Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 4137/KH-UBND năm 2014 thực hiện Chương trình hành động của ban chấp hành đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 4137/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Lê Tiến Phương
Ngày ban hành: 14/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4137/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 14 tháng 11 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XII) THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI) “VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC”

Căn cứ Chương trình hành động số 29-NQ/TU ngày 11/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 29-NQ/TU ngày 11/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

- Bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức gìn giữ và không ngừng phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc; từng bước xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ, khoa học, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị; đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội; hạn chế đến mức thấp nhất các biểu hiện thiếu văn hóa, phản văn hóa trong đời sống xã hội. Hình thành cơ bản các nề nếp giá trị văn hóa, trong hệ thống chính trị, trong các tổ chức, gia đình và cộng đồng dân cư; phấn đấu ngày càng thu hẹp sự chênh lệch về hưởng thụ văn hóa nghệ thuật giữa các vùng, miền trong tỉnh.

- Phấn đấu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, ở cấp tỉnh có đủ các thiết chế văn hóa cơ bản (Trung tâm Văn hóa tỉnh, Bảo tàng, Thư viện mở rộng), tiếp tục đầu tư xây dựng đồng bộ và phát huy có hiệu quả thiết chế văn hóa- thể thao ở cấp huyện, thị xã, thành phố (từ 50-70%) và cơ sở xã, phường, thị trấn (từ 70-80%).

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Rà soát, đánh giá việc khai thác, phát huy những thiết chế văn hóa hiện có từ tỉnh xuống các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở xã, phường, thị trấn trong thời gian qua, trên cơ sở đó có kế hoạch tu bổ, nâng cấp phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, tránh lãng phí; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh; đồng thời tập trung đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa thiết yếu, cụ thể:

a) Ở cấp tỉnh.

Tập trung nguồn lực đầu tư có trọng điểm cho văn hóa, bao gồm:

- Về kinh phí đầu tư:

+ Nguồn của Trung ương: Nguồn vốn đầu tư theo Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa giai đoạn 2012-2020 và Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030.

+ Nguồn của địa phương: Thực hiện việc đầu tư nguồn lực cho văn hóa theo hướng: đầu tư văn hóa tăng theo tỷ lệ thuận thu ngân sách hàng năm.

+ Nguồn huy động từ xã hội hóa: Cụ thể hóa cơ chế, chính sách xã hội hóa của Chính phủ trên lĩnh vực văn hóa sát hợp với tình hình thực tế của tỉnh để thu hút mạnh mẽ sự quan tâm đầu tư của các tổ chức, cá nhân nhằm góp phần phát triển sự nghiệp văn hóa, văn học - nghệ thuật của địa phương.

- Về quỹ đất: Ưu tiên dành quỹ đất công ở trung tâm thành phố Phan Thiết để xây dựng các thiết chế hoạt động văn hóa chủ yếu như: Trung tâm Văn hóa (thiết chế tổng hợp gồm: Nhà hát, nhà triển lãm), Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh (nâng cấp, mở rộng).

- Công tác bảo tồn, tu bổ, phát huy các di sản văn hóa: Chú trọng công tác bảo tồn và tôn tạo các loại hình di sản văn hóa. Ưu tiên các di tích đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia và di tích cấp tỉnh; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng các dân tộc tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

b) Ở cấp huyện, thị xã, thành phố và cơ sở xã, phường, thị trấn:

Đầu tư xây dựng và hoàn thành các công trình văn hóa, thể thao theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 3839/KH-UBND ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh về nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa đến năm 2020 và văn bản số 4180/UBND-VXDL ngày 15/10/2013 của UBND tỉnh.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

1.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện Nghị quyết

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn toàn tỉnh bằng các hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với từng thời điểm thực hiện Nghị quyết; trong đó chú ý tuyên truyền, giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc; giáo dục kỹ năng sống, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật và xây dựng môi trường sống lành mạnh; giữ vững và tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, từng bước hình thành các chuẩn mực giá trị văn hóa mới trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết trong toàn ngành bằng các hình thức phù hợp, gắn với việc khai thác, phát huy lợi thế đặc thù của chuyên ngành.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết; đồng thời định hướng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên báo giấy, báo điện từ, báo hình, báo nói nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI).

c) UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì triển khai việc tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) một cách rộng rãi, đều khắp các địa phương, đảm bảo đúng trọng tâm, hiệu quả, thiết thực.

