Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 54/KH-UBND về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2019

Số hiệu: 54/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Đoàn Tấn Bửu
Ngày ban hành: 11/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÓ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2019

Thực hiện Quyết định số 3040/QĐ-BTP ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; tập trung thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; phấn đấu 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.

2. Yêu cầu

- Công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính phải phù hợp với đặc thù từng dạng người khuyết tật.

- Xác định rõ trách nhiệm tham gia, cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức của người khuyết tật trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

a) Tuyên truyền, phổ biến chính sách về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Trách nhiệm thực hiện: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh (Sở Tư pháp tham mưu thực hiện).

Thời gian thực hiện: Trong năm.

b) Cung cấp bảng thông tin, tờ thông tin, các mẫu biểu liên quan về trợ giúp pháp lý, hộp tin trợ giúp pháp lý, tờ gấp pháp luật trong đó có nội dung về trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật có khó khăn về tài chính cho các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh và cấp huyện, trại tạm giam, nhà tạm giữ, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi cấp tỉnh và cấp huyện, các cơ sở bảo trợ xã hội.

Trách nhiệm thực hiện: Sở Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Trong năm.

2. Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

a) Cung cấp danh sách, số điện thoại, địa chỉ của tổ chức thực hiện giúp pháp lý, Trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý khác cho các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cấp tỉnh và cấp huyện, trại tạm giam, nhà tạm giữ, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi cấp tỉnh và cấp huyện; tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức này để phát hiện kịp thời nhu cầu trợ giúp pháp lý và giới thiệu người khuyết tật có khó khăn về tài chính đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và các Chi nhánh.

Trách nhiệm thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Toà án nhân dân Tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh;

Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi cấp tỉnh và cấp huyện; các cơ sở bảo trợ xã hội.

Thời gian thực hiện: Trong năm.

b) Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, trong đó chú trọng tư vấn pháp luật liên quan đến chính sách đặc thù dành cho người khuyết tật và thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, phấn đấu 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp. Thời gian thực hiện: Trong năm.

3. Nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, đặc biệt là kỹ năng tham gia tố tụng đối với đội ngũ thực hiện trợ giúp pháp lý.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Trong quý III, IV.

4. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Trách nhiệm thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi cấp tỉnh và cấp huyện.

Thời gian thực hiện: Trong năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Mục 2 Kế hoạch này; định kỳ, tổng hợp báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp và Uỷ ban nhân dân Tỉnh (lồng ghép với báo cáo định kỳ kết quả công tác tư pháp).

- Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Tỉnh tổ chức thực hiện công tác trợ giúp pháp lý đảm bảo chất lượng và phấn đấu để đáp ứng được 100% nhu cầu trợ giúp pháp lý có người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an Tỉnh; Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi cấp tỉnh và cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính được bố trí trong ngân sách chi thường xuyên của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Tỉnh và các nguồn kinh phí thực hiện chương trình, đề án đối với người khuyết tật theo quy định (nếu có)./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục TGPL - BTP;
- Cục Công tác phía Nam- BTP;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, LĐ –TB&XH;
- VKSND Tỉnh, TAND Tỉnh;
- Công an Tỉnh;
- Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC/NC (V).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 54/KH-UBND về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.518

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49