Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 416/KH-UBND về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019

Số hiệu: 416/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành: 14/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 416/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 14 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2019

Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 của tỉnh Đồng Nai;

Nhằm tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2019, UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

b) Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và địa phương trong năm 2019.

2. Yêu cầu

a) Mỗi đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế, vận dụng sáng tạo với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú tạo ra khí thế thi đua mới bằng hành động cách mạng thiết thực, cụ thể góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

b) Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Quý I

a) Tổng kết hoạt động cụm, khối thi đua năm 2018, xét khen thưởng các tập thể dẫn đầu cụm, khối.

b) Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019; tổng kết chấm điểm và báo cáo việc thực hiện giao ước thi đua Cụm thi đua miền Đông Nam Bộ năm 2018.

c) Điều chỉnh, bổ sung cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh.

d) Ban hành Kế hoạch tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019.

đ) Tổ chức Lễ tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018, ký kết giao ước thi đua năm 2019 và Lễ biểu dương, tôn vinh Điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Nai lần thứ hai năm 2019.

e) Đăng ký “Cờ thi đua của Chính phủ” năm 2019 và trình “Cờ thi đua của Chính phủ” đối với những tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

g) Xây dựng Kế hoạch tổ chức xét chọn, khen thưởng danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019.

2. Quý II

a) Tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lần thứ I năm 2019.

b) Đăng ký các chỉ tiêu thi đua năm 2019 gửi về Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

c) Trình Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước về kinh tế - xã hội năm 2018.

d) Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019).

đ) Triển khai Kế hoạch tổ chức xét chọn, khen thưởng và tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019.

3. Quý III

a) Tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu
năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng.

c) Xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” tỉnh Đồng Nai năm 2019.

d) Tổ chức học tập mô hình mới, cách làm hay tại các tỉnh có kinh nghiệm tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng.

đ) Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng định kỳ năm 2019.

4. Quý IV

a) Trình “Cờ thi đua của Chính phủ” và hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước cho ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018 - 2019.

b) Tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng năm 2019.

c) Tổ chức Lễ tôn vinh “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” tỉnh Đồng Nai năm 2019.

d) Tổ chức Lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước năm 2019.

đ) Xây dựng Chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020.

e) Xây dựng Kế hoạch về công tác thi đua, khen thưởng và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh:

- Tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Thông tri số 28-TT/TU ngày 02/7/2014 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua bằng các biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực ở các cấp, các ngành và quần chúng Nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề: "Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", "Doanh nghiệp Đồng Nai hội nhập và phát triển".

- Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng: Kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định. Chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, khen thưởng cá nhân là công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, lao động tự do. Quan tâm khen thưởng cấp cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn về thi đua, khen thưởng và các cơ quan truyền thông; thường xuyên tổng kết, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay.

- Thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng. Thông qua kiểm tra, đánh giá phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng và vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức phong trào thi đua yêu nước và thực hiện chính sách khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Giao Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện và theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của các cụm, khối thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, định kỳ 06 tháng báo cáo về UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) để theo dõi, phối hợp xử lý./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 416/KH-UBND về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.268

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144