Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 7116/KH-UBND 2021 thực hiện Quyết định 1909/QĐ-TTg Ninh Thuận

Số hiệu: 7116/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Long Biên
Ngày ban hành: 31/12/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7116/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 31 tháng 12 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1909/QĐ-TTG NGÀY 12/11/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Thực hiện Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (gọi tắt là Chiến lược);

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Nhằm triển khai có hiệu quả Kết luận số 76/KL-TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, các chương trình hành động của Chính phủ và của tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

Các hoạt động triển khai phải đảm bảo hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Chiến lược; gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong từng giai đoạn.

II. NHỮNG MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Mục tiêu:

a) Mục tiêu chung:

Cùng với cả nước xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động to lớn của thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng... Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn. Có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, huy động nguồn lực để phát triển văn hóa, con người.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2030:

- Tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của 03 loại hình thiết chế văn hóa cấp tỉnh, gồm: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Bảo tàng, Thư viện; phấn đấu 100% đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao.

- Phấn đấu đầu tư tu bổ, tôn tạo ít nhất 01 di tích quốc gia đặc biệt; trong đó xem xét tập trung ưu tiên thực hiện đối với di tích quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai. Đầu tư tu bổ, tôn tạo ít nhất 02 di tích lịch sử cách mạng - kháng chiến quan trọng, tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; trong đó xem xét tập trung ưu tiên thực hiện đối với di tích quốc gia Bẫy đá Pinăng Tắc (Riêng giai đoạn 2021-2025 phấn đấu đầu tư tu bổ, tôn tạo ít nhất 05 di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia có giá trị đang bị xuống cấp; hỗ trợ chống xuống cấp, tu bổ cấp thiết ít nhất 10 di tích cấp tỉnh); Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hiệp quốc (UNESCO) xem xét đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; nghiên cứu, xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh Lễ hội Ka tê của người Chăm là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa và con người Ninh Thuận.

- Phấn đấu ít nhất 80% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình của quốc gia và địa phương.

- Phấn đấu hàng năm có từ 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 100% các địa phương, cơ quan, đơn vị đạt được các danh hiệu văn hóa trong Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các phong trào thi đua, cuộc vận động về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

- Phấn đấu tin học hóa 100% các đơn vị thực hiện hoạt động văn hóa, nhất là các đơn vị quản lý nhà nước về văn hóa - nghệ thuật, thực hành, trình diễn văn hóa nghệ thuật.

- Phấn đấu tăng mức đầu tư cho văn hóa trong tổng chi ngân sách hằng năm.

2. Nhiệm vụ và giải pháp:

a) Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển văn hóa:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên hệ thống cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ và trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép với tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh và các địa phương. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền.

- Ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong sáng tạo, sản xuất, phổ biến, lưu giữ các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật nhằm mở rộng khả năng tiếp cận, nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng. Chú trọng công tác quản lý thông tin trên mạng Internet, mạng xã hội để định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho nhân dân, nhất là thanh niên, thiếu niên.

b) Hoàn thiện cơ chế, chính sách về văn hóa:

- Rà soát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc nhằm phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực cho lĩnh vực văn hóa của tỉnh phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập và bền vững. Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của các đoàn thể chính trị để thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Có cơ chế khuyến khích, đãi ngộ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và những tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy tài năng, năng lực sáng tác, quảng bá văn hoá, nghệ thuật, truyền dạy di sản trong cộng đồng, đồng thời phát triển sâu rộng hoạt động văn hoá, nghệ thuật quần chúng.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực văn hóa; tiếp tục phân cấp cụ thể trách nhiệm quản lý về văn hóa cho các địa phương.

c) Xây dựng con người phát triển toàn diện:

- Chăm lo xây dựng con người Ninh Thuận phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế, thích ứng với tác động của thiên tai, dịch bệnh…

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình. Đẩy mạnh truyền thông thực hiện phong trào “Học tập suốt đời theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”. Nâng cao chất lượng hoạt động thư viện, khuyến khích phát triển hệ thống thư viện cấp huyện, xã nhằm thúc đẩy phong trào đọc sách, nâng cao dân trí. Nâng cao chất lượng thể thao cơ sở, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Duy trì và phát triển các câu lạc bộ, điểm nhóm tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe trong Nhân dân.

- Triển khai hiệu quả, chương trình giáo dục địa phương nhằm trang bị những hiểu biết cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ của tỉnh.

d) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế:

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân phê phán, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội; xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội; nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của quê hương. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng và xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, biểu dương những tấm gương tốt để lan tỏa trong cộng đồng.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nêu cao vai trò, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, người có uy tín trong cộng đồng trong việc thực hiện quy chế, chuẩn mực đạo đức, thực sự là tấm gương sáng, là hạt nhân trong việc xây dựng môi trường văn hóa.

- Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong giai đoạn mới với những phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Hỗ trợ khen thưởng đối với địa phương được công nhận nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ khen thưởng địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 để khích lệ, động viên phong trào.

đ) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa:

- Huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ các nguồn lực, góp phần củng cố, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa. Khuyến khích, tạo điều kiện để mọi người dân ngày càng chủ động, tích cực tham gia vào hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, văn nghệ.

- Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, tạo điều kiện cho sự sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ảnh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc, công cuộc đổi mới của đất nước và của tỉnh.

- Xây dựng, tổ chức hoạt động có hiệu quả các phong trào, liên hoan, cuộc thi văn hóa văn nghệ tại địa phương. Phát triển nghệ thuật biểu diễn theo định hướng ưu tiên, giữ gìn và phát huy các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống. Tiếp tục đầu tư xây dựng và biểu diễn nhiều vở diễn, chương trình nghệ thuật, ca múa nhạc chất lượng cao phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ Nhân dân.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa.

e) Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc:

- Triển khai hiệu quả Kế hoạch số 4654/KH-UBND ngày 03/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Huy động các nguồn lực xã hội hóa chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển du lịch bền vững. Phục dựng các lễ hội truyền thống, các phong tục tập quán độc đáo của địa phương; xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy làng nghề truyền thống nhằm phát duy giá trị các di sản văn hóa.

- Tiếp tục nghiên cứu, làm rõ giá trị, xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh Lễ hội Ka tê của người Chăm là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa và con người Ninh Thuận. Khảo sát lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

- Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức sưu tầm, nghiên cứu, kiểm kê, phân loại di sản văn hóa; nâng cấp trang thiết bị và hệ thống trưng bày, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động của Bảo tàng tỉnh.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục di sản văn hóa trong và ngoài nhà trường bằng việc đa dạng hóa mô hình, phương thức, quy mô; tăng cường xã hội hóa hoạt động giáo dục di sản; tạo điều kiện cho nghệ nhân tham gia truyền dạy, quảng bá di sản văn hóa.

g) Phát triển công nghiệp văn hóa:

- Khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tăng cường đầu tư phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có tiềm năng của tỉnh như: Du lịch văn hóa, Nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo… và các hoạt động sáng tạo văn hóa, sản xuất sản phẩm, dịch vụ văn hóa.

- Khuyến khích hình thành các quỹ quy mô vừa và nhỏ trong hoạt động sáng tạo công nghiệp văn hóa. Nâng cao ý thức thực thi pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan trong hoạt động văn hóa nghệ thuật.

h) Chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế về văn hóa:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 5805/KH-UBND ngày 24/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh mảnh đất và con người Ninh Thuận với các địa phương trong nước và quốc tế, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

- Đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô cấp khu vực, toàn quốc và quốc tế tại tỉnh nhằm thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ, các tổ chức văn hóa nghệ thuật và du khách đến với Ninh Thuận.

- Tạo điều kiện thuận lợi để các nước, các tổ chức quốc tế, các cơ quan văn hóa, du lịch nước ngoài giới thiệu tiềm năng đất nước, văn hóa, con người với công chúng trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng và triển khai các chương trình quảng bá thương hiệu sản phẩm, dịch vụ văn hóa, du lịch của tỉnh tại các hội chợ khu vực, trong nước, quốc tế…

i) Tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật:

Quan tâm phát triển nguồn nhân lực văn hoá, trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành văn hóa; đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Có chế độ đãi ngộ phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để thu hút nhân lực chất lượng cao làm việc trong các thiết chế văn hóa như: Trung tâm Văn hóa - nghệ thuật, Thư viện, Bảo tàng, thiết chế văn hóa - thể thao các cấp.

k) Phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển trong lĩnh vực văn hóa:

Sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hóa đầu tư cho văn hóa. Khai thác, sử dụng có hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao công lập. Kiện toàn và phát huy vai trò của các Liên đoàn, Hiệp hội, Câu lạc bộ văn hóa, thể thao, du lịch. Có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Trực tiếp tham mưu tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; tiếp tục triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển các ngành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì tham mưu triển khai hiệu quả Đề án của Chính phủ về Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, chương trình giáo dục địa phương. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch duy trì tổ chức Cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc, Liên hoan thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách hàng năm và các hoạt động ngoại khóa nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội... của các địa phương, thúc đẩy phong trào đọc sách nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn cho thế hệ trẻ của tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

Tuyên truyền sâu rộng Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 gắn với các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Khoa học và Công nghệ:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tham mưu các giải pháp nhằm khuyến khích, hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật trên địa bàn tỉnh; Khuyến khích, hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật.

5. Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, hướng dẫn về văn hóa công vụ, văn hóa ứng xử trong các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và thực hiện chính sách đãi ngộ cho các văn nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là các loại hình nghệ thuật đặc thù theo quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan cân đối, tham mưu bố trí kế hoạch vốn đầu tư các chương trình văn hoá theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.

7. Sở Tài chính:

Căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách của địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện.

8. Các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các nhiệm vụ của Chiến lược; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xây dựng môi trường văn hóa trong lĩnh vực, ngành mình phụ trách.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Cân đối ngân sách, huy động các nguồn lực, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này đảm bảo phù hợp với nhu cầu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Trên cơ sở Kế hoạch này, các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Báo Ninh Thuận, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT, VXNV. ĐNĐ

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Long Biên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 7116/KH-UBND ngày 31/12/2021 thực hiện Quyết định 1909/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.192

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!