luật này.

Điều 20. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí

1. Chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày thay đổi địa Điểm trụ sở chính, điện thoại, fax, thư điện tử, thời gian phát hành, đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối Internet, cơ quan báo chí phải thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

2. Khi thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo chí, tên gọi cơ quan báo chí; tôn chỉ, Mục đích; tên gọi ấn phẩm báo chí, phụ trương, chuyên trang của báo điện tử, kênh phát thanh, kênh truyền hình; địa Điểm phát sóng, địa Điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dẫn, phát sóng; thời lượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên miền của chuyên trang và báo điện tử, cơ quan chủ quản phải có hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung giấy phép.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

3. Khi thay đổi hình thức trình bày, vị trí của tên ấn phẩm báo chí, phụ trương; biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; kỳ hạn xuất bản, số trang, khuôn khổ và những nội dung thay đổi không quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, cơ quan chủ quản báo chí có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc thay đổi chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 21. Loại hình hoạt động và nguồn thu của cơ quan báo chí

1. Cơ quan báo chí hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp có thu.

Tạp chí khoa học hoạt động phù hợp với loại hình của cơ quan chủ quản.

2. Nguồn thu của cơ quan báo chí gồm:

a) Nguồn thu do cơ quan chủ quản báo chí cấp;

b) Thu từ bán báo, bán quyền xem các sản phẩm báo chí, quảng cáo, trao đổi, mua bán bản quyền nội dung;

c) Thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ của cơ quan báo chí, các đơn vị trực thuộc cơ quan báo chí;

d) Nguồn thu từ tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

Điều 22. Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí

1. Điều kiện đặt văn phòng đại diện gồm:

a) Có trụ sở để đặt văn phòng đại diện;

b) Trưởng văn phòng đại diện phải có thẻ nhà báo được cấp tại cơ quan báo chí có văn phòng đại diện và không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động trong thời hạn 01 năm tính đến thời Điểm đặt văn phòng đại diện.

2. Phóng viên thường trú hoạt động độc lập phải có thẻ nhà báo được cấp tại cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú và không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động trong thời hạn 01 năm tính đến khi cử phóng viên thường trú.

3. Trước khi bắt đầu hoạt động 15 ngày, cơ quan báo chí có đủ Điều kiện và có nhu cầu đặt văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính một bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ quan báo chí đặt văn phòng đại diện để thông báo. Hồ sơ gồm:

a) Văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc đặt văn phòng đại diện có ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản báo chí;

b) Bản sao giấy phép hoạt động báo chí có xác nhận của cơ quan báo chí hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu;

c) Tài liệu chứng minh đáp ứng đủ Điều kiện quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;

d) Danh sách nhân sự văn phòng đại diện;

đ) Sơ yếu lý lịch, bản sao thẻ nhà báo của trưởng văn phòng đại diện, sơ yếu lý lịch của phóng viên thường trú thuộc văn phòng đại diện có xác nhận của cơ quan báo chí hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu;

e) Văn bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của văn phòng đại diện.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra các Điều kiện hoạt động của văn phòng đại diện; trường hợp không đủ Điều kiện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản yêu cầu cơ quan báo chí chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện và xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Cơ quan báo chí chưa có văn phòng đại diện, có nhu cầu cử phóng viên thường trú hoạt động độc lập tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính một bộ hồ sơ thông báo hoạt động của phóng viên thường trú đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi phóng viên thường trú hoạt động. Hồ sơ gồm:

a) Văn bản cử phóng viên thường trú của cơ quan báo chí;

b) Bản sao giấy phép hoạt động báo chí có xác nhận của cơ quan báo chí hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu;

c) Sơ yếu lý lịch, bản sao thẻ nhà báo của phóng viên thường trú có xác nhận của cơ quan báo chí hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu.

6. Chậm nhất là 05 ngày trước khi có sự thay đổi về địa Điểm, trưởng văn phòng đại diện, phóng viên thường trú hoặc đình chỉ, chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, cơ quan báo chí thông báo bằng văn bản với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện, nơi có phóng viên thường trú hoạt động.

7. Hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú phải phù hợp với tôn chỉ, Mục đích của cơ quan báo chí; đúng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm do cơ quan báo chí giao và tuân thủ quy định của pháp luật về báo chí và quy định khác của pháp luật có liên quan.

8. Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú ngừng hoạt động ngay sau khi cơ quan báo chí có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú bị thu hồi giấy phép hoạt động báo chí hoặc phóng viên thường trú độc lập bị thu hồi thẻ nhà báo theo quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mục 3. NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN BÁO CHÍ

Điều 23. Người đứng đầu cơ quan báo chí

1. Người đứng đầu cơ quan báo chí là Tổng biên tập (đối với báo in, báo điện tử), là Tổng giám đốc hoặc giám đốc (đối với báo nói, báo hình).

2. Tiêu chuẩn bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí gồm:

a) Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. Người đứng đầu cơ quan báo chí thuộc các tổ chức tôn giáo không áp dụng tiêu chuẩn này;

c) Có thẻ nhà báo còn hiệu lực. Người đứng đầu cơ quan báo chí thuộc các tổ chức tôn giáo, tạp chí khoa học không áp dụng tiêu chuẩn này;

d) Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động.

Điều 24. Nhiệm vụ và quyền hạn của người đứng đầu cơ quan báo chí

1. Chịu trách nhiệm trước cơ quan chủ quản báo chí và trước pháp luật về mọi hoạt động của cơ quan báo chí trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của cơ quan báo chí.

3. Phê duyệt kết cấu nội dung ấn phẩm; kênh, chương trình phát thanh, truyền hình; báo, chuyên trang của báo điện tử.

4. Chỉ đạo thực hiện đúng tôn chỉ, Mục đích và các quy định ghi trong giấy phép.

5. Quản lý nhân sự, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà báo, phóng viên, nhân viên; quản lý tài sản, cơ sở vật chất của cơ quan báo chí.

6. Không được đảm nhiệm chức danh người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan báo chí khác.

Mục 4. NHÀ BÁO

Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của nhà báo

1. Nhà báo là người hoạt động báo chí được cấp thẻ nhà báo.

2. Nhà báo có các quyền sau đây:

a) Hoạt động báo chí trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động báo chí ở nước ngoài theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo hộ trong hoạt động nghề nghiệp;

b) Được khai thác, cung cấp và sử dụng thông tin trong hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật;

c) Được đến các cơ quan, tổ chức để hoạt động nghiệp vụ báo chí. Khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cung cấp cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật;

d) Được hoạt động nghiệp vụ báo chí tại các phiên tòa xét xử công khai; được bố trí khu vực riêng để tác nghiệp; được liên lạc trực tiếp với người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng để lấy tin, phỏng vấn theo quy định của pháp luật;

đ) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ báo chí;

e) Khước từ việc tham gia biên soạn hoặc thể hiện tác phẩm báo chí trái với quy định của pháp luật.

3. Nhà báo có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân; phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân;

b) Bảo vệ quan Điểm, đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, tuyên truyền và bảo vệ nhân tố tích cực; đấu tranh phòng, chống các tư tưởng, hành vi sai phạm;

c) Không được lạm dụng danh nghĩa nhà báo để sách nhiễu và làm việc vi phạm pháp luật;

d) Phải cải chính, xin lỗi trong trường hợp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

đ) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người đứng đầu cơ quan báo chí về nội dung tác phẩm báo chí của mình và về những hành vi vi phạm pháp luật;

e) Tuân thủ quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Điều 26. Đối tượng được xét cấp thẻ nhà báo

1. Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, tổng biên tập, phó tổng biên tập cơ quan báo chí, thông tấn.

2. Trưởng phòng (ban), phó trưởng phòng (ban) nghiệp vụ báo chí của cơ quan báo chí, thông tấn.

3. Phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo chí, thông tấn.

4. Người quay phim, đạo diễn chương trình phát thanh, truyền hình (trừ phim truyện) của các đơn vị được cấp giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và sản xuất phim tài liệu của Nhà nước.

5. Phóng viên, biên tập viên, người phụ trách công tác phóng viên, biên tập ở đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tương đương.

6. Người đã được cấp thẻ nhà báo nhưng được Điều chuyển sang làm công việc khác vẫn tiếp tục có tác phẩm báo chí được sử dụng, được cơ quan báo chí xác nhận, được xét cấp thẻ nhà báo trong các trường hợp cụ thể sau:

a) Được Điều động công tác tại các đơn vị không trực tiếp thực hiện nghiệp vụ báo chí của cơ quan báo chí;

b) Được Điều chuyển sang làm công tác giảng dạy chuyên ngành báo chí tại các cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Luật giáo dục đại học;

c) Được Điều chuyển sang làm cán bộ chuyên trách tại hội nhà báo các cấp, trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về báo chí.

Điều 27. Điều kiện, tiêu chuẩn được xét cấp thẻ nhà báo

1. Người công tác tại cơ quan báo chí quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 26 của Luật này được xét cấp thẻ nhà báo phải bảo đảm các Điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:

a) Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; trường hợp là người dân tộc thiểu số đang thực hiện các ấn phẩm báo in, chương trình phát thanh, truyền hình, chuyên trang của báo điện tử bằng tiếng dân tộc thiểu số phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên;

c) Đối với trường hợp cấp thẻ lần đầu, phải có thời gian công tác liên tục tại cơ quan báo chí đề nghị cấp thẻ từ 02 năm trở lên tính đến thời Điểm xét cấp thẻ, trừ tổng biên tập tạp chí khoa học và những trường hợp khác theo quy định của pháp luật;

d) Được cơ quan báo chí hoặc cơ quan công tác đề nghị cấp thẻ nhà báo.

2. Những trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 26 của Luật này được xét cấp thẻ nhà báo phải bảo đảm Điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại các Điểm a, b và d Khoản 1 Điều này và phải bảo đảm các Điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

a) Là cộng tác viên thường xuyên của đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

b) Có ít nhất mười hai tác phẩm báo chí đã được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong 01 năm tính đến thời Điểm xét cấp thẻ;

c) Đối với trường hợp cấp thẻ lần đầu, phải có thời gian công tác liên tục tại đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tương đương từ 02 năm trở lên tính đến thời Điểm xét cấp thẻ;

d) Được đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị cấp thẻ nhà báo.

3. Các trường hợp sau đây không được xét cấp thẻ nhà báo:

a) Không thuộc các đối tượng quy định tại Điều 26 của Luật này;

b) Đã vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo;

c) Đã bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động mà chưa hết thời hạn 12 tháng tính đến thời Điểm xét cấp thẻ;

d) Là đối tượng liên quan trong các vụ án chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) Đã bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án mà chưa được xóa án tích;

e) Bị thu hồi thẻ nhà báo do vi phạm quy định của pháp luật mà thời gian thu hồi thẻ chưa quá 12 tháng kể từ ngày ra quyết định đến thời Điểm xét cấp thẻ.

Điều 28. Cấp, đổi, thu hồi thẻ nhà báo

1. Thẻ nhà báo cấp cho những người có đủ Điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 27 của Luật này để hoạt động báo chí.

2. Kỳ hạn cấp thẻ nhà báo là 05 năm. Thời hạn sử dụng thẻ nhà báo được ghi trên thẻ. Trong trường hợp đặc biệt, việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định.

Hết kỳ hạn của thẻ nhà báo, Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp đổi thẻ nhà báo theo kỳ hạn mới.

3. Người đã được cấp thẻ nhà báo khi chuyển sang làm việc tại cơ quan, đơn vị công tác khác mà vẫn thuộc đối tượng được cấp thẻ nhà báo theo quy định tại Điều 26 của Luật này thì phải làm thủ tục xin đổi thẻ nhà báo về cơ quan mới.

4. Trường hợp thẻ nhà báo bị mất, bị hỏng, người đã được cấp thẻ nhà báo phải làm thủ tục xin cấp lại thẻ nhà báo.

Đơn đề nghị cấp lại thẻ nhà báo phải có ý kiến xác nhận của cơ quan báo chí, cơ quan công tác, công an xã, phường, thị trấn nơi mất thẻ về trường hợp mất thẻ; trường hợp thẻ bị hỏng thì phải gửi kèm theo thẻ cũ.

5. Người được cấp thẻ nhà báo phải nộp lại thẻ nhà báo trong những trường hợp sau đây:

a) Người được cấp thẻ nhà báo nhưng chuyển sang làm nhiệm vụ khác không còn là đối tượng được cấp thẻ nhà báo theo quy định tại Điều 26 của Luật này; người được cấp thẻ nhà báo đã nghỉ hưu; người đã hết thời hạn hợp đồng lao động nhưng không được ký tiếp hợp đồng lao động mới hoặc không tiếp tục làm việc tại cơ quan báo chí;

b) Người được cấp thẻ nhà báo làm việc tại cơ quan báo chí bị thu hồi giấy phép hoạt động báo chí theo quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định về các nội dung quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này, người đứng đầu cơ quan công tác của người được cấp thẻ nhà báo chịu trách nhiệm thông báo bằng văn bản về các trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này, thu lại thẻ nhà báo và nộp về Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trường hợp người được cấp thẻ nhà báo không nộp lại thẻ, cơ quan báo chí có trách nhiệm thông báo trên sản phẩm báo chí của mình, trừ trường hợp người phải nộp lại thẻ đã mất thẻ và báo cáo bằng văn bản với Bộ Thông tin và Truyền thông;

d) Người thuộc đối tượng phải nộp lại thẻ nhà báo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này, trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nộp lại thẻ nhà báo nếu được một cơ quan báo chí tiếp nhận vào làm việc theo chế độ hợp đồng từ 01 năm trở lên thì được xét đổi thẻ nhà báo theo quy định tại Khoản 3 Điều này.

6. Người được cấp thẻ nhà báo bị thu hồi thẻ nhà báo trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, về hoạt động nghiệp vụ báo chí, thông tin trên báo chí hoặc sử dụng thẻ nhà báo không đúng Mục đích gây hậu quả nghiêm trọng;

b) Bị cơ quan tiến hành tố tụng quyết định khởi tố bị can. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đình chỉ Điều tra, đình chỉ vụ án đối với nhà báo đó hoặc kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật tuyên nhà báo đó không có tội hoặc được miễn trách nhiệm hình sự thì cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có trách nhiệm trả lại thẻ nhà báo;

c) Bị cấp có thẩm quyền quyết định xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khiển trách hai lần liên tục trong 02 năm theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động;

d) Thôi việc nhưng không nộp lại thẻ nhà báo.

7. Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo.

8. Hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

Chương IV

HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ

Mục 1. THỰC HIỆN THÊM LOẠI HÌNH, SẢN PHẨM BÁO CHÍ; LIÊN KẾT TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ

Điều 29. Thực hiện thêm loại hình báo chí

1. Cơ quan báo chí có đủ Điều kiện theo quy định tại Điều 17 của Luật này nếu có nhu cầu thực hiện thêm loại hình báo chí khác thì cơ quan chủ quản báo chí gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép thực hiện thêm loại hình báo chí khác thực hiện theo quy định tại Điều 18 của Luật này.

