Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6020/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Đắc Tài
Ngày ban hành: 10/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6020/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 07 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN “NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị định 28/2013/NĐ-CP ngày 14/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 2076/BTP-PBGDPL ngày 20/6/2017 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mc đích

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội. Hưởng ứng Ngày pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

2. Yêu cầu

Bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội; bám sát nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị, trọng tâm là công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2017

Chủ đề của “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 trên địa bàn tỉnh là: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vưng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2017

1. Nội dung:

a) Về công tác hoàn thiện thể chế: Rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật đầu tư, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thuế, đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, tín dụng...; các chính sách tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hp pháp của người dân và doanh nghiệp.

b) Về công tác tổ chức thi hành pháp luật: Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới ban hành; tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền, nghĩa vụ của công dân và biện pháp bảo đảm thực hiện; pháp luật về đất đai, vệ sinh, an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới lãnh thổ; phòng, chng tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền tài sản, sở hữu trí tuệ; các điều ước, thỏa thuận quốc tế nhất là các thỏa thuận hợp tác về pháp luật và tư pháp mà Việt Nam là thành viên.

- Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vn đ pháp lý phát sinh trong bi cảnh hội nhập quốc tế; các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

- Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiu, học tập pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, li sng đhình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào chế độ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tt chủ trương, chính sách, pháp luật đtạo đng thuận xã hội; có các giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Hình thức:

Các đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể là:

- Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; tổ chc lễ ký kết chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức đối thoại chính sách pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực xây dựng, thi hành th chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; ngày tư vn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí; “Ngày pháp luật” định kỳ hàng tháng...

- ng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; phát động, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật (trực tuyến, sân khấu hóa); sử dụng hiệu quả mạng lưới thông tin cơ sở; nhân rộng mô hình ngày hội pháp luật; thiết lập chuyên trang, chuyên mục phát thanh, truyền hình để bình luận, đối thoại chính sách, định hướng dư luận; áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ, phướn trên đường phố chính, khu trung tâm, cơ quan, đơn vị, trường học, địa điểm công cộng; ra quân tình nguyện, hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp gắn với giáo dục khởi nghiệp; tư vấn pháp luật, thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, nhất là vụ việc tham gia tố tụng; mở phiên tòa xét xử lưu động; lồng ghép qua lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật có sự tham gia rộng rãi của Nhân dân.

- Tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật, củng cố khối đoàn kết cộng đồng, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào xây dựng nông thôn mới tại cộng đồng dân cư.

3. Thời gian:

Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017 tập trung trong thời gian 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11 năm 2017, trong đó cao điểm từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017.

IV. KINH PHÍ

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí triển khai thực hiện Ngày pháp luật năm 2017 trong phạm vi dự toán ngân sách được giao trong năm 2017; trong trường hợp không bố trí được kinh phí triển khai thực hiện Ngày pháp luật thì sử dụng kinh phí thực hiện kế hoạch ph biến, giáo dục năm 2017 thông qua việc lồng ghép các hoạt động thực hiện Ngày pháp luật với các hoạt động của Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

- Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật tại đơn vị, địa phương mình.

- Tham mưu cho UBND tỉnh tổng kết, trao giải Cuộc thi tìm hiểu Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Ngày pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh cho UBND tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, tuyên truyền có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017, nhất là những mô hình hay, cách làm hiệu quả mang lại lợi ích thiết thực.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa

Đẩy mạnh tuyên truyền về Ngày pháp luật; tăng thời lượng, lồng ghép, tuyên truyền, ph biến pháp luật trên các chuyên trang, chuyên mục pháp luật phù hợp với nội dung Ngày pháp luật.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh: Hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày pháp luật cho các tổ chức thành viên.

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tổ chức thực hiện Ngày pháp luật năm 2017 của sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo hướng dẫn tại Kế hoạch này với nội dung, hình thức phù hợp; hướng dẫn ngành dọc, cơ sở tổ chức thực hiện Ngày pháp luật năm 2017 đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Ngày pháp luật của đơn vị, địa phương mình; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện thành smột nội dung trong Báo cáo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành, đơn vị, địa phương năm 2017 và gửi Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh trước ngày 02/12/2017 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, trường học thuộc tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố;
- Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh;
- Báo Khánh Hòa;
- Đài PT-TH Khánh Hòa;
- Lưu: VT, DL, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 6020/KH-UBND tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Việt Nam” ngày 10/07/2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


904

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.26