Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2017 thực hiện “Quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030”

Số hiệu: 42/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Chương
Ngày ban hành: 14/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 42/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 14 tháng 04 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỂM DU LỊCH QUỐC GIA MAI CHÂU, TỈNH HÒA BÌNH ĐẾN NĂM 2030”

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 30/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng huyện Mai Châu trở thành điểm du lịch quốc gia vào năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt “Quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030”. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch thực hiện “Quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030” gồm những nội dung sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu theo quy hoạch đã được phê duyệt. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm khai thác tiềm năng du lịch trong đó đặc biệt coi trọng phát triển loại hình du lịch văn hóa cộng đồng người Thái gắn với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế đầu tư phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch huyện Mai Châu đạt các tiêu chí để trở thành điểm du lịch quốc gia vào năm 2020.

- Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính hỗ trợ cho người dân, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước liên kết hợp tác đầu tư phát triển điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

2. Yêu cầu

- Xây dựng và phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu phải theo đúng định hướng, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được phê duyệt trong Quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030.

- Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu có trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết của ngành, địa phương đảm bảo hoàn thành các mục tiêu trong quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Kế hoạch chi tiết của các Sở, Ban, ngành, UBND huyện Mai Châu phải đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực có tính khả thi để huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch cần khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch của Mai Châu, tạo được những sản phẩm mang bản sắc văn hóa đặc trưng và hấp dẫn của Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Quá trình triển khai xây dựng phát triển cho Điểm du lịch quốc gia Mai Châu phải bảo tồn và phát huy được bản sắc văn hóa các dân tộc; bảo vệ tài nguyên, môi trường tự nhiên và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Mục tiêu

1.1 Mục tiêu chung

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch khắc phục những hạn chế về phát triển du lịch Mai Châu trong thời gian qua; phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch đặc trưng là tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa dân tộc Thái gắn với hệ sinh thái; đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; tuyên truyền quảng bá xúc tiến đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ du lịch có chất lượng để đáp ứng nhu cầu và tăng thời gian lưu trú của khách du lịch; phấn đấu đến năm 2020 du lịch Mai Châu đạt các tiêu chí của một Điểm du lịch quốc gia, trở thành điểm đến có thương hiệu của tỉnh Hòa Bình, khu vực Tây Bắc và quốc gia.

1.2 Mục tiêu cụ thể

- Năm 2020, số cơ sở lưu trú đạt 680 buồng; đón khoảng 530 nghìn lượt khách, trong đó khách quốc tế là 163 nghìn lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt 220 tỷ đồng; tạo việc làm cho 3.000 lao động (trong đó 1.000 lao động trực tiếp).

- Đến năm 2025, số lượng cơ sở lưu trú có 990 buồng; đón 770 nghìn lượt khách, trong đó khách quốc tế là 257 nghìn lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt 570 tỷ đồng; tạo việc làm cho 4.800 lao động (trong đó 1.600 lao động trực tiếp).

- Phấn đấu đến năm 2030, số cơ sở lưu trú đạt 1.460 buồng; đón 1,1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế 400 nghìn lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt 1.340 tỷ đồng; tạo việc làm cho 6.900 lao động (trong đó 2.300 lao động trực tiếp).

2. Nhiệm vụ và giải pháp

2.1. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về du lịch

Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về du lịch sẽ tạo ra nhiều việc làm, đem lại hiệu quả về kinh tế nâng cao đời sống cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyên truyền đến các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân hoạt động đầu tư kinh doanh dịch vụ du lịch trong Điểm du lịch quốc gia Mai Châu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế thực hiện ứng xử văn hóa, văn minh; có ý thức bảo vệ di sản văn hóa, tài nguyên và môi trường, góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu, sức hấp dẫn của Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

2.2. Xây dựng cơ chế chính sách

- Xây dựng cơ chế chính sách đặc thù ưu đãi cho Điểm du lịch quốc gia Mai Châu về vốn, đất đai, giải phóng mặt bằng, thuê, tín dụng,... nhằm huy động các nguồn lực xã hội, khuyến khích thu hút các nhà đầu tư triển khai các dự án xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và sản phẩm du lịch có chất lượng tại Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Xây dựng cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển loại hình du lịch cộng đồng tại các địa bàn khó khăn có tiềm năng du lịch; xây dựng những sản phẩm du lịch độc đáo, chất lượng và thân thiện với môi trường, góp phần tạo thương hiệu cho Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Có chính sách hỗ trợ công tác quản lý bảo vệ tài nguyên và môi trường; đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch; công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc.