2. Sau 03 tháng đối với báo in và báo điện tử, 09 tháng đối với báo nói, báo hình kể từ ngày giấy phép hoạt động báo chí có hiệu lực, nếu cơ quan báo chí không có sản phẩm báo chí thì giấy phép hết hiệu lực. Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi giấy phép.

3. Chậm nhất là 30 ngày trước ngày tạm ngừng thực hiện loại hình báo chí, cơ quan báo chí phải báo cáo bằng văn bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

Trường hợp tạm ngừng thực hiện loại hình báo chí quá thời gian quy định tại Khoản 2 Điều này thì Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi giấy phép.

4. Chậm nhất là 30 ngày trước ngày chấm dứt thực hiện loại hình báo chí, cơ quan báo chí phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông để thu hồi giấy phép và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

5. Trường hợp đã bị thu hồi giấy phép theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều này, nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép thì cơ quan chủ quản báo chí gửi văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép. Trường hợp có thay đổi nội dung so với giấy phép đã được cấp, cơ quan chủ quản báo chí gửi hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 30. Điều kiện xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình; mở chuyên trang của báo điện tử

1. Có tôn chỉ, Mục đích phù hợp với tôn chỉ, Mục đích của cơ quan báo chí; đối tượng phục vụ; nơi đặt máy chủ và đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối (đối với chuyên trang của báo điện tử) phù hợp với nội dung giấy phép hoạt động của cơ quan báo chí.

2. Có phương án về tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động của ấn phẩm báo chí, phụ trương, kênh phát thanh, kênh truyền hình, chuyên trang của báo điện tử.

3. Có tên và hình thức trình bày tên ấn phẩm báo chí, phụ trương; tên và biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên và giao diện trang chủ chuyên trang của báo điện tử.

4. Có các Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; phương án tài chính; có các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; có tên miền cấp dưới phù hợp với tên miền đã đăng ký đối với chuyên trang của báo điện tử; có phương án, kế hoạch thuê hoặc sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng đối với kênh phát thanh, kênh truyền hình.

Điều 31. Cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình; mở chuyên trang của báo điện tử

1. Cơ quan báo chí có đủ Điều kiện theo quy định tại Điều 30 của Luật này có nhu cầu xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình; mở chuyên trang của báo điện tử, cơ quan chủ quản báo chí gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình; mở chuyên trang của báo điện tử do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình; mở chuyên trang của báo điện tử. Trường hợp từ chối cấp, Bộ Thông tin và Truyền thông phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Sau 02 tháng kể từ ngày giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương, mở chuyên trang của báo điện tử, 06 tháng kể từ ngày giấy phép sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình có hiệu lực, nếu cơ quan báo chí không có sản phẩm báo chí thì giấy phép hết hiệu lực. Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi giấy phép.

4. Chậm nhất là 30 ngày trước ngày tạm ngừng xuất bản ấn phẩm báo chí, phụ trương, sản xuất kênh phát thanh, kênh truyền hình, chuyên trang của báo điện tử, cơ quan báo chí phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông và trên phương tiện thông tin đại chúng.

Trường hợp tạm ngừng quá 03 tháng đối với ấn phẩm báo chí, phụ trương, chuyên trang của báo điện tử, 06 tháng đối với việc sản xuất kênh phát thanh, kênh truyền hình, Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi giấy phép.

5. Chậm nhất là 30 ngày trước khi chấm dứt xuất bản ấn phẩm báo chí, phụ trương, sản xuất kênh phát thanh, kênh truyền hình, chuyên trang của báo điện tử, cơ quan báo chí phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông để thu hồi giấy phép và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

6. Trường hợp đã bị thu hồi giấy phép theo quy định tại các Khoản 3, 4 và 5 Điều này, nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép thì cơ quan chủ quản báo chí gửi văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép. Trường hợp có thay đổi nội dung so với giấy phép đã được cấp, cơ quan chủ quản báo chí gửi hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 32. Xuất bản bản tin thông tấn

Cơ quan thông tấn nhà nước có nhu cầu xuất bản bản tin thông tấn gửi thông báo bằng văn bản tới Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 33. Biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

1. Việc cấp giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được thực hiện với từng kênh chương trình và phù hợp với quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc.

2. Điều kiện cấp giấy phép gồm:

a) Là cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình;

b) Có văn bản đề nghị cấp giấy phép biên tập của cơ quan báo chí. Trường hợp là cơ quan báo chí thuộc bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì phải có văn bản chấp thuận của cơ quan chủ quản báo chí;

c) Có nhân sự đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn báo chí, có thẻ nhà báo còn hiệu lực và trình độ ngoại ngữ phù hợp với kênh chương trình nước ngoài đề nghị cấp giấy phép biên tập;

d) Có năng lực kỹ thuật đáp ứng yêu cầu biên tập, gồm hệ thống thiết bị làm chậm, thiết bị lưu trữ, phương tiện kỹ thuật thu phát tín hiệu phù hợp với việc biên tập kênh chương trình; bảo đảm công tác biên tập, biên dịch được thực hiện tại Việt Nam;

đ) Có dự toán chi phí biên tập, biên dịch trong 01 năm và văn bản chứng minh nguồn tài chính hợp pháp bảo đảm thực hiện công tác biên tập, biên dịch theo dự toán;

e) Có bản quyền hoặc văn bản cho phép được sử dụng kênh chương trình nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

3. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Cơ quan báo chí có nhu cầu biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép do Chính phủ quy định;

b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cấp giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền. Trường hợp từ chối cấp, Bộ Thông tin và Truyền thông phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Thời gian hiệu lực của giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được quy định trong từng giấy phép.

5. Sau 03 tháng kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, nếu cơ quan báo chí không thực hiện việc biên tập kênh chương trình nước ngoài thì giấy phép hết hiệu lực. Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi giấy phép.

6. Chậm nhất là 30 ngày trước ngày tạm ngừng biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, cơ quan báo chí phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông; trường hợp tạm ngừng quá 03 tháng thì Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi giấy phép.

7. Chậm nhất là 30 ngày trước ngày chấm dứt biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, cơ quan báo chí phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông để thu hồi giấy phép.

8. Trường hợp đã bị thu hồi giấy phép theo quy định tại các Khoản 5, 6 và 7 Điều này, nếu có nhu cầu hoạt động biên tập trở lại thì cơ quan báo chí gửi văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép. Trường hợp có thay đổi nội dung so với giấy phép đã được cấp, cơ quan báo chí gửi hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép theo quy định tại Khoản 3 Điều này.

Điều 34. Xuất bản bản tin

1. Bản tin phải bảo đảm các quy định sau đây:

a) Khuôn khổ tối đa của bản tin là 19cm x 27cm, số trang tối đa là 64 trang. Không được quảng cáo trong bản tin;

b) Phần trên của trang một bản tin phải đề chữ “BẢN TIN”, tên của bản tin sau hoặc dưới chữ “BẢN TIN”, tên cơ quan, tổ chức xuất bản và ngày, tháng, năm xuất bản bản tin dưới tên của bản tin;

c) Phần cuối của trang cuối bản tin ghi rõ số, ngày, tháng, năm của giấy phép xuất bản, nơi in, số lượng, kỳ hạn xuất bản, người chịu trách nhiệm xuất bản.

2. Điều kiện cấp giấy phép xuất bản bản tin gồm:

a) Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin;

b) Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin;

c) Xác định rõ tên bản tin, Mục đích xuất bản và nội dung thông tin, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, ngôn ngữ thể hiện, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in;

d) Có địa Điểm làm việc chính thức và các Điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.

3. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Cơ quan, tổ chức của trung ương; cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu xuất bản bản tin gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhu cầu xuất bản bản tin gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định;

b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản bản tin; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Thời gian hiệu lực của giấy phép xuất bản bản tin được quy định trong từng giấy phép nhưng không quá 01 năm kể từ ngày cấp.

Đến thời hạn xuất bản ghi trên giấy phép, cơ quan, tổ chức không xuất bản bản tin thì giấy phép hết hiệu lực; Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi giấy phép. Nếu có nhu cầu xuất bản bản tin thì cơ quan, tổ chức làm thủ tục xin phép lại.

5. Chậm nhất là 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc chấm dứt xuất bản bản tin, cơ quan, tổ chức đã được cấp giấy phép xuất bản bản tin phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp chấm dứt xuất bản bản tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi giấy phép.

6. Cơ quan, tổ chức có nhu cầu thay đổi một trong các nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin phải có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 35. Xuất bản đặc san

1. Điều kiện cấp giấy phép xuất bản đặc san gồm:

a) Có người có nghiệp vụ báo chí chịu trách nhiệm về việc xuất bản đặc san;

b) Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản đặc san;

c) Xác định rõ tên đặc san, Mục đích xuất bản, nội dung thông tin, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, ngôn ngữ thể hiện, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, thời gian xuất bản;

d) Có địa Điểm làm việc chính thức của cơ quan, tổ chức xin cấp giấy phép.

2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xuất bản đặc san được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Cơ quan, tổ chức có nhu cầu xuất bản đặc san gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép;

Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản đặc san; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Thời gian hiệu lực của giấy phép xuất bản đặc san được quy định trong từng giấy phép nhưng không quá 01 năm kể từ ngày cấp.

Đến thời hạn xuất bản ghi trên giấy phép, cơ quan, tổ chức không xuất bản đặc san thì giấy phép hết hiệu lực và bị thu hồi. Nếu có nhu cầu xuất bản đặc san, cơ quan, tổ chức phải làm thủ tục xin phép lại.

4. Chậm nhất là 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc chấm dứt xuất bản đặc san, cơ quan, tổ chức phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông. Trường hợp chấm dứt xuất bản đặc san, Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi giấy phép.

5. Cơ quan, tổ chức có nhu cầu thay đổi một trong các nội dung ghi trong giấy phép xuất bản đặc san phải có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 36. Trang thông tin điện tử tổng hợp

1. Trang thông tin điện tử tổng hợp phải trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin báo chí và ghi rõ tên tác giả, tên cơ quan báo chí, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.

2. Nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp không được vi phạm quy định tại Khoản 13 Điều 9 của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Cơ quan, tổ chức thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải xây dựng quy trình quản lý thông tin; có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và chủ động loại bỏ những thông tin có nội dung quy định tại Khoản 13 Điều 9 của Luật này hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

4. Cơ quan, tổ chức thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải gỡ bỏ ngay nội dung thông tin đã tổng hợp khi nguồn thông tin được trích dẫn gỡ bỏ nội dung thông tin đó.

5. Việc thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Điều 37. Liên kết trong hoạt động báo chí

1. Cơ quan báo chí được phép liên kết trong hoạt động báo chí với cơ quan báo chí khác, pháp nhân, cá nhân có đăng ký kinh doanh phù hợp với lĩnh vực liên kết theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu cơ quan báo chí chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động liên kết trong lĩnh vực báo chí theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan báo chí được phép liên kết trong các lĩnh vực sau đây:

a) Thiết kế, trình bày, in, quảng cáo, phát hành báo chí và nội dung thông tin quy định tại các Điểm b, c, d và đ Khoản này;

b) Khai thác hoặc mua bản quyền về măng sét, nội dung các ấn phẩm báo chí thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, thể thao, giải trí, quảng cáo và thông tin kinh tế của báo chí nước ngoài để xuất bản tại Việt Nam;

c) Tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép liên kết khai thác hoặc mua toàn bộ bản quyền về măng sét, nội dung các ấn phẩm báo chí hợp pháp của Việt Nam để xuất bản tại nước ngoài;

d) Sản xuất chương trình, kênh phát thanh, kênh truyền hình thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa, thể thao, giải trí, quảng cáo, an sinh xã hội;

đ) Sản xuất các sản phẩm báo in, báo điện tử thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa, thể thao, giải trí, quảng cáo, an sinh xã hội.

3. Các chương trình liên kết trên kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và kênh thời sự - chính trị tổng hợp không vượt quá ba mươi phần trăm tổng thời lượng chương trình phát sóng lần thứ nhất của kênh này.

4. Việc liên kết các chương trình phát thanh, chương trình truyền hình giải trí, trò chơi truyền hình, truyền hình thực tế có bản quyền, kịch bản chương trình nước ngoài phải được Việt hóa, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

5. Trường hợp cơ quan báo nói, báo hình có hoạt động liên kết sản xuất toàn bộ kênh phát thanh, kênh truyền hình thì số kênh liên kết không vượt quá ba mươi phần trăm tổng số kênh phát thanh, kênh truyền hình được cấp giấy phép sản xuất.

6. Nội dung các chương trình liên kết phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Mục 2. THÔNG TIN TRÊN BÁO CHÍ

Điều 38. Cung cấp thông tin cho báo chí

1. Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Việc cung cấp thông tin cho báo chí có thể bằng văn bản, trên trang thông tin điện tử tổng hợp, họp báo, trả lời phỏng vấn và các hình thức khác. Cơ quan báo chí phải sử dụng chuẩn xác nội dung thông tin được cung cấp và phải nêu rõ xuất xứ nguồn tin.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyền từ chối cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau đây:

a) Thông tin thuộc danh Mục bí mật nhà nước, bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật;

b) Thông tin về vụ án đang được Điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan Điều tra cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động Điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm;

c) Thông tin về vụ việc đang trong quá trình thanh tra chưa có kết luận thanh tra; vụ việc đang trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cơ quan nhà nước đang trong quá trình giải quyết, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định của pháp luật chưa được phép công bố;

d) Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép công bố.

3. Đối với vụ án đang trong quá trình Điều tra, truy tố mà chưa được xét xử, các vụ việc tiêu cực hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, báo chí có quyền thông tin theo các nguồn tài liệu của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin.

4. Cơ quan báo chí và nhà báo có quyền và nghĩa vụ không Tiết lộ người cung cấp thông tin, trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên cần thiết cho việc Điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên có trách nhiệm tổ chức bảo vệ người cung cấp thông tin; các cơ quan bảo vệ pháp luật có trách nhiệm phối hợp với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên bảo vệ người cung cấp thông tin.

5. Cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm cử người phát ngôn, thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ và đột xuất, bất thường.

Chính phủ quy định chi Tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 39. Trả lời trên báo chí

1. Người đứng đầu cơ quan báo chí có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trả lời vấn đề mà công dân nêu ra trên báo chí. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của người đứng đầu cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trả lời trên báo chí.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại của tổ chức, công dân và tố cáo của công dân do cơ quan báo chí chuyển đến, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thông báo cho cơ quan báo chí biết biện pháp giải quyết.

Nếu quá thời hạn nêu trên mà không nhận được thông báo của cơ quan, tổ chức thì cơ quan báo chí có quyền chuyển ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân đến cơ quan cấp cao hơn có thẩm quyền giải quyết hoặc đưa vấn đề đó lên báo chí.

3. Trong thời hạn 10 ngày đối với báo in ra hằng ngày và báo nói, báo hình, báo điện tử, 15 ngày đối với báo tuần, trên số ra gần nhất đối với tạp chí in kể từ khi nhận được văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc văn bản trả lời kiến nghị, phê bình của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với vấn đề mà báo chí nêu hoặc tiếp nhận, cơ quan báo chí phải thông báo cho cơ quan, tổ chức, công dân có ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo hoặc đăng, phát trên báo chí của mình.

