Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 690/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 690/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 01/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 690/KH-UBND

Kon Tum, ngày 01 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 33/CT-TTG NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Triển khai Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (Chỉ thị s 33/CT-TTg), Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33/CT-TTg đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (bao gồm cả người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng), góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân cùng tham gia quản lý, giáo dục và hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống; phân công nhiệm vụ cụ thể và nâng cao hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, các đơn vị chức năng trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg .

3. Lồng ghép thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực cho công tác này.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM.

1. Thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg ; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an có liên quan và Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (Nghị định số 80/2011/NĐ-CP). Quan tâm mở rộng và thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù để giúp họ ổn định cuộc sống.

2. Thường xuyên thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức về tái hòa nhập cộng đồng nói chung và thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 33/CT-TTg nói riêng bằng nhiều hình thức, nội dung cụ th, phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Vận động các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả việc nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác này tại địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và địa phương; những kiến thức cơ bản, kỹ năng sống; các quyền và nghĩa vụ của công dân... cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

3. Tiếp nhận, quản lý, theo dõi, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng để họ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và các nghĩa vụ công dân; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xóa bỏ các điều kiện, nguy cơ có thể khiến họ tái phạm tội, đồng thời có các chính sách hỗ trợ tích cực nhằm giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để động viên, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, tự ti, ổn định cuộc sống.

4. Thường xuyên duy trì, nâng cao hiệu quả trong việc phối hợp để thực hiện tốt các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Trong đó, cần quan tâm đến công tác hướng dẫn các thủ tục cấp chứng minh nhân dân, đăng ký hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng; mở các lớp giáo dục kiến thức về pháp luật, xã hội cho số phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù; công tác lập hồ sơ và xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự; cấp giấy chng nhận xóa án tích.

5. Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; tổ chức công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để làm tốt và hiệu quả hơn. Quan tâm, bố trí nguồn kinh phí đảm bảo, đồng thời huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện có hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng; động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN.

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội và Nhân dân trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Chủ động phối hợp với lực lượng Công an triển khai có hiệu quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

2. Công an tỉnh:

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân các nội dung của Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ bằng nhiều hình thức phù hợp (thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử; phát hành tờ rơi; tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở...).

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối với người chấp hành xong án phạt tù. Tổ chức nghiên cứu, xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân trong trại tạm giam, các nhà tạm giữ.

- Chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ rà soát các trường hợp người chấp hành xong án phạt tù cho họ được làm hồ sơ vay vốn từ Quỹ an ninh trật tự để làm ăn, sinh sống, tái hòa nhập cộng đồng.

- Chủ động tham mưu, đề xuất sơ kết, tổng kết và kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Tiếp tục rà soát, tham mưu ban hành văn bản quy định các cơ chế, chính sách về hỗ trợ dạy nghề, cho vay vốn, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù để họ có cuộc sống ổn định, không tái phạm tội, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, người sắp chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; nghiên cứu, hướng dẫn việc đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo nghề cho phạm nhân trong trại tạm giam, nhà tạm giữ theo quy định.

4. Sở Tư pháp:

- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đthực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và cấp Phiếu Lý lịch tư pháp khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền trên các báo, tạp chí, ấn phẩm chuyên đề, chương trình phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội và Nhân dân trong việc xóa bỏ định kiến, kỳ thị, quan tâm giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; kịp thời tuyên truyền, biểu dương, khích lệ, nhân rộng những mô hình hiệu quả, cá nhân điển hình trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

6. Sở Tài chính: Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu hỗ trợ kinh phí để đảm bảo cho việc thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo quy định của pháp luật.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp nhận, bố trí sử dụng và giải quyết chính sách đối với người trước khi bị phạt tù là quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng để giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội và Nhân dân trên địa bàn trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Chú trọng quan tâm đến công tác tư vấn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; xây dựng, nhân rộng các mô hình, các loại hình quỹ xã hội để quản lý, giáo dục, hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn tình hình của địa phương để khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tư nhân trong việc tiếp nhận, giúp đỡ, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù. Đồng thời, tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ họ để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng.

- Lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với công tác phòng, chống tội phạm tại địa phương; tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP .

9. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị:

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Vận động các tổ chức thành viên tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; lồng ghép trong thực hiện các Đề án, Chương trình, cuộc vận động và phong trào đang triển khai ở địa phương; tăng cường công tác giám sát và phản biện đối với các chính sách giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù.

b) Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự và công tác cấp giấy chứng nhận xóa án tích cho người chấp hành xong án phạt tù khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

c) Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện làm tốt công tác lập hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với người chấp hành xong án phạt tù khi có đủ điều kiện; giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN.

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh (Phòng PC10) trước ngày 30 tháng 11 để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an theo quy định.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an (để b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c
áo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/cáo);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (để phối hợp);
- Các sở, ban, ngành; đoàn thể tỉnh (để t/hiệ
n);
- Các cơ quan: Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh, Cục THADS tỉnh, Công an t
nh, BCH Quân sự tỉnh, BCH BĐBP tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, NCXDPL2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 690/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


159

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.171.214