Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 91/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Hữu Thể
Ngày ban hành: 26/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/KH-UBND

Lào Cai, ngày 26 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT HUY GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG GIA ĐÌNH VÀ HỖ TRỢ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC, BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Thực hiện Quyết định 279/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hnh phúc, bền vững đến năm 2020 (viết tắt là Đề án 279); Quyết định 1092/QĐ-BVHTTDL ngày 11/4/2014 của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020; UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình (giữa vợ và chồng; giữa cha mẹ và con cái; giữa người cao tui và con cháu) và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể, các chỉ tiêu thực hiện

a) Mục tiêu 1: Phát huy giá trị tốt đẹp mi quan hệ gia vợ và chồng

- Chỉ tiêu 1: Phấn đấu đến năm 2020 các cuộc hôn nhân đăng ký kết hôn theo đúng quy định pháp luật; có 95% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về hôn nhân - gia đình, bình đng giới và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Chỉ tiêu 2: Trung bình mi năm giảm từ 10 - 15% hộ gia đình có bạo lực giữa vợ và chồng; giảm 15% (khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 10%) người kết hôn dưới tuổi pháp luật quy định.

b) Mục tiêu 2: Phát huy giá trị tốt đẹp mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái

- Chỉ tiêu 1: Đến năm 2020 có 75% cha hoặc mẹ có trẻ em dưới 6 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng về nuôi dạy, chăm sóc con cái; phấn đấu có 95% hộ gia đình dành thời gian chăm sóc, nuôi dạy trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện về thchất, trí tuệ, đạo đức và tinh thn.

- Chỉ tiêu 2: Trung bình mỗi năm giảm từ 10 - 15% hộ gia đình có bạo lực với trẻ em.

c) Mục tiêu 3: Phát huy giá trị tốt đẹp mối quan hệ giữa người cao tuổi và con cháu

- Chỉ tiêu 1: Đến năm 2020 có 80% hộ gia đình có người cao tuổi được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi; phấn đấu có khoảng 95% hộ gia đình thực hiện việc chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi.

- Chỉ tiêu 2: Trung bình mỗi năm giảm từ 10 - 15% hộ gia đình có hành vi bạo lực với người cao tuổi.

d) Mục tiêu 4: Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững

- Chỉ tiêu 1: Đến năm 2020 có 83% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; phấn đấu có 95% hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo được cung cp thông tin về chính sách, pháp luật và phúc lợi xã hội.

- Chỉ tiêu 2: 100% các huyện, thành phố triển khai thí điểm mô hình liên quan tới xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển bền vững.

- Chỉ tiêu 3: Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, bản tin của các sở, ban, ngành về nội dung hôn nhân và gia đình, cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng cho các thành viên gia đình về xây dựng gia đình hạnh phúc.

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh truyền thông, vận động nâng cao nhận thức của xã hội và các thành viên gia đình về tầm quan trọng của gia đình và giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình

a) Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thvà cộng đồng về tầm quan trọng, vị trí và vai trò của gia đình trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến gia đình.

b) Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức truyền thông về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; chú trọng vào đối tượng nam giới.

c) Nêu gương người tt, việc tốt; phê phán những biểu hiện không đúng trong việc xây dựng gia đình Việt Nam, những hủ tục ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình; cảnh báo các nguy cơ và hậu quả tiêu cực về mất cân bằng giới tính khi sinh đối với gia đình và xã hội.

d) Chú trọng ngăn ngừa thông tin và sản phẩm văn hóa độc hại tác động vào gia đình. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, cung cấp kiến thức cho các thành viên gia đình về chủ trương, chính sách, luật pháp liên quan đến gia đình; xây dựng các sản phẩm văn hóa lành mạnh, tôn vinh các giá trị tốt đẹp của gia đình, các đin hình tiên tiến trong lĩnh vực gia đình nhằm phát huy giá trị tt đẹp các mối quan hệ trong gia đình.