4. Cơ quan, tổ chức, công dân có quyền yêu cầu cơ quan báo chí trả lời vấn đề mà cơ quan báo chí đã thông tin; cơ quan báo chí có trách nhiệm trả lời trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan, tổ chức, công dân.

Điều 40. Trả lời phỏng vấn trên báo chí

1. Người phỏng vấn phải thông báo trước cho người được phỏng vấn biết Mục đích, yêu cầu và câu hỏi phỏng vấn; trường hợp cần phỏng vấn trực tiếp, không có sự thông báo trước thì phải được người trả lời phỏng vấn đồng ý.

2. Sau khi phỏng vấn, trên cơ sở thông tin, tài liệu của người trả lời cung cấp, người phỏng vấn có quyền thể hiện bằng các hình thức phù hợp. Người phỏng vấn phải thể hiện chính xác, trung thực nội dung trả lời của người được phỏng vấn.

Người được phỏng vấn có quyền yêu cầu xem lại nội dung trả lời trước khi đăng, phát. Cơ quan báo chí và người phỏng vấn phải thực hiện yêu cầu đó.

3. Nhà báo không được dùng những ý kiến phát biểu tại hội nghị, hội thảo, các cuộc gặp gỡ, trao đổi, nói chuyện có nhà báo tham dự để chuyển thành bài phỏng vấn nếu không được sự đồng ý của người phát biểu.

4. Cơ quan báo chí, người phỏng vấn và người trả lời phỏng vấn phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đăng, phát trên báo chí.

Điều 41. Họp báo

1. Cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam có quyền tổ chức họp báo để công bố, tuyên bố, giải thích, trả lời các nội dung có liên quan tới nhiệm vụ, quyền hạn hoặc lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

Việc họp báo của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại Khoản 10 Điều 56 của Luật này.

2. Người phát ngôn hoặc người chịu trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước; các cơ quan của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương và cấp tỉnh; các bộ, cơ quan ngang bộ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm họp báo định kỳ và đột xuất để cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí.

3. Cơ quan, tổ chức không thuộc quy định tại Khoản 2 Điều này và công dân có quyền tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí. Cơ quan, tổ chức, công dân tổ chức họp báo phải thông báo bằng văn bản trước 24 giờ tính đến thời Điểm dự định họp báo cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí theo quy định sau đây:

a) Cơ quan, tổ chức trực thuộc trung ương thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông;

b) Cơ quan, tổ chức không thuộc Điểm a Khoản này và công dân thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức họp báo.

4. Nội dung thông báo gồm những thông tin sau đây:

a) Địa Điểm họp báo;

b) Thời gian họp báo;

c) Nội dung họp báo;

d) Người chủ trì họp báo.

5. Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có trách nhiệm trả lời cơ quan, tổ chức, công dân về việc họp báo trong thời gian quy định tại Khoản 3 Điều này; trường hợp không có văn bản trả lời, tổ chức, công dân được tiến hành họp báo.

Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận, trường hợp không có văn bản trả lời thì phải đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

6. Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có quyền đình chỉ cuộc họp báo nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc nội dung họp báo có thông tin quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 9 của Luật này.

Điều 42. Cải chính trên báo chí

1. Cơ quan báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì phải đăng, phát lời cải chính, xin lỗi trên báo chí và thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

Đối với báo chí điện tử, ngoài việc đăng, phát lời cải chính, xin lỗi còn phải gỡ bỏ ngay thông tin sai sự thật đã đăng, phát nhưng phải lưu giữ nội dung thông tin trên máy chủ để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 52 của Luật này.

2. Khi có văn bản kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vụ việc mà báo chí đã đăng, phát là sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân thì cơ quan báo chí phải đăng, phát phần nội dung kết luận đó và nội dung cải chính, xin lỗi của cơ quan báo chí, của tác giả tác phẩm báo chí.

Lời xin lỗi của cơ quan báo chí, tác giả tác phẩm báo chí được đăng, phát liền sau nội dung thông tin cải chính.

3. Việc đăng, phát thông tin cải chính, xin lỗi của cơ quan báo chí, của tác giả tác phẩm phải thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đăng, phát tại trang hai đối với báo in, trang cuối đối với tạp chí in, chuyên Mục riêng tại trang chủ đối với báo điện tử với cùng một kiểu chữ, cỡ chữ mà báo chí đã đăng, phát thông tin;

b) Đăng, phát đúng chuyên Mục, giờ phát sóng, số lần phát sóng đối với báo nói, báo hình mà báo chí đã đăng, phát thông tin.

4. Khi đăng, phát thông tin cải chính, xin lỗi, cơ quan báo chí phải thể hiện đầy đủ các nội dung sau đây:

a) Tiêu đề: “Thông tin cải chính, xin lỗi”;

b) Tên tác phẩm báo chí, tên chuyên Mục, số báo, ngày, tháng, năm đã đăng, phát phải cải chính;

c) Những thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân đã đăng, phát trong tác phẩm báo chí và nội dung thông tin được cải chính.

5. Thời Điểm đăng, phát cải chính, xin lỗi được quy định như sau:

a) Việc đăng, phát cải chính, xin lỗi của báo điện tử được thực hiện ngay khi nhận được văn bản kết luận hoặc tự phát hiện vi phạm; thông tin cải chính, xin lỗi phải được lưu giữ trên báo ít nhất là 07 ngày kể từ ngày đăng, phát cải chính, xin lỗi;

b) Việc đăng, phát cải chính, xin lỗi trên báo in, báo nói, báo hình phải được thực hiện trong thời hạn 02 ngày đối với báo ngày, báo nói, báo hình; trong số ra gần nhất đối với báo tuần, tạp chí, tính từ ngày cơ quan báo chí nhận được văn bản kết luận hoặc tự phát hiện vi phạm. Đối với tạp chí xuất bản trên 30 ngày một kỳ thì phải có văn bản trả lời ngay cho cơ quan, tổ chức, cá nhân và phải đăng trong số ra gần nhất;

c) Cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp đã đăng, phát thông tin của cơ quan báo chí khác có nội dung phải cải chính, xin lỗi cũng phải thực hiện đăng lại nội dung cải chính, xin lỗi của cơ quan báo chí vi phạm.

Cơ quan báo chí đã đăng, phát nội dung thông tin vi phạm, sau khi thực hiện cải chính, xin lỗi phải có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan báo chí và trang thông tin điện tử tổng hợp có thỏa thuận về việc sử dụng tin, bài của báo mình để thực hiện việc đăng lại lời cải chính, xin lỗi.

Điều 43. Phản hồi thông tin

1. Khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có căn cứ cho rằng cơ quan báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của mình hoặc gây hiểu lầm làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của mình thì có quyền nêu ý kiến phản hồi bằng văn bản đến cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí hoặc khởi kiện tại Tòa án.

2. Cơ quan báo chí phải đăng, phát ý kiến phản hồi của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thời Điểm đăng, phát thực hiện theo quy định về đăng, phát cải chính tại Khoản 5 Điều 42 của Luật này.

Trường hợp không nhất trí với ý kiến phản hồi của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ quan báo chí vẫn phải đăng, phát ý kiến phản hồi đó và có quyền thông tin tiếp để làm rõ quan Điểm của mình.

Sau ba lần đăng, phát ý kiến phản hồi của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cơ quan báo chí mà không có sự nhất trí giữa hai bên thì cơ quan báo chí có quyền ngừng đăng, phát; cơ quan quản lý nhà nước có quyền yêu cầu cơ quan báo chí ngừng đăng, phát thông tin của các bên có liên quan.

3. Cơ quan báo chí có quyền không đăng, phát ý kiến phản hồi của cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu ý kiến đó vi phạm pháp luật, xúc phạm đến uy tín của cơ quan báo chí, danh dự, nhân phẩm của tác giả tác phẩm báo chí, đồng thời thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do để cơ quan, tổ chức, cá nhân biết.

4. Khi đăng, phát ý kiến phản hồi, cơ quan báo chí phải thể hiện đầy đủ các nội dung sau đây:

a) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân phản hồi thông tin;

b) Tên tác phẩm báo chí, tên chuyên Mục, số báo, ngày, tháng, năm đã đăng, phát bị phản hồi thông tin.

Điều 44. Quảng cáo trên báo chí

Báo chí được đăng, phát quảng cáo. Việc đăng, phát quảng cáo trên báo chí phải tuân thủ các quy định của Luật này và quy định của pháp luật về quảng cáo.

Điều 45. Quyền tác giả trong lĩnh vực báo chí

Cơ quan báo chí phải thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan khi đăng, phát tác phẩm báo chí.

Điều 46. Các thông tin phải ghi, thể hiện trên báo chí

Cơ quan báo chí phải ghi, thể hiện đầy đủ các thông tin sau đây:

1. Trên trang nhất, bìa một đối với báo in, trang chủ, các trang đối với báo điện tử phải có các nội dung sau đây:

a) Tên sản phẩm báo chí;

b) Tên cơ quan báo chí, tên cơ quan chủ quản báo chí (ghi dưới tên báo chí); tên miền đối với báo điện tử;

c) Số thứ tự của kỳ phát hành báo chí đối với báo in;

d) Ngày, tháng, năm phát hành.

2. Dưới chân trang cuối, bìa cuối đối với báo in, trang chủ đối với báo điện tử phải có các nội dung sau đây:

a) Số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép hoạt động báo chí;

b) Địa chỉ của cơ quan báo chí, số điện thoại, fax, thư điện tử. Họ, tên người đứng đầu cơ quan báo chí;

c) Nơi in, khuôn khổ, số trang, kỳ hạn xuất bản, giá bán đối với báo in.

3. Báo nói, báo hình phải thể hiện biểu tượng, nhạc hiệu.

Điều 47. Bảo vệ nội dung các chương trình phát thanh, chương trình truyền hình, nội dung báo điện tử

Báo nói, báo hình, báo điện tử có quyền sử dụng các biện pháp kỹ thuật bảo vệ nội dung các chương trình phát thanh, chương trình truyền hình, nội dung báo điện tử.

Mục 3. IN, PHÁT HÀNH VÀ TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG

Điều 48. In báo chí

Cơ sở in có giấy phép in báo, tạp chí theo quy định của pháp luật về xuất bản có trách nhiệm thực hiện hợp đồng đã ký kết với cơ quan báo chí, bảo đảm thời gian phát hành báo chí.

Điều 49. Phát hành báo chí

1. Cơ quan báo chí thực hiện phát hành báo chí theo đúng quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo chí.

Cơ quan báo chí được tổ chức phát hành hoặc ủy thác cho tổ chức, cá nhân phát hành.

2. Ngành thông tin và truyền thông có trách nhiệm phát hành các loại báo chí công ích qua mạng bưu chính công cộng theo quy định của Chính phủ và phát hành các loại báo chí khác theo hợp đồng ký kết với cơ quan báo chí.

3. Cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí, tổ chức, cá nhân tham gia phát hành báo chí, tổ chức được phép xuất khẩu, nhập khẩu báo chí có trách nhiệm thực hiện quyết định thu hồi ấn phẩm báo chí của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan Công an cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện.

Cơ quan báo chí, tổ chức phát hành báo chí có ấn phẩm bị thu hồi phải chịu toàn bộ chi phí cho việc thu hồi.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định giá cước tối đa với dịch vụ phát hành báo chí công ích qua mạng bưu chính công cộng.

Điều 50. Đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

1. Hãng truyền hình nước ngoài cung cấp kênh chương trình nước ngoài vào Việt Nam có thu phí bản quyền nội dung phải thông qua đại lý được ủy quyền tại Việt Nam để thực hiện việc đăng ký cung cấp kênh chương trình và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước Việt Nam.

2. Hãng truyền hình nước ngoài phải quy định rõ phạm vi ủy quyền cho mỗi đại lý khi đồng thời thực hiện ủy quyền cho hai đại lý trở lên.

3. Đối với kênh chương trình nước ngoài không có thu phí bản quyền nội dung, hãng truyền hình nước ngoài chỉ thực hiện thủ tục biên tập, biên dịch theo quy định, không phải thông qua đại lý được ủy quyền tại Việt Nam.

4. Đại lý được ủy quyền là doanh nghiệp Việt Nam và được hãng truyền hình nước ngoài ủy quyền làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền tại Việt Nam.

5. Đại lý được ủy quyền có trách nhiệm đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền tại Việt Nam với Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký do Chính phủ quy định.

Điều 51. Cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng

1. Đơn vị cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng phải bảo đảm truyền dẫn, phát sóng nguyên vẹn nội dung thông tin của cơ quan báo chí.

2. Đơn vị cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình quảng bá có trách nhiệm bảo đảm thời gian, thời lượng, phạm vi phát sóng; chất lượng truyền dẫn, phát sóng các kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu của quốc gia, địa phương và bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Phổ cập dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung ưu tiên vùng dân tộc thiểu số, vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo;

b) Phù hợp với quy hoạch của Nhà nước về báo chí, truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình; phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình;

c) Phù hợp với quy định về quản lý tài nguyên Internet và tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật về viễn thông, tần số vô tuyến điện;

d) Nội dung dịch vụ phù hợp với quy định về quản lý nội dung thông tin theo quy định của pháp luật về báo chí;

đ) Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật của Nhà nước về chất lượng thiết bị và dịch vụ phát thanh, truyền hình.

3. Điều kiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền gồm:

a) Là doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải được sự chấp thuận về chủ trương của Thủ tướng Chính phủ;

b) Có phương án cung cấp dịch vụ phù hợp với quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình, quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình và các quy hoạch khác trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử;

c) Có giấy phép thiết lập mạng viễn thông hoặc có thỏa thuận được thuê, sử dụng mạng viễn thông đáp ứng yêu cầu kỹ thuật truyền dẫn dịch vụ đến các thuê bao kết nối với mạng viễn thông đó đối với dịch vụ truyền hình mặt đất, dịch vụ truyền hình cáp, dịch vụ truyền hình qua vệ tinh, dịch vụ truyền hình di động; có xác nhận đăng ký tên miền “.vn” hoặc địa chỉ Internet xác định để cung cấp dịch vụ đến thuê bao đối với dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet;

d) Có phương án bố trí nguồn nhân lực; đầu tư trang thiết bị kỹ thuật; dự báo và phân tích thị trường dịch vụ; kế hoạch kinh doanh và giá cước dịch vụ, dự toán chi phí đầu tư và chi phí hoạt động ít nhất trong 02 năm đầu tiên; văn bản chứng minh vốn Điều lệ hoặc văn bản giá trị tương đương đáp ứng yêu cầu triển khai cung cấp dịch vụ theo dự toán;

đ) Có phương án thiết lập trung tâm thu phát tất cả các kênh phát thanh, kênh truyền hình trong nước, kênh chương trình nước ngoài tập trung ở một địa Điểm, trừ các kênh thuộc danh Mục kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu của quốc gia, địa phương, gồm thiết kế kỹ thuật hệ thống thiết bị xử lý tín hiệu, thiết bị kết nối đến mạng truyền dẫn, thiết bị quản lý dịch vụ, quản lý thuê bao và bảo vệ nội dung;

e) Có phương án áp dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại phù hợp quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm chất lượng dịch vụ và an toàn, an ninh thông tin; xử lý kịp thời các sự cố kỹ thuật bảo đảm tính liên tục của dịch vụ và quyền lợi của thuê bao;

g) Có dự kiến danh Mục kênh phát thanh, kênh truyền hình trong nước (trừ các kênh phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu), kênh chương trình nước ngoài, nội dung theo yêu cầu, nội dung giá trị gia tăng sẽ cung cấp trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền kèm theo các văn bản chấp thuận của đơn vị cung cấp nội dung.

