Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư do tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 73/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 10/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/KH-UBND

Gia Lai, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32/CT-TTG, NGÀY 05/12/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI KHU DÂN CƯ

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg, ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32/CT-TTg, ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Chỉ thị 32) đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (sau đây viết gọn là PCCC và CNCH) tại khu dân cư; xác định đây là những yêu cầu cấp thiết, gắn với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Kiện toàn tổ chức bộ máy, đầu tư kinh phí trang bị phương tiện cho lực lượng PCCC và CNCH, lực lượng dân phòng đáp ứng yêu cầu công tác tại địa bàn cơ sở, nhất là khu đông dân cư; kiềm chế và giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.

3. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho ngành, đơn vị chức năng trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 32, đảm bảo kịp thời, thống nhất, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC.

II. NHỮNG NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 32 và các văn bản của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan công tác PCCC và CNCH[1]. Nghiên cứu, bổ sung nội dung thực hiện công tác PCCC và CNCH nói chung, công tác PCCC tại khu dân cư nói riêng vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị, địa phương; gắn trách nhiệm người đứng đầu UBND cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) và các cơ quan, doanh nghiệp nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi địa bàn quản lý.

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm tham gia vào công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của công dân. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong công tác PCCC và CNCH. Gắn phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy với phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa; chú trọng phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời động viên, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác PCCC và CNCH.

3. Tập trung thực hiện tốt việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời sơ hở, tồn tại, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy, nổ trong các khu dân cư2.

4. Có kế hoạch đề xuất, bố trí, phân bổ nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để bảo đảm cho công tác PCCC và CNCH tại đơn vị, địa phương theo quy định3.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với khu dân cư, cơ sở thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý; chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc cơi nới chiếm dụng lối đi chung, câu mắc đường dây dẫn điện, viễn thông không bảo đảm theo quy định. Khi xảy ra cháy, nổ tại khu dân cư, phải tập trung chỉ đạo các lực lượng (dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ ...) tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, nhanh chóng khắc phục hậu quả do cháy, nổ gây ra.

- Chỉ đạo Công an cấp huyện tổng rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao cần tăng cường quản lý nhà nước về PCCC. Hàng năm, yêu cầu 100% khu dân cư phải tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động lực lượng chữa cháy tại chỗ. Đối với những khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao, tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH có huy động nhiều lực lượng, phương tiện ít nhất 1 lần/năm.

- Củng cố, thành lập mới, duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng; trong đó có kế hoạch đề xuất UBND cấp trên để bảo đảm chế độ phụ cấp, đầu tư phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật4. Xác định rõ đây là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng tự quản khác (Bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ...) phối hợp chặt chẽ lực lượng dân phòng trong công tác bảo đảm an toàn PCCC tại địa bàn cơ sở, nhất là các khu vực đông dân cư.

2. Công an tỉnh

- Hàng năm, tổ chức rà soát, theo dõi, đánh giá, phân tích mức độ nguy hiểm cháy, nổ của từng khu dân cư, nhà chung cư; từ đó tham mưu hướng dẫn, áp dụng các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ phù hợp, hiệu quả. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC tại cơ sở, nhất là lực lượng dân phòng nhằm nâng cao kỹ năng, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác PCCC tại khu dân cư.

- Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong nhân dân và các cơ sở kinh doanh phế liệu. Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất và hướng dẫn công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư, chung cư, nhà cao tầng bảo đảm theo quy định; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn PCCC.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn các biện pháp PCCC bằng các hình thức phù hợp với từng khu dân cư; chú trọng hướng dẫn các kỹ năng thoát nạn, xử lý các tình huống sự cố, cháy, nổ xảy ra cho người dân, nhất là tại các chung cư, khu dân cư lâu năm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ; vận động người dân tự trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy tại chỗ.

- Chú trọng thực hiện hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng tự nguyện, tự quản theo cụm dân cư an toàn PCCC. Xây dựng và đề xuất UBND tỉnh phê duyệt các phương án xử lý các tình huống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng tham gia tại các khu dân cư trọng điểm; phối hợp thực tập ít nhất 01 lần/năm đối với phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại các khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao.

- Tổ chức tốt lực lượng, phương tiện thường trực để kịp thời xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng, nhất là thiệt hại về người. Tham mưu đề xuất các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC cho các hộ gia đình, các nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư; ứng dụng CNTT trong triển khai hệ thống cảnh báo nhanh tại các khu vực trọng điểm để xử lý nhanh, kịp thời khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

3. Sở Xây dựng

- Căn cứ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn, phối hợp với các cấp, ngành liên quan rà soát, lập quy hoạch khu dân cư, chỉnh trang đô thị, quy hoạch giải tỏa, quy hoạch hệ thống hạ tầng cơ sở về PCCC (bố trí quỹ đất xây dựng doanh trại các đội Cảnh sát PCCC, hệ thống giao thông, nguồn nước chữa cháy...) đề xuất, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt. Khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng, lắp đặt bổ sung các trụ nước chữa cháy ở các tuyến đường, khu vực dân cư trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo cơ quan chức năng cấp dưới, trong quá trình giải quyết thủ tục cấp phép xây dựng, cải tạo nhà ở riêng lẻ, nhà ở liên kế, nhà ở liên kế mặt phố, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trong các khu dân cư, nhà ở chuyển đổi thành công năng khác... tập trung kiểm tra, khảo sát các điều kiện về an toàn cháy, nổ (trường hợp cần thiết, tham khảo ý kiến của Cảnh sát PCCC Công an tỉnh).