2.3. Quản lý thực hiện quy hoạch

- Phát huy vai trò của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh và Ban Chỉ đạo du lịch huyện Mai Châu; thành lập Ban quản lý Điểm du lịch quốc gia Mai Châu để quản lý thực hiện quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu đảm bảo các phân khu chức năng kết hợp với dịch vụ đa chức năng và các tuyến phố đi bộ, các điểm du lịch cộng đồng phát triển đồng bộ.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu. Công tác quản lý thanh tra, kiểm tra để kiểm soát đảm bảo chất lượng các dịch vụ du lịch, bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch, an ninh trật tự và an toàn cho khách du lịch.

- Ban hành Quy chế quản lý Điểm du lịch quốc gia Mai Châu để quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch trong Điểm du lịch quốc gia Mai Châu theo quy hoạch đã được phê duyệt. Xây dựng nội quy, quy tắc ứng xử văn minh của Điểm du lịch quốc gia Mai Châu để tạo môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện.

- Tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch và kịp thời kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung cần sửa đổi, bổ sung đảm bảo thực hiện quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu đạt kết quả.

2.4. Triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng và hỗ trợ các dự án đầu tư

- Triển khai các dự án hạ tầng ưu tiên đầu tư từ ngân sách nhà nước như đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước,... cho các phân khu chức năng, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư phát triển sản phẩm theo quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Kết hợp thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển nông nghiệp sạch, nghề tiểu thủ công nghiệp gắn với đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật các khu du lịch sinh thái, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí,... trong Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu thường xuyên phối hợp để giải quyết những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng các dự án phát triển du lịch và tổ chức sản xuất kinh doanh tại Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

2.5. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch và nội dung khác

- Hàng năm có kế hoạch đưa hoạt động xúc tiến đầu tư du lịch Điểm du lịch quốc gia Mai Châu với các hoạt động xúc tiến đầu tư du lịch của tỉnh tham gia ở khu vực, trong nước và quốc tế. Tuyên truyền quảng bá xúc tiến kêu gọi đầu tư phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu tập trung vào các dự án ưu tiên trong quy hoạch.

- Tổ chức các đoàn Famtrip, Press trip đến để khảo sát và giới thiệu quảng bá cho Điểm du lịch quốc gia Mai Châu. Biên soạn phát hành các ấn phẩm, video clip, phim, bản đồ du lịch bằng tiếng Việt và tiếng Anh để giới thiệu quảng bá tiềm năng và sản phẩm của Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Xây dựng chương trình kế hoạch tuyên truyền, quảng bá tiềm năng và sản phẩm của Điểm du lịch quốc gia Mai Châu trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các trang mạng xã hội.

- Xây dựng trang Web của Điểm du lịch quốc gia Mai Châu để thông tin giới thiệu về tiềm năng, sản phẩm du lịch Mai Châu đến các nhà đầu tư và du khách trong nước, quốc tế.