4. Doanh nghiệp có nhu cầu cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền gửi hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép.

Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép do Chính phủ quy định.

5. Thời gian hiệu lực của giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được quy định trong từng giấy phép.

6. Đơn vị cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình trả tiền được áp dụng các biện pháp kỹ thuật bảo vệ nội dung các chương trình phát thanh, truyền hình để thu phí; nộp phí quyền cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Mục 4. LƯU CHIỂU BÁO CHÍ

Điều 52. Chế độ lưu chiểu báo chí, nộp ấn phẩm báo chí

1. Cơ quan báo chí phải thực hiện chế độ lưu chiểu theo quy định sau đây:

a) Đối với báo chí trung ương và báo chí in tại Hà Nội, cơ quan báo chí phải nộp năm bản cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở trung ương chậm nhất là 08 giờ sáng của ngày phát hành;

b) Đối với báo chí in tại địa phương, cơ quan báo chí phải nộp hai bản cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở địa phương chậm nhất là 08 giờ sáng của ngày phát hành, đồng thời nộp năm bản cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở trung ương qua hệ thống bưu chính;

c) Cơ quan báo nói, báo hình có trách nhiệm lưu giữ toàn bộ chương trình đã truyền dẫn, phát sóng, thông tin về nguồn tín hiệu sử dụng để chuyển tiếp sóng phát thanh - truyền hình trung ương trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày truyền dẫn, phát sóng; cung cấp tín hiệu truyền dẫn, phát sóng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác lưu chiểu điện tử;

d) Cơ quan báo điện tử phải thực hiện chế độ lưu trữ nguyên vẹn nội dung thông tin đăng, phát trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đăng, phát để phục vụ công tác kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước.

2. Khi nộp báo in lưu chiểu, cơ quan báo chí phải ghi rõ báo in nộp lưu chiểu, số lượng phát hành, ngày, giờ nộp lưu chiểu, chữ ký của người đứng đầu cơ quan báo chí hoặc người được ủy quyền.

Báo in được in lại phải nộp lưu chiểu như in lần thứ nhất.

Báo in nộp lưu chiểu qua hệ thống bưu chính được ưu tiên chuyển nhanh nhất đến cơ quan nhận lưu chiểu. Thời gian nộp lưu chiểu căn cứ vào dấu bưu chính nơi chuyển đi.

3. Cơ quan báo in phải nộp năm bản ấn phẩm báo in để lưu giữ tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện việc lưu chiểu điện tử đối với báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí theo quy định của Chính phủ; thực hiện việc đo kiểm và công bố số liệu liên quan đến hoạt động báo chí.

Điều 53. Kiểm tra báo chí lưu chiểu

1. Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu tại địa phương.

Trường hợp phát hiện báo chí vi phạm quy định của pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

2. Bộ Tài chính quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.

Mục 5. HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ

Điều 54. Xuất khẩu, nhập khẩu báo in

1. Báo in xuất bản hợp pháp tại Việt Nam được phép xuất khẩu ra nước ngoài.

2. Việc nhập khẩu báo in được thực hiện thông qua cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép.

3. Cơ sở nhập khẩu báo in phải đăng ký danh Mục báo chí nhập khẩu với Bộ Thông tin và Truyền thông trước khi nhập khẩu.

4. Người đứng đầu cơ sở nhập khẩu báo in phải tổ chức kiểm tra nội dung báo chí nhập khẩu trước khi phát hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung báo in mà mình nhập khẩu.

Điều 55. Hoạt động hợp tác của cơ quan báo chí Việt Nam với nước ngoài

1. Cơ quan báo chí Việt Nam có các quyền sau đây:

a) Phát hành, truyền dẫn, phát sóng sản phẩm báo chí ra nước ngoài; ủy thác cho tổ chức, cá nhân in lại, truyền dẫn, phát sóng sản phẩm báo chí Việt Nam ở nước ngoài;

b) Thuê chuyên gia, cộng tác viên nước ngoài;

c) Cử nhà báo hoạt động báo chí ở nước ngoài;

d) Thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài;

đ) Hoạt động hợp tác với nước ngoài.

2. Cơ quan báo chí thực hiện các quyền quy định tại Khoản 1 Điều này phải bảo đảm các quy định sau đây:

a) Sản phẩm báo chí phát hành, truyền dẫn, phát sóng ra nước ngoài quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này phải có cùng nội dung với sản phẩm đã phát hành, truyền dẫn, phát sóng trong nước, không có nội dung quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 9 của Luật này;

b) Cơ quan báo chí thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông việc thành lập văn phòng đại diện, danh sách nhân sự của văn phòng đại diện chậm nhất là 15 ngày trước ngày thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài;

c) Cơ quan báo chí hợp tác với nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động hợp tác.

Điều 56. Hoạt động báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

1. Mọi hoạt động báo chí và hoạt động liên quan đến báo chí của cơ quan thông tấn, phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử của nước ngoài (gọi chung là báo chí nước ngoài); của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ và các cơ quan khác của nước ngoài được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự ở Việt Nam (gọi chung là cơ quan đại diện nước ngoài) và cơ quan đại diện của tổ chức phi chính phủ và các tổ chức nước ngoài khác tại Việt Nam (gọi chung là tổ chức nước ngoài) chỉ được phép tiến hành sau khi có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Luật này và phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Phóng viên nước ngoài không thường trú có nhu cầu hoạt động báo chí tại Việt Nam phải gửi một bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận trực tiếp, qua hệ thống bưu chính, fax hoặc thư điện tử đến Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc các cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi chung là cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài).

Khi hoạt động báo chí tại Việt Nam, phóng viên nước ngoài không thường trú phải mang theo giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Ngoại giao cấp và hộ chiếu; phải hoạt động theo đúng Mục đích và chương trình đã được ghi trong giấy phép và theo sự hướng dẫn của cơ quan hướng dẫn phóng viên.

3. Trường hợp phóng viên nước ngoài đi theo đoàn khách nước ngoài thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đối với các phóng viên nước ngoài đi theo đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của lãnh đạo Đảng và Nhà nước hoặc Bộ Ngoại giao để đưa tin về chuyến thăm, cơ quan chủ quản Việt Nam có trách nhiệm làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh cần thiết và thông báo cho Bộ Ngoại giao biết để phối hợp. Phóng viên nước ngoài được phép đưa tin các hoạt động theo chương trình chính thức của đoàn khách nước ngoài;

b) Đối với phóng viên nước ngoài đi theo đoàn khách nước ngoài theo lời mời của các cơ quan khác của Việt Nam để đưa tin về chuyến thăm, cơ quan chủ quản Việt Nam có trách nhiệm làm thủ tục với Bộ Ngoại giao như đối với phóng viên không thường trú và hoạt động dưới sự hướng dẫn của Bộ Ngoại giao hoặc một cơ quan được Bộ Ngoại giao chấp thuận.

4. Cơ quan báo chí nước ngoài có nhu cầu lập văn phòng thường trú tại Việt Nam gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính một bộ hồ sơ đề nghị lập văn phòng thường trú đến Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Văn phòng thường trú được đặt trụ sở tại Hà Nội hoặc một tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến sẽ đặt văn phòng thường trú.

Văn phòng thường trú được cử phóng viên thường trú tại địa phương khác với nơi đặt trụ sở văn phòng thường trú sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi văn phòng thường trú đề nghị cử phóng viên thường trú. Văn phòng thường trú chịu trách nhiệm về hoạt động của phóng viên thường trú tại địa phương.

5. Cơ quan báo chí nước ngoài có nhu cầu cử phóng viên thường trú gửi một bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Phóng viên thường trú được kiêm nhiệm làm phóng viên thường trú cho văn phòng thường trú của một cơ quan báo chí nước ngoài khác tại Việt Nam. Báo chí nước ngoài được cử phóng viên thường trú của mình ở một nước khác kiêm nhiệm phóng viên thường trú tại Việt Nam.

6. Phóng viên thường trú được Bộ Ngoại giao cấp thẻ phóng viên nước ngoài, có giá trị không quá 12 tháng, phù hợp với thời hạn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh của phóng viên.

Phóng viên thường trú gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính một bộ hồ sơ đến Bộ Ngoại giao đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn thẻ phóng viên nước ngoài.

7. Hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên thường trú thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đối với yêu cầu phỏng vấn lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, văn phòng thường trú gửi một bộ hồ sơ trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc fax đến Bộ Ngoại giao đề nghị chấp thuận;

b) Đối với yêu cầu tiếp xúc, phỏng vấn lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Việt Nam, văn phòng thường trú gửi trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc fax một bộ hồ sơ đến các bộ, ban, ngành liên quan đề nghị chấp thuận, đồng thời thông báo cho Bộ Ngoại giao;

c) Đối với hoạt động thông tin, báo chí tại địa phương của Việt Nam, văn phòng thường trú gửi một bộ hồ sơ trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc fax đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị chấp thuận, đồng thời thông báo cho Bộ Ngoại giao.

8. Văn phòng thường trú được thuê trợ lý báo chí, thuê cộng tác viên để hỗ trợ các hoạt động của văn phòng thường trú, phóng viên thường trú.

Khi có nhu cầu thuê trợ lý báo chí, cộng tác viên, văn phòng thường trú gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính một bộ hồ sơ đến Bộ Ngoại giao đề nghị chấp thuận.

9. Việc nhập khẩu, xuất khẩu phương tiện, trang thiết bị của báo chí nước ngoài thực hiện theo quy định sau đây:

a) Báo chí nước ngoài được tạm nhập, tái xuất miễn thuế có thời hạn đối với các phương tiện cần thiết để phục vụ các hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam như máy ảnh, máy quay hình, máy ghi âm và các trang thiết bị khác theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Báo chí nước ngoài được nhập khẩu, xuất khẩu, lắp đặt, sử dụng các phương tiện thu, phát tin, hình trực tiếp qua vệ tinh; phát hình đi quốc tế qua mạng lưới viễn thông quốc gia theo quy định của pháp luật Việt Nam.

10. Việc họp báo được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Khi có nhu cầu tổ chức họp báo tại Hà Nội, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài phải có văn bản đề nghị gửi Bộ Thông tin và Truyền thông ít nhất là 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, văn bản đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo;

b) Khi có nhu cầu tổ chức họp báo tại các địa phương khác của Việt Nam, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài phải có văn bản đề nghị gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ít nhất là 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo;

c) Họp báo của đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của lãnh đạo Đảng và Nhà nước hoặc Bộ Ngoại giao được thực hiện theo chương trình chính thức của đoàn. Cơ quan chủ quản đón đoàn có trách nhiệm thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông biết ít nhất là 01 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo để phối hợp;

d) Đối với họp báo của đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các bộ, ngành, địa phương và cơ quan nhà nước khác của Việt Nam, cơ quan chủ quản đón đoàn phải có văn bản đề nghị gửi Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ít nhất là 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo;

đ) Thủ tục cho phép tổ chức họp báo thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

e) Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền không chấp thuận hoặc đình chỉ cuộc họp báo nếu thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam;

g) Đối với những trường hợp họp báo khẩn cấp, sau khi có đề nghị của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể.

11. Việc xuất bản bản tin, đặc san của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật này.

12. Hồ sơ, trình tự, thủ tục quy định tại các Khoản 2, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này do Chính phủ quy định.

Chương V

KHEN THƯỞNG, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ

Điều 57. Khen thưởng trong hoạt động báo chí

Cơ quan báo chí, nhà báo, tổ chức và công dân có thành tích và cống hiến trong hoạt động báo chí được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Điều 58. Thanh tra chuyên ngành báo chí

Thanh tra chuyên ngành báo chí thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Điều 59. Xử lý vi phạm trong lĩnh vực báo chí

1. Cơ quan báo chí, tổ chức tham gia hoạt động báo chí vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị cảnh cáo, phạt tiền và bị áp dụng biện pháp thu hồi, tịch thu ấn phẩm, băng đĩa ghi âm, ghi hình; đình bản tạm thời hoặc thu hồi giấy phép trong hoạt động báo chí theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Cơ quan báo chí bị thu hồi giấy phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương, sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình, mở chuyên trang của báo điện tử và cơ quan, tổ chức bị thu hồi giấy phép xuất bản đặc san, bản tin khi đăng, phát thông tin có nội dung quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 9 của Luật này gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

3. Người đứng đầu cơ quan chủ quản báo chí, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc, tổng biên tập, phó tổng biên tập cơ quan báo chí, nhà báo, tác giả tác phẩm báo chí và cá nhân khác có hành vi vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, thu hồi thẻ nhà báo, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực báo chí thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

5. Trường hợp cơ quan báo chí, nhà báo, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động báo chí vi phạm gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, ngoài việc bị xử lý theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, còn phải công khai xin lỗi, cải chính trên báo chí, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 60. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

2. Luật báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 12/1999/QH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Điều 61. Quy định chi Tiết

Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi Tiết các Điều, Khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2016.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân

NATIONAL ASSEMBLY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

Law No.: 103/2016/QH13

Hanoi, 05 April 2016

 

PRESS LAW

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

The National Assembly issues the Press Law.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

This law provides for freedom of press, freedom of speech in the press of the citizens; organization and operation of the press; rights and obligations of agencies, organizations and individuals that participate in and are related to press activities; State management over the press.

Article 2. Subjects of application

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Interpretation of terms

In this Law, the terms below are construed as follows:

1. Press is the information product on the events and problems in social life that are expressed in words, images, sounds, are created and periodically published, released and transmitted to the general public through the type of the printed newspaper, talking newspaper, photo newspaper and online newspaper.

2. Press activities are the creation of journalistic works, journalistic products, information products information with journalistic characteristics; provide information and feedback to the press; correct information in the press; publish, print and release the printed newspapers, communicate the online newspapers and communicate and broadcast the talking newspapers and photo newspapers;

3. Printed newspaper is the type of press using the text, pictures and photos that are printed to release to the readers, including the printed newspapers and magazines.

4. Talking newspaper is the type of press using voice and sound transmitted and broadcast on technical infrastructure with different technological application.

5. Photo newspaper is the type of press using photos mainly in combination with voice, sound and text transmitted and broadcast on technical infrastructure with different technological application.

6. Online newspaper is the type of press using text, photos and sound transmitted on network environment, including the online newspapers and online magazines.

7. Journalistic work is the smallest constituent unit of the journalistic products with independent contents and complete structure, including news and articles expressed in text, sounds or photos.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Newsletter is the journalistic products periodically published of the state news agency expressed in text, voice, sound and photos to convey the daily news in the country and in the world, or information of special subjects.

10. Broadcasting program and television program are the collection of news and articles in talking newspapers and photo newspapers for a subject in a certain amount of time with recognizable signs of opening and ending.

