Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 76/KH-UBND 2020 thực hiện Quyết định 634/QĐ-TTg phòng chống tội phạm Ninh Bình

Số hiệu: 76/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 20/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 20 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 634/QĐ-TTG NGÀY 13/5/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 96/2019/QH14 NGÀY 27/11/2019 CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT, CÔNG TÁC CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN, TÒA ÁN NHÂN DÂN VÀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN

Thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 13/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án (Quyết định số 634/QĐ-TTg); Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu, yêu cầu chung

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 13/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ gắn với thực hiện các chương trình, chiến lược, đề án, dự án, văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, thi hành án và cải cách hành chính, tư pháp; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng tham gia.

- Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu, xác định rõ trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

2. Mục tiêu, yêu cầu cụ thể

- Bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được thụ lý, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90% và 100% số vụ có dấu hiệu tội phạm được thụ lý, điều tra, xác minh, khi có đủ căn cứ phải khởi tố, điều tra theo đúng quy định; tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%; tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số vụ án khởi tố; tăng cường phòng, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

- Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ án về kinh tế, chức vụ, tham nhũng; nâng tỷ lệ giải quyết và kết thúc điều tra các vụ án tham nhũng năm sau cao hơn năm trước; tỷ lệ thu hồi, kê biên, phong tỏa tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng đạt trên 60%; bảo đảm 100% các vụ việc khi thanh tra phát hiện có dấu hiệu tội phạm đều được chuyển ngay và cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết đến cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền để xem xét việc khởi tố theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm các quy định về công tác giám định tư pháp, khắc phục tình trạng chậm trễ, nhất là trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.

- Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; giảm ít nhất 5% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; hạn chế thấp nhất số vụ cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và các vụ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Giảm số người bị tạm giữ hình sự sau đó chuyển xử lý hành chính vì hành vi không cấu thành tội phạm; giảm số đối tượng bị tạm giữ, tạm giam chết thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý cơ sở giam giữ; không tạm giữ, tạm giam chung người trong cùng vụ án, người dưới 18 tuổi với người trên 18 tuổi; không để người bị tạm giữ, tạm giam trốn khỏi nơi giam giữ. Quản lý chặt chẽ người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh; hạn chế số người bị kết án phạt tù trốn, các trường hợp phạm nhân chết do đánh nhau, tự gây thương tích, tự sát, vi phạm pháp luật, phạm tội mới trong các cơ sở giam giữ.

- Nâng tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên tổng số án có điều kiện thi hành năm sau cao hơn năm trước; bảo đảm 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực được ra quyết định thi hành đúng quy định của pháp luật. Đôn đốc, kiểm tra việc thi hành đối với 100% bản án hành chính có hiệu lực pháp luật.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện

a) Các sở, ban, ngành, đoàn thể

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV, Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 13/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ gắn với thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự, cải cách hành chính, tư pháp, thi hành án.

- Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các sở, ban, ngành để tổ chức triển khai thực hiện. Xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV, Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 13/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ gắn với thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự, cải cách hành chính, tư pháp, thi hành án.

- Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị, tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp xã để tổ chức triển khai thực hiện. Xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân, xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu ở những nơi để xảy ra tội phạm tăng, phức tạp, hoạt động lộng hành, kéo dài nhưng không có biện pháp giải quyết kịp thời, triệt để. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án.

- Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và thi hành án vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và từng giai đoạn, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Phối hợp với các sở, ngành chức năng chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; lồng ghép các chương trình, nguồn lực và các dự án do địa phương quản lý, tổ chức huy động các nguồn lực để bổ sung, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ.

- Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, thi hành án tại địa phương; tăng cường kiểm tra, đôn đốc và thực hiện nghiêm túc nội dung quy định về trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức có sai phạm trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và thi hành án.

2. Công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật

a) Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực tư pháp nhằm kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót, không để đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thi hành các quy định mới, bảo đảm kịp thời, thống nhất và đạt kết quả, hiệu quả cao.

b) Công an tỉnh

Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo hành lang pháp lý cần thiết phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án hình sự.

c) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Bộ luật, Luật, Nghị quyết của Quốc hội và triển khai thi hành các quy định mới bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

3. Công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật

a) Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng ngừa xã hội, các chương trình phối hợp về phòng, chống tội phạm; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng, nhân rộng các mô hình về phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở như “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”...; có biện pháp bảo vệ người tố giác tội phạm, kịp thời động viên, khen thưởng người có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác phòng ngừa nghiệp vụ; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở, nhất là đối tượng bị kết án đang ở ngoài xã hội, đối tượng được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người nghiện ma túy...

