Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 69/KH-TLĐ năm 2014 thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 69/KH-TLĐ Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Ngàng
Ngày ban hành: 02/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/KH-TLĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 33-NQ/TW NGÀY 09/6/2014 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI) VỀ “XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC”

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã thông qua Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Ngày 26 tháng 11 năm 2014, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn ban hành Chương trình hành động số 105-CTr/ĐĐ thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn tới công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn;

- Xác định cụ thể các nội dung công việc và trách nhiệm của các cấp công đoàn trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong CNVCLĐ và đoàn viên Công đoàn;

- Việc thực hiện Nghị quyết phải gắn với thực hiện Kết luận 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 33-NQ/TW tới công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn

- Phát huy vai trò của hệ thống báo chí công đoàn trong việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn tới công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn;

- Thường xuyên quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp chuyên môn và tổ công đoàn, coi đây là một trong những tiêu chuẩn xét thi đua của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;

- Phát hiện, nhân rộng mô hình hoạt động văn hóa tốt, gương cán bộ công đoàn, công nhân, viên chức, lao động điển hình trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở;

- Tích cực tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; vận hành thành lập tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác văn hóa

- Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết, hết lòng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;

- Biên soạn và phát hành bộ tài liệu nguồn về văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tài liệu pháp luật, tài liệu giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công đoàn, công nhân, viên chức, lao động;

- Tổ chức các lớp tập huấn về văn hóa và kỹ năng làm công tác văn hóa quần chúng cho cán bộ công đoàn cơ sở;

- Xây dựng chiến lược dài hạn phát triển đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác văn hóa từ khâu tuyển dụng cán bộ, đến khâu đào tạo, đặc biệt là sử dụng, bổ nhiệm cán bộ đúng với năng lực, sở trường và vị trí công tác của từng người.

- Tổ chức giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về hoạt động văn hóa quần chúng trong nước cho cán bộ công đoàn làm công tác văn hóa.

3. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

- Tiếp tục hoàn thiện Tiêu chí cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa;

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua: Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; Giỏi việc nước, đảm việc nhà; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”….

- Xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và từng gia đình công nhân, viên chức, lao động; phòng, chống tệ nạn xã hội… trong công nhân, viên chức, lao động, đặc biệt là công nhân lao động trong các khu nhà trọ;

- Tổ chức cho công nhân lao động học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, chính sách pháp luật, kỹ năng sống, tác phong lao động công nghiệp.

4. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động

- Đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể thao cơ sở thông qua việc tổ chức các hoạt động “Câu lạc bộ công nhân”, “Đội văn nghệ công nhân”; phát động phong trào “Công nhân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Liên hoan, Hội diễn nghệ thuật quần chúng, Hội thao công nhân lao động, các phong trào “nghe công nhân hát, hát cho công nhân nghe”, các đội văn nghệ biểu diễn lưu động, câu lạc bộ sở thích;

- Làm tốt công tác quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa công nhân, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Nhà văn hóa lao động; Quan tâm tới đội ngũ cán bộ quản lý các Nhà văn hóa lao động, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ này;

- Tạo điều kiện cho công nhân, viên chức, lao động thường xuyên được hưởng thụ và sáng tạo văn hóa; Tích cực triển khai cuộc vận động sáng tác văn học và sáng tác ca khúc về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn;

- Nâng cao chất lượng đào tạo công nhân đi lao động ở nước ngoài, đặc biệt về văn hóa, ngôn ngữ, pháp luật nước sở tại, tạo điều kiện cho công nhân hòa nhập nhanh và phát huy tốt tay nghề, trí tuệ Việt Nam trên thị trường lao động quốc tế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

- Ban hành Kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chương trình hành động của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn.

- Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn chủ trì, phối hợp với các ban của Tổng Liên đoàn;

+ Hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức phong trào văn hóa, thể thao trong công nhân, viên chức, lao động;

+ Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy hoạch hệ thống thiết kế văn hóa công nhân trong khu công nghiệp, khu chế xuất; chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Nhà văn hóa lao động cấp tỉnh, thành phố hiện có;

+ Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, nâng cao trình độ nghề nghiệp… cho công nhân lao động.

- Các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn theo chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế,  tham mưu đề xuất, tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Chương trình hành động của Đảng đoàn, Kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

2. Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị;

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn chủ chốt về Nghị quyết số 33-NQ/TW;

- Tổ chức tuyên truyền về Nghị quyết 33-NQ/TW trên báo, tạp chí, trang thông tin điện tử của công đoàn và bằng các hình thức phù hợp khác;

- Hướng dẫn công đoàn cơ sở tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào văn hóa, thể thao, cuộc vận động sáng tác văn học và sáng tác ca khúc về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Nhà văn hóa lao động; tạo điều kiện cho công nhân, viên chức, lao động thường xuyên được hưởng thụ và sáng tạo văn hóa;

- Tổ chức cho công nhân lao động học tập nâng cao trình độ chính trị, học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, chính sách pháp luật, nếp sống văn hóa lành mạnh, kỹ năng sống, tác phong lao động công nghiệp tại doanh nghiệp và nơi ở của công nhân lao động;

- Vận động công nhân, viên chức, lao động tham gia các hoạt động góp phần bảo tồn, phát huy, làm giàu các giá trị văn hóa truyền thống, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; Phát triển đi đôi với giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

3. Công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở:

- Nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tăng cường tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp về những nội dung có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ của người lao động;

- Tích cực vận động công nhân lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chính sách pháp luật, nếp sống văn hóa lành mạnh, kỹ năng sống, tác phong lao động công nghiệp;

- Tổ chức hoạt động và hướng dẫn cơ sở tổ chức hoạt động “Câu lạc bộ công nhân”, “Đội văn nghệ công nhân”; phát động phong trào “Công nhân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Liên hoan, Hội diễn nghệ thuật quần chúng, Hội thao công nhân lao động, các phong trào “nghe công nhân hát, hát cho công nhân nghe”, các đội văn nghệ biểu diễn lưu động, câu lạc bộ sở thích.

- Chủ động thương lượng với người sử dụng lao động nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Trên đây là Kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Đề nghị các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn nghiêm túc thực hiện; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo).

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c),
- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c),
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c),
- Mặt trận tổ quốc VN (để b/c),
- Ủy viên Đảng đoàn TLĐ;
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;
- Các công đoàn ngành trung ương và tương đương;
- Các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ;
- Lưu VP, TG.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Ngàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 69/KH-TLĐ năm 2014 thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.931
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.109