11. Radio channel and television channel are the journalistic products, including the broadcasting programs and television programs that are arranged stably and continuously and broadcast in a certain time frame with recognizable signs.

12. Supplement is extra pages in addition to the specified pages and are released with the main edition of the printed newspapers.

13. Home page is the information page firstly displayed of the online newspaper having the address of domain name specified in the operation license of the online newspaper.

14. Special column of online newspaper is the information page on a certain subject in accordance with the principles and purposes of the online newspaper having the subdomain name of the domain name specified in the operation license of the online newspaper.

15. Electronic magazine is the journalistic product periodically published with news and articles of specialized nature and is transmitted on the network environment.

16. Scientific magazine is the journalistic product periodically published to announce the results of scientific research and information on the specialized scientific activities.

17. Journalistic information products are the information products expressed in categories of press posted in newsletters, special issue or website of the agencies, organizations and businesses.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

19. Special issue is the information product with journalistic characteristics irregularly published based on event or subject.

20. Website is the information product with journalistic characteristics of the agencies, organizations and businesses, which provides general information on the basis of posting the link to access the journalistic information sources or provide verbatim and accurate quotation of journalistic information sources in accordance with regulations of law on intellectual property.

Article 4. Functions, duties and power of press

1. The press in the Socialist Republic of Vietnam is the essential media for social life; is the mouthpiece of the Party and State agencies, the social – political organizations, the social – political – occupation, the social organizations, the social – occupational organizations and is the people's forum.

2. The press has the following duties and power:

a) Provides the truthful information about the situation of the country and the world in line with the interests of the country and people;

b) Propagandizes, disseminates and contributes to the building and protection of guidelines of the Party and the policy and law of the State, achievement of the country and the world according to principles and purposes of press agencies; contributes to the political stability, social – economic development, raises the cultural standards and meets the needs of a healthy culture of people; protects and promotes the fine traditions of the nation, builds and promotes the socialist democracy; strengthens the bloc of great national unity and build and protect the Socialist Vietnam Fatherland;

c) Reflects and guides the social opinions and is the forum to exercise the people’s right to freedom of speech;

d) Detects and sets examples of good people and good deeds, new factors, advanced models; struggle, prevent and fight against the law violation and the negative phenomena in society;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Expands the mutual understanding between the countries and the peoples, participates in the career of the world people for peace, national independence, friendship, cooperation, sustainable development.

Article 5. State policies on press development

1. Have strategies and planning for development and management of journalistic system.

2. Make investment with focus and priority in the areas of training and re-training of personnel of professional skills and management of press activities, scientific research and application of modern technology for the press agencies.

3. Make order to the press in service of politics, security, national defense and foreign information and in service of youth and children, the deaf, the blind, people of ethnic minority areas, areas with extremely difficult socio - economic conditions, deep-lying and remote areas, mountainous areas, border areas and island and other critical tasks in line with each stage as decided by the Prime Minister.

4. Provide assistance to the freight of newspaper transport in service of duties, subjects and areas specified in Clause 3 of this Article.

Article 6. Contents of state management over the press

1. Develop, direct and implement the strategies, planning and plan for press development.

2. Issue and follow the legal normative documents on press; develop the regime and policies on press.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Provide the training and re-training to improve the political and professional level, occupational ethics for the contingent of journalist of press agencies and officials in charge of press management.

5. Manage the scientific and technological activities in the area of press.

6. Issue and revoke the types of permit in press activities and press card.

7. Manage the international press cooperation, the activities of Vietnamese press agencies pertaining to foreign countries and the activities of foreign press in Vietnam.

8. Inspect the legal deposit of press and manage the system of national legal deposit of press.

9. Direct and implement the regime of information, report, statistics, commendation and discipline in press activities.

10. Inspect and handle the violation of law on press.

Article 7. State management agency of press

1. The Government performs the uniform state management over the press.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The Ministries and ministerial agencies within their duites and power shall cooperate with the Ministry of Information and Communications to perform the state management over the press.

4. The provincial People’s Committee within their duites and power shall perform the state management over the press at their localities.

Article 8. Vietnam Journalists Association

1. The Vietnam Journalists Association is a social - political – professional organization which is established and operating under the regulations of law on association.

2. The Vietnam Journalists Association has the following duties and power:

a) Protects the legitimate rights and interests of its members;

b) Issues and implements the regulations on journalist’s occupational ethics.

c) Contributes opinions to develop the strategies, planning, plans and policies on development of press and legal normative documents of press;

d) Participates in appraisal of journalistic products upon the requirement of competent state agencies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Coordinates with the state management agency to propagandize and disseminate the law on press;

g) Participates in monitoring the compliance with law on press; perform the international cooperation in accordance with regulations of law;

h) Organizes the press contest to honor the authors and group of authors having the journalistic products with high quality and positive social effect.

Article 9. Prohibited behaviours

1. Posting and release of information against the Socialist Republic of Vietnam with the contents:

a) Distort, defame and deny the people's government;

b) Fabricate and cause panic among people;

c) Cause the psychological warfar.

2. Post and and release information with the content which:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Causes hatred, discrimination, divisions, ethnic separatism, infringement of equal rights of ethnic communities in Vietnam;

c) Causes the division between religious people and non-religious people, between the followers of different religions, division of religious believers with the people's government, political organizations, political – social organizations and insults the religious beliefs;

d) Undermines the implementation of policies on international solidarity.

3. Posts and and releases information inciting war against the independence, sovereignty and territorial integrity of the Socialist Republic of Vietnam.

4. Distorts history; denies the revolutionary achievements; offends the nation and national heroes.

5. Discloses information included in the list of state secrets, privacy and confidentiality of individuals as prescribed by law.

6. Provides information advocating the bad practices, superstition; provide information about the mysteries causing puzzle in society, adversely affecting the order and social safety and health of the community.

7. Incites violence; propagandizes the depraved lifestyle; meticulously describes lewd acts, criminal behaviour; provides information which does not match the habits and customs of Vietnam.

8. Provides false information, distorts, slanders or hurts the prestige of organizations, agencies, honor and dignity of individuals; attributes guilt upon no judgement from the Court;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. Prints, releases, transmits and broadcasts the journalistic products, works or contents of information in the journalistic works suspended from release, revocation, confiscation, banned from circulation, removed, destroyed or the contents of information which the press agency has corrected.

11. Obstructs the printing, distribution, transmission and broadcasting of journalistic products, information products with legal journalistic characteristics to the public.

12. Threatens or intimidates life, hurts the honor and dignity of journalists, reporters; destroys, seizes vehicles, documents and obstructs journalists, reporter from professional activities in accordance with regulations of law.

13. Posts on the products the information with journalistic characteristics specified in Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 of this Article.

Chapter II

CITIZENS’ FREEDOM OF THE PRESS, SPEECH FREEDOM ON PRESS

Article 10. Freedom of the press of citizens

1. Create journalistic works.

2. Provide information for press.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Access the press information.

5. Be associated with the press agencies to create the journalistic products.

6. Print and release the printed newspapers.

Article 11. Citizens’ freedom of speech on press

1. Express opions about the situation of the country and the world.

2. Contribute opinions to develop and follow the guidelines and policies of the Party and law of the State.

3. Contribute opinions, comments, recommendations, complaints and denunciation in the press to the organizations of the Party, state agencies, political – social organizations, political – social – occupational organizations, social organizations, social- occupational organizations and other organizations and individuals.

Article 12. Responsibility of press agency for the citizens’ freedom of the press and freedom of speech in the press of citizens

1. Post the recommendations, comments, news, articles, photos and other journalistic works of the citizens in line with the principles and purposes without the contents specified in Clauses , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, Article 9 of this Law; in case of posting failure, the reply and indication of reasons are required.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 13. Responsibility of the State for the citizens’ freedom of the press and freedom of speech in the press

1. The state creates favorable conditions for the citizens to exercise their freedom of the press and freedom of speech in the press and allows the press to properly promote its role.

2. The press and journalists must operate within the framework of the law and are protected by the State. No one is allowd to abuse the freedom of the press, freedom of speech in the press to infringe upon the interests of the State, the legitimate rights and interests of organizations and citizens.

3. The press is not censored before print, transmission and broadcasting.

Chapter III

PRESS ORGANIZATION

Section 1. PRESS LINE AGENCY

Article 14. Subjects permitted to establish the press agency

1. The Party agencies, state agencies, social – political organizations, the social – political – occupation, the social organizations, the social – occupational organizations, religious organizations from provincial level or the equivalent or higher level operating legally in accordance with the regulations of Vietnam are permitted to establish the press agencies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 15. Power and duties of press line agency

1. The press line agency is the agency or organization specified in Article 14 of this Law shall request the issue of press operation permit, establish and directly manage the press agencies.

2. The press line agency has the following powers:

a) Determines the type of press, principles, purposes, subjects to be served, expression language of each type, journalistic product, duties and operational orientation of the press agencies;

b) Appoints the head of press agency after there is a written agreement from the Ministry of Information and Communications;

c) Removes, dismisses the head of the press agency and sends a written notice of this removal or dismissal to the Ministry of Information and Communications;

d) Inspects and examines the activities of the press agencies; apply the commendation and discipline in accordance with regulations of law.

3. The press line agency has the following duties:

a) Directs the press agencies to follow the principles, purposes, duties, operational orientation, personnel organization and takes responsibility for the activities of the press agencies;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Deals with the complaints and denunciation to the press agencies and individuals under the management authority in accordance with regulations of law.

4. The heads of the press line agencies must not hold the position of the head of press concurrently and shall take responsibility before law within the duties and powers to the violations of the subordinate press agencies.

Section 2. PRESS AGENCY

Article 16. Press agency

The press agency is the mouthpiece of the agencies and organizations specified in Article 14 of this Law, performs one or some types of press, has one some journalistic products in accordance with the provisions of this Law.

Article 17. Conditions for issue of press operation permit

1. Determining the line agency; subjects to be served, program, time, amount of time, mode of transmission or broadcasting (for talking newspaper and photo newspaper); domain name, place of server and connection service provider (for electronic newspaper).

2. Having the plan for organization and personnel to ensure the activities of the press agency; have the qualified personnel specified in Clause 2, Article 23 of this Law to assume the position of head of press agency.

3. Having the name and form of presentation of name of press agency, name and form of presentation of name of journalistic publications; name andsymbol of radio channel and television channel; name and form of form of presentation of special column of online newspapers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Being consistent with the plan for development and management of press nationwide approved by the Prime Minister.

Article 18. Press operation permit

1. The organizations and individuals specified in Article 14 of this Law, meeting the conditions specified in Article 17 of this Law, if wishing to establish the press agency, should send dossier directly or by post to request the Ministry of Information and Communications to issue the press operation permit.

The dossier and procedures for issue of press operation permit are stipulated by the Minister of of Information and Communications.

2. Within 90 days after fully receiving the valid dossier, the Ministry of Information and Communications shall issue the press operation permit or shall inform in writing and indicate the reasons in case of refusal.

3. After being issued with the press operation permit, the press line agency shall issue the decision to establish the press agency and announce on the mass medium.

4. After 03 months for the printed newspapers and online newspapers and 09 months for the talking newspapers and photo newspapers, from the effective date of the press operation permit, if the press agency is not established or does not have its journalistic products, the permit shall be invalidated. The Ministry of Information and Communications shall revoke this permit.

5. Within 30 days before the estimated end date of operation, the press agency must inform in writing the Ministry of Information and Communications to revoke the press operation permit and make an announcement on the mass media.

6. Where the operation permit has been revoked in accordance with the provisions in Clause 4 and 5 of this Article, if wishing the re-issue of permit, the press line agency shall request in writing the Ministry of Information and Communications to re-issue the permit. In case of change of contents compared with the issued permit, the line agency shall send dossier to request the Ministry of Information and Communications to issue the permit as stipulated in Clause 1 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In case of change of the line agency of the press agency, the line agency specified in the permit shall inform in writing to terminate its press activities and send it to the Ministry of Information and Communications; the agency or organization shall receive the procedures for issue of permit as stipulated in Article 18 of this Law.

Article 20. Change of contents specified in the press operation permit

1. Within 05 days after the change of location of head office, telephone, fax, email, time of release, internet service provider, the press agency must inform the state management agency of the press.

2. In case of change of name of press line agency, name of press agency, principles, purposes, name of journalistic publications, supplement, special column of online newspapers, radio channels and television channels, broadcasting location, location of head office of the network operation center; mode of transmission and broadcasting; amount of time of radio channels and television channels, domain name of special column and online newspaper, the line agency must send dossier to the Ministry of Information and Communications for modification or addition of the permit.

The dossier and procedures for modification or addition of the press operation permit shall be stipulated by the Minister of Information and Communications.

3. In case of change of form of presentation and location of name of publication, supplement, symbol of radio channels and television channels, publishing period, number of pages, size and the change of contents not specified in Clause 1 and 2 of this Article, the press line agency shall request in writing the Ministry of Information and Communications. The change is only made after there is a written approval from the Ministry of Information and Communications.

Article 21. Type of operation and revenues of press agency.

1. The press agencies operate under the type of non-business units with revenues.

The scientific magazines operate in line with the type of line agency.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The revenues allocated by the press line agency;

b) The revenues from selling newspapers and right to see the journalistic products, advertisements, exchange and sale of copyright of contents;

c) The revenues from business activities and services of the press agencies and theor subordinate units;

d) The revenues from the legal assistance of domestic and foreign organizations and individuals.

Article 22. Representative office and resident reporter of press agency

1. Conditions for representative office:

a) Having office to works as representative office;

b) The head of the representative office must have the press card issued by the press agency having its representative office and must not be disciplined from the form of reprimand or heavier as stipulated by the law on public servants and officials and the law on labor within 01 year by the time of opening of the head office.

2. The resident reporter independently operating must have the press card issued by the press agency which sends its resident reporter and must not be disciplined from the form of reprimand or heavier as stipulated by the law on public servants and officials and the law on labor within 01 year by the time of resident reporter appointment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The document sent to the provincial People’s Committee concerning the opening of representative office must have the approval from the press line agency.

b) The copy of press operation permit has the certification of the press agency or the copy enclosed with the original for comparison;

c) Documents evidencing the satisfaction of conditions specified under Point a, Clause 1 of this Article;

d) List of personnel of representative office;

dd) Résumé, copy of press card of the head of representative office, résumé of resident reporter of the representative office with the certification of the press agency or the copy enclosed with the original for comparison;

e) Documents defining the duties, powers and responsibilities of the representative office.

4. The provincial People’s Committee shall inspect the operational conditions of the representative office; in case of failing to meet the conditions, the provincial People’s Committee shall require the press agency to terminate the operation of its representative office and deal with it in accordance with regulation of law.

5. The press agency which has no representative office wishes to send its resident reporter to independently operate in the province and centrally-run city shall send directly or by post a set of dossier to inform the activities of the resident reporter to the provincial People’s Committee where the resident reporter operates. The dossier includes:

a) The Document of resident reporter appointment of the press agency;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) The résumé and the copy of press card of the resident reporter with certification of the press agency or the copy enclosed with the original for comparison;

6. Within 05 days before the change of location, the head of representative office, resident reporter or suspension or termination of representative office, resident reporter, the press agency shall inform in writing the provincial People’s Committee where the representative office is located or where the resident reporter is operating.

