Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 986/KH-UBND Ngoại giao văn hóa năm 2016 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số hiệu: 986/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 04/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 986/KH-UBND

Đk Lắk, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

NGOẠI GIAO VĂN HÓA NĂM 2016 CỦA TỈNH ĐẮK LẮK

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 ban hành theo Quyết định số 208/QĐ-TTg , ngày 14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ theo tình hình thực tế của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động Ngoại giao văn hóa của tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Ngoại giao văn hóa năm 2016, cụ th như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh của tỉnh đến bạn bè quốc tế, qua đó, thúc đy quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và bền vững.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành vvị trí và tầm quan trọng của công tác Ngoại giao văn hóa trong giai đoạn hiện nay.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, y ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức hữu nghị và cá nhân trên địa bàn tỉnh trong công tác Ngoại giao văn hóa năm 2016 và những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Huy động sức mạnh tổng hp của các ngành, các cấp, các đơn vị và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các tchức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động Ngoại giao văn hóa của tỉnh.

- Các hoạt động Ngoại giao văn hóa được triển khai phải đảm bảo chủ động có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh trong năm 2016.

- Ngoại giao văn hóa phải được gn kết chặt chẽ với Ngoại giao kinh tế, Ngoại giao chính trị và đối ngoại nhân dân, góp phn tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác với bạn bè quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, đy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Công tác tuyên truyền và quảng bá

a) Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện các nội dung:

- Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 ban hành theo Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định s1515/QĐ-UBND, ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 của tỉnh.

- Giới thiệu các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh liên quan đến Ngoại giao văn hóa;

- Giới thiệu hình ảnh, con người, thế mạnh, tiềm năng, cơ hội hợp tác, đu tư về văn hóa, du lịch của tỉnh đến với bạn bè quốc tế.

b) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2016.

c) Cơ quan thực hiện:

- Sở Ngoại vụ:

+ Chủ trì, phối hp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các Đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh;

+ Chủ động phối hợp với Vụ Thông tin Báo chí - Bộ Ngoại giao, Trung tâm hướng dẫn báo chí nước ngoài - Bộ Ngoại giao, văn phòng thường trú của một số hãng tin nước ngoại tại Việt Nam để mời các phóng viên đến tỉnh tìm hiểu, viết bài, thực hiện phóng sự nhân dịp các sự kiện lớn của tỉnh nhm giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của tỉnh.

+ Nâng cao chất lượng Bản tin đối ngoại, Trang thông tin điện tử của Sở, trong đó, chọn lọc, đăng tải một số tin, bài bằng tiếng Anh.

+ Phối hợp với Bộ Ngoại giao và các đơn vị liên quan tổ chức các lớp Tập huấn, Hội nghị, Hội thảo, các buổi nói chuyện chuyên đề về Ngoại giao văn hóa dành cho cán bộ làm công tác Ngoại vụ của tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông:

+ Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương trên địa bàn tỉnh thường xuyên theo dõi, cập nhật, đưa tin, bài, hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá cho hoạt động Ngoại giao văn hóa của tỉnh, các sự kiện văn hóa, du lịch của tỉnh, các hoạt động Ngoại giao văn hóa theo Kế hoạch của Bộ Ngoại giao.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyn hình tỉnh, các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá nn văn hóa đa dạng, độc đáo của các dân tộc tại tỉnh, các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của tỉnh; đồng thời, chọn lọc, đưa nội dung tuyên truyền lên kênh VTV4, VOV để tuyên truyền rộng rãi ra nước ngoài, giúp bạn bè quốc tế có cơ hội tiếp cận, hiểu hơn về bản sắc văn hóa quê hương.

+ Tổ chức biên tập và xây dựng hệ thống các ấn phẩm về du lịch như tờ rơi, sách hướng dẫn du lịch, băng đĩa ...theo phương thức xã hội hóa nhằm giới thiệu vlịch sử, văn hóa truyền thống, các sản phẩm, dịch vụ du lịch của tỉnh đến với du khách quốc tế.

+ Hình thành Trung tâm Thông tin cho du khách tại sân bay, các điểm thăm quan lớn trong tỉnh; đồng thời, cung cấp miễn phí bản đồ du lịch, tờ rơi... theo phương thức xã hội hóa.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Công Thương đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng Chương trình Xúc tiến thương mại, đầu tư, tham gia Hội chợ, Hội nghị, Hội thảo, Triển lãm...ở nước ngoài, lồng ghép các thông tin quảng bá vtiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Đồng thời, tìm kiếm khả năng tổ chức các hoạt động trên tại tỉnh, trong đó, có sự tham gia của các đối tác, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

2. Công tác giao lưu văn hóa với địa phương các nước trong khu vực và quốc tế

2.1. Tổ chức Đoàn cồng nghệ nhân cồng chiêng của tỉnh đi biểu diễn tại Lễ hội Giao lưu Nghệ thuật Thế giới Canning, bang Tây Úc, Úc

a) Thời gian: Tháng 02/2016.

b) Cơ quan thực hiện:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan tổ chức Đoàn nghệ nhân cng chiêng đi biểu diễn tại thành ph Canning, bang Tây Úc, Úc.

c) Kinh phí: Do Chính quyền thành phố Canning hỗ trợ và nguồn ngân sách tỉnh đã cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2016.