1.2 Xây dựng con người Bình Thuận phát triển toàn diện, hướng đến chân thiện mỹ.

Hoàn thiện hệ thống tiêu chí các danh hiệu của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, theo hướng thực chất, sát hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, từng loại hình cơ sở, bảo đảm tính khả thi; tránh hình thức và chạy theo thành tích.

Khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, cái tích cực, cao thượng; nhận rộng các giá trị thẩm mỹ, nhân văn; đồng thời kiên quyết đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, phê phán đẩy lùi các thói hư, tật xấu, lạc hậu, mê tín dị đoan; lối sống thực dụng, ích kỹ, thói vô cảm,…

a) Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh rà soát lại các tiêu chí của các danh hiệu phong trào để đề xuất, bổ sung, hoàn thiện nội dung các danh hiệu, đảm bảo đi vào chiều sâu, đúng thực chất và phù hợp với tinh thần cơ bản của Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI). Đặc biệt chú trọng xây dựng và phát huy đúng mức vai trò của gia đình; xây dựng “Gia đình văn hóa” thật sự ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; đề cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của ông, bà, cha, mẹ, anh, chị trong mỗi gia đình.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo qua học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) cần nghiên cứu, xây dựng mô hình điểm và từng bước nhân rộng mỗi trường học thật sự là một trung tâm văn hóa, giáo dục, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống; đẩy mạnh giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ trong học đường, đặc biệt chú ý vai trò gương mẫu của thầy, cô giáo ở các cấp học để học sinh noi theo; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch đưa vào chương trình ngoại khóa nội dung: hướng dẫn học sinh các cấp học tăng cường việc tham quan, học tập thực tế tại các thiết chế văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là những di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu, đã được công nhận di tích cấp quốc gia và di tích cấp tỉnh.

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách người có công và thân nhân của họ theo quy định; qua đó góp phần tôn vinh truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc như: Uống nước nhớ nguồn, Lá lành đùm lá rách,…

d) Sở Công thương nghiên cứu, xây dựng văn hóa trong hoạt động kinh doanh, đề cao chữ tín và sự trung thực, cạnh tranh lành mạnh; kiên quyết không để xảy ra tình trạng buôn gian bán lận, buôn bán hàng giả, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, làm ăn phi pháp, trốn thuế, lậu thuế, vi phạm pháp luật.

đ) Sở Y tế tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện y đức trong toàn ngành trên cơ sở quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI); phải thật sự thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu” thông qua việc khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và nhân dân.

e) Các sở, ngành khác chủ động nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan, đơn vị mình, chú ý triển khai thực hiện tốt Quy chế văn hóa nơi công sở, tiếp tục cải thiện và không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ và văn hóa giao tiếp, ứng xử trong phục vụ các tổ chức, phục vụ nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI).

g) UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai ở địa phương bằng những nội dung thiết thực, có tính khả thi, lượng hóa công việc cụ thể hàng năm nhằm thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) ở từng địa phương.

1.3 Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôn vinh và phát triển các loại hình hoạt động văn hóa nghệ thuật lành mạnh, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đi đôi với việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của thế giới trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Có cơ chế chính sách rõ ràng, minh bạch, công khai để tạo ra hành lang pháp lý vững chắc trên lĩnh vực hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động văn hóa, kiên quyết xử ký nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm trên lĩnh vực văn hóa.

