Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 50/KH-UBND 2021 thực hiện Quyết định 2215/QĐ-TTg tỉnh Ninh Bình

Số hiệu: 50/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 05/04/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2215/QĐ-TTG NGÀY 24/12/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 76-KL/TW NGÀY 04/6/2020 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XII) VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 33-NQ/TW NGÀY 09/6/2014 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC

Thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Quyết định số 2215/QĐ-TTg), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch số 2215/QĐ-TTg. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết 33- NQ/TW), Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII (Kết luận số 76-KL/TW) và Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững (Nghị quyết số 10-NQ/TU) góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

2. Yêu cầu

Việc thực hiện Kế hoạch này phải được tiến hành đồng bộ, hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan đơn vị; gắn với đẩy mạnh thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 28/7/2014 của Tỉnh ủy Ninh Bình về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Nghị quyết số 10- NQ/TU; Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 28/12/2020 Tỉnh ủy Ninh Bình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân, cán bộ, công chức về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, về trách nhiệm trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ xây dựng phát triển văn hóa, con người

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (Khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Nghị quyết số 33-NQ/TW, Kết luận số 76- KL/TW, Nghị quyết số 10-NQ/TU.

- Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, các quy định của nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, qua đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về văn hóa của người dân, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

- Tuyên truyền, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên tiến; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về các giá trị di sản văn hóa Ninh Bình với bạn bè trong nước và quốc tế.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số, tăng cường nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển văn hóa

- Tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách, các chương trình, kế hoạch, đề án triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa con người.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa; các quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án về xây dựng, phát triển văn hóa, con người của trung ương, của tỉnh đã ban hành.

- Cân đối, bố trí các nguồn lực của nhà nước cho phát triển văn hóa, đảm bảo tương xứng với tăng trưởng kinh tế của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa.

- Củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý văn hóa, tổ chức sự nghiệp văn hóa, thể thao các cấp, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn, quản lý các loại hình thông tin trên mạng Internet. Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trên lĩnh vực văn hóa, thông tin.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, cộng đồng dân cư và công dân đối với việc tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa.

3. Tập trung xây dựng con người Ninh Bình phát triển toàn diện, mang đậm đặc trưng vùng đất Cố đô Hoa Lư: thân thiện, hiền hòa, thanh lịch, mến khách

- Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 30-TT/TU ngày 19/5/2005 của Tỉnh ủy Ninh Bình về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”, các chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

- Khơi dậy và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, truyền thống yêu nước, cần cù, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa", "tương thân tương ái".

- Tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; xây dựng, củng cố ý thức tuân thủ pháp luật, ý thức trách nhiệm mỗi thành viên trong gia đình đối với bản thân, gia đình và cộng đồng, xã hội.

- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục nghệ thuật, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên trong các nhà trường.

- Phát triển sâu rộng phong trào hoạt động thể dục thể thao, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ); gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền, vận động mỗi người dân tự chọn ít nhất 01 môn thể thao để luyện tập; xây dựng gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; các thôn, tổ dân phố có các câu lạc bộ thể dục, thể thao hoạt động thường xuyên.

4. Đẩy mạnh xây dựng môi trường, đời sống văn hóa lành mạnh

- Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào, cuộc vận động về xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thực hiện việc công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đảm bảo đúng tiêu chuẩn, khắc phục bệnh thành tích, hình thức.

- Đẩy mạnh thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong mỗi gia đình, trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, trong các hoạt động của cộng đồng. Chú trọng xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; loại bỏ dần các yếu tố mê tín dị đoan, các hủ tục lạc hậu trong đời sống cộng đồng.

- Đấu tranh loại trừ các sản phẩm văn hóa độc hại, các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, lối sống thực dụng, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức, lối sống.

- Huy động nguồn lực của xã hội để đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động văn hóa thể thao ở cơ sở. Tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, chú trọng phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền, các tầng lớp trong xã hội.

5. Tăng cường xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về văn hóa công vụ trong Đề án Văn hóa công vụ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018) và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

- Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tác phong làm việc, phong cách ứng xử chuẩn mực, có chuyên môn giỏi, thông thạo nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ.

- Đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nâng cao năng suất lao động, nhằm làm cho hoạt động của cơ quan, tổ chức phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

- Đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp với những giá trị cốt lõi: Tuân thủ pháp luật, có đạo đức trong kinh doanh, có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái, có trách nhiệm với xã hội.

6. Tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống các công trình văn hóa, thể thao công cộng, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật

- Tiếp tục triển khai hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh tới cơ sở. Ưu tiên đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao ở các xã vùng sâu, vùng xa, các khu công nghiệp. Tập trung đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất văn hóa của tỉnh: Quảng trường Đinh Tiên Hoàng đế, Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh, Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh.

- Đổi mới phương thức, đa dạng hình hình thức hoạt động văn hóa, nghệ thuật vừa đảm bảo tính giáo dục, định hướng thẩm mỹ và theo kịp với sự phát triển sâu rộng của công nghệ số trong hoạt động của các tổ chức sự nghiệp văn hóa, thể thao ở tỉnh, ở cấp huyện nhằm tạo ra những sản phẩm văn hóa, thể thao có chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân trong hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật.

- Tăng cường đưa các sản phẩm văn hóa, thể thao về với cơ sở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, khu vực ven biển. Phát triển sâu rộng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng gắn với khai thác, phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, miền trong tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch về bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng kháng chiến và các giá trị văn hóa phi vật thể, đặc biệt giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An; bảo tồn phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống của địa phương.

- Đổi mới phương thức hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, tạo điều kiện, khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật; phát triển sâu rộng hoạt động văn học, nghệ thuật quần chúng nhằm tập hợp, phát triển hội viên về số lượng, chất lượng, cơ cấu loại hình, đảm bảo kế thừa và phát triển vững chắc.

7. Tăng cường bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và từng bước phát triển các ngành công nghiệp văn hóa

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Từng bước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ tiên tiến để tạo ra những sản phẩm văn hóa chất lượng cao, mang dấu ấn của tỉnh Ninh Bình.

- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, tổ chức hoạt động tạo ra các sản phẩm văn hóa đa dạng về hình thức, lành mạnh về nội dung.

- Củng cố và tăng cường hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ và quyền liên quan của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhằm nâng cao ý thức thực thi các quy định pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

8. Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng ra thế giới

- Tăng cường hợp tác, trao đổi về văn hóa với các quốc gia trong khu vực, trước hết là đối với địa phương kết nghĩa hoặc có quan hệ hợp tác với tỉnh Ninh Bình. Xây dựng, tổ chức giới thiệu các sản phẩm văn hóa tiêu biểu của Ninh Bình với khách du lịch quốc tế đến Ninh Bình và đưa các sản phẩm đó tham gia các sự kiện văn hóa, du lịch ở ngoài nước.

- Tổ chức, đăng cai tổ chức các sự kiện, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quốc tế tại tỉnh tạo điều kiện cho người dân trực tiếp tham gia những sự kiện này, đồng thời giới thiệu với bạn bè quốc tế hình ảnh vùng đất, con người và những giá trị lịch sử, văn hóa của Ninh Bình.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh Ninh Bình tới bạn bè quốc tế, đặc biệt là quảng bá những nét văn hóa đặc sắc, truyền thống lịch sử và các di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được cấp từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Hằng năm, căn cứ nội dung Kế hoạch của tỉnh và chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, thu hút các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp cho các hoạt động văn hóa phù hợp với quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Kế hoạch này.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí vai trò của văn hóa và những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong các Nghị quyết của Đảng tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, tham gia xây dựng đời sống văn hóa.

- Tham mưu xây dựng cơ chế hỗ trợ tổ chức, hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động bảo tồn phát huy di sản văn hóa, chính sách đặc thù của địa phương cho đội ngũ văn nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân, vận động viên, những người làm công tác văn hóa không chuyên trách tại các thiết chế văn hóa - thể thao ở khu dân cư. Tham mưu các giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý văn hóa, thể thao, đảm bảo cho các hoạt động văn hóa, thể thao trong sạch, lành mạnh.