- Chỉ đạo các cơ quan điều tra, cơ quan được giao thực hiện một số hoạt động điều tra làm tốt công tác thống kê, phân tích, nắm và dự báo chính xác tình hình phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

- Thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực cho lực lượng Công an xã, phường, thị trấn góp phần nắm và giải quyết tình hình ngay từ cơ sở và từ khi mới phát sinh, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để diễn biến phức tạp.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định về tái hòa nhập cộng đồng, góp phần hạn chế tình trạng tái phạm tội.

b) Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các ngành liên quan, các cơ quan báo chí quản lý có hiệu quả thông tin trên không gian mạng, bảo đảm an ninh thông tin và thực hiện các biện pháp ngăn chặn hành vi lợi dụng thông tin để gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

c) Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch

Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lồng ghép với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch, kết hợp hướng dẫn xây dựng các hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, khu dân cư, khu, điểm du lịch với tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh du lịch, văn hóa, thể thao, không để sở hở, phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.

d) Sở Công Thương

Tăng cường tuyên truyền, góp phần phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh, sử dụng hóa chất độc hại, nguy hiểm và vật liệu nổ công nghiệp.

đ) Sở Xây dựng

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng; thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực xây dựng, tập trung vào các dự án, lĩnh vực có khả năng xảy ra tham nhũng, thất thoát, lãng phí cao.

e) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đổi mới công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật bảo đảm đúng đối tượng và đạt hiệu quả.

- Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp về bảo đảm an ninh trật tự khu vực trường học và cho người học; xây dựng và bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên trong việc phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm và tệ nạn xã hội

- Thường xuyên giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn hóa, kỹ năng sống, khả năng lập nghiệp cho học sinh, sinh viên. Tăng cường nắm thông tin, phát hiện sớm những trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật, phạm tội để quản lý, giáo dục và phối hợp xử lý.

f) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tiêu chí về an ninh trật tự trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

g) Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; dự báo tình hình, đưa ra các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi phạm tội, giảm thiểu tối đa tác hại của tội phạm gây ra.

h) Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.

- Rà soát, đề xuất Ngân hàng Nhà nước Việt nam sửa đổi, bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối nhằm khắc phục triệt để các sở hở trong cơ chế, chính sách, không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

- Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý nợ xấu; tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 15/8/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; kịp thời phong tỏa, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản trong các vụ việc, vụ án.

i) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy chế, kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng về công tác phòng, chống tội phạm tại cộng đồng dân cư; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, lên án hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; phát huy vai trò của nhân dân, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trật Tổ quốc các cấp trong xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư.

j) Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chỉ đạo gắn kết chặt chẽ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục những sở hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật.

4. Đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật

a) Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, chủ động xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch chuyên đề, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để gây án, xâm hại trẻ em, mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm về ma túy, sử dụng công nghệ cao, tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, tội phạm có yếu tố nước ngoài. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Tăng cường công tác phát hiện và đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; triển khai các giải pháp thu hồi tối đa tài sản tham nhũng và phòng ngừa các đối tượng bỏ trốn, tẩu tán tài sản; tăng cường hoạt động tương trợ tư pháp và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong việc thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất thoát trong các vụ án về kinh tế, tham nhũng.

- Thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế phát sinh đối tượng truy nã mới, nâng cao hiệu quả công tác bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, nhất là số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Đẩy mạnh công tác phối hợp, trao đổi thông tin, xác minh, truy bắt đối tượng truy nã quốc tế.

- Thường xuyên rà soát, xác định các địa bàn trọng điểm về tội phạm và trật tự an toàn xã hội; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân để thực hiện chuyển hóa địa bàn xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội thành địa bàn an toàn, giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, không để hình thành “điểm nóng”.

- Chỉ đạo các cơ quan điều tra phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án trọng điểm, vụ án kinh tế, tham nhũng, kịp thời truy tìm, thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt.