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính trên lĩnh vực đầu tư và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, dịch vụ du lịch nhằm tạo mọi điều kiện thông thoáng, thuận lợi, thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch chủ động giới thiệu hoạt động văn hóa nghệ thuật trong tỉnh ra các nước bạn, trước hết là những quốc gia có quan hệ hợp tác truyền thống với Bình Thuận.

c) UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý toàn diện hoạt động văn hóa trên địa bàn, chăm lo đời sống văn hóa của nhân dân; chỉ đạo các phòng, ban chức năng thực hiện nghiêm túc việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện như karaoke, vũ trường, đi đôi với việc duy trì kiểm tra nhằm hạn chế tối đa những hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội biến tướng từ các dịch vụ ngành nghề nhạy cảm nói trên.

1.4 Phát triển và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa nghệ thuật

Quan tâm đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa nghệ thuật, bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống thông qua hoạt động biểu diễn, nghiên cứu, sưu tầm văn hóa các dân tộc trong tỉnh; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh, ngang tầm với yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới.

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách cụ thể để tạo ra những tác phẩm văn học - nghệ thuật có giá trị; trong đó chú ý đầu tư “đặt hàng” những tác phẩm ca ngợi hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trên quê hương Bình Thuận xứng đáng với truyền thống “Tự lực, tự cường, chiến đấu oanh liệt, thắng lợi vẻ vang”. Chú ý củng cố nhân sự, tạo điều kiện thuận lợi về mặt chuyên môn để tổ chức Chi hội văn nghệ ở các huyện, thị xã, thành phố đi vào hoạt động thực chất, đạt hiệu quả xã hội.

2. Giải pháp

2.1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa

a) Các sở, ngành bám sát Kế hoạch của UBND tỉnh, nghiên cứu, cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) gắn với hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa - thể thao và du lịch; hoạt động văn học nghệ thuật trên địa bàn toàn tỉnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trên lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thông tin và truyền thông; nhất là công tác quản lý báo chí - xuất bản và định hướng kịp thời dư luận thông tin của các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh. Tăng cường đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành trên lĩnh vực văn hóa, đảm bảo tiến độ thời gian, nội dung công việc và chất lượng theo Kế hoạch UBND tỉnh đề ra.

b) UBND các huyện, thị xã, thành phố bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) bằng kế hoạch cụ thể, có lượng hóa công việc sát hợp cho từng giai đoạn; hàng năm định kỳ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2.2. Tăng cường đầu tư nguồn lực cho văn hóa, thể thao

a) Ở cấp tỉnh:

* Giai đoạn 2015 - 2020

- Xây dựng Trung tâm Văn hóa tỉnh (thiết chế tổng hợp: nhà hát, nhà triển lãm…) tại đại lộ Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, với tổng diện tích 10.000 m2.

- Xây dựng Khu liên hợp Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận tại phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, với tổng diện tích 35,9 ha.

- Nâng cấp, cải tạo Rạp chiếu phim 19/4 tại địa chỉ 30 Nguyễn Du, thành phố Phan Thiết, với tổng diện tích 802 m2.

- Có kế hoạch tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích cấp quốc gia và di tích cấp tỉnh; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của các dân tộc trong tỉnh.

* Giai đoạn 2020 - 2030

Phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn, cụ thể như sau:

- Giai đoạn 2020 - 2025

Tập trung đầu tư xây dựng dự án Bảo tàng tỉnh tại Khu vực Tượng đài Chiến thắng (bao gồm cả phần đất của Trung tâm giáo dục thường xuyên hiện nay), thuộc phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể.

- Giai đoạn 2025 - 2030

+ Đầu tư mở rộng Thư viện tỉnh theo tại địa điểm hiện hữu đường Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Bổ sung đầu sách trong các thư viện công cộng (thư viện tỉnh, huyện, xã). Chú trọng xây dựng thư viện điện tử, thư viện số song song với thư viện truyền thống; ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng thư viện trở thành trung tâm thông tin hữu ích phục vụ cộng đồng nhằm phục vụ cho chiến lược đào tạo con người, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

+ Tiếp tục có kế hoạch đầu tư kinh phí tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích cấp quốc gia và di tích cấp tỉnh; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của các dân tộc trong tỉnh.