2. Tăng cường công tác qun lý, lãnh đạo và năng lực của đội ngũ cán bthực hiện Đ án

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền đối với thực hiện các mục tiêu của Đề án 279.

b) Kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp đáp ứng yêu cầu quản lý, tổ chức thực hiện công tác gia đình, ưu tiên đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ năng lực trong quản lý, bồi dưỡng, cung cấp nội dung về giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đi sống gia đình.

c) Nâng cao năng lực của cán bộ, cơ quan có liên quan trong lồng ghép, phối hợp thực hiện các mục tiêu của Đề án 279 với mục tiêu của các Đề án khác trong Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

3. Đy mạnh các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đi sống gia đình

a) Cung cấp cho các thành viên gia đình, đặc biệt là gia đình trẻ về kỹ năng sống (kỹ năng làm cha, mẹ, chất lượng mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình với nhau và với cộng đồng, xây dựng gia đình là một môi trường an toàn cho trẻ em), nội dung giáo dục đời sống gia đình.

b) Nghiên cứu lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng sng, giáo dục đời sống gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào các chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với yêu cầu của từng ngành học, cấp học.

4. Xã hội hóa các hoạt động phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình

a) Đ cao tính chủ động và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc hỗ trợ xây dựng, phát triển gia đình, lồng ghép thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành, đoàn thvà địa phương.

b) Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng dân cư, các tổ chức, dòng họ, cá nhân, đặc biệt là nam giới vào việc hỗ trợ hoặc tạo điều kiện, cơ hội cho các thành viên gia đình nâng cao nhận thức và thực hiện các hoạt động liên quan.

c) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ nguồn lực nhằm phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình.

III. NỘI DUNG

1. Thu thập thông tin về các giá trị tốt đẹp của các mối quan hệ gia đình

a) Nội dung:

- Triển khai thập thông tin về các giá trị tốt đẹp của các mối quan hệ gia đình lồng ghép với việc thực hiện thu thập thông tin về gia đình và phòng, chng bạo lực gia đình theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

c) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phi hp: Cục Thống kê tỉnh; các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố.

2. Truyền thông về các giá trị tốt đẹp của các mối quan hệ trong gia đình

a) Nội dung:

- Nhân bản và phổ biến các sản phẩm, các tài liệu truyền thông, truyền thông mu về kiến thức, k năng sng và giáo dục đời sống gia đình.

- Tổ chức các loại hình truyền thông đa dạng và phong phú nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm hỗ trợ các thành viên gia đình xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

- Phổ biến thông tin, kiến thức và các kết quả nghiên cứu phục vụ cho xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến gia đình và phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

c) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh Đoàn; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp; Ban Dân tộc tỉnh; Ban đại diện Hội Người cao tui tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

3. Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững

a) Nội dung:

- Triển khai nhân rộng tài liệu tập huấn về giáo dục trước hôn nhân, giáo dục đời sống gia đình và tư vấn về hôn nhân gia đình.

- Tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưng cho đội ngũ giảng viên các cấp, cán bộ làm công tác gia đình về kiến thức, kỹ năng phát huy giá trị tốt đẹp các mi quan hệ trong gia đình, cung cấp nội dung hoạt động giáo dục đời sống gia đình.

- Tổ chức các khóa tập huấn về giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đời sống gia đình, sức khe sinh sản cho người chưa thành niên, nam nữ thanh niên trước khi kết hôn, đặc biệt quan tâm tới đối tượng người chưa thành niên và nam nữ thanh niên trong các khu công nghiệp.

- Triển khai mô hình điểm “Xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển bền vững”, đặc biệt chú trọng việc đưa nội dung giáo dục kỹ năng làm cha, mẹ, phát triển kinh tế gia đình và bảo tồn các giá trị văn hóa gia đình vào nội dung hoạt động của mô hình.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

c) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Tỉnh Đoàn; Liên đoàn Lao động tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện kế hoạch sử dụng trong dự toán được giao đầu năm của các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Thực hiện lồng ghép các nội dung của Kế hoạch với kinh phí thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch khác có liên quan của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Ngân sách vận động: Thông qua nguồn tài trợ, viện trợ các dự án, chương trình hợp tác và các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tnh ủy

Định hướng công tác tư tưởng và chỉ đạo trong công tác tuyên truyền phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình.

2. Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch

- Chủ trì thực hiện nội dung 1: Thu thập thông tin về các giá trị tốt đẹp của các mối quan hệ gia đình và nội dung 2: Truyền thông về các giá trị tt đẹp của các mối quan hệ trong gia đình.

- Ch trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn toàn tỉnh.

- Kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch; Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

- Tham mưu cho UBND tỉnh tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch vào năm 2020.

3. Sở Ni v:

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành liên quan triển khai tập huấn đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về công tác gia đình cho cán bộ làm công tác gia đình các cấp.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho UBND tỉnh tng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch vào năm 2020.

4. Sở Tài chính

Cân đi, btrí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách hằng năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

5. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức tốt việc khám chữa bệnh, chăm sóc y tế, tuyên truyền giáo dục độ tuổi kết hôn, tư vn sức khỏe sinh sản, nuôi dạy trẻ em; củng cvà hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở đcung cấp tại chỗ các dịch vụ y tế, nâng cao sức khỏe cho mọi người dân.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch và các cơ quan liên quan tuyên truyền về Luật Bình đng giới, Luật Trẻ em.

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình xóa đói giảm nghèo; hỗ trợ việc làm; đào tạo nghề cho các đối tượng phù hợp với từng vùng kinh tế.

- Đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các chính sách, chế độ hỗ trợ gia đình chính sách xã hội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình dân tộc thiểu số để phấn đấu tự vươn lên ổn định cuộc sống.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh Lào Cai, Cổng thông tin điện tử và các Cổng thành viên, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông các huyện, thành phố, các cơ quan xuất bản bản tin và hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến gia đình, những giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền giáo dục pháp luật liên quan đến gia đình tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA ngày 05/5/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chng bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

9. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đnâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

- Cấp phát các tờ gấp pháp luật về hôn nhân và gia đình thuộc nhiệm vụ của Sở để nâng cao hiu biết của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

10. Ban Dân tc tnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đảm bảo việc kết hôn đúng quy định pháp luật.

11. Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường các hoạt động cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật đối với người cao tui, giảm thiu tình trạng bạo lực gia đình đối với người cao tuổi.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội người cao tui ở cơ sở thực hiện tốt việc chăm sóc, phụng dưng người cao tuổi.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh và các Đoàn thể tnh

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, phối hợp tham gia thực hiện Kế hoạch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến gia đình. Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về gia đình và phổ biến các knăng sống cho từng hội viên ở cộng đồng.

- Đề nghị Tỉnh Đoàn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và nhân rộng mô hình “Gia đình thanh niên tiến bộ, hạnh phúc, không có bạo lực gia đình”.

- Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì thực hiện nội dung 3: Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan khuyến khích và bố trí hội viên Hội phụ nữ làm cộng tác viên phòng, chống bạo lực gia đình; thường xuyên bồi dưỡng và nâng cao kiến thức về hôn nhân gia đình, sức khỏe sinh sản và giá trị hạnh phúc gia đình cho các hội viên.

13. Các sở, ngành có liên quan

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm đưa các mục tiêu, nội dung có liên quan trong Kế hoạch của tỉnh vào kế hoạch, chương trình công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị.

14. UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch của tỉnh, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 của địa phương; đưa các mục tiêu, nội dung của Kế hoạch vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bố trí kinh phí và chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm hoặc tham gia công tác gia đình trong phạm vi quản lý.

- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

15. Chế độ báo cáo

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tình hình thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trước ngày 15/11) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, tổng hợp việc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Vụ Gia đình (Bộ VHTTDL);
- CT, PCT2;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
-
Ủy ban MTTQVN tnh và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành t
nh;
- Ban đại diện Hội n
ời cao tuổi tnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lào Cai
, Đài PTTH tnh, Cổng TTĐT tnh;
- CVP
, PCVP2;
- Lưu: VT, TH1, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thể

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


206

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81