- Tổng hợp, đánh giá việc thực hiện và tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với yêu cầu thực tế, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Định kỳ hằng năm báo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tình hình, kết quả thực hiện.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Thực hiện tuyên truyền và hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh phản ánh kịp thời việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị, Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chương trình, kế hoạch của tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các sở ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố tham mưu thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, các loại hình thông tin trên môi trường internet, đặc biệt là các trang mạng xã hội, blog; ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm đảm bảo an toàn thông tin mạng.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Chỉ đạo các nhà trường xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên. Đề cao vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong việc giáo dục, hình thành nhân cách, đạo đức trong sáng và kỹ năng ứng xử văn hóa cho học sinh, sinh viên.

- Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường; triển khai sâu rộng và đồng bộ Bộ quy tắc ứng xử trong trường học; quan tâm đầu tư và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho học sinh, sinh viên trong các trường học.

- Triển khai đồng bộ việc giáo dục văn hóa, tri thức gắn với giáo dục thể chất, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Xây dựng mỗi trường học phải thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống.

- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao công tác giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, văn hóa vật thể, phi vật thể thông qua các hoạt động giảng dạy chính khóa và các hoạt động ngoại khóa của các nhà trường.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

Nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất trong quản lý tổ chức thực hiện các đề tài khoa học xã hội và nhân văn về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình; quản lý, tạo điều kiện để phát huy vai trò, lợi thế của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ số trong việc lưu giữ, phổ biến các giá trị di sản văn hóa, phổ biến văn học, nghệ thuật dân tộc phục vụ phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí hằng năm thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm để thực hiện các chương trình, dự án tăng cường cơ sở vật chất cho các đơn vị, cơ sở thuộc ngành văn hóa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các huyện, thành phố quy hoạch đủ diện tích đất dành cho hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đảm bảo theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời rà soát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công trình văn hóa thể thao, các di tích theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố quản lý, hướng dẫn thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường và các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường.

8. Sở Công thương

Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành liên quan và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp đẩy mạnh triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng đội ngũ doanh nhân giỏi, kinh doanh đúng pháp luật, đóng góp có trách nhiệm cho cộng đồng và xã hội.

9. Công an tỉnh

- Tham mưu với tỉnh và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác quản lý văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; phối hợp thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và các hành vi phạm tội có tác động xấu đến văn hóa, con người Việt Nam.

10. Sở Du lịch

Thường xuyên tuyên truyền, thông tin quảng bá về danh lam thắng cảnh, văn hóa, con người Ninh Bình đến với du khách trong và ngoài nước. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn tỉnh.

11. Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và kết quả thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người của các cơ quan đơn vị, địa phương.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu những giá trị di sản văn hóa của địa phương, tuyên truyền các hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra trên địa bàn.

- Tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng và phát triển văn hóa; phê phán những biểu hiện tiêu cực, lạc hậu, những hành vi vi phạm trong hoạt động văn hóa.

12. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 21/11/2008 của Tỉnh ủy Ninh Bình thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động sáng tác, xuất bản, nhất là các tác phẩm văn học nghệ thuật viết về đất và người Ninh Bình, góp phần hình thành tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa lành mạnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về văn hóa, nghệ thuật của nhân dân.

13. Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh

- Căn cứ nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch này và các kế hoạch về xây dựng và phát triển văn hóa của UBND tỉnh đã ban hành xây dựng kế hoạch hằng năm và tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa của cơ quan, đơn vị.

14. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chỉ đạo Ban Tuyên giáo các Thành ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc và các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị.

- Tham mưu chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh

- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do các tổ chức đoàn thể ở trung ương tổ chức, phát động.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

16. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

- Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

- Bố trí ngân sách địa phương, huy động nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác để đầu tư xây dựng, hoàn thiện, bổ sung trang thiết bị của các thiết chế văn hóa, thể thao và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, bảo tồn phát huy giá trị các di sản văn hóa tại địa phương.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các hoạt động dịch vụ văn hóa, giữ môi trường hoạt động văn hóa trong sạch, lành mạnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước , UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện, hằng năm báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định (qua Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp)./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VP6, các VP.
TN_VP6_05.KH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 50/KH-UBND ngày 05/04/2021 thực hiện Quyết định 2215/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do tỉnh Ninh Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.335

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!