2.6. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch

- Xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ du lịch từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch của Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý nhà nước, kỹ năng nghề cho những người làm quản trị doanh nghiệp, nâng cao kỹ năng giao tiếp, thuyết minh, ngoại ngữ và đạo đức nghề nghiệp cho lực lượng lao động trong các đơn vị kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, người phục vụ phương tiện vận chuyển khách du lịch trong Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Các ngành và địa phương tăng cường phối hợp trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Điểm du lịch quốc gia Mai Châu. Rà soát, bổ sung chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ chuyển đổi từ lao động nông nghiệp sang khu vực dịch vụ, du lịch cho Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế chuyển giao kinh nghiệm và công nghệ quản trị cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Thường xuyên tổ chức các chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước; bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng nghề du lịch cho lao động nghề du lịch trong Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

2.7. Công tác bảo vệ an ninh trật tự, quản lý môi trường

- Xây dựng Nội quy quy định cụ thể đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và đối với du khách khi đến tham quan du lịch tại Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành và các địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm công tác bảo vệ an ninh trật tự, quản lý tài nguyên và môi trường của Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Thường xuyên kiểm tra xử lý các vi phạm gây ảnh hưởng xấu đến môi trường của Điểm du lịch quốc gia Mai Châu. Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ giảm thiểu tác động đến môi trường trong Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

2.8. Liên kết, hợp tác phát triển du lịch

- Tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp tại Điểm du lịch quốc gia Mai Châu mở rộng liên kết, hợp tác với doanh nghiệp tại thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, các tỉnh trong khu vực và đồng bằng sông Hồng để tiếp thị và khai thác thị trường khách trong nước và quốc tế.

- Tăng cường quảng bá xúc tiến và kết nối các tour, tuyến du lịch và sản phẩm du lịch tập trung vào thị trường khách du lịch cộng đồng, trải nghiệm, khám phá tìm hiểu bản sắc văn hóa của Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu và nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý “Quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030” theo Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, tổng hợp các nội dung cần phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện các nội dung trong quy hoạch, kế hoạch.

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý Điểm du lịch quốc gia Mai Châu để quản lý đầu tư, quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của điểm du lịch quốc gia.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư để thu hút các dự án đầu tư phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh phục vụ phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Phối hợp thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách đặc thù ưu đãi để thu hút các dự án đầu tư phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Tổng hợp nhu cầu các dự án ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng theo quy hoạch hằng năm bố trí vốn đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch cho Điểm du lịch quốc gia Mai Châu theo quy hoạch. Thực hiện công tác quản lý các dự án đầu tư phát triển cơ sở vật chất du lịch phù hợp với quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu đã được phê duyệt.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công trong quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu và nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này.

4. Sở Tài chính

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm cân đối, bố trí nguồn ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án đầu tư hạ tầng phát triển du lịch; công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực; chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch cho Điểm du lịch quốc gia Mai Châu quyết định phê duyệt theo quy hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, xây dựng quy định về giá vé các dịch vụ trong Điểm du lịch quốc gia Mai Châu. Kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng các nguồn kinh phí thu được từ thu phí du lịch theo quy định.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công trong quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu và nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu rà soát, xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cho thuê đất thực hiện các dự án phát triển trong Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Thực hiện công tác quản lý bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên trong Điểm du lịch quốc gia Mai Châu. Chỉ đạo huyện Mai Châu tuyên truyền, vận động người dân, khách du lịch nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; kiểm tra xử lý các vi phạm về môi trường đối với dự án đầu tư phát triển du lịch trong Chỉ đạo huyện Mai Châu tuyên truyền, vận động người dân, khách du lịch nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công trong quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu và nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này.

6. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu thực hiện công tác quản lý về kiến trúc, xây dựng, phát triển đô thị đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu; kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng tại Điểm du lịch quốc gia Mai Châu theo quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công trong quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu và nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này.

7. Sở Giao thông Vận tải

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu xây dựng, đề xuất thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng giao thông quan trọng trong Điểm du lịch quốc gia Mai Châu theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức phân luồng, tuyến giao thông ưu tiên cho các phương tiện vận chuyển khách du lịch kiểm tra xử lý vi phạm đối với các phương tiện vận chuyển khách du lịch theo quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công trong quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu và nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý sử dụng đất nông, lâm nghiệp đối với các dự án đầu tư phát triển du lịch trong Điểm du lịch quốc gia Mai Châu theo quy định.

- Triển khai lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư của Trung ương và của tỉnh hỗ trợ phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch, khôi phục và duy trì các nghề truyền thống để tạo ra các sản phẩm phục vụ khách du lịch đến Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công trong quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu và nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này.