+ Xây dựng mới Nhà biểu diễn giới thiệu nghệ thuật truyền thống của Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh quy mô từ 800 đến 1.000 chỗ ngồi.

Khuyến khích xã hội hóa trong việc đầu tư nguồn lực cho văn hóa theo Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của UBND tỉnh về việc Quy định cụ thể chế độ ưu đãi thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

b) Ở cấp huyện, thị xã, thành phố:

- Giai đoạn 2015 - 2020: Tập trung xây dựng một số công trình thiết chế văn hóa tổng hợp (như Trung tâm Văn hóa - Thể thao) ở các huyện, thị xã theo quy hoạch chung xây dựng được duyệt.

- Giai đoạn 2020 - 2030: Tiếp tục hoàn thiện trang bị cơ sở vật chất thiết yếu, đảm bảo phát huy tốt các thiết chế văn hóa đã được xây dựng và đưa vào khai thác, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ở địa bàn cơ sở.

c) Ở cấp xã, phường, thị trấn

- Giai đoạn 2015-2020: 70% xã, phường, thị trấn trong tỉnh có thiết chế Nhà văn hóa, Thư viện được đầu tư đồng bộ và phát huy tác dụng tốt.

- Giai đoạn 2020 - 2030: 80% xã, phường, thị trấn trong tỉnh có thiết chế Nhà văn hóa, Thư viện được xây dựng đồng bộ và phát huy tác dụng tốt, đảm bảo thực chất.

2.3 Xây dựng và phát huy đội ngũ làm công tác văn hóa- nghệ thuật

Xây dựng kế hoạch đào tạo mang tính chiến lược đối với đội ngũ cán bộ ngành văn hóa - nghệ thuật (bao gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ nghiệp vụ chuyên môn, các chuyên gia đầu ngành; đội ngũ sáng tác văn học nghệ thuật,…) theo hướng “vừa hồng vừa chuyên”. Thực hiện tuyển chọn, đề bạt công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định; trọng dụng người tài đức, có năng lực thật sự; chú trọng việc xây dựng đội ngũ trí thức trong đồng bào dân tộc thiểu số. Có chính sách tập hợp, đoàn kết lực lượng văn nghệ sĩ, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ có nhiều tác phẩm có giá trị, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân.

2.4 Xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện theo từng lĩnh vực văn hóa, thể thao, văn học - nghệ thuật.

- Căn cứ vào quy mô, tính chất, tầm quan trọng của từng lĩnh vực văn hóa, văn học- nghệ thuật để xây dựng thành các chuyên đề, Quy hoạch, Kế hoạch nhằm đảm bảo triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) trên địa bàn toàn tỉnh.

- Kế hoạch triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Kế hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030.

- Đề án nâng cao chất lượng Chương trình “Đưa văn hóa về cơ sở” phù hợp với yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới.

- Đề án khai thác, phát huy các lễ hội văn hóa tiêu biểu, phục vụ phát triển du lịch Bình Thuận.

- Kế hoạch nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

- Đề án phát triển mạng lưới thư viện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến 2030.

Trước mắt, xây dựng Đề án “Bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3133/UBND-VXDL ngày 29/8/2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn đầu tư các công trình văn hóa tương ứng với nhu cầu phát triển kinh tế trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất quỹ đất dành cho việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn toàn tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020 hướng đến năm 2030.

3. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch này theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI), phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý văn hóa-nghệ thuật, cán bộ nghiệp vụ ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo Quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt và đảm bảo sát hợp với đặc điểm, tình hình nguồn cán bộ của địa phương.

5. Trên cơ sở nội dung kế hoạch này, các sở ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện Nghị quyết; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Giao trách nhiệm cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá định kỳ./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; (Báo cáo)
- Cục Điện ảnh;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VP, TH, KTN, NV, NCPC, ĐTQHXD, VXDL. Bích.

CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4137/KH-UBND năm 2014 thực hiện Chương trình hành động của ban chấp hành đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


441

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219