Tham mưu UBND tỉnh quy định các biện pháp cụ thể xử lý đối với các nhà chuyển đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất, làm kho tàng, thu mua phế liệu trên địa bàn tỉnh nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy nổ trong khu dân cư.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng chữa cháy, thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra tại nhà ở và khu dân cư trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các tầng lớp nhân dân biết.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Nghiên cứu, phối hợp Công an tỉnh biên soạn các tài liệu tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, tập huấn các kỹ năng về PCCC phù hợp với từng cấp học, bậc học.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, các nhà trường chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC tổ chức các hoạt động ngoại khóa tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các nhà trường. Định kỳ, tổ chức các hoạt động thực hành, diễn tập hình thành kỹ năng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố cho học sinh, sinh viên.

6. Sở Công thương

- Phối hợp Sở Tài Nguyên và Môi trường, Công an tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh, bán lẻ, tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng có đặc tính nguy hiểm cháy, nổ cao, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư (khí dầu mỏ hóa lỏng, xăng, dầu, axetilen, hóa chất dễ cháy, nổ, hóa chất độc hại...) để chủ động phòng, ngừa cháy, nổ xảy ra.

Kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ và xử lý nghiêm các trường hợp không bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường; đồng thời tích cực vận động nhân dân tự nguyện di dời các cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ có nguy hiểm cháy, nổ cao, gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư.

- Có Kế hoạch tiến hành tổng kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện tại khu dân cư để phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn phòng cháy, chữa cháy từ hệ thống, thiết bị điện (nhất là các hành vi câu, mắc đường dây dẫn điện, viễn thông... cản trở hoạt động của xe chữa cháy, CNCH). Quá trình thực hiện nhiệm vụ, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn công dân các biện pháp sử dụng điện an toàn theo quy định.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp các ngành chức năng tập trung rà soát, kiểm tra năng lực các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng các thiết bị hàn, cắt kim loại; xử lý nghiêm các trường hợp không bảo đảm yêu cầu, đình chỉ hoạt động tổ chức, cá nhân khi phát hiện có nguy cơ gây mất an toàn về PCCC.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành chương trình hỗ trợ, hướng dẫn người lao động khu vực phi chính thức trong sử dụng các thiết bị, công cụ lao động có nguy cơ gây cháy, nổ.

8. Sở Tài chính

- Hàng năm tham mưu UBND tỉnh bố trí, phân bổ ngân sách dành cho các hoạt động PCCC và CNCH, cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp và lực lượng dân phòng từ nguồn ngân sách quốc phòng, an ninh của tỉnh theo quy định.

- Thực hiện các quy định của nhà nước về tài chính đối với các chương trình, đề án, dự án phát triển lực lượng, trang thiết bị, phương tiện, các điều kiện đảm bảo hoạt động phục vụ công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.

9. Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chủ động, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện phối hợp lực lượng chức năng tham gia công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các vụ cháy, nổ lớn, thảm hoạ thiên tai khi được yêu cầu. Tăng cường tự kiểm tra, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong PCCC trong nội bộ.

10. Sở Giao thông vận tải: Thông qua việc khảo sát, lập quy hoạch hệ thống mạng lưới giao thông toàn tỉnh, tiến hành kiểm tra, xử lý, giải tỏa các công trình, cọc, bục, barie... cản trở hoạt động của xe chữa cháy trên các tuyến phố, tuyến đường trong các khu vực đông dân cư.

11. Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch: Tham mưu gắn phong trào toàn dân tham gia PCCC với phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa, bổ sung các điều kiện liên quan an toàn cháy nổ trong các tiêu chí bình xét hàng năm. Kiên quyết không xét đối với các địa bàn, hộ gia đình để xảy ra các vụ cháy nghiêm trọng, làm chết hoặc bị thương nhiều người do nguyên nhân chủ quan.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh phối hợp với các ngành liên quan, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ và vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là đoàn viên, hội viên tích cực tham gia.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương, có kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo trên; gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/01/2019 để tổng hợp, theo dõi. Định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 20/11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Công an tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh; tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an (V
01, C07);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Gia Lai, Đài PT-TH t
nh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Công an t
nh (theo dõi);
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 [1] Chương trình số 94-CTr/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 4718/KH-UBND, ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chthị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC.

2 Các điều kiện quy định tại Điều 8 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

3 Điều 52 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

4 Điều 43 đến 46, Điều 50 của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Điều 32,34,35 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành, Thông tư 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ Công an quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư do tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


814

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144