7. The activities of the representative office and the resident reporter must be consistent with the principles and purposes of the press agency; proper duties, powers and responsibilities assigned by the press agency and in compliance with the regulations of law on press and other relevant laws.

8. The representative office and the resident reporter shall stop operating right after the press operation permit of the press agency having its representative office and resident reporter is revoked or the independent resident reporter whose press card is revokded as decided by the Ministry of Information and Communications.

Section 3. HEAD OF PRESS AGENCY

Article 23. Head of press agency

1. The head of press agency is the editor-in-chief (for the printed newspaper and the online newspaper) or the General Director or Director (for the talking newspaper and photo newspaper).

2. Standards for appointment of head of press agency are:

a) Is the Vietnamese citizen with permanent address in Vietnam;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Has a valid press card. For the head of press agency of religious organization or scientific organization, this standard does not apply;

d) Has good moral quality and is not under the exercise of discipline from the form of reprimand or heavier in accordance with the regulations of law on public servants and officials and labor law.

Article 24. Duties and powers of the head of press agency

1. Takes responsibility before the press line agency and before law for all activities of the press agencies within its duties and powers.

2. Develops and implements the activity plan of the press agency.

3. Approves the structure of contents of publications, channels, broadcasting and television programs, newspapers and special column of online newspaper.

4. Directs the compliance with the principles, purposes and provisions specified in the permit.

5. Manages the personnel, provides training and retraining for journalists, reporters, employees; manages the assets and material facilities of the press agency.

6. Must not assume the position of head or deputy head of other press agencies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 25. Journalist’s rights and obligations

1. The journalist the person who carries out the press activities and is issued with the press card.

2. The journalists have the following rights:

a) Carry out the press activities in the territory of the Socialist Republic of Vietnam or in foreign countries in accordance with the laws and is protected by law in occupational activities;

b) Have the right to exploit, provide and use information in press activities as stipulated by law;

c) Have the right to come to the organizations and agencies for journalistic professional activities. When coming there to work, the journalists only present their press card. The agencies and organizations shall provide the journalists with documents not under the state secrets or individual privacy and other secrets as prescribed by law.

d) Have the right to carry out the journalistic professional activities in the public trials; are arranged the separate area for operation; make direct contact with the persons conducting the proceedings and persons involving in the proceedings to obtain information and make interview as stipulated by law;

dd) Are provided with training and retraining to improve the political level and journalistic professional skills;

e) Refuse to take part in developing or creating the journalistic works in contradiction with regulations of law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Provide truthful information on reality of the country and the world in line with the interests of the country and people; reflect the legitimate opinions and aspiration of people;

b) Protect the viewpoint, policies, guidelines and law of the Party and the State; detect, propagandize and protect the active factors; struggle to prevent and fight against the wrong thoughts and acts.

c) Must not abuse the name of journalist to harass and commit the law.

d) Must correct and make apology in case of providing false information, distorting, slandering or hurt the prestige of organizations and agencies, honor and dignity of individuals;

dd) Take responsibility before law and before the head of press agency for the contents of their journalistic products and acts of law violation;

e) Comply with regulations on journalists’ occupational ethics.

Article 26. Subjects to be considered for issue of press card

1. The general director, deputy general director, director, deputy director, editor-in-chief and deputy chief editor of press agencies and news agencies.

2. Head of department, deputy head of department of press operation of press agencies and news agencies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Cameraman, director of broadcasting and television programs, (excluding movies) of units issued with the press operation permit in the field of broadcasting and television and documentary production of the State.

5. Reporter, editor and person in charge of activities of reporter, editor at the broadcasting station and television station at district level or the equivalent.

6. Persons who have been issued with the press card but transferred to perform another job but still make journalistic products that are used or are certified by the press agency shall be considered for issue of press card in the following cases:

a) Are mobilized to work at the units which do not carry out the direct press activities of the press agency;

b) Are transferred to carry out the teaching of specialized press at the university education establishments in accordance with the provisions of the Law on university education;

c) Are transferred to work as full-time officials at the journalist association at all levels or directly carry out the state management over the press.

Article 27. Conditions and standards to be considered for issue of press card

1. The persons working at the press agencies specified in Clauses , 2, 3 and 4, Article 26 of this Law are considered for issue of press card must meet the following conditions and standards as follows:

a) Are the Vietnamese citizens and are permanently residing in Vietnam;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) In case of issue of card for the first time, there must be the working time for 02 consecutive years or more at the press agency requesting the issue of card by the time of consideration for issue of card, except for the editor-in-chief of scientific magazine and other cases as stipulated by law;

d) Are recommended for issue of card by the press agency or the current agency.

2. The cases specified in Clause 5, Article 26 of this Law are issued with the press card must meet the conditions and standards specified under Points a, b and d, Clause 1 of this Article and must meet the conditions and standards as follows:

a) Are the permanent collaborator of the broadcasting and television station of province and centrally-run city;

b) Have at least twelve journalistic products which have been broadcast on the broadcasting station and television station of province and centrally-run city in 01 year by the time of consideration for issue of card.

c) In case of issue of card for the first time, there must be the working time for 02 consecutive years or more at the broadcasting station and television stations or the equivalent by the time of consideration for issue of card.

d) Are recommended for issue of card by the broadcasting station and television station of province and centrally-run city.

3. The following cases are not considered for issue of press card:

a) Are not the subjects specified in Article 26 of this Law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Have been disciplined from the form of reprimand or heavier in accordance with the regulations of law on public servants and officials and the law on labor but the duration of 12 months is not yet expired by the time of consideration for issue of card;

d) Are the persons concerned in the cases without the conclusion from the competent state agencies.

dd) Have been convicted by a judgment which has taken legal effect of the Court and their criminal records have not yet been removed;

e) Their press cards are revoked due to violation of legal regulations but the time of card revocation is not over 12 months from the date of decision issue by the time of consideration for issue of card.

Article 28. Issue, renewal and revocation of press card

1. The press card is issued to the persons who meet the conditions and standards as stipulated in Article 27 of this Law for press activities.

2. The duration for issue of press card is 05 years. The expiry date of press card is specified on the card. In special cases, the renewal of expiry date of press card is decided by the Minister of Information and Communications.

When the duration of the press card is over, the Ministry of Information and Communications shall consider for issue or change of press card as per the new duration.

3. The persons who have been issued with the press card and transferred to another agency or unit but still are the subjects issued with the press card as stipulated in Article 26 of this Law shall have to go through the procedures for change of press card upon working at the new agency.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The application for re-issue of press card must have the certification of loss from the press agency, current agency, public security of commune, ward or town where the card was lost; in case of damage of card, the old card must be sent with the application.

5. The person issued with the press card must return it in the following cases:

a) The person who was issued with the press card but transferred to perform other duties and does not belong to the subjects issued with the press card specified in Article 26 of this Law; the person who was issued with the press card has retired; the person whose term of labor contract is expired but is not permitted to sign new labor contract or does not continue working at the press agency;

b) The person who has been issued with the press card has worked at the press agency whose press operation permit is revoked by the decision of the Minister of Information and Communications.

c) Within 15 days after the decision on the contents specified under Point a and b of this Clause, the head of the current agency of the person issued with the press card shall inform in writing of the cases specified under Point a of this Clause and revoke the press card and hand it over to the Ministry of Information and Communications.

Where the person issued with the press card does not return it, the press agency shall make announcement on its journalistic products, except that the person who must return the card has lost it. In this case, the press agency shall report in writing to the Ministry of Information and Communications.

d) The person who must return his card specified under Point a and b of this Clause, within 06 months after returning the press card, if being recruited by a press agency under the contract regime from 01 year or more, shall be considered for change of his press card as stipulated in Clause 3 of this Article.

6. The person issued with the press card which shall be revoked in the following cases:

a) Violating the regulations on journalist’s occupational ethics, journalistic professional activities, information in newspapers or improper use of press card causing serious outcome;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Being disciplined from the form of caution or heavier or two times of reprimand in 02 consecutive years in accordance with the law on public servants and officials and the law on labor;

d) Leaving from job without returning his press card.

7. The Ministry of Information and Communications is the agency which issues, re-issues and revokes the press card.

8. The dossier and procedures for issue, re-issue and revocation of press card shall be stipulated by the Minister of Information and Communications.

Chapter IV

PRESS ACTIVITIES

Section 1. CARRYING OUT ADDITIONAL JOURNALISTIC TYPES AND PRODUCTS; ASSOCIATION IN PRESS ACTIVITIES

Article 29. Carrying out additional journalistic types

1. If the press agency which meets the conditions specified in Article 17 of this Law wishes to carry out other additional journalistic types, the press line agency shall send the dossier directly or by post to the Ministry of Information and Communications to request the issue of permit.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. After 03 months for the printed newspapers and online newspapers and 09 months for the talking newspapers and photo newspapers from the effective date of the press operation permit, if the press agency does not have its journalistic products, the permit shall be invalidated. The Ministry of Information and Communications shall revoke this permit.

3. Within 30 days before the suspension date of journalistic type, the press agency must inform in writing the Ministry of Information and Communications and make an announcement on the mass media.

Where the suspension of journalistic type exceeds the time specified in Clause 2 of this Article, the Ministry of Information and Communications shall issue a decision to revoke the permit.

4. Within 30 days before the end date of implementation of journalistic type, the press agency shall inform in writing the Ministry of Information and Communications to revoke the permit and make an announcement on the mass media.

5. Where the permit has been revoked as stipulated in Clauses 2, 3 and 4 of this Article, if wishing to be re-issued with the permit, the press agency shall send a written request to the Ministry of Information and Communications for re-issue of permit. In case of change of contents compared with the issued permit, the line agency shall send dossier to the Ministry of Information and Communications for issue of permit in accordance with the provisions in Clause 1 of this Article.

Article 30. Conditions for publishing additional journalistic publications and supplement; production of additional radio channel or television channel; setup of special column of online newspaper

1. Having the principles and purposes in line with the principles and purposes of the press agency, subjects to be served, place for server and connection service provider (for the special column of online newspaper) in line with the content of operation permit of the press agency.

2. Having plan for organization and personnel to ensure the activities of journalistic publications and supplement; production of radio channel or television channel and special column of online newspaper.

3. Having name and form of presentation of name of journalistic publications and supplement; name and symbol of radio channel or television channel, name and interface of homepage of special column of online newspaper.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 31. Issue of permit to publish the additional journalistic publications, supplements, produce additional radio channel and television channel and set up special column of online newspaper

1. The press agencies which meet the conditions specified in Article 30 of this Law and wish to publish the additional journalistic publications, supplements, produce additional radio channel and television channel and set up special column of online newspaper, the press line agency shall send the dossier directly or by post to the Ministry of Information and Communications for issue of permit.

The dossier and procedures for issue of permit to publish the additional journalistic publications, supplements, produce additional radio channel and television channel and set up special column of online newspaper are stipulated by the Ministry of Information and Communications.

2. Within 30 days after fully receiving valid dossier, the Ministry of Information and Communications shall issue the permit to publish the additional journalistic publications, supplements, produce additional radio channel and television channel and set up special column of online newspaper. In case of refusal, the Ministry of Information and Communications shall notify in writing and indicate the reasons.

3. After 02 months after the issue of permit to publish the additional journalistic publications, supplements, set up special column of the online newspaper and 06 months from the effective date of permit to produce additional radio channel and television channel, if the press agency does not have any journalistic product, the permit shall be invalidated. The Ministry of Information and Communications shall decide to revoke the permit.

4. Within 30 days before the suspension of publishing the journalistic publications, supplements, production of radio channel and television channel, special column of online newspaper, the press agency must inform in writing the Ministry of Information and Communications and on the mass media.

In case of suspenston of over 03 months for the journalistic publications, supplements and special column of online newspaper and 06 months for the production of radio channel and television channel, the Ministry of Information and Communications shall decide to revoke the permit

5. Within 30 days before the end of journalistic publications, supplements, production of radio channel and television channel, special column of online newspaper, the press agency shall inform in writing the Ministry of Information and Communications to revoke the permit and make an announcement on the mass media.

6. Where the permit has been revoked as stipulated in Clause 3, 4 and 5 of this Article, if having the needs for re-issue of permit, the press line agency shall request in writing the Ministry of Information and Communications to re-issue the permit. In case of change of contents compared with the issued permit, the press line agency shall request in writing the Ministry of Information and Communications to issue the permit in accordance with the provisions in Clause 1 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The state news agency wishing to publish the newsletters shall inform in writing the Ministry of Information and Communications.

Article 33. Editing the foreign program channelss on the paid broadcasting and television services

1. The issue of permit to edit the foreign program channelss on the paid broadcasting and television services is done with each program channel and in line with the nationwide development plan and press management.

2. The conditions for issue of permit:

a) Being a press agency and having the permit of broadcasting and television operation operation.

b) Having a written request for issue of editing permit from the press agency. In case of being the press agency of the ministries, sectors, provinces and centrally-run cities, there must be a written approval from the press line agency;

c) Having personnel to meet the requirements on journalistic professional level, valid press card and foreign language background in line with the foreign program channelss requested for issue of editing permit.

d) Having technical capability to meet the editing requirements, including the slowing device system, storage system and technical utility to receive and transmit the signals in line with the editing of program channelsl guranteeing the work of editing and translation done in Vietnam.

dd) Having the estimate of cost of editing and translation within 01 year and documents evidencing the legal financial source to guarantee the work of editing and translation under this estimate.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Order and procedures for issue of editing permit of foreign program channels on the paid broadcasting and television service are done in the following regulation:

a) The press agency has a need for editing the foreign program channels on the paid broadcasting and television service shall send dossier directly or by post to the Ministry of Information and Communications for issue of permit.

The Government provides for the dossier and procedures for issue of permit.

b) Within 30 days after fully receiving the valid dossier, to the Ministry of Information and Communications shall issue the permit for editing the foreign program channels on the paid broadcasting and television service or inform in writing and indicate the reasons in case of refusal.

4. The validity of this permit is specified in each permit.

5. After 03 months after the effective date of the permit, if the press agency does not carry out the editing of foreign program channels, the permit shall be invalidated. The Ministry of Information and Communications shall decide to revoke the permit.

6. Within 30 days before the suspension of editing of foreign program channels on the paid broadcasting and television service, the press agency shall have to give a written notice to the Ministry of Information and Communications; in case of suspension over 03 months, the Ministry of Information and Communications shall decide to revoke the permit.

7. Within 30 days before the end date of editing the foreign program channels on the paid broadcasting and television service, the press agency shall have to give a written notice to the Ministry of Information and Communications for revocation of permit.

8. Where the permit has been revoked as stipulated in Clause 5, 6 and 7 of this Article, if having the needs for resuming the editing activities, the press agency shall request in writing the Ministry of Information and Communications to re-issue the permit. In case of change of contents compared with the issued permit, the press agency shall request in writing the Ministry of Information and Communications to issue the permit in accordance with the provisions in Clause 3 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The newsletter must ensure the following provisions:

a) The maximum size of news is 19cm x 27cm. The maximum pages is 64. No advertisement is allowed in the newsletter;

b) The upper part of page of a newsletter must be written with the word “NEWSLETTER”. The name of the newsletter after or under the word “NEWSLETTER”, the name of the publishing organization or agency and date of publication under the name of the newsletter;

c) The last part of page of a newsletter is written with the date of the publication permit, place of printing, number, publishing period and person in charge of publication.