2.2. Tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao giữa Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Đắk Lắk với Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Mondulkiri, Campuchia

a) Thời gian: Tháng 5/2016.

b) Cơ quan thực hiện:

Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao và thực hiện công tác tình nguyện, an sinh xã hội tại tỉnh Mondulkiri, Campuchia.

c) Kinh phí: Từ nguồn kinh phí tỉnh đã cấp cho Tỉnh đoàn trong năm 2016.

2.3. Tổ chức thăm và giao lưu giữa UBND huyện Ea Súp và Ủy ban Chính quyền huyện Cô Nhéc, tỉnh Mondulkiri, Campuchia

a) Thời gian: Quý IV/2016.

b) Cơ quan thực hiện: UBND huyện Ea Súp tổ chức Đoàn thăm và giao lưu với Ủy ban Chính quyền huyện Cô Nhéc, tỉnh Mondulkiri, Campuchia nhm tăng cường sự đoàn kết, hữu nghị giữa hai huyện biên giới.

c) Kinh phí: Từ nguồn kinh phí của huyện Ea Súp.

2.4. Tổ chức giao lưu văn hóa: Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Nhật Bản

a) Thời gian: Trong năm 2016.

b) Cơ quan thực hiện:

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh, căn cứ tình hình thực tế tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

c) Kinh phí: Từ nguồn kinh phí tỉnh cấp trong năm 2016 cho các đơn vị.

2.5. Các hoạt động giao lưu văn hóa khác

a) Thời gian: Trong năm 2016.

b) Cơ quan thực hiện:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan đẩy mạnh việc giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, tổ chức Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, Hội nghị, Hội thảo về văn hóa... tại tỉnh, trong đó, có sự tham gia của các đối tác, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

c) Kinh phí: Từ nguồn kinh phí tỉnh cấp trong năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc theo Kế hoạch cụ thđược UBND tỉnh phê duyệt.

3. Tổ chức Đoàn cán bộ của tỉnh sang thăm, tặng quà cho các tỉnh Nam Lào và tỉnh Mondulkiri - Campuchia nhân dịp Quc khánh hoặc Tết C truyền của nước bạn (nếu được mời)

a) Thời gian: Đầu quý II/2016 và Quý IV/2016.

b) Cơ quan thực hiện

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các đơn vị liên quan tặng quà các tỉnh Nam Lào và tnh Mondulkiri nhân dịp Quốc khánh Lào và Campuchia;

c) Kinh phí: Từ nguồn kinh phí tỉnh đã cấp cho Sở Ngoại vụ trong năm 2016.

4. Thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình người Việt gốc Lào tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi Mây của các bộ tộc Lào

a) Thời gian: Đầu tháng 4/2016.

b) Cơ quan thực hiện:

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh chủ trì phối hợp Ủy ban Mặt trận Tquốc tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và UBND huyện Buôn Đôn lập danh sách, xây dựng Kế hoạch, tham mưu cho UBND tỉnh đthăm hỏi và tặng quà cho đồng bào người Việt gốc Lào tại xã Krông Ana, huyện Buôn Đôn.

c) Kinh phí: Từ nguồn kinh phí tỉnh đã cấp cho Hội hữu nghị Việt Nam - Lào trong năm 2016.

5. Triển khai các hoạt động theo Kế hoạch của Bộ Ngoại giao

a) Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

b) Cơ quan thực hiện:

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO - Bộ Ngoại giao, Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch và Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện các hoạt động khi Bộ Ngoại giao có Kế hoạch tổ chức cụ thể.

Kinh phí: Từ nguồn kinh phí tỉnh theo Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt.

6. Trao đổi điện, thiệp, thư chúc mừng

a) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2016.

b) Cơ quan thực hiện:

Sở Ngoại vụ tham mưu UBND tỉnh gửi điện mừng đến các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam nhân dịp Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và ngày Quốc khánh của các nước.

7. Tổ chức lớp Tập huấn về công tác Ngoại giao văn hóa

a) Thời gian thực hiện: Quý III/2016.

b) Cơ quan thực hiện:

Sở Ngoại vụ phối hợp với Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO - Bộ Ngoại giao và Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh, lồng ghép nội dung tp huấn về công tác Ngoại giao văn hóa trong các khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ làm công tác Ngoại vụ của tỉnh theo Kế hoạch đào tạo của Bộ Ngoại giao.

8. Tổ chức các hoạt động phát sinh khác

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức các sự kiện liên quan đến Ngoại giao văn hóa khi có phát sinh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ là đầu mối, phối hợp đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai các nội dung trong Kế hoạch và các hoạt động Ngoại giao văn hóa phát sinh trong năm 2016; tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch và đề xuất các giải pháp, nội dung cần điều chỉnh, bổ sung để UBND tỉnh xem xét.

2. Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đoàn thể, tổ chức chủ động phối hợp các Sở: Ngoại vụ, Tài chính xây dựng Kế hoạch thực hiện chi tiết liên quan đến nhiệm vụ được phân công kèm theo dự toán; báo cáo sau khi kết thúc các hoạt động về Sở Ngoại vụ để tổng hp.

3. Sở Tài chính căn cứ khả năng ngân sách, kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt và dự toán chi tiết của các cơ quan, đơn vị xây dựng để tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch Ngoại giao Văn hóa năm 2016 của tỉnh Đắk Lắk. Yêu cu các đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo bằng văn bản trình UBND tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ) để xem xét./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Ngoại giao;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- CT, PCT
UBND tnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
-
UBMTTQ tỉnh;
- Các S
, ban, ngành, đoàn thể tnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu: VT, TH (H
n_75b).

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 986/KH-UBND Ngoại giao văn hóa năm 2016 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.054
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0