Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 383/KH-UBND về triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Gia Lai năm 2020

Số hiệu: 383/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Kpă Thuyên
Ngày ban hành: 26/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 383/KH-UBND

Gia Lai, ngày 26 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TỈNH GIA LAI NĂM 2020

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và các Chương trình, Đề án liên quan về bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn đến năm 2020; cũng là năm chuẩn bị tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 742/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 07/10/2016 về việc ban hành Kế hoạch hành động bình đẳng giới tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020;

Thực hiện công văn số 3018/LĐTBXH-BĐG ngày 25/7/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020; Công văn số 458/LĐTBXH-BĐG ngày 12/2/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020. UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ. Tạo mọi điều kiện để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tạo cơ hội tham gia và thụ hưởng Bình đẳng giới giữa phụ nữ và nam giới.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN:

1. Đối tượng: Các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội nghề nghiệp; các gia đình và công dân.

2. Phạm vi: Kế hoạch được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

III. NỘI DUNG:

1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới

a) Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tập trung vào các vấn đề sau:

- Nội dung cụ thể:

+ Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, đặc biệt là bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị thông qua các hình thức phù hợp với từng địa phương, đơn vị và đặc thù từng nhóm đối tượng.

+ Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và hoạt động của các cơ quan dân cử cho cán bộ nữ tiềm năng nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

+ Tổ chức các hội thảo và tập huấn định hướng truyền thông cho đội ngũ phóng viên, báo chí, cán bộ làm công tác tuyên truyền về cách thức và kỹ năng truyền thông hiệu quả nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý.

- Đối tượng: Các tầng lớp nhân dân, các cấp lãnh đạo, cán bộ nữ trong diện quy hoạch, cán bộ trực tiếp làm công tác bình đẳng giới, phóng viên, biên tập viên; cộng tác viên, tuyên truyền viên, báo cáo viên về bình đẳng giới...

b) Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái:

- Nội dung cụ thể:

+ Đẩy mạnh lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị, địa phương; tuyên truyền giới thiệu về các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới tại địa phương, cơ sở (mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới; mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh ở cộng đồng; mô hình Trung tâm cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới… đang được các cơ quan, đơn vị ở địa phương triển khai).

+ Tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và thực hành về bình đẳng giới trong các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tốt, người có uy tín, ảnh hưởng tích cực tại cộng đồng trong thực hiện bình đẳng giới; triển khai các hoạt động thu hút sự tham gia của nam giới và trẻ em trai trong thực hiện bình đẳng giới.

+ Duy trì và tăng cường các hoạt động truyền thông, phổ biến pháp luật, chính sách về bình đẳng giới thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng bao gồm: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng; xuất bản các sản phẩm truyền thông; xây dựng các pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, khuyến khích sự tham gia của nam giới trong các hoạt động bình đẳng giới.

+ Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm, có sức lan tỏa.

- Đối tượng: Tập trung vào nhóm đối tượng trẻ như học sinh, sinh viên, thanh niên; các cấp lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác bình đẳng giới tại cơ quan, đơn vị, địa phương; phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên, báo cáo viên về bình đẳng giới.

- Tuyên truyền và triển khai thực hiện những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 2019

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 20191 bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng.

+ Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tổ chức rà soát vấn đề giới trong các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản có liên quan về lao động.

- Thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nâng cao nhận thức cho cán bộ truyền thông, các cấp lãnh đạo và các nhóm đối tượng trẻ như thanh niên, học sinh, sinh viên.

2. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ theo quy định hiện hành, phù hợp với thực tế của từng địa phương, đơn vị, đảm bảo bố trí đủ cán bộ làm công tác bình đẳng giới ở các cấp.

- Bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì tiến bộ của phụ nữ từ tỉnh tới cơ sở. Xây dựng, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên, báo cáo viên về bình đẳng giới ở các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức về giới và kỹ năng lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách cho cán bộ quản lý nhà nước về bình đẳng giới, cán bộ tư pháp, thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp. Tổ chức đi tham quan, học tập kinh nghiệm những địa phương làm tốt, mô hình có hiệu quả trong công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử, cần tập trung vào các hoạt động tập huấn nâng cao kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng quản lý lãnh đạo và các kỹ năng mềm khác cho đội ngũ nữ cán bộ dân cử, nữ cán bộ quản lý lãnh đạo các cấp, nữ cán bộ trong diện quy hoạch.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

3. Tổng kết chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, Kế hoạch hành động quốc gia về bình đẳng giới và Đề án “phòng ngừa bạo lực gia đình trên cơ sở giới”:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai thực hiện:

- Tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 lồng ghép với tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch Hành động quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2020 (theo Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh).

- Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Gia Lai (theo Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh Gia Lai). Nhân rộng các mô hình về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Cung cấp dịch vụ về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, tiếp tục triển khai Mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng; mô hình thành phố an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành để góp phần thực hiện nông thôn mới bền vững và thành phố thông minh;

- Thường xuyên phối hợp tổ chức kiểm tra, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện của đơn vị mình và chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện. Gắn việc thực hiện các chỉ tiêu của Chiến lược, Chương trình và Đề án nêu trên với việc công nhận và duy trì kết quả xây dựng xã, huyện nông thôn mới, đô thị thông minh.

4. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành nhằm thực hiện tốt các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11- NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 13/2/2008 của Tỉnh ủy Gia Lai về việc thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ chính trị; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban bí thư ngày 20/01/2018 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Kế hoạch số 124/KH-TU ngày 05/4/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư trung ương Đảng với những nội dung trọng tâm:

+ Nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

+ Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, bình đẳng giới.

+ Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phụ nữ các dân tộc trong tỉnh phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

+ Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ hội phụ nữ các cấp.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3253/KH-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về triển khai Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận của Ban Bí thư về Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới.

- Phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch số 3307/KH-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2020 (theo Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ): Triển khai rà soát, đánh giá thực trạng cán bộ nữ về chất lượng, số lượng, cơ cấu nhất là cơ cấu ngành, nghề, độ tuổi, cán bộ xuất thân từ công nhân, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc ít người,... phát hiện, giới thiệu những đồng chí cán bộ nữ có triển vọng để đưa vào quy hoạch.

5. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11-15/12):

- Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới theo hướng tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành thành viên của tỉnh, địa phương và cơ sở; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với các nhóm đối tượng và tăng tính hiệu quả việc huy động, sử dụng các nguồn lực.

- Nội dung: Tập trung tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Xây dựng nội dung, thông điệp cho Tháng hành động có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với văn hóa, nhóm đối tượng đặc thù đồng thời bám sát theo chủ đề, thông điệp chung được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát động trên phạm vi toàn quốc. Huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đoàn thể tại đơn vị, địa phương mình. Thu hút sự tham gia của các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền các hoạt động của Tháng hành động.

- Hình thức: Hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm, đối thoại chính sách, diễu hành, triển lãm tranh/ảnh, cuộc thi/giao lưu văn nghệ, thể thao,... về chủ đề bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

6. Tăng cường hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ đối với một số sở, ngành và địa phương nhằm giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách liên quan đến bình đẳng giới, phụ nữ và trẻ em. Phát hiện, đề xuất giải quyết các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới trong các lĩnh vực.

Nội dung kiểm tra tập trung vào: Tổ chức và hoạt động của các Ban VSTBPN; tình hình triển khai chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác cán bộ nữ và việc quy hoạch, tạo nguồn, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ nữ; tình trạng bạo hành với phụ nữ và trẻ em; những vấn đề tác động tiêu cực đến sự phát triển của phụ nữ trong ngành, địa phương; khó khăn, vướng mắc của đơn vị, địa phương trong việc triển khai công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố định kỳ 6 tháng và năm.

- Tổ chức các hoạt động phong trào của phụ nữ trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ; Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam,...

- Tăng cường các hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương, cơ quan và đơn vị.

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ Phụ nữ. Đưa các mục tiêu bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn ở cấp tỉnh và cơ sở. Tăng cường kiểm tra đánh giá kết quả thực mục tiêu bình đẳng giới. Hình thành cơ chế báo cáo thông tin thường xuyên đến lãnh đạo các cấp về công tác bình đẳng giới.

2. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động, trong lực lượng vũ trang và nhân dân, thường xuyên theo dõi kiểm tra các hoạt động sản phẩm văn hóa thông tin từ góc độ giới.

3. Nghiên cứu, đề xuất, tham mưu trong công tác cán bộ nữ phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

4. Đa dạng việc huy động các nguồn lực từ nhà nước, cộng đồng, thực hiện kế hoạch. Ưu tiên bố trí ngân sách cho việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thanh tra chuyên ngành và liên ngành trong việc thực hiện hoạt động bình đẳng giới, các trường hợp vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020:

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành có liên quan và Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường công tác truyền thông, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác bình đẳng giới từ tỉnh tới cơ sở thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với từng nhóm đối tượng, chú trọng tuyên truyền tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để thay đổi nhận thức, hành vi về bình đẳng giới.

- Tham mưu kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; theo dõi, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ.

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, địa phương thực hiện tốt công tác dạy nghề, tạo việc làm và tạo điều kiện cho phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế góp phần tăng cường vai trò, vị trí của phụ nữ ở lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm.

- Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và các hoạt động phong trào như gặp mặt, giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm của phụ nữ trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10...

- Theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch hành động bình đẳng giới của tỉnh giai đoạn 2016- 2020; tổng hợp báo cáo định kỳ công tác bình đẳng giới (báo cáo 6 tháng và báo cáo năm).

- Nghiên cứu, lựa chọn và hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thí điểm triển khai mô hình địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh tại cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành.

- Chủ trì, tham mưu tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bình đẳng giới ở một số đơn vị, địa phương.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan và đơn vị địa phương trong và ngoài tỉnh.

- Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 lồng ghép với tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch Hành động quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2020 (theo Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh). Đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Tổ chức tổng kết công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 và xây dựng kế hoạch công tác năm 2021 theo quy định.

2. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ để từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.

3. Sở Tư pháp: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ như Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình,...;

4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Lồng ghép tuyên truyền về bình đẳng giới trong công tác giảng dạy và các hoạt động ngoại khóa để nâng cao nhận thức cho giáo viên, học sinh về bình đẳng giới. Thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu tiên cho trẻ em gái và phụ nữ nông thôn, dân tộc thiểu số tham gia học tập nâng cao trình độ. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp nâng cao trình độ, chuyên môn cho nữ giới để nâng tỷ lệ nữ được đào tạo Đại học và sau Đại học.

5. Sở Y tế: Củng cố, nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế từ tỉnh tới cơ sở để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Tăng cường công tác truyền thông và hoạt động tư vấn để nâng cao nhận thức của người dân về sức khỏe sinh sản và lựa chọn giới tính thai nhi góp phần tăng tỷ lệ phụ nữ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên quan đến thai sản và giảm chênh lệch về giới tính giữa nam và nữ.

6. Sở Tài chính: Cân đối ngân sách tỉnh và dự toán của các đơn vị xây dựng gửi Sở Tài chính đúng quy định. Sở Tài chính rà soát, tổng hợp đề xuất UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí theo phân cấp quản lý ngân sách của Luật Ngân sách.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn các sở, ngành, địa phương thực hiện lồng ghép giới trong việc giao các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

8. Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường công tác chỉ đạo và định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về bình đẳng giới trên các phương tiện thông tin đại chúng phù hợp với từng nhóm đối tượng, tập trung tuyền thông ở cấp cơ sở để giúp nâng cao nhận thức về giới.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tăng cường lồng ghép công tác truyền thông bình đẳng giới trong các hoạt động xây dựng gia đình văn hóa; triển khai, nhân rộng các mô hình tư vấn, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

10. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống tội phạm buôn bán người, vi phạm luật bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; phối hợp với các đơn vị có liên quan hỗ trợ các nạn nhân bị buôn bán trở về tái hòa nhập cộng đồng.

11. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Gia Lai:

Phối hợp với các ngành chức năng, thực hiện các phóng sự truyền thông tin, bài tuyên truyền về công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2020.

12. Ban Dân tộc tỉnh:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động thực hiện chính sách bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình, xã hội, giảm khoảng cách về giới.

13. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Triển khai Kế hoạch hành động vì bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020 và lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới trong các hoạt động của Hội ở cơ sở. Tổ chức gặp mặt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cán bộ nữ nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Ngày phụ nữ Việt nam 20/10,...

14. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh:

Chỉ đạo các tổ chức công đoàn cơ sở triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho cán bộ, công chức, viên chức lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động nữ tại các doanh nghiệp.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và các tổ chức thành viên: Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai Kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong tổ chức mình, tham gia giám sát thực hiện Kế hoạch.

16. Các cơ quan, ban, ngành của tỉnh: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và lồng ghép trong hoạt động của ngành để góp phần nâng cao hiệu quả công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

17. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020 ở địa phương phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới tại địa phương và bố trí kinh phí để nhân rộng mô hình địa chỉ tin cậy.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Gia Lai năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, hội đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện. Định kỳ thông tin báo cáo gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh) để tổng hợp theo quy định: Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 10/6 và Báo cáo đánh giá kết quả công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 gửi trước ngày 10/12/2020.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để kịp thời có ý kiến chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban QGVSTBCPNVN(b/c);
- Vụ BĐG, Bộ LĐTBXH (b/c);
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành; đoàn thể;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kpă Thuyên

 1 Gồm: giảm khoảng cách giới đối với tuổi ngh hưu từ 5 năm xuống còn 2 năm; xóa bỏ các điều khoản phân biệt giới ở nơi làm việc; tăng cường các quy định về nghthai sản và chăm sóc trẻ em để nam giới và phụ nữ có thể cân bằng các trách nhiệm công việc và chăm sóc gia đình; các quy định về quấy rối tình dục nơi làm việc ...

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 383/KH-UBND về triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Gia Lai năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


667

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213