2. Conditions for issue of newsletter publication permit:

a) Having the individual in charge of newsletter publication;

b) Organizing the operational apparatus properly to ensure the newsletter publication;

c) Specifying the name of newsletter, purposes of publication, content of information, subjects to be served, range of publication, language, publishing period, size, number of pages, amount and printing place;

d) Having the official working location and the necessary condtions to ensure the newsletter publication.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The agency or organization from the central government, foreign agency or organization in Vietnam has a need for newsletter publication should send dossier directly or by post for issue of permit to the Ministry of Information and Communication.

The agency or organization in province or centrally-run city has a need for newsletter publication should send dossier directly or by post for issue of permit to the provincial People’s Committee.

The dossier and procedures for issue of newsletter publication permit shall be stipulated by the Ministry of Information and Communication.

b) Within 30 days after fully receiving the valid dossier, the Ministry of Information and Communication or the provincial People’s Committee shall issue the newsletter publication permit or inform in writing and indicate the reasons in case of refusal.

4. The validity of the the newsletter publication permit is specified in each permit but shall not exceed 01 year from the date of issue.

Where the organization does not publish the newsletter upon the deadline of publication indicated in the permit, the permit shalll be invalidated and the Ministry of Information and Communication or the provincial People’s Committee shall decide the revocation of permit. If having a need for newsletter publication, the organization or agency shall go through the procedures for re-issue of permit.

5. Within 15 days before the suspension or end date of newsletter publication, the agency or organization issued with the newsletter publication permit must give a written notice to the Ministry of Information and Communication or the provincial People’s Committee. In case of end of newsletter publication, the Ministry of Information and Communication or the provincial People’s Committee shall decide the revocation of permit.

6. The organization or agency needs to change one of the contents written in the newsletter publication permit shall have to request in writing the Ministry of Information and Communication or the provincial People’s Committee.

Article 35. Special issue publication

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Having individual with journalistic skills in charge of special issue publication;

b) Organizing the operational apparatus properly to ensure the special issue publication;

c) Specifying the name of special issue, purposes of publication, content of information, subjects to be served, range of publication, language, size, number of pages, amount, printing place and time of publication;

d) The agency or organization must have the official working location.

2. The order and procedures for issue of special issue publication permit are as follows:

a) The agency or organization has a need for publishing the special issue shall send dossier directly or by post to the Ministry of Information and Communications for issue of permit;

The dossier and procedures for issuing the special issue publication permit shall be stipulated by the Ministry of Information and Communication.

b) Within 30 days after fully receiving valid dossier, the Ministry of Information and Communications shall issue the special issue publication permit. In case of refusal, the Ministry of Information and Communications shall notify in writing and indicate the reasons.

3. The validity of the special issue publication permit is specified in each permit but shall not exceed 01 year from the date of issue.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Within 15 days before the suspension or end date of special issue publication, the agency or organization must give a written notice to the Ministry of Information. In case of end of special issue publication, the Ministry of Information and Communication shall decide the revocation of permit.

5. The organization or agency needs to change one of the contents written in the newsletter publication permit shall have to request in writing the Ministry of Information and Communication.

Article 36. Website

1. The website must quote verbatim and accurately the journalistic news source and indicate the name of author, name of press agency, time of posting or broadcasting that information.

2. The content of information on the website must not breach the provisions specified in Clause 13, Article 9 of this Law and other provisions of relevant law.

3. The organizations or agencies establishing their website must develop the procedure for information management, inspect, monitor and actively remove the information with the contents specified in Clause 13, Article 9 of this Law or upon the requirement of the competent state management agency.

4. The organizations or agencies establishing their websites must remove immediately the summarized contents of information when the quoted source of information removes that contents of information.

5. The establishment of website of the organizations, agencies and businesses shall comply with the regulations of the Government.

Article 37. Association in press activities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The head of press agency shall take full responsibility for the associated activities in the field of press as prescribed by law.

2. The press agencies are allowed for association in the following fields:

a) Design, presentation, printing, advertising, newspaper release and the contents of information specified under the Point b, c, d and dd of this Clause;

b) Exploitation or sale of manchette copyright, contents of journalistic publications in the field of science, technology, sports, entertainment, advertising, and economic information of foreign newspaper for publication in Vietnam;

c) The foreign organizations or individuals are allowed to make association to exploit or buy the entire manchette copyright and the contents of legal journalistic publications of Vietnam for publication in foreign country;

d) Production of programs, radio channels and television channels in the field of science, technology, economy, culture, sports, entertainment, advertising and social welfare;

dd) Production of printed newspapers, online newspapers in the field of science, technology, economy, culture, sports, entertainment, advertising and social welfare;

3. The associated programs on the radio channels and television channels in service of essential duties of politics, information and propaganda as provided for by the Ministry of Information and Communications and the general news-politics channel must not exceed thirty percent of the total amount of time of first broadcasting program of this channel.

4. The association of radio channels and television channels of entertainment, game shows, reality television with their copyrights and foreign program scenario must be Vietnamize in accordance with the habits and customs of Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. The contents of the associated programs must be consistent with the regulations and law of Vietnam.

Section 2. PRESS INFORMATION

Article 38. Provision of press information

1. Within the powers and duties, the organizations, agencies and responsible persons have the right and obligation to provide information for the press and shall take responsibility before law for the contents of information provided. The provision of information to the press can be made in writing, on the website, press conference, interview and other forms. The press agency must use contents of information provided correctly and must indicate the information origin.

2. The competent authorities, organzations and individuals have the right to refuse the provision of information to the press in the following cases:

a) The information included in the list of state secrets, the secrets under the principles and regulations of the Party, individual privacy and other secrets as prescribed by law;

b) The information about the cases under investigation or not yet judged, except for cases the state administrative agencies or the investigation agencies need the press information about the issues in favor of investigative activities and the prevention and fight against crime;

c) The information about the cases under inspection pending the inspection conclusion or the cases whose complaints or denunciation is under the settlement; the disputes and conflicts between the state agencies are under the settlement pending the official conclusion from the competent persons not permitted for announcement as provided for by law.

d) d) The documents of policies and schemes which are under development and are not announced by the competent level in accordance with regulations of law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The press agencies and the journalists have the right and obligation not to disclose the information provider, except for the case with a written request from the Head of the People's Procuratorate, President of provincial People’s Court and the equivalent or higher level necessary for the investigation, prosecution and judgement of very serious or particularly serious crimes.

The Head of the People's Procuratorate and the President of provincial People’s Court and the equivalent or higher level shall plan to protect the information provider; the law enforcement agencies shall have to coordinate with the Head of the People's Procuratorate and the President of provincial People’s Court and the equivalent or higher level to protect the information provider.

5. The state administrative agencies shall appoint the spokeman to speak and provide information for the press on periodic and unexpected basis.

The government details the speaking and provision of information to the press of the state administrative agencies.

Article 39. Reply in the press

1. The head of press agency has the right to request the competent authorities, organizations or individuals to reply to the issues expressed by the citizens in the newspapers. Within 30 days after receiving the request from the head of the press agency, the relevant agencies, organizations or individuals shall make reply in the newspaper.

2. Within 30 days after receiving the opinions, recommendations, comments or complaints from the organizations, citizens and citizens’ denunciation transferred from the press agency, the head of organization or agency shall inform the press agency of the measures of settlement.

If the time limit mentioned above is over without receiving the notice from the organization or agency, the press agency has the right to transfer the opinions, recommendations, comments, complaints or denunciation of the organizations or citizens to the agency of higher level having the authority to settle or bring such issues in the press.

3. Within 10 days for the printed newspaper daily released and the talking newspaper and online newspapter and 15 days for weekly newspaper, in the lastest issue for the printed magazine after receiving the written reply from the agency or organization having the authorit to settle the complaints, denunciation or the written reply for the recommendations and complaints of the agencies, organizations or individuals concerning the issues the press has mentioned or received, the press agency must inform the organizations, agencies or citizens that have recommendations, comments complaints or denunciation or post the reply on their newspapers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 40. Reply to interview in the press

1. The interviewer shall have to give a prior notice to the interviewee of the purpose, requirement and questions for the interview. In case of direct interview without prior notice, it must get the approval from the interviewee.

2. After the interview, based on the information and documents provided by the interviewee, the interviwer has the right to make expression by the appropriate forms. The interviewee must express the interviewee’s replied contents in a correct and truthful manner.

The nterviewee has the right to require the review of replied contents before posting or broadcasting. The press agency and the interviewer have to meet this requirement.

3. The journalist must not use the opinions expressed at the conferences, seminars, meeting, discussion etc with the presence of journalist to convert them into an interview without the consent of the speaker.

4. The press agency, the interviwer and the interviewee must take responsibility for the contents of information posted in the newspaper.

Article 41. Press conference

1. The agencies, organizations and citizens have the right to hold a press conference to announce, declare, explain or answer the contents pertaining to their duties, powers or interests.

The press conference of the foreign representative agency or organization in Vietnam shall comply with the provisions in Clause 10, Article 56 of this Law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The agencies and organizations not subject to the provisions in Clause 2 of this Article and the citizens have the right to hold a press conference to provide information for the press. The agencies, organizations and citizens that hold a press conference must give a notice 24 hours in advance by the estimated time of press conference to the press state management agency as follows:

a) The agencies or organizations directly under the central government shall give a notice to the Ministry of Information and Communications.

b) The agencies and organizations not specified under Point a of this Clause and the citizen shall give a notice to the provincial People’s Committee where the press conference is held.

4. The contents of the notice are the following information:

a) Venue of press conference;

b) Time of press conference;

c) Contents of press conference;

d) Person in charge of press conference;

5. The state management agency over the press shall reply to the organizations, agencies and citizens concerning the press conference during the time specified in Clause 3 of this Article; in case of no written reply, the organizations or citizens shall conduct the press conference.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. The state management agency over the press has the right to suspend the press conference if it detects any sign of law violation or the contents of the press conference with the information specified in Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, Article 9 of this Law.

Article 42. Correction in press

1. The press agencies which provide false information, distorts, slanders or hurts the prestige of agencies, organizations, honor or dignity of individuals must post or broadcast the correction or apology and notify such agencies, organizations or individuals.

For the online newspaper, in adition to posting or broadcasting the correction or apology, the false information posted or broadcast must be removed but the contents of information must be kept in the server for the inspection and examination as stipulated under Point d, Clause 1, Article 52 of this Law.

2. When there is a written conclusion from the competent state agency that the case which the press has posted or broadcast is false and distorts, slanders or hurt the prestige of agencies, organizations, honor or dignity of individuals, that press agency must post or broadcast the contents of that conclusion and the contents of correction or aplogy from that press agency or from the author of journalistic works.

The apology fromt he press agency or the author of journalistic works shall be posted or broadcast after the content of correction.

3. The posting or broadcasting of correction information or apology from the press agency or from the author of journalistic works must comply with the following provisions:

a) Posting or broadcasting in the second page of the printed newspaper and the last page of the printed magazine, separate column in the homepage of the online newspaper with the same font and font size the newspaper has used to post or broadcast information.

b) Posting or broadcasting the correct column, time of broadcasting and times of broadcasting for the talking newspaper and photo newspaper which has posted or broadcast information.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Subject:“ Correction information or apology“;

b) Name of journalistic work, name of column, newpaper number, date of posting or broadcasting to be corrected;

c) The false information, distortion, slander or hurt to the prestige of agencies, organizations, honor or dignity of individuals have been posted or broadcasting in the journalistic works and the corrected content of information.

5. Time of posting or broadcasting of correction information or apology is provided for as follows:

a) The posting or broadcasting of correction information or apology of the online newspaper is done right after receiving the written conclusion or self detection of violation; the correction information or apology must be retained in the newspaper in at least 07 days after posting the correction information or apology;

b) The posting or broadcasting of correction information or apology in the printed newspaper, taking newspaper or photo newspaper must be done within 02 days for the daily newspaper, taking newspaper or photo newspaper; in the lastest issue of weekly newspaper, magazine from the date the press agency receives the written conclusion or self of violation; for the magazines published over 30 days/time, there must be a written reply sent immediately to the organization, agency or individual and it must be posted in the lastest issue.

c) The press agency or the website which has posted or broadcast the information of the other press agencies with the contents which must be corrected or apologized also has to post the contents of correction or apology of the violating press agency.

The press agency which has posted or broadcast the content of violating information, after making correction or apology, must give a notice to the press agencies and the website having agreed on using the news or articles of its newspaper to post the correction or apology again.

Article 43. Information feedback

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The press agency must post or broadcast the feedback opinions from the agencies, organizations or individuals. The time to post or broadcast shall comply with the provisions on posting or broadcasting of correction specified in Clause 5, Article 42 of this Law.

In case of disagreement with the feedback opinions from the agencies, organizations or individuals, the press agency still has to post or broadcast those feedback opinions and has the right to provide more information to clarify its viewpoint.

After three times of posting or broadcasting the feedback opinions from the agencies, organizations or individuals and the press agency without the agreement between the two parties, the press agency has the right to stop the broadcasting or posting; the state management agency has the right to require the press agency to stop the broadcasting or posting of information of the relevant parties.

3. The press agency has the right not to post or broadcast the feedback opinions from the agencies, organizations or individuals if such opinions violate the law or hurt the prestige of the press agency, honor and dignity of author of journalistic work at the same time gives a written notice and indicates the reasons for the agencies, organizations or individuals to know.

4. When posting or broadcasting the feedback information, the press agency must express all contents as follows:

a) Name of agencies, organizations or individuals giving information feeback;

b) Name of journalistic work, name of column, newspaper number, date of posting or broadcasting with information feedback.

Article 44. Advertising in press

The press may post or broadcast the advertising. The posting or broadcasting of advertisement must comply with the provisions of this Law and the regulations of law on advertising.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The press agency must comply with the regulations of law on the copyright and relevant law upon posting or broadcasting of journalistic works.

Article 46. Information to be specified or indicated in press

The press agency must specify or indicate all of the following information:

1. On the first page, cover one of printed newspaper, the home page and the pages of online newspaper, there must be the following contents:

a) Name of journalistic product;

b) Name of press agency, name of press line agency (to be written under the name of newspaper); domain name of online newspaper;

c) Ordinal number of press release of printed newspaper;

d) Date of press release.

2. At the foot of the last page and last cover of printed newspaper, the home page of online newspaper, there must be the following contents:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Address of the press agency, telephone number, fax, email and full name of the head of the press agency;

c) Place of printing, size, number of pages, publishing period and selling price of the printed newspaper.

3. The talking newspaper and photo newspaper must express the symbol and theme song.

Article 47. Protecting the contents of broadcasting programs and television programs and the contents of online newspaper

The talking newspaper, photo newspaper and online newspaper have the right to use the technical measures to protect the contents of broadcasting programs and television programs and the contents of online newspaper.

Section 3. PRINTING, RELEASE, TRANSMISSION AND BROADCASTING

Article 48. Press printing

The printing establishments having the printing permit of newspapers and magazines as prescribed by law on publication are responsible for performing the contracts signed with the press agencies and ensure the time of press release.