9. Sở Công thương

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch xây dựng cung cấp điện cho các dự án đầu tư phát triển trong Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Tham mưu xây dựng cơ chế khuyến khích, hỗ trợ phát triển nghề thủ công truyền thống, các làng nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm quà tặng lưu niệm cho Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công trong quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu và nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này.

10. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự an toàn giao thông tại Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện Mai Châu chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho khách du lịch; kiểm tra xử lý vi phạm đối với hoạt động dịch vụ du lịch tại Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Chỉ đạo các phòng Nghiệp vụ và Công an các huyện Mai Châu thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về an ninh trật tự; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh các dịch vụ du lịch tại Điểm du lịch quốc gia Mai Châu nhất là dịp cao điểm, không để xảy ra tình trạng chèn ép, đeo bám, lừa đảo khách du lịch; thông tin kịp thời về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, bọn tội phạm lợi dụng hoạt động du lịch xâm phạm an ninh, trật tự trong Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công trong quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu và nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này.

11. Sở Khoa học và Công nghệ

- Định hướng và nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch của Điểm du lịch quốc gia Mai Châu. Hướng dẫn xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công trong quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu và nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này.

12. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về định hướng đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển của Điểm du lịch quốc gia Mai Châu theo quy hoạch.

- Chỉ đạo các trường tổ chức chương trình hoạt động ngoại khóa tạo điều kiện cho học sinh đi tham quan Điểm du lịch quốc gia Mai Châu để trải nghiệm từ đó có ý thức giữ gìn bảo vệ tài nguyên du lịch và môi trường sinh thái.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công trong quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu và nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này.

13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Thực hiện quản lý lao động và định hướng về công tác dạy nghề cho lao động nông thôn chuyển đổi sang làm dịch vụ du lịch đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển của Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện Mai Châu triển khai các chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ du lịch, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghề cho lực lượng quản lý và nhân viên làm việc trong các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng và các điểm du lịch trong Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp phòng chống các tệ nạn xã hội và kiểm tra, xử lý các vi phạm về tệ nạn xã hội tại Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công trong quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu và nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này.

14. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và khách du lịch đến Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tuyên truyền quảng bá, giới thiệu về tiềm năng và quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công trong quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu và nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này.

15. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh

- Chủ trì, phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến đầu tư du lịch cho Điểm du lịch quốc gia Mai Châu theo định hướng quy hoạch đã được phê duyệt.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công trong quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu và nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này.

16. Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch đảm bảo theo định hướng phát triển của Điểm du lịch quốc gia Mai Châu gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển đô thị của thị trấn Mai Châu.

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng triển khai các dự án phát triển du lịch tại Điểm lịch quốc gia Mai Châu.

- Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát huy các giá trị các di sản văn hóa, di tích, danh lam thắng cảnh và tài nguyên du lịch; khôi phục tổ chức các lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện Mai Châu phục vụ phát triển du lịch.

- Thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

17. Các Sở, Ban, ngành khác và tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội

- Các Sở, Ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu trong việc thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch hoạt động của ngành gắn với việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu.

- Các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội phối hợp trong công tác quảng bá, giới thiệu về quy hoạch và tiềm năng của Điểm du lịch quốc gia Mai Châu; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch.

17. Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình

- Căn cứ định hướng trong quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu vận động các doanh nghiệp, hội viên cùng nhau liên kết tích cực tham gia đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựng sản phẩm du lịch tại Điểm du lịch Mai Châu theo quy hoạch.

- Phối hợp trong công tác thông tin kết nối, quảng bá giới thiệu cho các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đầu vào các dự án phát triển du lịch tại Điểm du lịch Mai Châu theo quy hoạch.

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ gửi báo cáo kết quả thực hiện qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành;
- Chánh, Phó Chánh VPUBND tỉnh;
- UBND huyện Mai Châu;
- Hiệp hội du lịch tỉnh;
- Lưu: VT. KGVX (27b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2017 thực hiện “Quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.117

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35