Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2019 triển khai Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, giai đoạn 2019-2021, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 83/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 17/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 17 tháng 06 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO, GIAI ĐOẠN 2019-2021, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Thực hiện Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. Mục tiêu, yêu cầu:

1. Mục tiêu:

1.1 Mục tiêu chung:

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.2 Mc tiêu cthể:

- Góp phn xây dựng nhận thức đúng đắn của của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và các chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

- Góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam; tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Phát huy những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội.

- Đấu tranh các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Nội dung thông tin, tuyên truyền phải phù hợp với tình hình thực tế và trên tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh;

- Các lớp tuyên truyền, bồi dưỡng đúng đối tượng, chất lượng.

- Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của Đề á2. Xây dựng chủ đề, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo:n.

II. Nội dung thực hiện:

1. Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo:

Đối tượng được bồi dưỡng tập huấn: Cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ làm công tác tôn giáo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, cán bộ thông tin tuyên truyền cơ sở, biên giới, người có uy tín, trưởng thôn, vùng dân tộc thiểu số, cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của các tổ chức chính trị - xã hội; các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ cụ thể: Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu phục vụ công tác bi dưỡng tập hun kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền cho các đối tượng được bồi dưỡng, tập huấn; in, phát hành tài liệu, tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn, tìm hiểu thực tế phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo.

2. Xây dựng chủ đề, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo:

- Các kết quả nghiên cứu về dân tộc, truyền thống dân tộc để xây dựng, biên soạn tài liệu phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Sưu tm, nghiên cứu, biên tập, biên dịch tư liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc.

3. Tuyên truyền về dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam; các giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đi sống xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc:

- Tuyên truyền chính sách pháp luật và chấp hành chính sách pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

- Tuyên truyền về truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia.

- Tuyên truyền về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam.

- Xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia; đóng góp của nhân dân vì lợi ích quốc gia, dân tộc; ý thức cộng đng trong đời sống xã hội, trong bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đng, hoạt động từ thiện và giải quyết những vấn đề xã hội quan tâm.

- Đấu tranh với các hình thức lợi dụng dân tộc để gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân.

- Tuyển chọn các sản phẩm thông tin và thực hiện các giải pháp ứng dụng thông tin và truyền thông để phổ biến các sản phẩm thông tin, tuyên truyền về dân tộc, truyền thống dân tộc, tôn giáo.

(Đính kèm Phụ lục phân công nhiệm vụ triển khai Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, giai đoạn 2019-2021, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

III. Hình thức thông tin, tuyên truyền:

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền trên báo chí, xuất bản phẩm, thông tin điện tử, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác (bao gồm các sản phẩm thông tin, xuất bản phẩm); công tác bồi dưỡng tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền cho các đối tượng được bồi dưỡng, tập huấn.

- Tuyên truyền thông qua các hoạt động của các cơ sở giáo dục - đào tạo, hoạt động văn hóa - nghệ thuật, du lịch, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên quan khác.

IV. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định phân cấp ngân sách nhà nước của Luật Ngân sách Nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban dân tộc, Ban Tôn giáo xây dựng Kế hoạch chi tiết, cụ thể trình UBND tỉnh xem xét cấp kinh phí (hoặc thực hiện lng ghép với các Chương trình, Đề án tương đương khác), để triển khai thực hiện.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Định hướng, hướng dẫn cơ quan báo chí thuộc tỉnh, cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, hệ thống đài truyền thanh cơ sở trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Hàng năm, xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao (theo Phụ lục đính kèm).

Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Ban Dân tộc:

Hàng năm chủ trì, xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao (theo Phụ lục đính kèm).

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, xuất bản phm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc thiểu số.

Chủ trì tổ chức thẩm định các chủ đề, nội dung sản phẩm thông tin, tuyên truyền về dân tộc thiểu số.

Hướng dẫn các địa phương vùng dân tộc thiểu số tham gia, phối hợp thực hiện Đề án.

Định kỳ, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông).

3. Ban Tôn giáo:

Hàng năm chủ trì, xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao (theo Phụ lục đính kèm).

Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông tổ chức xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo.

Chủ trì tổ chức thẩm định các chủ đề, nội dung sản phẩm thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo.

Định kỳ, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông).

4. Sở Tài chính:

Thẩm định kinh phí triển khai thực hiện của các cơ quan đơn vị, tham mưu UBND tỉnh nguồn kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này theo ngân sách phân cấp hiện hành.

Kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra tại Kế hoạch này.

Chỉ đạo Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố, Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện tuyên truyền các hoạt động triển khai thực hiện Kế hoạch này, phát sóng các tài liệu tuyên truyền do các cơ quan chuyên môn cung cấp, tiếp sóng các nội dung tuyên truyền của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

6. Các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với SThông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông).

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch và các PCT UBND Tỉnh;
- UBMT TQ VN Tỉnh;
- Ban Tuyên giáo T
nh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, tx, tp;
- Báo BRVT, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT-VX7

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO, GIAI ĐOẠN 2019-2021, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 83/KH-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

STT

Ni dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

1

Thực hiện thông tin, tuyên truyền trên báo chí, xuất bản phẩm, thông tin điện tử, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác (bao gồm các sản phẩm thông tin, xuất bản phẩm).

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh

Ban Tôn giáo tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Năm 2019, Năm 2020, Năm 2021

Ngân sách Nhà nước do UBND tỉnh cấp và các nguồn tài chính hợp pháp khác

2

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo

Ban Tôn giáo tỉnh

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Quý II và III/2019, Quý II và III/2020, Quý II và III/2021

Ngân sách Nhà nước do UBND tỉnh cấp và các nguồn tài chính hợp pháp khác

3

Mở lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước về tôn giáo

Ban Tôn giáo tỉnh

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Quý III/2019, Quy III/2021

Ngân sách Nhà nước do UBND tỉnh cấp và các nguồn tài chính hợp pháp khác

4

Phối hợp với Hội nông dân tỉnh triển khai Kế hoạch ký kết giữa Ban Tôn giáo tỉnh với Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2018-2022, thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo

Ban Tôn giáo tỉnh

Hội nông dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Quý III/2019, Quý III/2020, Quý III/2021

Ngân sách Nhà nước do UBND tỉnh cấp và các nguồn tài chính hợp pháp khác

5

Tập hun kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc

Ban Dân tộc tỉnh

UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Năm 2019, Năm 2020, Năm 2021

Ngân sách Nhà nước do UBND tỉnh cấp và các nguồn tài chính hợp pháp khác

6

Hướng dẫn các địa phương vùng dân tộc thiểu số tham gia, phối hợp thực hiện Kế hoạch

Ban Dân tộc tỉnh

UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thực hiện thường xuyên, hàng năm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2019 triển khai Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, giai đoạn 2019-2021, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


161

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254