Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2017 triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 do tỉnh Cà Mau ban hành

Số hiệu: 39/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 16/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/KH-UBND

Cà Mau, ngày 16 tháng 05 năm 2017

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC NGOẠI GIAO VĂN HÓA ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Triển khai công tác ngoại giao văn hóa trên tinh thần chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa - xã hội.

- Đẩy mạnh hoạt động ngoại giao văn hóa để làm cho các địa phương ở nước ngoài, các đối tác hiểu biết hơn về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng, góp phần phát triển hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, nâng cao vị thế của tỉnh Cà Mau.

- Tăng cường vai trò của ngoại giao văn hóa trong các hoạt động đối ngoại của tỉnh, tạo sự đồng bộ, phối hợp nhịp nhàng với ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế toàn diện của địa phương ngày càng sâu rộng và bền vững, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đồng thời, nâng cao nhận thức và thống nhất hành động của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành về công tác ngoại giao văn hóa trong giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu

- Triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa phải bám sát chủ trương, đường li của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phong tục, tập quán, văn hóa của Việt Nam và thông lệ quốc tế; có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

- Xác định ngoại giao văn hóa là hoạt động và nhiệm vụ chung của các tổ chức Đảng, cơ quan hành chính nhà nước, các hội, đoàn thể, doanh nghiệp, các địa phương và kiều bào ta ở nước ngoài dưới sự quản lý thống nhất của Nhà nước.

- Phát huy tính chủ động, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành liên quan nhằm huy động sức mạnh tổng hợp để triển khai đồng bộ, linh hoạt trong tng hoàn cảnh cụ thể nhằm thực hiện thng lợi Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ngoại giao văn hóa

- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về ngoại giao văn hóa và những nét văn hóa đặc trưng của tỉnh. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn, buổi nói chuyện chuyên đề quán triệt nội dung về công tác ngoại giao văn hóa. Xây dựng cơ chế phối hp giữa các sở, ngành cấp tỉnh, cấp huyện về thực hiện công tác ngoại giao văn hóa. Điều chỉnh, bổ sung chính sách ngoại giao văn hóa phù hợp với đặc điểm và điều kiện thực tế của tỉnh, gắn công tác ngoại giao văn hóa với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác ngoại giao văn hóa nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách công tác ngoại giao văn hóa đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới. Triển khai các hoạt động bồi dưỡng kiến thức về văn hóa và ngoại giao cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại của các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh.

2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về ngoại giao văn hóa

- Xây dựng các cơ chế, chính sách về ngoại giao văn hóa của tỉnh một cách toàn diện, đồng bộ trên cơ sở phù hp với pháp luật của Nhà nước và đường lối đối ngoại của Đảng và tình hình thực tế của địa phương; thực hiện Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 phù hp với thực tiễn phát triển của đất nước nói chung, của tỉnh Cà Mau nói riêng và các cam kết quốc tế về phát huy giá trị di sản văn hóa. Gắn công tác ngoại giao văn hóa với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh; lồng ghép hoạt động ngoại giao văn hóa trong triển khai Quy hoạch phát triển Văn hóa tỉnh Cà Mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, nhằm tạo tính cộng hưởng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Xây dựng cơ chế phối hp về ngoại giao văn hóa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đặc biệt là những địa phương có các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tiêu biểu.

- Tạo nhận thức chung và đồng thuận trong các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh về sự cần thiết và tầm quan trọng của công tác ngoại giao văn hóa; nhằm đưa công tác này trở thành một nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cơ sở và là trách nhiệm của mỗi người dân trên địa bàn tỉnh.

3. Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu về hình ảnh của tỉnh, đa dạng hóa các hình thức thông tin đối ngoại

- Lồng ghép các hoạt động ngoại giao văn hóa với các hoạt động, sự kiện văn hóa được thực hiện nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh và của đất nước được tổ chức hàng năm. Tập trung công tác bảo tồn, phát huy và quảng bá các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh di sản đã được UNESCO công nhận là: Đờn ca tài tử Nam bộ và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau. Đẩy mạnh xây dựng, tổ chức các chương trình giới thiệu về văn hóa, nghệ thuật ẩm thực, những điều thú vị, đặc trưng của tỉnh Cà Mau.

- Chủ động tổ chức các sự kiện văn hóa trong khuôn khổ các chuyến thăm cấp cao, nhân kỷ niệm quan hệ ngoại giao với các nước hoặc nhân dịp các chuyến thăm của lãnh đạo tỉnh đến các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác. Chú trọng kết hợp yếu tố văn hóa trong các hoạt động chính trị và kinh tế, đặc biệt trong quan hệ với các địa phương có mối quan hệ truyền thống với tỉnh Cà Mau như Vương quốc Campuchia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

- Sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại; khai thác, sử dụng hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin trong công tác ngoại giao văn hóa; xây dựng và sử dụng Trang thông tin điện tử các cơ quan để tuyên truyền, giới thiệu các nét văn hóa đặc trưng của tỉnh Cà Mau; đổi mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm thông tin tuyên truyền (tin bài viết, phóng sự, sách báo, ấn phẩm, đĩa DVD, VCD ...) giới thiệu về vùng đất và con người Cà Mau đến với bạn bè quốc tế bằng nhiều ngôn ngữ, xây dựng các dự án đầu tư vào du lịch. Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, các Đài Truyền hình trong khu vực và các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng các chuyên đề, phóng sự về thiên nhiên, con người Cà Mau, nhằm quảng bá hình ảnh Cà Mau đến bạn bè trong nước, quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

- Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn phóng viên báo nước ngoài được cấp phép tác nghiệp tại tỉnh theo quy định, giới thiệu với báo chí nước ngoài về những nét văn hóa đặc trưng của tỉnh Cà Mau, quảng bá các danh lam, thắng cảnh và những lễ hội dân gian, truyền thống đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh. Lựa chọn tặng phẩm, quà tặng tiêu biểu, đặc sắc, phù hợp với điều kiện thực tế và quy định liên quan dành tặng cho các đoàn ngoại giao, đối tác nước ngoài nhằm quảng bá, giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa của tỉnh.

4. Gắn kết ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế

- Đẩy mạnh hoạt động ngoại giao văn hóa với các địa phương có quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, tại các nước lớn, nước láng giềng và các nước trong khối ASEAN nhằm tranh thủ các điều kiện hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội. Tăng cường hợp tác trên lĩnh vực ngoại giao văn hóa tại các diễn đàn song phương và đa phương để góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và của tỉnh Cà Mau nói riêng, thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực. Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức các chương trình văn hóa có yếu tố nước ngoài tại tỉnh hoặc ở nước ngoài nhằm giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa độc đáo của Cà Mau.

- Xây dựng và triển khai chương trình xúc tiến thương mại, chính sách khuyến khích đầu tư, tham gia hội chợ, triển lãm có lồng ghép các chương trình thông tin quảng bá về tiềm năng và cơ hội đầu tư, giao lưu văn hóa, du lịch. Lồng ghép các hoạt động ngoại giao văn hóa vào các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh như du lịch sinh thái, du lịch làng nghề truyền thống và tổ chức các cuộc triển lãm quốc gia, quốc tế, tiếp thị sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản vật địa phương, giới thiệu văn học, nghệ thuật của tỉnh với bạn bè trong và ngoài nước.

- Đẩy mạnh hoạt động ngoại giao văn hóa trong hoạt động đối ngoại nhân dân. Tổ chức giao lưu văn hóa giữa học sinh, sinh viên, thanh niên của tỉnh Cà Mau với học sinh, sinh viên, thanh niên các nước đang học tập tại Việt Nam.

5. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

- Chủ động phối hợp, trao đi với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc nghiên cứu, chọn lọc những kinh nghiệm, bài học của các nước để tham mưu về chính sách ngoại giao văn hóa và việc tổ chức hoạt động văn hóa của tỉnh ở nước ngoài.

- Tăng cường công tác nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa, tri thức, kinh nghiệm hay, khoa học tiên tiến thế giới; kế thừa, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đhoàn thiện và phong phú hơn kho tàng văn hóa, tri thức của tỉnh Cà Mau, đồng thời đưa bản sắc, tinh hoa văn hóa của tỉnh Cà Mau đến các nơi trong và ngoài nước.

- Đấu tranh chống lại những sản phẩm văn hóa không lành mạnh, không phù hợp thuần phong mỹ tục của dân tộc từ bên ngoài xâm nhập vào tỉnh. Phản bác kịp thời, hiệu quả những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đấu tranh chống lại hoạt động tuyên truyền không đúng sự thật về lịch sử của dân tộc, về đất nước và con người Việt Nam.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ

- Là đầu mối, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020. Đề xuất xây dựng kế hoạch ngoại giao văn hóa hàng năm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đôn đốc, hướng dẫn, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

- Làm đầu mối quan hệ của Ủy ban nhân dân tỉnh với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại tại tỉnh Cà Mau và giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa của địa phương ở nước ngoài; tham mưu xây dựng các ấn phẩm đối ngoại, các loại quà tặng phục vụ cho các hoạt động đối ngoại của tỉnh.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức các hoạt động quảng bá, giao lưu văn hóa của địa phương có sự tham gia của các đối tác quốc tế. Thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động trao đổi nghiệp vụ đối ngoại, tổ chức tập huấn công tác lễ tân ngoại giao cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này. Theo dõi, đánh giá công tác tuyên truyền về ngoại giao văn hóa, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về ngoại giao văn hóa của các cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và các Trang thông tin điện tử của sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin cơ bản của tỉnh Cà Mau, đặc biệt tăng cường dữ liệu dịch ra tiếng nước ngoài để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và bản sắc văn hóa tỉnh Cà Mau. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục về ngoại giao văn hóa, tổ chức các diễn đàn trên mạng phục vụ công tác thông tin tuyên truyền.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ, các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh tổ chức triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh và đề xuất xây dựng sự kiện văn hóa của tỉnh Cà Mau ở nước ngoài. Tham mưu UBND tỉnh trong việc bảo tồn và giới thiệu với bạn bè quốc tế về các di sản văn hóa và các danh lam thắng cảnh của tỉnh Cà Mau.

- Xây dựng các ấn phẩm văn hóa, các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá bản sắc văn hóa của tỉnh Cà Mau. Xây dựng và từng bước nâng cao chất lượng các chương trình du lịch văn hóa dành cho khách quốc tế, gắn với giới thiệu và quảng bá hình ảnh của các di sản văn hóa: Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc, Đờn ca tài tử, giai thoại chuyện kể của Bác Ba Phi...

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư kết hợp các chương trình thông tin quảng bá về tiềm năng và cơ hội đầu tư, giao lưu văn hóa, du lịch của tỉnh Cà Mau. Lồng ghép công tác ngoại giao văn hóa gắn với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh.

5. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm, các ngành nghề truyền thống của địa phương ra nước ngoài.

6. Sở Tài chính

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí nguồn kinh phí hàng năm từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn tài trợ, viện trợ hợp pháp khác để thực hiện và triển khai có hiệu quả kế hoạch ngoại giao văn hóa của tỉnh.

7. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo thẩm quyền, định kỳ hàng năm báo cáo về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa của tỉnh Cà Mau đến năm 2020. Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Ngoại giao;
- TT: T
nh ủy, HĐND tỉnh;
- Phần III;
- Cổng TTĐT t
nh;
- VXT, Tu27/5.
- Lưu: VT, VXT18.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2017 triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 do tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


517

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239