- Tham mưu tổng kết các chương trình, chiến lược quốc gia về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người, trên cơ sở đó đánh giá những kết quả, bài học kinh nghiệm, tồn tại, hạn chế nguyên nhân để triển khai thực hiện có hiệu quả trong giai đoạn mới.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, nhiệm vụ quốc phòng và các chương trình, kế hoạch phối hợp khác về phòng, chống tội phạm.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực ven biển, cảng biển, tuyến đường thủy nội địa thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý.

c) Sở Giao thông vận tải

Phối hợp chặt chẽ Công an tỉnh trong phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự trên tuyến giao thông và các địa điểm có phương tiện giao thông hoạt động, tập trung tại các tuyến đường sắt, đường bộ.

d) Sở Y tế

Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy, vi phạm về an toàn thực phẩm. Tăng cường quản lý, kiểm soát các hoạt động liên quan đến thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện, tiền chất trong lĩnh vực y tế.

đ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tăng cường kiểm tra, chủ động xử lý các hành vi khai thác, buôn bán lâm sản trái phép, thực hiện thẩm quyền tố tụng của cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi khai thác, đánh bắt thủy sản trái phép, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt; đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí.

e) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn xã hội, xâm hại trẻ em, bạo lực trên cơ sở giới, an toàn vệ sinh lao động; hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù, người bị mua bán trở về, người sau cai nghiện ma túy, người bán dâm.

f) Sở Tài chính

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính.

g) Cục Hải quan Hà Nam Ninh

Chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm tra, kiểm soát hải quan; chủ trì, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn điều tra theo quy định tại Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015.

h) Cục Quản lý thị trường Ninh Bình

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chất lượng, đo lường, giá và các hành vi gian lận thương mại khác.

5. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm, phòng chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội

a) Công an tỉnh

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và các biện pháp bắt, giam, giữ, điều tra xử lý tội phạm; không “hành chính hóa” hành vi phạm tội hình sự. Thường xuyên rà soát, xác minh các vụ án tạm đình chỉ điều tra, vụ việc tạm đình chỉ giải quyết để xác định căn cứ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Chủ động nghiên cứu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động điều tra, xử lý tội phạm; nâng cao tính chủ động của các cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc thực hiện thẩm quyền tố tụng theo quy định của pháp luật. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan điều tra, cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra và Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong điều tra, xử lý tội phạm; thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an.

- Quan tâm thực hiện công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý điều tra viên, cán bộ điều tra để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

b) Sở Tư pháp

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện việc giải quyết bồi thường, phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước. Thực hiện các giải pháp nâng cao nhận thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, qua đó phòng ngừa vi phạm dẫn đến phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các giải pháp tăng cường phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các sở, ngành có liên quan để thực hiện đúng quy định công tác bồi thường nhà nước và xử lý nghiêm trách nhiệm của người gây oan, sai theo quy định của pháp luật.

- Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác giám định tư pháp, không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong công tác giám định tư pháp, định giá theo vụ việc mà cơ quan tố tụng trưng cầu, đặc biệt là đối với các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng.

c) Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

- Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, nhất là trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, bảo đảm kịp thời và nghiêm minh; áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, kiểm soát chặt chẽ hoạt động điều tra; tạo điều kiện thuận lợi cho người giám hộ, người bào chữa, trợ giúp pháp lý tham gia hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nghiêm các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự; phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, yêu cầu bồi thường kéo dài nhiều năm.

6. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính

a) Công an tỉnh

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy

nổ, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử; tăng cường quản lý cư trú, quản lý xuất, nhập cảnh, người nước ngoài, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các vi phạm liên quan đến đất đai, tài nguyên, khoáng sản, trật tự xây dựng và tệ nạn xã hội.

- Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 15/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ, nhất là cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

b) Sở Tư pháp

- Tham mưu thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ, đề án cải cách tư pháp; xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực tư pháp; tăng cường quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động trên lĩnh vực bổ trợ tư pháp, đặc biệt là lĩnh vực luật sư.

- Chủ trì theo dõi, tổng hợp công tác xử lý vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; thực hiện nghiêm công tác báo cáo kết quả xử lý vi phạm hành chính hằng năm, phục vụ Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ theo quy định; triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

c) Thanh tra tỉnh

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý nhà nước tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Phối hợp với Kiểm toán nhà nước tăng cường thanh tra, kiểm toán chuyên đề đối với các dự án liên quan đến đất đai, đầu tư công, các công trình trọng điểm; thanh tra, kiểm toán đột xuất đối với các dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thua lỗ, thất thoát lớn... Khi phát hiện các vụ, việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần phối hợp kịp thời, chặt chẽ với các cơ quan chức năng để sớm có phương án, biện pháp phong tỏa, ngăn chặn tẩu tán tài sản, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ.

