Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 72/KH-UBND về phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Số hiệu: 72/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 03/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 04 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2019

Thực hiện Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 2019, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng, thư viện nhà trường và trong các loại hình thư viện khác đtiếp cận nhiều hơn và nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc, góp phần hình thành thói quen, nhu cầu và knăng đọc sách cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên, đồng bào vùng sâu vùng xa.

II. MỘT S NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện hiện có đphục vụ tốt hơn cho cộng đồng.

2. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu và nâng cao kỹ năng đọc cho mọi đối tượng.

3. Thực hiện tốt công tác luân chuyn sách, báo phục vụ đồng bào vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo.

4. Triển khai các hoạt động phục vụ sách, phát triển văn hóa đọc nhân các ngày lễ lớn, ngày sách Việt Nam...

5. Tham gia các hoạt động liên quan đến công tác phát triển văn hóa dọc và Ngày sách Việt Nam do trung ương phát động, tổ chức.

III. PHÂN CÔNG THC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao:

- Chỉ đạo Thư viện Tng hp tỉnh, các phòng chun môn, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung thuộc Kế hoạch năm 2019; chđạo Thư viện Tng hp tỉnh luân chuyển sách, báo tại các đim Bưu điện Văn hóa xã đphục vụ nhân dân.

- Tổ chức rà soát và đăng ký hoạt động trong hệ thng thư viện.

- Chủ trì, Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, SThông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan đtriển khai tổ chức các hoạt động liên quan đến Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tchức xây dựng cơ chế, chính sách và nhu cầu bổ sung vốn tài liệu cũng như cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thư viện công cộng để thống nhất đưa vào xây dựng kế hoạch năm 2020.

- Tổ chức tập huấn phbiến văn bn quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan, tập huấn nghiệp vụ thư viện cho đối tượng phụ trách thư viện cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

- Theo dõi, chỉ đạo Thư viện Tng hp tỉnh, huyện, xã triển khai thực hiện các hoạt động trong kế hoạch phát triển văn hóa đọc năm 2019: Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc; Tổ chức và tham gia các cuộc thi, trưng bày, triển lãm sách, báo nhân các ngày llớn; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động liên quan đến phát triển văn hóa đọc, luân chuyn sách, báo về phục vụ tại các đn biên phòng, phục vụ đng bào và chiến sĩ vùng biên giới, phục vụ tại các trường học trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục luân chuyn sách, báo đến các tủ sách tư nhân, làng, thôn, tdân phố và nhà văn hóa các xã, thị trấn, các đim Bưu điện Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh hình thức tuyên truyền, khuyến khích, khen thưởng kịp thời các mô hình hiệu quvề phát triển hoạt động đọc trong cộng đồng.

2. Sỏ Thông tin và Truyền thông:

- Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong chức năng nhiệm vụ của ngành.

- Chủ trì kết nối các nhà sách tư nhân, các nhà xuất bản trên địa bàn tỉnh để phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện ngày hội sách nhằm thu hút mọi đối tượng trên địa bàn tỉnh đến tham gia đọc sách, mua sách và tham gia các hoạt động btrợ khác.

- Đôn đốc các đơn vị tổ chức các hoạt động Ngày sách Việt Nam năm 2019 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. S Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với S Văn hóa và Th thao và các cơ quan liên quan trong việc triển khai đẩy mạnh hoạt động đọc sách, giới thiệu sách và các hoạt động khác phù hợp với chương trình của từng bậc học, cấp học; thực hiện luân chuyển sách, báo phục vụ “Tuần lễ đọc sách” miễn phí tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Bổ sung vào chương trình giáo dục ngoại khóa hướng dẫn học sinh về phương pháp sử dụng thư viện để bổ sung kiến thức; phương pháp tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức; phương pháp tìm kiếm và khai thác thông tin; knăng đọc.

- Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện cho cán bộ thư viện trường học, đáp ứng công tác thư viện trong giai đoạn hiện nay.

- Xây dựng hệ thống thư viện đạt chuẩn và khai thác, phát huy hiệu qucủa thư viện chuẩn vào hoạt động dạy học và nghiên cứu của nhà trường.

- Triển khai lồng ghép Kế hoạch này với các chương trình, đề án, kế hoạch liên quan thuộc lĩnh vực quản lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó chú trọng thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo nâng cao chất lượng thư viện trường học, phát động phong trào đọc sách, xây dựng văn hóa đọc trong học sinh.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả triển khai Kế hoạch, định kỳ hàng năm gửi Sở Văn hóa và Thể thao đtổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

4. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và địa phương: Xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình định kỳ giới thiệu mỗi kỳ một cuốn sách trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương.

5. Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Xây dựng và phát động các phong trào thanh niên tham gia phát triển văn hóa đọc. Quyên góp sách để tặng học sinh vùng sâu vùng xa.

6. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:

- Chú trng phát triển mạng lưới thư vin, nhà sách, tủ sách, đẩy mạnh xã hội hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

- Chỉ đạo xây dựng phong trào đọc sách, phát triển văn hóa đọc, gắn kết với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện luân chuyn sách báo đphục vụ bạn đọc tại địa phương.

- UBND thị xã Hương Trà xây dựng, củng cố và phát triển thư viện Thị xã đphục vụ nhân dân trên địa bàn.

- UBND thành phố Huế chỉ đạo nâng cao chất lượng đường sách thành phố, tạo không gian đọc sách tập trung, thuận lợi cho mọi đối tượng tham gia đọc sách.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Các đơn vị chủ động sử dụng kinh phí đã được bố trí trong năm 2019 để triển khai các nhiệm vụ được giao.

V. TỔ CHỨC THC HIỆN

Căn cứ nội dung của Kế hoạch, các đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, báo cáo kết quvề UBND tỉnh (qua S Văn hóa và Ththao) trước ngày 15/11/2019 để tng hp báo cáo Thtướng Chính phủ và Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch./.

 


Nơi nhận:
- Vụ Thư viện - Bộ VHTTDL;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị có tên tại Mục III
;
- VP:
CVP, các PCVP; CV; TH;
- L
ưu: VT, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 72/KH-UBND về phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


584

DMCA.com Protection Status
IP: 3.219.31.204