Article 49. Newspaper release

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The press agency may release or authorize the organizations or individuals to release the newspapers.

2. The information and communications sector is responsible for releasing the types of public newspaper via the public postal network under the provisions of the Government and releasing other types of newspapers under the contract signed with the press agency.

3. The press line agency, the press agency, organization and individual involved in release of newspapers, organization permitted to import or export newspapers must follow the decision on revocation of journalistic publications by the competent state agency. The Department of Information and Communications and the provincial police agency shall inspect the compliance.

The press agency and the newspaper releasing organization having the revoked publications must bear all costs of revocation.

4. The Ministry of Information and Communications provides for the maximum price of public newspaper releasing services via the public postal network.

Article 50. Registration for provision of foreign program channels of the paid broadcasting and television services

1. The foreign television companies which provide the foreign program channels into Vietnam with copyright charges of contents must go through their authorized agents in Vietnam to register the provision of program channels and fulfill the financial obligations with the State of Vietnam.

2. The foreign television companies must define the range of authorization to each agent while simultaneously authorizing two or more agents.

3. For the foreign program channels without copyright charge of the contents, the foreign television companies only carry out the prescribed translation and editing procedures and shall not have to go through their authorized agents in Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. The authorized agents shall register the provision of foreign program channels of the paid broadcasting and television services in Vietnam with the Ministry of Information and Communications.

The Government shall provides for the dossier and procedures for issue of registration certificate.

Article 51. Provision of transmission and broadcasting services

1. The provider of transmission and broadcasting services must guarantee the transmission and broadcasting of intact contents of information of the press agency.

2. The provider of transmission and broadcasting of promotion radio and television services must guarantee the time, amount of time, range of broadcasting, quality of transmission and broadcasting of radio channels and television channels in service of essential duties of politics, information and propaganda of the nation and localities and must ensure the following principles:

a) Universalizing the promotion radio and television broadcasting services with the focus on the areas of ethnic group minorities, areas with difficult social-economic conditions, remote and deep-lying areas, mountainous areas, border areas and islands.

b) Being consistent with the state planning on press, transmission, radio and television broadcasting and development of radio and television services;

c) Being consistent with the regulations on management of internet resources and radio frequency in accordance with the regulations of law on elecommunications and radio frequency;

d) The contents of services are consistent with the regulations on management of information contents in accordance with regulations on press;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The conditions for issuing the permit for paid radio and television services are:

a) Being Vietnamese businesses. The businesses with foreign investment capital must be approved in principle by the Prime Minister.

b) Having the service provision plan in line with the development planning of radio and television services, transmission, radio and television broadcasting planning and other types of planning in the field of radio and television broadcasting and electronic information.

c) Having license to set up the telecommunications network or agreement upon leasing and use of telecommunications network to meet the requirements for service transmisson techniques to the prescribers connected to that telecommunications network, terrestrial television services, cable television services, satellite television services, mobile television services ; having confirmation of domain name “.vn” or the internet address determined to provide the services for the prescribers of the radio and television services on internet.

d) Having the plan for human resource arrangement, investment in technical equipment, forecasting and analysis of service market; business plan and services price, estimate of investment costs and operation costs for at least for the first 02 years; documents evidencing the charter capital or documents of equivalent value meeting the requirements for implementation of services provision under the estimate.

dd) Having plan for establishment of receipt and transmission center of all domestic radio and television channels and foreign program channels concentrated in one place, except for the channels included in the list of radio and television channels in service of essential duties of politics, information and propaganda of the nation and localities including the technical design of system of signal equipment and equipment connected to the transmission network, equipment of services, prescriber and content protection management.

e) Having the plan for application of modern techniques and technologies in accordance with the regulations of state on the technical regulation and standard to guarantee the services quality and information safety and security ; promptly dealing with the technical breakdowns to ensure the continuity of services and the rights of subscribers;

g) Expecting the list of domestic radio and television channels (except for the channels used for essential duties of politics, information and propaganda), foreign program channels, on-demand contents, value-added contents that shall be provided on the paid broadcasting and television services enclosed with the written approval from the content providers.

4. The businesses having demand for providing the paid broadcasting and television services should send dossier to the Ministry of Information and Communications for issue of permit.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. The validity of the permit for providing the paid radio and television services is specified in each permit.

6. The units providing the paid transmission, radio and television broadcasting services may apply the technical measures to protect the contents of radio and television programs in order to collect and pay the fees of service provision right in accordance with regulations of law.

Section 4. LEGAL DEPOSIT OF PRESS

Article 52. Regulation on legal deposit of press and submission of journalistic publications

1. The press agency must comply with the regulation on legal deposit of press as follows:

a) For the central newspapers and newspapers printed in Hanoi, the press agency must submit 05 copies to the state management agency over the press in the central government no later than 08 :00 AM of the release day.

b) For the newspapers printed in localities, the press agency must submit two copies to the state management agency over the press in localities no later than 08 :00 AM of the release day while submitting five copies to the state management agency over the press in the central government by post.

c) The agencies of talking newspaper and photo newspaper must retain all programs transmitted, broadcast or informed to the signal source used to relay the central radio – television waves within 30 days after the transmission or broadcasting ; provide the transmission or broadcasting signals as required by the competent authorities for the electronic legal deposit of press.

d) The agencies of online newspaper must comply with the regulation on storage of intact contents of information posted or broadcast within 03 months after the posting or broadcasting for the inspection of the state management agency.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The printed newspapers that are re-printed must be legally deposited as printed for the first time.

The printed newspapers legally deposited by the post have the priority of fastest transfer to the deposit agency. The time of legal deposit submission is based on the postal stamp of the transferring place.

3. The agencies of printed newspapers must submit 05 copies of printed newspaper for deposited at the National Library of Vietnam.

4. The Ministry of Information and Communications shall implement the electronic deposit for the talking newspapers, photo newspapers and online newspapers independently from the press agences and implement the verification and announcement of data pertaining to the press activities.

Article 53. Inspection of legally deposited press

1. The Ministry of Information and Communications shall inspect the legally deposited press and the provincial People’s Committee shall inspect it at localiites.

In case of detecting the press violates the law, the Ministry of Information and Communications or the provincial People’s Committee shall takes measures to deal with it in accordance with the provisions in Article 59 of this Law.

2. The Ministry of Finance provides for the remuneration for the reading, listening or watching to check the legally deposited press.

Section 5. INTERNATIONAL COOPERATION IN PRESS ACTIVITIES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The printed newspapers legally published in Vietnam are permitted to export to foreign countries.

2. The import of printed newspapers is done through the printed newspaper import and export establishment licensed by the Ministry of Information and Communications.

3. The printed newspaper import and export establishments must register the list of imported newspapers with the Ministry of Information and Communications before import.

4. The heads of printed newspaper import establishments must inspect the contents of imported newspapers before release and take responsibility before law for the contents of printed newspapers they shall import.

Article 55. Cooperation activities of Vietnamese press agencies with foreign countries

1. The Vietnamese press agencies have the following rights :

a) Release, transmit or broadcast the journalistic products to the foreign countries; authorize the organizations or individuals to re-print, transmit or broadcast the Vietnamese journalistic products to the foreign countries;

b) Hire foreign experts and collaborators;

c) Send journalist to foreign countries for press activities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Cooperate with foreign countries.

2. The press agencies exercising the rights specified in Clause 1 of this Article must guarantee the following regulations :

a) The journalistic products released, transmitted or broadcast to the foreign countries specified under Point a, Clause 1 of this Article must have the same contents with the products domestically released, transmitted or broadcast without the information specified in Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, Article 9 of this Law;

b) The press agencies establishing their representative offices in foreign countries specified under Point d, Clause 1 of this Article must give a written notice to the Ministry of Information and Communications of the establishment of representative office, list of personnel of representative office within 15 days before establishing their representative offices in foreign countries.

c) The press agencies cooperating with foreign countries must comply with the laws pertaining to the cooperation activities.

Article 56. Press activities of foreign press, foreign missions and foreign organizations in Vietnam

1. All press activities and activities pertaining to the press of foreign news agencies, radio, television, printed newspapers, online newspapers agencies (collectively referred to as foreign press); pertaining to the press of diplomatic missions, consular missions, representative offices of intergovernmental international organizations and other foreign missions that are authorized to exercise the consular functions in Vietnam (collectively referred to as foreign missions) and representative offices of non-governmental organizations and other foreign organizations in Vietnam (collectively referred to as foreign organizations) are only allowed to carried out after obtaining the approval of the competent authorities specified in this law and must comply with the law of Vietnam.

2. The foreign reporters wish to carry out the press activities in Vietnam shall have to send a dossier for approval directly or by post, fax or email to the Ministry of Foreign Affairs, diplomatic missions, consular missions or other missions authorized to carry out the consular functions of Vietnam abroad (collectively referred to as Vietnamese diplomatic missions abroad)

When performing the press activities in Vietnam, the foreign non-resident reporters must bring the press operation permit issued by the Ministry of Foreign Affairs and the passport; must carry out activities in line with the purposes and programs specified in the permit and instructions of the reporter guiding agency.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) For foreign reporters who go with foreign delegations to visit Vietnam at the invitation of the Party and State leadership or the Ministry of Foreign Affairs to report on the visit, the Vietnamese line agency shall go through the necessary immigration procedures and inform the Ministry of Foreign Affairs for coordination. The foreign reporters are allowed to report the activities based on the official program of foreign delegations.

b) For foreign reporters who go with foreign delegations to visit Vietnam at the invitation of other Vietnamese agencies to report on the visit, the Vietnamese line agency shall go through the procedures with the Ministry of Foreign Affairs as for the non-resident reporters and carry out the activities under the instructions of the Ministry of Foreign Affairs or a diplomatic agency approved by the Ministry of Foreign Affairs.

4. The foreign press agencies wishing to establish their resident offices in Vietnam should send their dossier directly or by post to the Ministry of Foreign Affairs or the Vietnamese missions abroad.

The representative office may be located in Hanoi or in a province or centrally-run city after the Ministry of Foreign Affairs has agreed in writing as well as the provincial People’s Committee where the resident office is expected to be located.

The resident office may appoint the resident reporter from other localities different from the place of resident office after getting the approval from the Ministry of Foreign Affairs and the provincial People’s Committee where the resident office requests to appoint the resident reporter. The resident office shall take responsibility for the activities of its resident reporters at the locality.

5. The foreign press agency wishing to appoint its resident reporter should send a dossier directly or by post to the Ministry of Foreign Affairs or the Vietnamese mission abroad.

The resident reporter may work as a resident reporter for the resident office of one foreign press agency in Vietnam. The foreign press agency may appoint its resident reporter in another country to work as a resident reporter in Vietnam.

6. The resident reporter shall be issued with foreign press card by the Ministry of Foreign Affairs with its validity under 12 months in line with the reporter’s visa period.

The resident reporters should send a dossier directly or by post to the Ministry of Foreign Affairs to request the issue, re-issue or renewal of their foreign press cards.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) For the request to interview the senior leadership of Vietnam, the resident office should send a dossier directly, by post or fax to the Ministry of Foreign Affairs for approval.

b) For the request to contact or interview the leadership of the ministries or sectors of Vietnam, the resident office should send a dossier directly, by post or fax to the relevant ministries or sectors for approval while informing the Ministry of Foreign Affairs;

c) For the information and press activities at localities of Vietnam, the resident office should send a dossier directly, by post or fax to the provincial People’s Committee for approval while informing the Ministry of Foreign Affairs;

8. The resident office may hire the press assistant or collaborator to help the resident office or resident reporter’s activities.

When wishing to hire the press assistant or collaborator, the resident office should send a dossier to the Ministry of Foreign Affairs for approval.

9. The import and export of means and equipment of the foreign press must comply with the following regulations :

a) The foreign press may temporarily import and re-export with tax exemption and with term for the necessary means in service of information and press activities in Vietnam such as camera, camcorder, recorder and other devices in accordance with regulations of Vietnamese law.

b) The foreign press may import, export, install or use the devices to receive, transmit the news or images live via satellite or transmit the images internationally via the national telecommunications network in accordance with the laws of Vietnam.

10. The press conference shall comply with the following regulations :

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) When wishing to hold the press conference at other localities of Vietnam, the foreign mission or foreign organization must send a written request to the provincial People’s Committee 02 working days prior to the press conference.

c) The press conference of the foreign delegation visiting Vietnam at the invitation of the Party or State leadership or the Ministry of Foreign Affairs.

d) For the press conference of the foreign delegation visiting Vietnam at the invitation of the ministries, sectors, localities and other state agencies of Vietnam, the line agency meeting the delegation must send a written request to the Ministry of Information and Communications or the provincial People’s Committee 02 working days before the press conference ;

dd) The procedures permitting the press conference must comply with the regulations of the Ministry of Information and Communications.

e) The Ministry of Information and Communications and the provincial People’s Committee has the right not to approve or suspend the press conference if there is any sign of violation of laws of Vietnam.

g) In case of urgent press conference, after receiving the request from the foreign missions or foreign organizations, the competent authorities of Vietnam shall consider each specific case.

11. The publication of newsletter or special issue of the foreign missions or foreign organizations must comply with the provisions in Article 34 and 35 of this Law.

12. The dossier, order or procedures specified in Clauses 2, 4, 5, 6, 7 and 8 shall be provided for by the Government.

Chapter V

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 57. Commendation in press activities

The press agencies, journalists, organizations and citizens with achievements and contributions shall be commended in accordance with regulations of law on emulation and commendation.

Article 58. Inspection of press

The inspection of press must follow the regulations of law on inspection.

Article 59. Handling of violation in the field of press

1. Where the press agencies or organizations involved in the press activities violate the provisions of this Law, depending on the nature and seriousness of the violation, they shall be cautioned, fined or applied with the measures of revocation, confiscation of publication, video and audio recording taps; suspended publication or permit revocation in the press activities in accordance with the provisions in Clause 2 of this Article.

The press agencies whose press operation permit, permit for publishing additional journalistic publications, supplements, production of additional radio channels and television channels, setup of special column of online newspapers and the agencies or organizations whose publishing permit of special issue or newsletter upon posting or broadcasting of information with the contents specified in Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, Article 9 of this Law causing very serious effect or particularly serious effect.

3. Where the head of press line agency, general director, deputy general director, director, deputy director, editor-in-chief, deputy editor-in-chief of press agency, journalist, author of journalistic work and other individuals have the violation of provisions of this Law, depending on the nature and seriousness of the violation, they shall be disciplined, sanctioned for administrative violation, prosecuted for criminal liability or their press cards shall be revoked.

4. Organizations and individuals that infringe the intellectual property rights in the field of press shall be sanctioned under the regulations of law on intellectual property

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter VI

IMPLEMENTATION PROVISION

Article 60. Effect

1. This Law takes effect from 01/01/2017.

2. The Press Law dated 28/12/1989 which has been modified and added some articles based on the Law No. 12/1999/QH10 shall be invalidated from the effective date of this Law.

Article 61. Detailed provision

 The Government and the competent authorities shall detail the articles and clauses assigned in this Law

This Law was passed by the XIIIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 11th session on 05/04/2016.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHAIRMAN OF NATIONAL ASSEMBLY
Nguyen Thi Kim Ngan

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Luật Báo chí 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


347.860

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!