- Định kỳ hằng năm, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

d) Sở Giao thông vận tải

Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động giao thông vận tải gắn với kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Rà soát cơ sở, kết cấu hạ tầng giao thông; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là tại các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

đ) Sở Khoa học và Công nghệ

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa và các lĩnh vực khoa học công nghệ khác.

e) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trên lĩnh vực phụ trách, nhất là các hành vi vi phạm về xử lý chất thải công nghiệp, xây dựng, chất thải

sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường, tình trạng khai thác khoáng sản, cát, sỏi trái phép; khai thác và sử dụng nước, xả nước thải không đúng quy định; các vi phạm về đất đai...

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước.

7. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thi hành án

a) Công an tỉnh

- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp, công tác quản lý tạm giam, tạm giữ và thi hành án hình sự tại cộng đồng theo quy định. Bảo đảm giải quyết bồi thường cho người bị hại và xử lý người thi hành công vụ vi phạm theo thẩm quyền.

- Triển khai thi hành nghiêm Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ; giảm trường hợp phạm nhân chết do đánh nhau, tự gây thương tích, tự sát, vi phạm pháp luật, phạm tội mới trong cơ sở giam giữ.

- Nâng cao năng lực Cơ quan Thi hành án hình sự cấp tỉnh, cấp huyện nhằm bảo đảm thi hành án đối với pháp nhân thương mại và thi hành các hình phạt khác ngoài hình phạt tù. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các lực lượng trong giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, cấm đi khỏi nơi cư trú, người bị tước một số quyền công dân, người bị thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh; quản lý chặt chẽ người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác cưỡng chế thi hành án. Kiên quyết áp dụng các biện pháp để truy tìm tài sản, thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, nhất là trong các vụ án kinh tế, tham nhũng để bảo đảm thi hành án.

b) Sở Tư pháp

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án hành chính theo quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án địa phương do Bộ Tư pháp ban hành; chủ trì, phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng pháp luật về thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c) Cục Thi hành án dân sự tỉnh

- Chịu trách nhiệm tham mưu, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác thi hành án dân sự, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng thời hạn, nhất là đối với các vụ án kinh tế, tham nhũng, hành chính.

- Theo dõi, tổng hợp và hướng dẫn cụ thể việc thống kê các chỉ tiêu về công tác thi hành án dân sự. Bảo đảm việc phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành, ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành chính xác, đúng pháp luật. Kịp thời đăng tải thông tin về các trường hợp chưa có điều kiện thi hành trên trang thông tin điện tử về thi hành án dân sự; theo dõi, xác minh định kỳ các vụ việc chưa có điều kiện thi hành.

- Định kỳ hằng năm, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh bá o cáo

Bộ Tư pháp tình hình, kết quả công tác thi hành án theo quy định.

8. Công tác hợp tác quốc tế

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp với lực lượng chức năng thuộc các nước liên quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán người, buôn lậu, công tác truy nã, hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự, chuyển giao người bị kết án phạt tù và dẫn độ. Quá trình thực hiện cần tuân thủ các công ước, điều ước, thỏa thuận quốc tế, hiệp định hợp tác và các cam kết quốc tế khác mà Việt Nam là thành viên.

9. Bảo đảm nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và thi hành án

a) Sở Nội vụ

- Chủ trì, tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung nghiên cứu kiện toàn tổ chức, tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cho các lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công vụ.

b) Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành có liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm cho các dự án phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án theo quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn thi hành.

d) Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; nghiên cứu triển khai về công cụ, xây dựng giải pháp, hệ thống phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm ma túy.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; phản ánh, kiến nghị bằng văn bản về Công an tỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết; định kỳ hằng năm, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/12 để theo dõi, tổng hợp.

2. Công an tỉnh chủ trì, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Công an theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Công an tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- UB MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh;
- Cục Hải quan Hà Nam Ninh;
- Cục Quản lý thị trường NB;
- Lưu: VT, VP7
TC_VP7_ANTT_24

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 76/KH-UBND ngày 20/07/2020 thực hiện Quyết định 634/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án do tỉnh Ninh Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


959

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.31.255